Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 3/2005 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 13. 6. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2005 v doc formáte

Program:

1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Správa auditora o záverečnom účte roku 2004
5) Správa hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za obdobie 1 – 5/2005
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Zároveň sa prítomným poslancom ospravedlnil, že dnešná schôdza OZ sa mala konať už 6. 6. 2005 ale k tomuto dátumu ešte nebol ukončený audit obce a z tohto dôvodu bola schôdza OZ odložená o týždeň. Prítomných poslancov starosta ako predsedajúci oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ján Jánsky a Mgr. Anna Sujová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta uviedol, že jednou z úloh uložených na poslednej schôdzi OZ bolo zadať vypracovanie znaleckého posudku na traktor Zetor 7245. Posudok je vypracovaný a je na poslancoch akou formou bude traktor ponúknutý na predaj. V následnej diskusii poslanci navrhli aby bol traktor ponúknutý na predaj najskôr cestou obecného rozhlasu a neskôr podaním inzerátov v miestnych periodikách.
Ďalším z bodov minulej schôdze OZ bolo schválenie žiadosti MUDr. Šupolu o zníženie nájmu za prenajaté priestory v budove zdravotného strediska. Toto bolo splnené a nový dodatok k nájomnej zmluve bol i z obidvoch strán podpísaný.


Ad. 4 Správa auditora o záverečnom účte roku 2004

Správu auditorky prítomným prečítal Mgr. Anton Varecha. Fotokópia správy tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 5 Správa hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za obdobie 1 -5/2005
Ako prvú predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Náväzne nato hlavný kontrolór oboznámil poslancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2005. Oba prednesené dokumenty boli už od 25. 5. 2005 zverejnené obvyklým spôsobom na úradnej tabuli.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2005 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu.

V ďalšej časti tohto bodu programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Domov dôchodcov, Vysoká nad Kysucou 287 – ústna žiadosť (ktorú tlmočil starosta obce) o jednorázový bezplatný prenájom sály za účelom organizácie tanečnej zábavy a o bezplatné hlásenie akcie v miestnom rozhlase
p. Ján Lysík – v nájme ide viac menej o o náklady a my im predsa robíme ústupky (neplatenie daní, poplatku za satelit..)
p.Jozef Zborovan – keď oni potrebujú pomôcť nech teda pomôžu zase i nám a to tým, že budú realizovať nákupy liekov, plienok apod. V našej lekárni a nie v Turzovke
Starosta obce dal teda o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ing. Ľubomír Šperka
ZDRŽAL SA - Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázový bezplatný prenájom sály za účelom organizácie tanečnej zábavy a o bezplatné hlásenie akcie v miestnom rozhlase neschválilo.
Okresný súd v Čadci – žiadosť o určenie 4 prísediacich
starosta – doteraz túto funkciu vykonávali p. Šupčík a p. Vavrica. Treba poznamenať, že záujemcovia musia mať viacako 30 rokov.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli aby túto funkciu vykonávali: Vlasta Gajdicová, Jozef Vavrica, Margita Kubačákovvá a Milan Dorman st.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo aby funkciu prísediacich na Okresnom súde v Čadci za obec Vysoká nad Kysucou vykonávali: Vlasta Gajdicová, Jozef Vavrica, Margita Kubačáková a
Ján Lovasz, Vysoká nad Kysucou 1259 – žiadosť o povolenie výstavby garáže na obecnom pozemku
Nakoľko poslanci už rozhodli, že montovanú drevenú garáž si môže postaviť každý obyvateľ bytového domu o žiadosti nerozhodovali. Vedenie obce však bolo poverené presným vytýčením miesta.
Daniela Šuleková, Vysoká nad Kysucou 1259 – žiadosť o povolenie výstavby garáže na obecnom pozemku
OZ zobralo uvedenú žiadosť, podobne ako predošlú, na vedomie a vedenie obce bolo opäť poverené vytýčením miesta.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – zaslanie Ďakovného listu za schválené finančné prostriedky Obecným zastupiteľstvom a o ich zaslaní na účet
OZ zobralo uvedený Ďakovný list na vedomie.
Materská škola, Vysoká nad Kysucou 286 – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti pri príležitosti 50. výročia založenia MŠ vo výške 200,- Sk na dieťa
starosta – v prípade, že by OZ schválilo príspevok vo výške 200,- Sk na dieťa predstavovalo by to sumu 10 000,- Sk.Treba však pripomenúť, že z obecného rozpočtu ide na školstvo cca 800 000,- Sk, ktoré by sme vedeli v obci preinvestovať i inak. Preto navrhujem výšku príspevku 100,- Sk na dieťa.
Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden iný návrh starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti pri príležitosti 50. výročia založenia MŠ schválilo vo výške 100,- Sk na dieťa.
Pavlína Pekríková, Vysoká nad Kysucou 1025 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
Ing. Jozef Jurčo – navrhujem preveriť výšku príjmov v domácnosti a či má žiadateľka uhradené voči obci všetky pohľadávky a následne žiadosť prejednať na najbližšej schôdzi OZ
Tibor Gáborík, Vysoká nad Kysucou 221 – žiadosť o vystornovanie pohľadávky OÚ vo Vysokej voči nášmu subjektu
V následnej diskusii poslanci spoločne navrhli aby žiadosť a jej opodstatnenosť boli najskôr riadne prešetrené.
ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie majetku
Po oboznámení sa s predloženým zoznamom dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie majetku schválilo s podmienkou, že k elektrickým veciam bude doložený doklad o nerentabilnosti opravy.
Štefan Mikovčák, Vysoká nad Kysucou 1127; Anna Grušpierová, Vysoká nad Kysucou 20; Monika Kubalová, Vysoká nad Kysucou 19; Jozef Najdek, Vysoká nad Kysucou 22 – bránenie v riadnom užívaní nehnuteľností (žiadosť – sťažnosť)
Predloženú sťažnosť predniesol Mgr. Anton Varecha. Nakoľko sa jedná o osobné zainteresovanie predmetný problém už riešil prednosta OÚ p. Ján Filo. Ten zároveň prítomných poslancov podrobne oboznámil z riešením predmetnej veci zo strany obecného úradu. Nakoľko je však tento problém už v riešení prokuratúry OZ o sťažnosti nejednalo a sťažnosť bola zobraná na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
Ján Šamaj – je možné nejako upraviť a skultúrniť spoločný hrob obetí Semetešskej tragédie na cintoríne v ústredí?
starosta – táto vec už na schôdzi OZ prejednávaná bola a opravu budeme riešiť spoločne s opravou pamätníka na Semeteši aj pre budovou pošty v ústredí. Na margo úprav cintorína by som rád povedal, že sa jedná o veľmi náročnú vec, nakoľko ide o ľudský prístup. Znamená to asi toľko, že ak vyrúbeme nejaký strom, ten koho sa to netýka tak tomu ten strom na cintoríne chýba a ten komu poškodzoval pomník tak ten je spokojný.
Mgr. Anna Sujová – Je budova bývalej MŠ na Nižnom Kelčove už vo vlastníctve obce?
starosta – zatiaľ nie je. V súčasnosti neexistuje bezplatný prevod zo štátu na obce. My máme podanú žiadosť o odkúpenie za cenu zhotovenia znaleckého posudku a výdavkov spojených s inzerciou na jej predaj. Údajne táto žiadosť krajským úradom „prešla“ a je ešte nutné aby ju schválilo MF SR.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 10 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada