TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2005 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 11. 2. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Prehodnotenie nájomnej zmluvy s MUDr. Dušanom Šupolom
5) Správa o hospodárení obce za rok 2004
6) Prehodnotenie VZN č. 5/2003 o opatrovateľskej službe
7) Prehodnotenie VZN č. 6/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
8) Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2005
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie uznesenia
12) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár vzniesol otázku, do ktorého bodu programu bude zaradená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Starosta uviedol, že Správa o kontrolnej činnosti bude zaradená do bodu rôzne a Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce do bodu č. 5 – Správa o hospodárení obce za rok 2004. Nakoľko už nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ján Šamaj a Ing. Jozef Jurčo. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Milan Pivko a Ján Jánsky. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8: Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta uviedol, že všetky body uznesenia z ostatnej schôdze OZ boli splnené a poslancom OZ pripomenul, že na poslednej schôdzi OZ bola prejednávaná i žiadosť MUDr. Dušana Šupolu o zníženie výšky nájomného za prenajaté priestory. Nakoľko bola pred OZ doručená MUDr. Dušanom Šupolom opätovná žiadosť o zníženie nájmu, bol na dnešnú schôdzu MUDr. Šupola prizvaný a prehodnotenie jeho nájomnej zmluvy bolo zaradené ako samostatný bod programu.

Ad. 4 Prehodnotenie nájomnej zmluvy s MUDr. Dušanom Šupolom
V úvode tohto bodu programu starosta obce privítal prizvaných MUDr. Dušana Šupolu a jeho manželku p. Jarmilu Šupolovú.
V ďalej časti oboznámil prítomných so skutočnosťami, ktoré viedli OZ k radikálnemu zvýšeniu výšky nájomného pre MUDr. Šupolu:
Budova zdravotného strediska prešla do vlastníctva obce v marci roku 2001. Od tohto dátumu začal obecný úrad evidovať hromadiace sa sťažnosti od občanov a to predovšetkým na časté a neodôvodnené absencie neštátneho lekára MUDr. Dušana Šupolu. Na podnet týchto žiadostí sa vedenie obce rozhodlo pozvať MUDr. Šupolu pred plénum OZ, ktoré zasadalo 3. 12. 2001. Záznam z tohto jednania je zapísaný v zápisnici OZ č. 7/2001 zo dňa 3. 12. 2001.
Po tomto jednaní sa situácia na krátku dobu zlepšila a to ozaj iba na krátku dobu, lebo od februára 2002 sa všetko vrátili opäť do takpovediac „starých koľají“. Od februára 2002 do 19. 8. 2002 pán doktor bez udania dôvodu neordinoval viac ako 40 dní. Obec a obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo riešiť tento problém zaslaním listu, zo dňa 19. 8. 2002 na VÚC v Žiline, štátnym lekárom, lekárskej komore a zdravotným poisťovniam. Žilinský samosprávny kraj zareagoval na našu požiadavku listom zo dňa 25. 9. 2002 tak, že požiadal pána doktora o vysvetlenie dôvodov neprítomnosti a zároveň mu nariadil prípadné prekážky v práci (PN a pod.) okamžite oznámiť štátnemu okresnému lekárovi ako aj VZP. Tým istým listom o túto povinnosť (teda povinnosť ohlasovať) požiadal aj obecný úrad.
V roku 2003 sa problém dochádzky do zamestnania MUDr. Šupolu prehĺbil ešte viac. Od januára 2003 do októbra 2003 pán doktor bez udania dôvodu neordinoval 76 dní z toho iba 10 dní čerpal PN. Listom zo dňa 3. 11. 2003 sme sa opäť obrátili na všetky vyššie spomenuté orgány. Zareagovala iba VZP, ktorá dňa 12. 11. 2003 zaslala list Žilinskému samosprávnemu kraju – odbor zdravotníctva a nám ho dňa 13. 11. 2003 dala na vedomie.
K očakávanej náprave problému však nedošlo. V polovici roka 2004 sme dni, kedy pána doktor bezdôvodne neordinoval, prestali zapisovať, lebo to bolo v priemere 8 až 10 dní mesačne, čo predstavovalo skoro polovicu pracovného času.
Pretože kompetentné orgány konali tak, aby sa nič nezmenilo alebo nekonali vôbec, obecné zastupiteľstvo prikročilo k razantnému kroku. Pretože MUDr. Šupola Nájomnú zmluvu č. 3/2001, ktorá je uzavretá do 31. 3. 2006 plní a neprítomnosť lekára v ambulancii nie je jej súčasťou, OZ využilo čl. III. odst. 5 spomenutej nájomnej zmluvy, ktorý hovorí: „Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájmu, pokiaľ by sa zmenili cenové predpisy, alebo tak rozhodne Obecné zastupiteľstvo a taktiež výšku zálohových platieb, pokiaľ by sa neúmerne zvýšila cena vstupných nákladov na zabezpečenie týchto služieb. Toto bude vykonané formou dodatku k tejto nájomnej zmluve, podpísaným oboma stranami.“ Na svojej riadnej schôdzi dňa 24. 9. 2004 preto OZ schválilo uznesenie č. 5/2004 o zvýšení nájmu za nebytové priestory pre MUDr. Šupolu v zmysle Opatrenia MF SR č. 02/R/2003 z 22. 12. 2003 vo výške 1 500,- Sk/m2/rok s platnosťou od 1. októbra 2004. Výpis z uznesenia č. 5/2004 zo dňa 24. 9. 2004 a Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2001 v dvoch výtlačkoch MUDr. Dušanovi Šupolovi, ktorý tieto dokumenty dňa 1. 10. 2004 prevzal. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2001 nepodpísal (pretože kópiu nevrátil) ale výšku nájomného akceptuje a do dnešného dňa i pravidelne spláca.
MUDr. Šupola sa voči výške nájomného žiadosťou zo dňa 6. 10. 2004 voči rozhodnutiu OZ odvolal. OZ predmetnú žiadosť prejednalo na svojej schôdzi 10. 12. 2004 a uznesením č. 6/2004 žiadosť o zvýšenie nájmu zamietlo, o čom bol lekár informovaný zaslaním výpisu z uznesenia č. 6/2004.
Dňa 4. 1. 2005 a 16. 1. 2005 boli na obecný úrad doručené opätovné žiadosti o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov. (Tieto sú predmetom jednania tohto bodu programu a nachádzajú sa v prílohe tejto zápisnice.)
Treba však uznať, že Dodatok č. 1/2004 k nájomnej zmluve vypočítava výšku nájomného nesprávne, pretože spoločné priestory na umožnenie prístupu k prenajatým priestorom (v našom prípade spoločná chodba) nie je možné započítať do nájomných priestorov. Znamená to, že odo dňa zvýšenia nájmu má MUDr. Šupola preplatok 848,- Sk čo je: 848,- Sk x 4 mesiace = 3 392,- Sk. Toto platí od 1. 1. 2004 na základe výnosu MF SR. K omylu došlo preto, nakoľko Nájomná zmluva č. 3/2001 bola podpísaná v marci 2001 a rozmery priestorov sme prevzali zo zmluvy, ktorú MUDr. Šupola mali uzavretú s poliklinikou, s čím MUDr. Šupola aj súhlasil. Do roku 2004 lekár užíval aj priestory, ktoré neboli zahrnuté v nájomnej zmluve č. 3/2001. V prípade akejkoľvek dnešnej dohody bude teda nutné upraviť výmeru prenajatých priestorov podľa ich skutočných veľkostí na:
Ambulancia lekára ............................................. 3,3m x 5,9m = 19,50m2
Ambulancia sestry ........................................... 2,51m x 5,9m = 14,80m2
Čakáreň .......................................................... 3,65m x 5,75m = 21,00m2
WC .............................................................. ½ (3,35m x 4,1m) = 6,80m2
Spolu: ........................................................................................ 62,10m2
Na margo druhej časti žiadosti MUDr. Šupolu starosta uviedol, že nájomné sa môže zvýšiť o najviac 20% ročne v zmysle zákona: „Cenové opatrenie stanovuje, že pokiaľ je s nájmom nebytových priestorov spojené užívanie spoločných priestorov, stanovená maximálna cena 1 500,- Sk/m2/rok sa môže zvýšiť maximálne o 20% ročne (t.j. 300,- Sk).“
Všetky citované dokumenty tvoria súčasť spisu zdravotného strediska a nachádzajú sa v archíve starostu obce.
Následne po objasnení vyššie uvedených skutočností požiadal starosta obce MUDr. Šupolu a prítomných poslancov o vyjadrenie sa k predloženým žiadostiam MUDr. Šupolu ak danému problému.
MUDr. Dušan Šupola – prišiel som sa ospravedlniť za všetky moje chyby, ktoré som spôsobil a ten čas aby som sa mohol ospravedlniť nebol možný. Prišiel som Vás požiadať o prehodnotenie nájmu za prenajaté priestory. Myslím, že z mojej strany došlo k náprave a verím, že to takto pôjde aj ďalej.
Starosta – od doby zvýšenia nájmu nebol žiadny prípad ani sťažnosť, že by MUDr. Šupola absentoval.
Starosta ďalej uviedol, že po zvýšení nájmu podľa výnosu MF SR č. 02/R/2003 bolo mesačné nájomné zvýšené o 8 118,75 Sk.
Ing. Ľubomír Šperka – ak došlo zo strany lekára k náprave tak to znamená, že rozhodnutie OZ bolo správe a zrejme i motivačné. Otázkou však ostáva, či je pre lekára takáto výška nájomného únosná.
Starosta – nakoľko nebola prejednaná ani jedna z došlých žiadostí môžeme ich zlúčiť do jednej.
Jarmila Šupolová – prezliekáreň zdravotnej sestry nebola prenajatá.
Starosta – nebola prenajatá ani miestnosť kde je momentálne kaderníctvo ale bola využívaná. Je to vec prechodu kompetencií a odovzdania ZS.
Jarmila Šupolová – Zvážte výšku nájmu. Ak by bol opätovný problém máte stále možnosť svoje rozhodnutie prehodnotiť a zmeniť.
Starosta – nájomná zmluva MUDr. Šupolovi platí do 31. marca 2006.V prípade, že by došlo k akejkoľvek dohode a boli by stanovené nejaké podmienky, ktoré by boli MUDr. Šupolom porušené, určite by sme nájomnú zmluvu nepredĺžili.
Ján Lysík – som z poslancov z minulého obdobia. Momentálne mi Vás je naozaj ľúto a pripomeniem poslancom, že sme sa Vás tu snažili dostať a pomôcť Vám. Vy Ste nás odmietli. To zvýšenie nájomného bolo pre Vás určite motivačné. Ak sa tu dohodneme i ja sa určite prikloním k zníženiu. Akurát ma zarazili útoky z Vašej strany na starostu a poslancov OZ a nerozumiem ako sa k niečomu takému zníži človek Vášho vzdelania. Po tie roky sme nevedeli ako na Vás. Pritom sme vedeli, že tie výkazy určené pre poisťovňu za Vás robila p. Gajdicová a my sme boli smiešny. Je mi jasné, že s tou výškou nájmu to určite neutiahnete. Je však nutné nájsť lepší spôsob komunikácie s obcou.
Ing. Jozef Jurčo – tento problém sa už tiahne niekoľko rokov. Záruka na tri mesiace pri takomto probléme osobne u mňa nič neznamená.
Ing. Ľubomír Šperka – Je možné aby sa výška nájomného ponechala a na konci roka bola prehodnotená?
Starosta – účtovne to nieje možné. MUDr. Šupola má z dôvodu zmeny prenajatej plochy u nás preplatok 848,- Sk/mesiac.
Ján Lysík – Nepoznám ekonomiku ordinácie a predovšetkým by sme mali hľadať cestu.
Anton Opial – súhlasím s názorom, že zvýšenie nájmu „padlo na úrodnú pôdu“. Ing. Jurčo má pravdu, že 3 mesiace je ako skúšobná doba málo. Nájomná zmluva je platná do 31. 3. 2006.Mali by sme sa pokúsiť nájomné znížiť s tým, že MUDr. Šupola o to sám požiadal a v prípade porušenia pracovnej morálky nepodpísať novú nájomnú zmluvu.
Ján Lysík – Koľko pacientov má ambulancia?
MUDr. Dušan Šupola – Ľudia prichádzajú a odchádzajú väčšinou za prácou. Ten počet je pohyblivý. Posledný stav bol 1220.
Jozef Vrbinár – k tomuto počtu treba prirátať i pacientov zamestnaných v zahraničí a s eurokartičkami.
Starosta – je vôľa poslancov znížiť nájomnú zmluvu?
Ján Lysík – V prípade, že to nie je v rozpore s Rokovacím poriadkom OZ navrhujem, aby sa poslanci OZ odobrali do kancelárie starostu obce na uzavretú poradu.
Starosta potvrdil, že poslanci OZ na takúto neverejnú a uzavretú poradu majú právo a schôdzu na 15 minút prerušil.
Po návrate poslancov OZ do rokovacej miestnosti požiadal starosta obce p. Jána Lysíka aby tlmočil rozhodnutie poslancov.
Ján Lysík – OZ sa dohodlo, že žiadosti o zníženie nájmu OZ vyhovie a to znížením nájomného o 500,- Sk/m2/rok. Bude to však s podmienkou, že ak vyskytne neodôvodnená absencia opätovne sa vrátime k pôvodnej výške nájomného. Vedenie obce spoločne s MUDr. Šupolom upresní rozmery prenajatých priestorov. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve sa teda ruší.
Ing. Jozef Jurčo – Do dodatku k nájomnej zmluve zaniesť i podmienku, že ak bude lekár neprítomný, bude nutné to dať vedieť 24 hodín dopredu.
Starosta – Podmienku ktorú vzniesol p. Jurčo nie je možné dať do dodatku k nájomnej zmluve ale bude vnesená do uznesenia OZ.
Následne nato dal starosta obce o návrhu, aby bola Nájomná zmluva MUDr. Dušanovi Šupolovi znížená z pôvodnej výšky 1 500,- Sk/m2/rok na sumu 1 000,- Sk/m2/rok s platnosťou od 1. 3. 2005 a s podmienkou, že v prípade akejkoľvek neospravedlnenej, neohlásenej neprítomnosti v ordinácii zo strany MUDr. Dušana Šupolu a ktorá nebude oznámená zástupcom Obecného úradu, OZ vo Vysokej nad Kysucou upraví na maximálnu možnú výšku v zmysle Opatrenia MF SR č. 02/R/2003 z 22. 12. 2003, hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie nájomného schválilo v zmysle predloženého návrhu.
MUDr. Dušan Šupola – ďakujem poslancom OZ za ich rozhodnutie a verím, že podobné veci sa už prejednávať nebudú.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 5 Správa o hospodárení obce za rok 2004
V tomto bode schôdze OZ predniesol starosta obce Správu o hospodárení obce za rok 2004. Správu vypracovala účtovníčka sl. Jana Kubalová. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohto bodu programu vyzval starosta obce hlavného kontrolóra o prednesení Stanoviska hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2004. Stanovisko predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato dal starosta obce poslancom OZ hlasovať spoločne o Správe o hospodárení obce za rok 2004 a Stanovisku hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2004:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Správu o hospodárení obce za rok 2004 a Stanovisko hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2004 schválilo.
Anton Opial – navrhol, aby bolo prehľadne spracované, koľko obec investovala resp. zarobila na vode, satelite, rozorávaní a koľko nám z toho vykrylili dane od obyvateľov... atď.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Prehodnotenie VZN č.5/2003 o opatrovateľskej službe
Zo štátneho rozpočtu podľa Nariadenia vlády o rozdeľovaní a poukazovaní daní z príjmov územným samosprávam bude našej obci pridelené na obyvateľov nad 62 rokov 832 000,- Sk. Z tejto sumy by zhruba až 600 000,- Sk pripadlo na opatrovateľky. V porovnaní s minulým rokom dostane obec celkovo na podielových daniach o 300 000,- Sk menej.
Z týchto dôvodov sa dňa 26. 1. 2005 zišla Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva a OZ predložila nasledujúce návrhy:
- každej opatrovateľke znížiť úväzok o 1 hodinu
- zvýšiť sadzby za služby a to Novelizáciou VZN č. 5/2003. Návrh Novelizácie VZN č. 5/2003 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ján Lysík – pre nás to bude veľmi nepopulárny krok, lebo sa jedná o zvyšovanie ceny služieb, ale ako príklad uvediem, že sú opatrovaní, ktorých obec dotuje sumou 12 000,- Sk a od nich dostaneme 1 500,- Sk
Nakoľko sa už žiaden z poslancov k predmetnému návrhu nevyjadril starosta dal o návrhu Novelizácie VZN č. 5/2003 hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová , Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Novelizáciu č. 1/2005 VZN č. 5/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.
Návrh Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva, aby bol každej opatrovateľke znížený úväzok o 1 hodinu bol presunutý do bodu rôzne.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Prehodnotenie VZN č.6/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 zo dňa 10. 12. 2004 neurčuje najnižšiu sumu, od ktorej sa bude daň z nehnuteľnosti vyrubovať. Tento problém je aktuálny predovšetkým u občanov, ktorí nevlastnia v našej obci žiadnu stavbu, ale iba trvalo trávnaté porasty. V takomto prípade sa vyrúbená daň pohybuje v sume menej ako 100,- Sk. Znamená to, že pokiaľ takémuto daňovníkovi pracovníčka vyrúbi daň a poštou mu zašle i poukážku, obec za tieto úkony zaplatí viac ako získa z vyrúbenej dane.
V následnej diskusii preto poslanci navrhli, aby Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 zo dňa 10. 12. 2004 bolo doplnené v §9 – Oslobodenie a zníženie dane o bod č. 4.: „Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.“
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová , Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie §9 o odstavec č. 4 v zmysle predloženého návrhu.
Ján Lysík – predložil poslancom OZ návrh, aby v §16 Daň za nevýherné hracie prístroje, odst. 1 bola sadzba dane za nevýherné hracie prístroje znížená z pôvodných 2000,- Sk/ks/rok na 500,- Sk/ks/rok a to z dôvodu nízkej rentabilnosti týchto zariadení.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová , Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu §16 v odstavci č. 1 a to zníženie sumy sadzby dane za nevýherné hracie prístroje z 2000,- Sk/ks/rok na 500,- Sk/ks/rok.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
Dňa 26. 1. 2005 zasadala Komisia pre oblasť kultúry, mládeže, športu a školstva na zasadnutie ktorej boli prizvaní i riaditelia a vedúci základných škôl a školských zariadení.
V zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl a školských zariadení, Nariadenia vlády SR č. 2/2004 a na základe verzie normatívov uverejnených MF SR a KŠU Žilina zo dňa 13. 1. 2005 na internete, navrhla Komisia pre oblasť kultúry, mládeže, športu a školstva spoločne s riaditeľmi ZŠ a školských zariadení rozpísať finančné prostriedky pre rok 2005 nasledovne:

• Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
- dotácia od obce pre rok 2005 .................................................................. 5 549 000,- Sk
• ŠKD pri Základnej škole E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
- dotácia od obce pre rok 2005 ..................................................................... 220 000,- Sk
• Základná škola Horný Kelčov, ŠKD pri Základnej škole Horný Kelčov a ŠJ pri Základnej škole Horný Kelčov
- dotácia od obce pre rok 2005 .................................................................. 3 700 000,- Sk
• Materská škola Vysoká nad Kysucou
- dotácia od obce pre rok 2005 ................................................................. 1 350 000,- Sk
- depozitné prostriedky z roku 2004 ................................................................. 5 000,- Sk
spolu: ............................................................................................................. 1 355 000,- Sk
• Školská jedáleň Vysoká nad Kysucou
- dotácia od obce pre rok 2005 .................................................................... 520 000,- Sk
- prostriedky z roku 2004 ................................................................................. 78 000,- Sk
spolu: ................................................................................................................ 598 000,- Sk

O predloženom návrhu rozdelenia finančných prostriedkov dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová (na základe Uznesenia č. 6/2005 vykonaná oprava - poslankyňa hlasovala PROTI) , Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto (na základe Uznesenia č. 6/2005 zo dňa 17. 10. 2005 oprava hlasovania: z nikto na Mgr. Anna Sujová)
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpis finančných prostriedkov základným školám a školským zariadenia v zmysle predloženého návrhu.
V ďalšej časti tohto bodu programu predložil starosta obce poslancom OZ rozpočty základných škôl a školských zariadení na rok 2005, ktoré vypracovali riaditelia a vedúci základných škôl a školských zariadení na základe návrhu rozpisu finančných prostriedkov. Po prednesení všetkých rozpočtov starostom obce dal starosta obce, spoločne pre všetky návrhy rozpočtov, hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené rozpočty ZŠ E.A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov, ŠJ Vysoká nad Kysucou, MŠ Vysoká nad Kysucou a ŠJ Horný Kelčov v zmysle predložených návrhov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Rôzne
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Ako prvé prejednali poslanci OZ žiadosti o úľavu na dani, ktoré bolo nutné posúdiť individuálne.
Anna Ligačová, Vysoká nad Kysucou 1200 – žiadosť o zníženie poplatku za odvoz domového odpadu a smetí
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie poplatku za odvoz domového odpadu a smetí neschválilo.
Anna Skybíková, Vysoká nad Kysucou 1 – žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad neschválilo.
Anton Skybík, Vysoká nad Kysucou 448 – žiadosť o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu a o úľavu na dani zo stavieb
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu a o úľavu na dani zo stavieb neschválilo.
Ján Papaj, Vysoká nad Kysucou 635 – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb vo výške 50%.
Pavol Hranec, Vysoká nad Kysucou 179 – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb
ZA – nikto
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb neschválilo.
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516 – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb vo výške 50%.
Emília Kubicová, Vysoká nad Kysucou 682 – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb
Nakoľko žiadateľka spĺňa stanovené podmienky, OZ o jej žiadosti nerozhodovalo.
Ako ďalšie prejednalo OZ žiadosti o jednorázové finančné výpomoci.
Berta Bongilajová, Vysoká nad Kysucou 525 – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci neschválilo.
Terézia Gajdošová, Vysoká nad Kysucou 457 – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci neschválilo.
Milan Zajac, Vysoká nad Kysucou 340 – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
Táto žiadosť bola uznesením č. 6/2004 postúpená z poslednej schôdze OZ a žiadateľ bol vyzvaný o doplnenie chýbajúcich údajov a náležitostí o výške príjmu.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, že nakoľko má voči obci vyrovnané všetky podlžnosti, poskytnúť žiadateľovi jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 5 000,- Sk.. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci v zmysle návrhu schválilo a žiadateľovi bude poskytnutá jednorázová finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – návrh na vyradenie DHM
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie DHM v zmysle predloženého návrhu schválilo.
Milan Hazuka, Vysoká nad Kysucou 1158 – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3866
Jedná sa o pozemok, ktorý OZ schválilo na odpredaj p. Ladislavovi Zápalkovi, ktorý ho však odmietol. Žiadosť je postúpená do dnešnej schôdze na základe uznesenia č. 5/2004 zo dňa 24. 9. 2004. Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3866 schválilo v cene 70,- Sk/m2.
Stanislav Macho, Vysoká nad Kysucou 1212 – žiadosť o odkúpenie pozemkov CKN 3864
Taktiež sa jedná o pozemok, ktorý OZ schválilo na odpredaj p. Ladislavovi Zápalkovi, ktorý ho však odmietol. Žiadosť je postúpená do dnešnej schôdze na základe uznesenia č. 5/2004 zo dňa 24. 9. 2004. Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3864 schválilo v cene 70,- Sk/m2.
Milan Matejov, Vysoká nad Kysucou 220 – žiadosť o povolenie výstavby garáže
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o povolenie výstavby garáže neschválilo.
Jitka Turiaková, Vysoká nad Kysucou 1179 – žiadosť o umožnenie platby za zber a odvoz odpadu podľa skutočnej produkcie
V následnej diskusii sa poslanci OZ zhodli v názore, že toto nie je možné nakoľko podľa platného VZN č. 6/2004 platí pre každú domácnosť v obci jednotný systém zberu TKO. Nakoľko sú však žiadateľka i jej manžel invalidnými dôchodcami a ich obaja synovia sa väčšiu časť roka zdržujú mimo miesta bydliska, navrhli členovia OZ (a to i na základe uznesenia OZ č. 4/2004 zo dňa 19. 7. 2004) poskytnúť žiadateľke úľavu na platbe za zber a odvoz TKO vo výške 50% na každého člena v domácnosti. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 50% úľavy na každého člena domácnosti p. Jitky Turiakovej a to pri platbe za zber a odvoz TKO.
ZO - Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami – žiadosť o finančnú pomoc na rok 2005
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh, aby obec zaplatila obed počas výročnej členskej schôdze. Ďalej uviedol, že pre obec je toto omnoho jednoduchšie zúčtovateľná vec. Nakoľko nikto z poslancov nemal žiaden iný návrh, dal starosta o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej pomoci ZO - Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a to formou úhrady obedu počas výročnej členskej schôdze.
Ján Kazík, Vysoká nad Kysucou 279 – oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti v Pohostinstve U Sojkov
Obecné zastupiteľstvo zobralo oznámenie na vedomie.
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva – návrh na zníženie pracovného úväzku každej opatrovateľky o 1 hodinu
Tento návrh členovia komisie odôvodnili skutočnosťami uvádzanými v bode Ad. 6 tejto schôdze. Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na zníženie pracovného úväzku každej opatrovateľky o 1 hodinu schválilo.
V závere tohto bodu programu predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár Správu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2004. Obecné zastupiteľstvo zobralo prednesenú správu na vedomie. Správa o činnosti hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Diskusia
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, nesvieti pouličné svetlo u p. Petra Dormana a p. Gabriela Kubalová sa sťažovala na nekvalitný príjem káblového rozvodu satelitnej televízie
Starosta – obe pripomienky sú poznačené.. Treba však apelovať na občanov aby s podobnými pripomienkami nechodili za poslancami OZ, ktorý ich nanesú na schôdzu OZ zhruba každé dva mesiace, ale sú to pripomienky, ktoré je možno okamžite odstrániť pokiaľ budú telefonicky nahlásené na obecný úrad
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, bude niekedy v budúcnosti možné rozorávať cestu od p. Šromka po p. Jurča resp. ak nie kvôli plotu, je možné aby tento bol nejakým nariadením premiestnený?
Starosta – v tejto časti nie je možné MK rozorávať, nakoľko je MK úzka a nemáme taký úzky snežný pluh. Bohužiaľ majitelia majú postavené ploty vedľa MK, ale na svojom pozemku, do čoho z pochopiteľných dôvodov obec nemôže zasahovať.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, kvôli upresneniu by som chcel poslancom objasniť, že v čerpaní položky dopravné pre TJ SPARTAK, v rozpočte obce v roku 2004, nedošlo k úplnému vyčerpaniu finančných prostriedkov a to z dôvodu, že niektoré cesty na zápasy boli uhrádzané z vnútorných financií TJ SPARTAK
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. Milan Pivko a Ján Jánsky návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 9 poslancov: Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 1/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 12 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo