TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2005 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 8. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2005 v doc formáteProgram:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Hnuteľný a nehnuteľný majetok obce – následná možná výstavba
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Zároveň sa prítomným poslancom ospravedlnil, že dnešná schôdza OZ sa mala konať v zmysle zákona už 13. 8. 2005. Prítomných poslancov starosta ako predsedajúci oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ján Jánsky a Ján Lysík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Na poslednej schôdzi OZ uložilo:
- prešetriť opodstatnenosť žiadostí p. Pekaríkovej a p. Gáboríka – tieto boli prešetrené a žiadosti budú prejednané v bode Rôzne
- zistiť možnosť výstavby garáže na základe žiadosti p. Šulekovej – garáž môže byť postavená vedľa garáže p. Lovasza – úlohu teda možno    považovať za splnenú
- staršia úloha bola OZ udelená komisii ŽP, ktorá mala fyzickou obhliadkou prejsť MK navrhnúť tie, ktoré nebudú dotknuté výstavbou kanalizácie na opravu. Zápis z tohto šetrenia predniesol prednosta OÚ p. Ján Filo. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na margo šetrenia starosta uviedol, že spoločne s prednostom OÚ prerátajú metre poškodených MK a prepočítajú náklady na opravu, ktoré budú zahŕňať i cenu materiálov.


Ad. 4 Nehnuteľný a hnuteľný majetok obce – následná možná výstavby

1) Nehnuteľný majetok
Medzi obcou a vtedajším Okresným úrad, odborom školstva bola dňa 5. 3. 2003 podpísaná kúpnopredajná zmluva na budovu bývalej MŠ na Nižnom Kelčove. Táto však bola poslaná na MF SR až 1. 6. 2005.Preto MF SR spochybnilo jej hodnovernosť a Krajskému úradu v Žiline doporučilo spísať s obcou kúpnopredajnú zmluvu o odpredaji budovy ako prebytočného majetku štátu. Podmienkou však je, že budova bude využitá na sociálne účely (resp. sociálne byty). Následne po jej odkúpení, obec nemôže budovu 5 rokov predať. Toto je jediný spôsob ako možno spomínanú budovu dostať do obecného vlastníctva. Je však nutné aby k tejto problematike zaujalo OZ konečný postoj.
Vlasta Gajdicová – budovu by sme mohli využiť na výstavbu domova dôchodcov
Starosta – obec však nemá finančné prostriedky na výstavbu domova dôchodcov
Ján Lysík – rozhodne by sme budovu mali zobrať do nášho vlastníctva. Radšej ju zabezpečíme, aby sa tam nikto nedostal a neskôr uvidíme na čo ju využijeme a koniec koncov za 5 rokov ju môžeme predať.
Ing. Jozef Jurčo – budovu by sme mali za každú cenu prevziať do nášho vlastníctva a poprípade ju môžeme zatiaľ dať do prenájmu
V následnej diskusii poslanci spoločne navrhli aby bola budova od štátu odkúpená ako prebytočný majetok za cenu vynaložených nákladov cca 15 000,- Sk (merania, GP, inzercia, odhad ...) s tým, že bude využitá na sociálne účely (presnejšie sociálne byty) alebo charitatívne účely. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Vysoká nad Kysucou vedeného na LV 2039 ako stavba – Materská škola súpisné číslo 1142, postavená na pozemku CKN 3453 za cenu 15 000,- Sk s využitím nehnuteľnosti - prestavba na sociálne byty.
Štefan Mikovčák, Vysoká nad Kysucou 1127; Anna Grušpierová, Vysoká nad Kysucou 20; Monika Kubalová, Vysoká nad Kysucou 19; Jozef Najdek, Vysoká nad Kysucou 22 – bránenie v riadnom užívaní nehnuteľností (žiadosť – sťažnosť). Táto žiadosť bola na poslednej schôdzi OZ zobratá na vedomie ale OZ ju neriešilo, nakoľko sťažnosť bola podaná i na prokuratúru.
Prednosta OÚ p. Ján Filo prítomných poslancov informoval, že prokurátor nenapadol opodstatnenosť vydania stavebného povolenia, ale vyjadril sa iba k formálnej stránke nakoľko neboli doložené niektoré z náležitostí.
Ladislav Vojtek, Makov 177, Jozef Kubačák, Vysoká nad Kysucou 25 – žiadosť o dodatočný súhlas na vybudovanie ochranného múrika (oplotenia) na parcele CKN 243 – MK v užívaní obce Vysoká nad Kysucou
Anton Opial – komisia bola zavolaná na prešetrenie MK kvôli oprave a na túto cestu sme sa išli pozrieť iba navyše
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, nasledujúcu nápravu:
- zrušiť oznámenie stavebného úradu
- vydať nové stavebné povolenie, na vybudovanie ochranného múrika – oplotenia na parcele CKN 243 – MK v užívaní obce Vysoká nad Kysucou pri rodinnom dome č. p. 25 Kubačák Jozef v šírke 70 cm, dĺžke 10 m a max. výške 30 cm; pri rodinnom dome č. p. 23 Vojtek Ladislav v šírke 50 cm, dĺžke 10 m a max. výške 30 cm, ktoré budú slúžiť na minimálnu ochranu rodinných domov v cestnej premávke, doplnené o prokurátorom vytknuté formálne nedostatky
O predloženom a takto sformulovanom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle vyššie predloženého návrhu.

2) Hnuteľný majetok
Obecné zastupiteľstvo na svojej chôdzi dňa 18. 4. 2005 uznesením č. 2/2005 schválilo opravu nájdeného traktora ZETOR 7245 do výšky 150 000,- S. Cena za opravu sa však vyšplhala na 220 000,- Sk. Je to spôsobené tým, že traktor bol úplne rozobratý a bolo nutné zakúpiť veľa nových súčiastok a okrem iného i všetky štyri pneumatiky, nové svetlá, záves, sedačku atď. Celá oprava je vydokladovaná a nahradené vymontované diely nám boli vrátené.
Traktor ZETOR 5245 je pripravený na odpredaj. Podľa rozhodnutia OZ nebol na jeho odpredaj podávaný inzerát, ale bol najskôr ponúknutý na odpredaj formou vyhlášky v obecnom rozhlase. Do dnešného dňa (15. 8. 2005) sa prihlásili štyria záujemci: Ján Varecha, Milan Janetka, Ján Hazuka a Imrich Fulier. Je teda na OZ aby rozhodlo akou formou bude traktor odpredaný. V následnej diskusii OZ navrhlo, aby bol odpredaj realizovaný formou dražobnej licitácie. Členmi dražobnej komisie budú členovia finančnej komisie a to: Ján Lysík, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan a Ján Jánsky. Zapisovateľom bude Ján Filo. Dražbu bude viesť predseda finančnej komisie Ján Lysík. Najnižšou cenou bude suma stanovená v zmysle znaleckého posudku 130 000,- Sk. Každý zo záujemcov na lístok napíše cenu, ktorú je za traktor ochotný uhradiť a najvyššia ponúknutá cena bude zároveň i vyvolávacou. Termín dražby bude určený tajomníkom dražobnej komisie, pričom nie však skôr, pokiaľ nebude na dopravnom inšpektoráte prihlásený nový traktor.
O takto stanovených podmienkach dražby traktora ZETOR 5245 dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo podmienky dražby a zloženie dražobnej komisie v zmysle vyššie predneseného návrhu schválilo.
Dňa 2005 bola p. Filovi z kancelárie odcudzená taška, v ktorej mal obecnú pečiatku a peňaženku s obecnými platobnými kartami bohužiaľ i s PIN kódmi. Krádež bola okamžite nahlásená na polícii a účtovníčka ihneď zabezpečila zablokovanie všetkých kariet. Bohužiaľ medzi tým páchatelia stihli vybrať z obecného účtu dva krát po 10 000,- Sk. Na OZ teraz je ako bude riešiť vzniknutú škodu. OZ môže škodu p. Filovi odpustiť úplne alebo čiastočne. Ako o prvom návrhu dal starosta obce hlasovať o úplnom odpustení škody:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo úplné odpustenie spôsobenej škody.

3) Možná výstavba
Následne nato čo Úrad pre verejné obstarávanie nám zrušil výsledok výberového konania na dodávateľa stavby Rekonštrukcia ZŠ E. A. Cernana a MŠ a výstavba telocvične, vyhlásila obce nové výberové konanie. Do súťaže sa prihlásili opäť dve firmy – BaB Korňa a fa. ELPRAM a.s. Víťazom súťaže sa stala firma BaB Korňa nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie vylúčil zo súťaže firmu ELPRAM kvôli formálnym nedostatkom v predloženom projekte.
V tejto časti programu sa malo OZ venovať i problematike rekonštrukcie MK. Táto časť však bola prejednaná už vyššie.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu navrhol starosta obce prejednať najskôr žiadosti, ktoré boli kvôli doplneniu informácií presunuté na dnešnú schôdzu OZ z poslednej schôdze OZ konanej 13. 6. 2005.
Tibor Gáborík, Vysoká nad Kysucou 221 – žiadosť o vystornovanie pohľadávky OÚ vo Vysokej voči nášmu subjektu
Jedná sa o odpustenie pohľadávky vo výške 12 293,- Sk, čo je nedoplatok za terasu u prevádzky od roku 1996.
p. Ján Lysík – p. Gáborík mal byť z obecného úradu upozornený, že má platiť
p. Vlasta Gajdicová – nakoľko sa jedná o spoločne zavinenú chybu navrhujem odpustenie dlžnej sumy vo výške 50%.
Starosta obce dal teda o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Jozef Zborovan
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie dlžnej sumy vo výške 50%.
Reštaurácia Požiarnik – počas platnosti nájomnej zmluve došlo k zákonnej úprave výšky nájomného a k spresneniu veľkosti prenajatej plochy. Z dôvodu, že nájomník odvádzal pôvodne stanovenú výšku nájomného (24 750,- Sk), vznikol mu za obdobie od r. 2002 do r. 2004 nedoplatok vo výške 107 685,- Sk. Zároveň v roku 2005 by mal povinnosť uhradiť novú výšku nájomného 66 645,- Sk.
Z dôvodu námietky zo strany nájomníka, ktorý sa vyslovil, že nie je v jeho možnostiach podlžnosť 107 685,- Sk uhradiť a je chybou prenajímateľa, že neupravil výšku nájomného v čase, keď došlo k zmene ceny nájmu. Na základe tohto OZ uznalo obojstrannú chybu a navrhlo podlžnosť za rok 2002 až 2004 anulovať.
OZ z dôvodu skutočnosti, že sa prevádzka nachádza na poschodí navrhlo, aby bola výška nájomného riešená až do skončenia nájomnej zmluvy individuálne. A to nasledovným výpočtom: pôvodná výška nájomného + 1/5 preukázateľne vynaložených nákladov na kúrenie a elektroinštaláciu (cca 150 000,- Sk) : upravená prenajatá plocha (227,06 m2) = cena nájmu za 1 m2 prenajatej plochy. Na základe tohto bude stanovená jednotná cena nájmu na 1 m2 na predajnú i nepredajnú plochu.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo anulovanie podlžnosti vo výške 107 685,- Sk a individuálne riešenie výšky nájomného podľa vyššie stanoveného vzorca.
Pavlína Pekaríková, Vysoká nad Kysucou 1004 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 3000,- Sk.
Táto žiadosť bola taktiež presunutá na dnešnú schôdzu z poslednej schôdze OZ zo dňa 13. 6. 2005, nakoľko žiadateľka nedoložila všetky potrebné potvrdenia.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 3 000,- Sk schválilo s podmienkou, že obec v tejto výške preplatí faktúru za nákup uhlia.
V nedeľu 14. 8. 2005 pri tragickej udalosti zahynula p. Jana Trojáková, ktorá žila zo svojím druhom a po ktorej ostali 4 nezaopatrené deti. Starosta uviedol, že pri takýchto prípadoch udeľuje obec finančný dar pozostalým vo výške 5 000,- Sk. Z tohoto dôvodu navrhol, aby bol dar vo výške 5 000,- Sk udelený i pozostalým po p. Trojákovej. O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o udelenie finančného daru pozostalej rodine po p. Jane Trojákovej vo výške 5 000,- Sk schválilo. Finančné prostriedky budú pridelené vo forme naturálií – nákup potravín, ošatenia atď.
Júlia Zahatlanová, Vysoká nad Kysucou 130 – žiadosť o úľavu pri zakúpení smetnej nádoby
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu pri zakúpení smetnej nádoby neschválilo, nakoľko každému občanovi obce je pri kúpe KUKA nádoby už zľava poskytovaná a to tým spôsobom, že obec KUKA nádoby nakupuje za cenu 1 000,- Sk a občanom ich predáva za cenu 700,- Sk.
Kysucká kultúrna nadácia – žiadosť o podanie návrhov (menovanie osobností) na ocenenie Osobnosť Kysúc v kategóriách – za celoživotné dielo; za čin roka; za humánnu činnosť resp. humánny čin roka; za telovýchovnú činnosť alebo športový výkon roka
OZ zobralo predloženú žiadosť na vedomie.
DHZ Horný Kelčov – žiadosť o vyradenie inventárnych predmetov, v zmysle predloženého návrhu, z evidencie organizácie
Po oboznámení sa s predloženým zoznamom dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie majetku schválilo.
DHZ Nižný Kelčov – žiadosť o vyradenie inventárnych predmetov, v zmysle predloženého návrhu, z evidencie organizácie
Po oboznámení sa s predloženým zoznamom dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie majetku schválilo.
Následne starosta predniesol prítomným poslancom ponuku OTP Banky Slovensko a.s. Ponuka spočíva v možnosti refinancovať úver, ktorý obec čerpala od Štátneho fondu životného prostredia (ŠFŽP) a ktorý je aktuálne úročený sadzbou 8,00%. Doposiaľ však ŠFŽP neponúkal možnosť predčasného splatenia úveru resp. ponúkal i zo sankciou. Obec má teda možnosť prefinancovania ŠFŽP úveru z nového úveru od OTP Banky za výhodnejších podmienok a to bez akýchkoľvek sankcií pri predčasnom splatení. Týmto spôsobom môže obec uvoľniť i založený majetok a OTP Banka ponúka nižšiu úrokovú sadzbu ako ŠFŽP.
O predloženej ponuke dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo ponuku OTP Banky Slovensko a.s. na prefinancovanie ŠFŽP úveru z nového úveru od OTP Banky za výhodnejších podmienok a to bez akýchkoľvek sankcií pri predčasnom splatení.
V závere tohto bodu programu starosta prítomným poslancom oznámil, že Jozef Kysela sa vzdal prideleného jednoizbového bytu v nadstavbe zdravotného strediska. Na poslancoch OZ teda je, komu z evidovaných žiadateľov bude byt pridelený. Následne nato starosta oboznámil prítomných s doručenými žiadosťami o pridelenie obecného bytu. Zo všetkých žiadateľov záujem o jednoizbový byt prejavili: Nekoraníková Jana, Pavlíková Anna a Meheš Jozef. Ostatní žiadatelia majú záujem o dvoj a troj izbový byt. Poslanci OZ verejným hlasovaním určili nasledujúce poradie pridelenia jednoizbového obecného bytu:
1. Meheš Jozef
2. Nekoraníková Jana
3. Pavlíková Anna
O takto určenom poradí dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie obecného bytu p. Jozefovi Mehešovi. V prípade, že žiadateľ odmietne, byt bude ponúknutý ďalšiemu v poradí.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
V úvode tohto bodu programu starosta prítomných informoval, že obec v zmysle zákona o ochrane osobných údajov musela dať vypracovať program na ochranu informačných systémov a taktiež v zmysle zákona a zároveň i skartačného a archívneho poriadku požiadala, školenú pracovníčku z okresného archívu, o zosúladenie obecného archívu s platnými nariadeniami a smernicami.
Vlasta Gajdicová – chcela by som pripomenúť, že 1. 10. 2005 sa uskutoční už III. stretnutie hasičov veteránov a zároveň požiadať o finančnú pomoc zo strany obce pri organizovaní tohto podujatia.
starosta – s touto akciou samozrejme obec „ráta“. Pridelenie finančných prostriedkov na organizáciu akcie bolo odsúhlasené už v čase schvaľovania obecného rozpočtu na rok 2005. Každý z účastníkov dostane pamätný odznak, ktoré už sú zakúpené a Pamätný list, na ktorých zhotovení sa už pracuje. Zástupcovia zúčastnených hasičských zborov tak isto ako i členovia vyšších hasičských orgánom dostanú pamätné taniere s gravírovaním.
Vlasta Gajdicová – nakoľko už máme august, chcela by som za všetkých poslancov požiadať o vyplatenie polročných odmien poslancom OZ
O návrhu na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie polročných odmien poslancom OZ a to paušálnym rozdelením ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo