TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1 až 6/2004 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2004 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 23. 2. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia prijatých uznesení
4) Hospodárenie obce za rok 2003
5) Daňové úľavy
6) Úprava obecného rozpočtu
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze, ktorý navrhol doplniť o bod číslo 6) Rôzne. Nakoľko už nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Milan Pivko a Ján Lysík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení
V úvode tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných poslancov o zasadaní Rady OZ, ktoré sa konalo 19. 1. 2004. Zasadania sa zúčastnili aj riaditelia školských zariadení.. Hlavným bodom zasadania bolo financovanie školských zariadení. Nakoľko k 1. 1. 2004 boli zrušené okresné úrady a tým i stredisko PaM, ktoré zabezpečovalo realizáciu miezd pre všetky školské zariadenia v okrese, riaditelia školských zariadení sa uzhodli, že mzdovú agendu bude spoločne pre všetky školy vykonávať účtovníčka ZŠ E.A. Cernana.
Ďalej informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na post riaditeľa ZŠ E.A. Cernana, ktoré bolo v 5. týždni uverejnené i v regionálnom týždenníku Kysuce. Uchádzači si mohli podať v termíne do 20. 2. 2004 prihlášky na miestny Obecný úrad. V tomto termíne boli doručené dve prihlášky. Výberové konania však budú vyhlásené i na post riaditeľov ZŠ Horný Kelčov a riaditeľa MŠ Vysoká nad Kysucou avšak až na konci školského roka nakoľko k tomuto termínu končí funkčné obdobie oboch riaditeľov.
V závere tohto bodu oboznámil starosta prítomných s normatívmi podľa ktorých budú tento rok prideľované finančné prostriedky pre školské zariadenia v našej obci.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Hospodárenie za rok 2003
V tomtom bode programu si poslanci OZ vypočuli záverečné správy o hospodárení.
Ako prvú predniesol starosta obce správu o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou, ktorú vypracovala účtovníčka p. Janka Kubalová. Poslanci OZ mohli jej textovú časť konfrontovať s im predloženým schváleným rozpočtom na rok 2003 a výsledným finančným stavom za rok 2003. (Úplné znenie správy o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice.)
Ďalej starosta obce predniesol konečnú správu o hospodárení Spoločného obecného úradu v Turzovke. (Úplné znenie správy o hospodárení Spoločného Obecného úradu tvorí prílohu tejto zápisnice.)
Ďalšou prednesenou správou bola správa o hospodárení neziskovej organizácie TKO Semeteš, ktorú predniesol prednosta Obecného úradu p. Ján Filo. (Úplné znenie správy o hospodárení TKO Semeteš n.o. tvorí prílohu tejto zápisnice.)
Hlavný kontrolór obce Vysoká nad Kysucou p. Jozef Vrbinár predniesol prítomným stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu v obci Vysoká nad Kysucou a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. (Obe tieto správy tvoria prílohu tejto zápisnice.)
V závere tohto bodu programu dal starosta obce OZ hlasovať o súhlase s prednesenými správami.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo prednesené správy schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 5 Daňové úľavy
V tomto bode dnešného programu schôdze OZ mali poslanci OZ rozhodnúť o poskytnutí daňových úľav jednotlivým žiadateľom, ktorý si o úľavu na dani mohli požiadať v termíne do 20. 2. 2003. Starosta obce pripomenul prítomným poslancom podmienky, pri splnení ktorých môže byť poskytnutá daňová úľava. Tieto podmienky boli schválené ako súčasť Všeobecno – záväzného nariadenia č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti zo dňa 15. 12. 2003 a to §10 Daňové úľavy:
a) osobám samostatne žijúcim starším ako 70 rokov a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti v prípade, ak každý z nich má viac ako 70 rokov – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
Podmienku spĺňali tieto doposiaľ doručené žiadosti:
Veronika Cabalová, Vysoká nad Kysucou 287; Anna Šurláková, Vysoká nad Kysucou 293; Anna Lučanová, Vysoká nad Kysucou 965; Hrošová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 313; Ligačová Amália, Vysoká nad Kysucou 456; Alojzia Vysokayová, Vysoká nad Kysucou 21; Ján a Zdenka Varechovci, Vysoká nad Kysucou 414; Jozef Pavlík, Vysoká nad Kysucou 502; Terézia a Ján Kupšovci, Vysoká nad Kysucou 63; Anna a Jozef Kubačákovci, Vysoká nad Kysucou 25; Emília Dočárová, Vysoká nad Kysucou 8; Emília Gáboriková, Vysoká nad Kysucou 572; Anna a Lukáš Lučanovci, Vysoká nad Kysucou 620; Mária Štefková, Vysoká nad Kysucou 802; Katarína Košinárová, Vysoká nad Kysucou 519; Pavla Bilíková, Vysoká nad Kysucou 560; Mária Perďochová, Vysoká nad Kysucou 542; Matejová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 305; Veronika Koleňáková, Vysoká nad Kysucou 403; Gejza Bulej, Vysoká nad Kysucou 135; Elena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou 206; Ladislav Cudrák, Vysoká nad Kysucou 575; Ján Beňo, Vysoká nad Kysucou 301; Anna Dočárová, Vysoká nad Kysucou 242; Berta Obročníková, Vysoká nad Kysucou 124; Helena Kratošová, Vysoká nad Kysucou 310; Jozef a Helena Žilinčárovci, Vysoká nad Kysucou 957; Mária Nečedová, Vysoká nad Kysucou 296; Emília Comorková, Vysoká nad Kysucou 351; Emília Jánska, Vysoká nad Kysucou 122; Anton Minarčík, Vysoká nad Kysucou 251; Mária Krutošíková, Vysoká nad Kysucou 471; Emília Záhumenská, Vysoká nad Kysucou 120; Agneša Šamajová, Vysoká nad Kysucou 345; Anna Dormanová, Vysoká nad Kysucou 515; Karolína Pavlíková, Vysoká nad Kysucou 151; Mária Miníková, Vysoká nad Kysucou 126; Emília Matejová, Vysoká nad Kysucou 874; Anna Barčáková, Vysoká nad Kysucou 16; Veronika Gregušová, Vysoká nad Kysucou 435; Anna Janetková, Vysoká nad Kysucou 342; Jozef Lajčák, Vysoká nad Kysucou 587; Helena Jendrisková, Vysoká nad Kysucou 619; Mária Matulíková, Vysoká nad Kysucou 158; Jozef Kubjatko, Vysoká nad Kysucou 399; Mária Vybošťoková, Vysoká nad Kysucou 333; Verona Kováčiková, Vysoká nad Kysucou 976; Anna Lisková, Vysoká nad Kysucou 630; Helena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou
b) osobám samostatne žijúcim zdravotne ťažko postihnutým – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
Podmienku spĺňali tieto doposiaľ doručené žiadosti:
Anna a Jozef Legerský, Vysoká nad Kysucou 421; Ida Chríbiková, Vysoká nad Kysucou 202; Júlia Zahatlanová, Vysoká nad Kysucou 130; Milan Pavlík, Vysoká nad Kysucou 648;
c) osobám samostatne žijúcim sociálne odkázaným s výškou príjmu na l osobu 4800,- Sk a na 2 osoby 8000,- Sk. – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
Podmienku spĺňali tieto doposiaľ doručené žiadosti:
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516
V ďalšej časti tohto bodu programu prejednali poslanci OZ žiadosti, ku ktorým bolo nutné osobité vyjadrenie.
Emília Papajová – žiadosť o úľavu na dani zo stavieb (matka 87 rokov, manžel držiteľ preukazu ZŤP)
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani vo výške 50% zo stavieb schválilo.
Eva Šamajová – žiadosť o úľavu na dani zo stavieb (zdravotne ťažko postihnutý syn Matúš)
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani vo výške 50% zo stavieb schválilo.
Anna Feledíková – žiadosť o úľavu na dani zo stavieb a o odpustenie poplatku za TKO
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani vo výške 50% zo stavieb schválilo. Poplatok za TKO sa odpúšťa na základe VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch §9 písm. f.
Všeobecno – záväzné nariadenie č. 8/2003 o miestnych poplatkoch v §9 písmeno g) nezohľadňuje majiteľov rekreačných domov a chát, ktorým nie je zabezpečený odvoz TKO. Z tohto dôvodu starosta navrhol aby OZ tento problém preriešilo a preto dal o návrhu hlasovať.
ZA – Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík,
Obecné zastupiteľstvo teda návrh o prehodnotenie §9 písmeno g) Všeobecno - záväzného nariadenia č. 8/2003 o miestnych poplatkoch neschválilo a §9 písmeno g) spomenutého VZN č. 8/2003 ostáva neznenený.
Jaroslav Ovčačík – žiadosť o úľavu z platby za TKO (chatár v časti Dybalka)
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu z platby za TKO neschválilo.
Ján Helienek – žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti a z platby za TKO
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v plnom znení neschválilo.
Milan Veselka – žiadosť o úľavu z platby za TKO (ekologické kúrenie)
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu z platby za TKO neschválilo.
Mgr. Ján Dočár – žiadosť o úľavu z platby za TKO za dcéru, ktorá má prechodný pobyt v Púchove
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu z platby za TKO neschválilo.
Pavol Hranec – žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti (zdravotné dôvody)
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani vo výške 50% zo stavieb schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu objasnil starosta obce prítomným poslancom zvýšenie ceny za odber pitnej vody, ktorú nám pre časť obce Nižný Kelčov dodáva obec Makov, ktorá dodávanú vodu účtuje vo výške 21,- Sk/m3 čo znamená, že podľa uznesenia schváleného OZ v Makove je táto voda účtovaná ako pre podnikateľské subjekty. Toto zvýšenie ceny odberanej vody spôsobí, že naša obec podľa schválených poplatkov za odber vody pre rok 2003 a 2004 finančne nepokryje ani náklady za jej dodávku.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby z tohto dôvodu bol zvýšený poplatok za odber vody pre rok 2004 na konečných 12,- Sk/m3 a stočné 4,- Sk/m3. starosta obce dal o tomto spoločnom návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh v plnom znení schválilo.
Ďalej starosta obce oboznámil členov OZ o možnosti zmeny v odmeňovaní zamestnancov obce, ktorí boli doposiaľ odmeňovaní v zmysle zákona o verejnej službe. V prípade, že by poslanci OZ schválili odmeňovací systém podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre obec by stále existovala možnosť vrátiť sa k odmeňovaniu podľa zákonníka práce. V prípade, že by obec ostala pri súčasnom odmeňovacom systéme neexistovala by v budúcnosti možnosť prejsť k odmeňovaniu podľa vyššie spomenutého zákona. Navyše by tzv. R zamestnanci mohli „prísť“ o príplatky za sviatok a pod. Po objasnení tejto skutočnosti dal starosta obce hlasovať o odmeňovacom systéme podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o odmeňovacom systéme podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo.
Zmenou Zákonníka práce od 1. 1. 2004 nemôže byť hlavný kontrolór vyplácaný dohodou o vykonaní práce. Z tohto dôvodu starosta uviedol, že jedinou možnosťou je uzatvoriť riadnou pracovnú zmluvu medzi obcou a hlavným kontrolórom na dobu určitú v trvaní funkčného obdobia hlavného kontrolóra. Následne nato dal starosta o tejto možnosti hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o uzatvorení riadnej pracovnej zmluvy medzi hlavným kontrolórom a obcou schválilo.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce do roku 2008. Tento plán zahŕňa i strategické ciele do budúcnosti ako celého regiónu tak i našej obce a zároveň zvyšuje naše možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z európskych fondov. Je však potrebné aby tento plán schválili obecné zastupiteľstvá dotknutých obcí. Preto dal starosta obce poslancom OZ hlasovať o súhlase s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce do roku 2008:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce do roku 2008 schválilo.
V ďalšej časti tohto bodu programu prejednali poslanci OZ žiadosti doručené pred OZ.
Urbariálna obec – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo.
Ján Hazuka – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo.
Kazíková Silvia – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo.
Ján Kazík – žiadosť o odpustenie poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
Nakoľko každému začínajúcemu podnikateľovi, ktorý podniká v tejto činnosti boli schválené 3 mesiace, navrhli poslanci OZ tento postup uplatniť i pri tejto žiadosti.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov schválilo na dobu 3 mesiacov (t.j. január, február a marec).
Holičár Jozef – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Poslanci však v následnej diskusii navrhli aby do prípadne schválenej nájomnej zmluvy bola zapracovaná podmienka, že v novej nájomnej zmluve bude zapracovaná stať, v ktorej sa zakazuje predaj alkoholu „na drobno“ a požívanie alkoholických nápojov na chodbe domu služieb a ďalej, že p. Holičár ako majiteľ obchodu je zodpovedný za správanie sa ľudí na chodbe pred jeho predajňou v Dome služieb, nakoľko títo odradzujú prípadných zákazníkov prevádzok na poschodí.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo, avšak s vyššie uvedenými podmienkami.
Bongilaj Marcel – žiadosť o prihlásenie družky Viery Baliarovej na trvalý pobyt
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prihlásenie družky Viery Baliarovej na trvalý pobyt schválilo.
ZŠ E.A. Cernana – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o návrh na vyradenie inventárnych predmetov schválilo.
ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o návrh na vyradenie inventárnych predmetov schválilo.
Rada pri MŠ Vysoká nad Kysucou – žiadosť o delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou
V žiadosti Rada školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou navrhuje aby týmto zástupcom bola p. Vlasta Gajdicová.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v zmysle návrhu schválilo.
MŠ Vysoká nad Kysucou – Hlásenie havarijnej situácie v školskej jedálni
V následnej diskusii k tomuto problému, poslanci OZ vyjadrili svoju nespokojnosť, že podobné problémy hlásia školské zariadenia až v dobe keď prešli pod správu obce akoby sa o nich nevedelo už v čase, keď patrili pod školskú správu. Obecný rozpočet je však natoľko napätý, že nemôže rátať iba s nákladnými opravami školských zariadení. OZ navrhlo, aby havarijná situácia bola odstránená z finančných prostriedkov pridelených pre ZŠ E.A. Cernana a MŠ Vysoká nad Kysucou.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v zmysle návrhu schválilo.
Nájomníci obecnej bytovky p.č. 1259 – žiadosť o dovybavenie bytových a spoločných priestorov z fondu opráv (pohybové snímače na svetlo, poštové schránky a merače tepla)
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v zmysle návrhu schválilo avšak s podmienkou, že finančné prostriedky na dovybavenie budú čerpané iba do výšky 50% zo sumy uloženej vo fonde opráv a to z dôvodu budúcich možných a nepredvídaných opráv.
Sojková Daniela – žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva v budove Zdravotného strediska p.č. 1260
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva v budove Zdravotného strediska p.č. 1260 schválilo.
Sojková Daniela – žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie nájmu schválilo a to o 50% počas prvých 3 mesiacov.
Štefková Zuzana – žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Anton Opial
PROTI – Mgr. Milan Pivko, Ján Lysík
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie nájmu schválilo a to o 50% počas prvých 3 mesiacov.
Banetková Emília – opätovná žiadosť o odpustenie finančného nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov počas prevádzkovania Pohostinstva na Nižnom Kelčove
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo opätovnú žiadosť o odpustenie finančného nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov neschválilo.
Varecha Pavol – žiadosť o namontovanie radiátora o dĺžke 60 cm do obývacej izby môjho bytu
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
ZO zväzu zdravotne postihnutých - žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na rok 2004
OZ žiadosť zobralo na vedomie ale o nej nejednalo, nakoľko je momentálne obecný rozpočet napätý. Žiadosť bude opätovne prejednaná v čase finančnej stability obce.
Šimek Miroslav - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva
OZ žiadosť zobralo na vedomie ale o nej nejednalo, nakoľko je momentálne obecný rozpočet napätý. Žiadosť bude opätovne prejednaná v čase finančnej stability obce.
Jurčová Jana - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
OZ žiadosť zobralo na vedomie ale o nej nejednalo, nakoľko je momentálne obecný rozpočet napätý. Žiadosť bude opätovne prejednaná v čase finančnej stability obce.
Balážová Vlasta - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
OZ žiadosť zobralo na vedomie ale o nej nejednalo, nakoľko je momentálne obecný rozpočet napätý. Žiadosť bude opätovne prejednaná v čase finančnej stability obce.
Barčáková Oľga - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
OZ o žiadosti nejednalo nakoľko žiadateľka sa nezdržiava na území našej obce.
Ligačová Amália – žiadosť o zohľadnenie havárie vodovodného potrubia pri platbe za odber vody za rok 2003
V následnej diskusii starosta obce vysvetlil poslancom OZ situáciu uvedenú v žiadosti. Nakoľko však k havárii došlo až na súkromnej prípojke a na pozemku žiadateľky, poslanci OZ navrhli aby žiadateľka uhradila minimálne 100m3 vytečenej vody.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle návrhu.
Ing. Rudolf Masarík a manželka Miroslava; Ing. Miroslav Vrábel a manželka Magdaléna – žiadosť o odkúpenie parcely E-KN 9597 o výmere 0,1132 ha evidovaná ako t.t.p.
Poslanci OZ navrhli prešetriť v teréne o ktorú parcelu sa jedná a navrhli zistiť plánovaný zámer žiadateľov a nimi navrhovanú cenu za 1 m2.
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, tlmočil ústnu žiadosť p. Vlasty Kubicovej o pridanie počtu hodín na opatrovanie p. Antona Kubicu
Písomné stanovisko k tejto žiadosti zaujme sociálna pracovníčka p. Margita Kubačáková.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Schválenie obecného rozpočtu
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov s návrhom na úpravu obecného rozpočtu. Poslancom OZ bola písomná podoba návrhu doručená poštou. Následne nato prešiel podrobne príjmovú časť, ktorá predstavuje sumu 23 447 000,- Sk a výdavkovú časť, ktorá taktiež predstavuje sumu 23 447 000,- Sk. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta obce o predloženom návrhu na úpravu obecného rozpočtu hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo upravený obecný rozpočet schválilo ako v príjmovej tak i vo výdavkovej časti.
Zo zvyšujúcou sa cenou elektrickej energie priamoúmerne narastá i výdavková položka platby elektrickej energie za pouličné osvetlenie. Poslanci Obecného zastupiteľstva navrhli, aby komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby prehodnotila opodstatnenosť osvetlenia obce vo všetkých častiach resp. každého jedného svetla (ponechať iba každé 2 svetlo).
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Diskusia
Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, možno rátať, pri súčasnej napätej finančnej situácii, s podporou obce pre darcov krvi?
Starosta – samozrejme, obec darcov krvi podporí
Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka – poslanci OZ, predniesli vypracovaný návrh posunu autobusových liniek prichádzajúcich z Horného Kelčova.
Starosta – vypracovaný návrh posunu autobusových liniek prejednáme zo zástupcami SAD a.s. Je však málo pravdepodobné, že nám vyjdú v ústrety.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 1/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

----------------------

 

Zápisnica č. 2/2004 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 3. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia prijatých uznesení
4) Problémy ZŠ a školských zariadení
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze, ktorý navrhol upraviť a to prehodením poradia bodov 3) a 4). Nakoľko už nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Martin Machciník a Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ján Lysík a Ing. Ľubomír Šperka. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Problémy ZŠ a školských zariadení
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta obce poslancov OZ, že od 1. 4. 2004 na základe výberového konania nastúpi do funkcie riaditeľa ZŠ E.A. Cernana Mgr. Ľubomír Valach a nakoľko bol p. Valach prítomný i na tejto schôdzi OZ, starosta obce mu zablahoželal k menovaniu do novej funkcie. Zároveň však poďakoval doterajšiemu vedeniu Mgr. Ľudmile Valachovej, ktorá bola poverená dočasným riadením školy a jej zástupkyni Mgr. Márii Grušpierovej. Nakoľko Mgr. Ľubomír Valach odchádza z funkcie riaditeľa ZŠ Horný Kelčov riadením tejto školy bola poverená na základe návrhu pedagogickej rady Mgr. Mária Pivková.
Z dôvodu nástupu do funkcie ako Mgr. Ľubomíra Valacha tak i Mgr. Márie Pivkovej musí OZ navrhnúť a schváliť výšku odmeny za riadenie. Doposiaľ poberal riaditeľ príplatok vo výške 38% z najvyššieho možného platu a osoba poverená riadením 25% z najvyššieho možného platu.
V následnej diskusii Mgr. Martin Machciník navrhol aby výška príplatku za riadenie ostala nezmenená, teda pre riaditeľa 38% a pre osobu poverenú riadením 25%. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo výšku príplatku za riadenie pre riaditeľa a osobu poverenú riadením schválilo v zmysle návrhu.
Poslanci OZ a prizvaní riaditelia a vedúci školských zariadení obdržali rozpis finančných prostriedkov pre kalendárny rok 2004 vypracovaný podľa dostupných informácií na webovej stránke ministerstva školstva. Tento materiál sa rozdeľuje do dvoch skupín a to na prenesené kompetencie (tu patria obe ZŠ) a originálne. kompetencie (ŠJ, ŠD a MŠ). Podľa predložených materiálov je ZŠ Horný Kelčov zaradená v nesprávnej kategórii nakoľko je to škola ktorá patrí do kategórie III. Následne nato prešlo OZ k podrobnému hodnoteniu uvedeného materiálu.
a) prenesené kompetencie (ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov)
Starosta uviedol, že ako je zrejmé tento rok chýba na prevádzkovanie škôl viac ako 1 mil. 240 tis. Korún. Je teda nutné prijať racionalizačné opatrenia. V rámci týchto opatrení navrhol starosta obce možnosť vykonávať celé účtovníctvo + mzdy centrálne pracovníčkou obce. Systém účtovnej agendy voči zriaďovateľovi by sa týmto opatrením zefektívnil a skvalitnil nakoľko ani jedna z účtovníčiek oboch ZŠ nie je schopná dodať účtovnú uzávierku v stanovenom termíne. Kvôli pravidelnému nedodržaniu termínov odovzdania účtovnej uzávierky účtovníčkami ZŠ, obec na vyššom stupni nie je schopná odovzdať účtovnú uzávierku za celú obec včas, čo môže mať za následok i zníženie finančných dotácií.
Mgr. Ľubomír Valach – v úvode svojho príspevku poďakoval za vyslovenú dôveru. Ďalej uviedol, že v ZŠ E.A. Cernana chýba na mzdy viac ako 130 tis. Sk. Jednou z možností racionalizácie je i skrátiť dĺžku prevádzky školského klubu a úväzok vychovávateľky zmenšiť na 2/3, taktiež plánuje optimalizovať počet a odbornosť učiteľov ako na stupni 1-4 tak i na stupni 5-9. Na margo návrhu starostu obce - v účtovníctve máme dostatočnú rezervu a v škole administratívneho pracovníka treba.
Mgr. Ľudmila Valachová – účtovná uzávierka síce účtovníčke robí problémy ale na mzdy je šikovná. Jedinou možnosťou ako ušetriť je v klube.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, taktiež sa pripojil k možnosti zníženiu dĺžky prevádzky v školskom klube. Ďalej uviedol, že i na jeho pracovisku bola zrušená účtovníčka, účtovná agenda sa robí centrálne a ostatnú administratívu rozdeľuje riaditeľ medzi zamestnancov. Podobne by to mohlo fungovať i v oboch ZŠ.
Mgr. Mária Pivková – administratívneho pracovníka v škole jednoducho treba, lebo učitelia musia predovšetkým učiť. Na Hornom Kelčove sme pripravený prijímať optimalizačné opatrenia. V prípade, že by škola prešla z normatívu na žiaka na 95% pridelenie objemu finančných prostriedkov z pridelených finančných prostriedkov na minulý rok, tak snáď by to vyšlo.
Starosta – nie je však možné aby jedna škola v obci vychádzala z normatívu na žiaka a druhá z 95%. Zákon je jednoducho postavený tak, že buď všetky školské zariadenia z normatívu alebo všetky školské zariadenia na 95% z minulého roka. Pre obec by však druhá možnosť (95%) bola výhodnejšia nakoľko by sa celý balík pridelených finančných prostriedkov na školské zariadenia navŕšil o 600 000,- Sk.
Mgr. Ľubomír Valach – navrhol aby do nejakého stanoveného termínu riaditelia a vedúci školských zariadení vypracovali správu racionalizačných opatrení, ktoré bude nutné prijať na prevádzku každého školského zariadenia. Následne nato budú tieto navrhnuté racionalizačné opatrenia prejednané buď radou OZ alebo na mimoriadnej schôdzi OZ. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vypracovanie správy racionalizačných opatrení pre každé školské zariadenie schválilo avšak správu o možných racionaličných opatreniach musia riaditelia a vedúci školských zariadení odovzdať starostovi obce najneskôr do 15. 4. 2004.
b) originálne kompetencie (ŠJ, MŠ a ŠD)
Fulierová Helena – informovala, že v rámci racionalizačných opatrení sa zníži v MŠ počet pracovných síl nakoľko jednej z učiteliek končí pracovná zmluva. Kolektív zamestnancov MŠ v snahe znížiť náklady na mzdy dokonca požiadal zriaďovateľa o zníženie výšky osobného ohodnotenia. Miestnosti školských dielní a telocvične sa plánujú v budúcnosti využiť i komerčne.
p. Golisová – jedáleň na Hornom Kelčove podobne ako v MŠ plánuje znížiť počet pracovných síl a to znížením o 1/2 pracovnej sily. Od každého stravníka hodláme vybrať motivačný príspevok vo výške 100,- Sk na posledné tri mesiace v školskom roku. Taktiež by sme chceli zvýšiť počet „cudzích“ stravníkov. Tí budú mať obed v cene 48,- Sk.
p. Cudráková – znížený prídel finančných prostriedkov by sme chceli vykompenzovať „cudzími“ stravníkmi a taktiež sme zvýšili stravné – pre MŠ celodenné 39,- Sk, pre ZŠ 1-4 a 5-9 sme stravné zvýšili o 10,- Sk.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, ako to je zo školskými obvodmi sú v platnosti
Starosta – áno samozrejme, avšak aj keď sme si toho vedomí, nemôžme rodičov prinútiť pretože je to ich slobodná vôľa, do ktorej školy dajú svoje dieťa. Chcel by som však požiadať riaditeľov aby mi vypracovali menné zoznamy detí, ktoré navštevujú ich školu. Porovnaním s našou evidenciou zistíme, ktoré deti dochádzajú do ZŠ v iných obciach.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Kontrola plnenia prijatých uznesení
V úvode tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných poslancov, že na poslednej schôdzi OZ konanej dňa 23. 2. 2004 v uznesení č. 1/2004 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 49 žiadostí a návrhov. Z toho 33 schválilo a 7 neschválilo. Z 3 uložených úloh boli k dnešnému dňu plne splnené dve a to písomné vyrozumenie p. Kubicovej a zakomponovanie zákazu predaja alkoholu na drobno do nájomnej zmluvy s p. Holičárom. Posledná uložená úloha, ktorou bolo zistiť plánovaný zámer žiadateľov a nimi navrhovanú sumu za odkúpenie parcely E-KN 9597, bolo zo strany obce splnená čo znamená, že žiadatelia boli vyzvaní avšak do dnešného dňa nedošlo z ich strany k žiadnemu vyjadreniu.
Na poslednej schôdzi OZ uložilo komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby, fyzicky overiť v teréne efektivitu pouličného osvetlenia v obci. Zápis zo šetrenia vypracoval tajomník komisie p. Ján Filo a prečítal ho starosta obce. Zápis tvorí prílohu zápisnice. Následne dal starosta obce o navrhovanýchúpravách verejného osvetlenia hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo navrhované úpravy verejného osvetlenia schválilo.
Obecné zastupiteľstvo na poslednej schôdzi OZ taktiež doporučilo prejednať, na niektorej z nasledujúcich schôdzí OZ, žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc. Nakoľko tieto žiadosti mali byť prejednané už na predošlých dvoch schôdzach OZ, navrhol starosta obce aby bolo k týmto žiadostiam zaujaté konečné stanovisko.
Oľga Barčáková - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc neschválilo.
Vlasta Balážová - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc neschválilo.
Miroslav Šimek – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva schválilo, avšak nakoľko už je koniec vykurovacej sezóny, žiadateľovi bude žiadosť vybavená pred začiatkom vykurovacej sezóny v jeseni roku 2004 a to formou zabezpečenia drevených odrezkov.
Jana Jurčová – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
Pri tejto žiadosti starosta obce pripomenul, že v minulosti bolo matkám s postihnutými deťmi, ktoré predložili svoju žiadosť pre OZ schválená jednorázová finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk. Nakoľko žiaden z prítomných poslancov nemal iný návrh dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre syna p. Jurčovej, ktorý je ZŤP schválilo v zmysle návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predstavil starosta obce prítomným poslancom návrh kolektívnej zmluvy, ktorú odsúhlasili zamestnanci obce na výročnej schôdzi SLOVES-u dňa 23. 3. 2004. Aby kolektívna zmluva mohla byť podpísaná starostom obce ako zástupcom zamestnávateľa, ktorým je obec Vysoká nad Kysucou, musí Kolektívnu zmluvu schváliť najskôr OZ. Predo dal starosta obce o predloženom návrhu Kolektívnej zmluvy hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Kolektívnu zmluvu zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou v znení predloženého návrhu schválilo.
V ďalšej časti tohto programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
Antónia Ehlová – žiadosť o výmenu dvojizbového bytu za jednoizbový
Tu starosta obce informoval poslancov OZ, že nájomca jednoizbového bytu v nadstavbe zdravotného strediska p. Michal Smieško ústne oznámil, že sa prenajatého bytu k 30. 4. 2004 vzdáva. O tejto skutočnosti však doposiaľ neinformoval písomne. Žiadateľka má na mysli presťahovanie práve do tohto bytu. Pre prípad, že p. Smieško potvrdí svoj úmysel vzdať sa nájomného bytu i písomne, požiadal poslanec OZ Ján Lysík, aby sa k zneniu žiadosti p. Ehlovej vyjadrilo OZ. Preto vyzval poslancov OZ o hlasovanie:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o výmenu bytu v prípade, že sa jednoizbový byt uvoľní schválilo.
Poslanec OZ p. Ján Lysík navrhol, aby v prípade ak sa uvoľní dvojizbový byt po p. Ehlovej OZ zvážilo možnosť zrealizovať opravu resp. zateplenie tohto bytu, ktorý kvôli premŕzaniu stien a zvýšenej vlhkosti bol predmetom sťažností doterajšej užívateľky p. Ehlovej a následných diskusií OZ. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrhu na možnú opravu predmetného bytu schválilo a ďalej navrhli aby táto oprava bola realizovaná čo najskôr a predovšetkým v čase keď bude byt prázdny
Hedviga Pišteková – žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
OZ zobralo žiadosť na vedomie a v prípade, že bude voľný byt bude ju riešiť spoločne s ostatnými žiadosťami. Dovtedy bude žiadosť zaradená do poradovníka.
Gabriela Trňáková – žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
OZ zobralo žiadosť na vedomie a v prípade, že bude voľný byt bude ju riešiť spoločne s ostatnými žiadosťami. Dovtedy bude žiadosť zaradená do poradovníka.
Dodulík Jozef – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb a pozemkov
OZ zobralo žiadosť na vedomie a navrhlo prešetriť sociálnu situáciu žiadateľa.
Milan Cudrák – žiadosť o povolenie výstavby pílnice o výmere 12 x 5 m na parcelách C-KN 2548, 2549/1.
OZ zobralo žiadosť na vedomie a nakoľko ani na jeden z uvedených pozemkov nie je založený LV navrhlo doložiť súhlasy všetkých spoluvlastníkov a dotknutých susedov.
Eva Danielová - žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc neschválilo.
Jitka Turiaková - žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO na synov Vladislava a Jozefa.
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO neschválilo.
Miroslav Zahatlan – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru neschválilo.
Mária Vavricová – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 274/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 274/2004 neschválilo.
Ing. Marta Cihlárová – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 1196/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 1196/2004 neschválilo.
Emil Lyčka – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 1062/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 1062/2004 neschválilo.
Milan Grušpier – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 1081/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 1081/2004 neschválilo.
Miroslav Pipík – žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník neschválilo.
Jozef Masnica – žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník p.č. 938
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník p.č. 938 neschválilo.
Ing. Marcela Sláviková – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 927/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 927/2004 neschválilo.
Ing. Dalibor Barta – odvolanie sa proti platobnému výmeru za platbu za TKO č. 1079/2004
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie sa proti platobnému výmeru č. 1079/2004 neschválilo.
Daniel Malík – žiadosť o pridelenie garáže
ZA – nikto
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie garáže neschválilo.
Anna Opialová – žiadosť o pridelenie garáže
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie garáže schválilo.
Milan Meheš – ústna žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce o pridelenie garáže
ZA – nikto
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie garáže neschválilo.
Starosta obce ďalej prítomných informoval, že od 1. 7. 2004 bude môcť prevádzkovať obecný vodovod len osoba na to spôsobilá. Odborné predpoklady pre túto činnosť by mal p. Anton Opial avšak musel by absolvovať školenie zo záverečnou skúškou. V prípade jeho záujmu a po zistení potrebných náležitostí bude táto otázka ešte prejednaná.
Starosta obce prítomných poslancov upozornil, že vo VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch nebola v platbe TKO špecifikovaná školská bytovka v Hornom Kelčove. Po následnej diskusii OZ navrhlo, aby bývajúci v tejto bytovke platili sadzbu za TKO ako byty spadajúce do kategórie vykurovania ekologickým kúrením tzn.:
- 260,- Sk/osoba (3 žetóny/osoba) do 4 osôb
- 120,- Sk/osoba (2 žetóny/osoba) pre 5-ho a každého ďalšieho člena rodiny
- v prípade potreby 40,- Sk za žetón naviac
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial.
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo výšku poplatku v zmysle návrhu schválilo.
V závere tohto bodu programu oboznámil OZ s prípisom, podľa ktorého bude možné previesť do vlastníctva obce budovu MŠ na Nižnom Kelčove. S týmto prevodom však musí súhlasiť OZ a preto dal o tejto otázke hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial.
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo prevod budovy schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Diskusia
Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, zvážiť OZ či by nebolo možné vyčleniť finančné prostriedky na nákup varhanov, ktoré sa po pokazení orgánu zapožičiavajú.
Anton Opial – poslanec OZ, predniesol návrh o vyčlenenie finančných prostriedkov cca 10 000,- Sk na zadováženie krojov pre novovzniknutú ženskú spevácku skupinu
Oba tieto návrhy OZ podporilo a v prípade dostatku finančných prostriedkov doporučuje vyhovieť tomuto návrhu.
starosta – sponzorské peniaze budú podľa dohody vyplatené hasičom z Nižného Kelčova avšak organizácia musí vydokladovať použitie týchto financií.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ján Lysík a Ing. Ľubomír Šperka návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 2/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

--------------------

 

Zápisnica č. 3/2004 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 31. 5. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Investičná výstavba v obci
4) Problémy ZŠ a školských zariadení
5) Schválenie Všeobecno – záväzných nariadení
6) Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2003
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Schválenie uznesenia
10) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze, ktorý navrhol upraviť a to uprednostnením bodu 7) Rôzne z dôvodu prejednania žiadosti prítomnej pani Emílie Banetkovej a následne potom prejednať bod týkajúci sa problémov škôl a školských zariadení. Nakoľko už nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Anna Sujová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ján Lysík a Ing. Jozef Jurčo. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Rôzne
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta obce poslancov OZ, z problémom p. Emílie Banetkovej, ktorá z čias jej prevádzkovania pohostinstva na Nižnom Kelčove do dnešného dňa dlží obci sumu 31 059.70,- Sk za predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Jej písomná žiadosť bola už dvakrát prejednávaná na schôdzach OZ a poslanci OZ odmietli poskytnúť p. Banetkovej akúkoľvek úľavu z dlžnej sumy. Starosta obce zároveň požiadal preto p. Banetkovú o vyjadrenie sa.
Emília Banetková – opätovne žiadam OZ o prehodnotenie svojho rozhodnutia a o odpustenie sumy, ktorú dlžím obci za predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Nakoľko som poberateľkou iba vdovského dôchodku po manželovi nemám z čoho dlžnú sumu vrátiť.
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, prečo sa o tomto prejednáva až tak neskoro?
Ján Filo – prednosta OZ, p. Banetková bola upozornená ihneď po finančnej kontrole v jej prevádzke. Taktiež jej žiadosť bola už dva krát prejednávaná na schôdzach OZ a uznesením č. 1/2004 zo dňa 29. 3. 2004 bola zamietnutá i posledná žiadosť o odpustenie dlžnej sumy voči čomu sa p. Banetková neodvolala a obec už teda môže pristúpiť k exekučnému konaniu.
Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, pri rozhodovaní by sme mali zohľadniť, že p Banetková bola počas svojho podnikania „poctivým“ platičom.
Anton Opial – poslanec OZ – podnik Jednota určite nájomnú zmluvu nevypovedal zo dňa na deň a p. Banetková teda vedela o jej ukončení. Určite však po dozvedení sa tejto skutočnosti a následnej likvidácii podniku neboli zlacnené alkoholické nápoje ani tabakové výrobky. OZ už predsa o tejto záležitosti rozhodlo.
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, poplatok, ktorý obci patrí by jej mal byť odvedený. Mali by sme stanoviť splátkový kalendár a nemeniť rozhodnutie OZ.
Nakoľko každý z poslancov mal na daný problém vlastný názor dal starosta obce hlasovať o zrušení uznesenia č. 1/2004 zo dňa 29. 3. 2004 písmeno C, odst. 6 o neschválení žiadosti p. Emílie Banetkovej.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Milan Pivko
PROTI – Anton Opial
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka
Obecné zastupiteľstvo týmto teda ruší uznesenie č. 1/2004 zo dňa 29. 3. 2004 písmeno C, odst. 6.
Starosta na základe predošlého rozhodnutia vyzval poslancov aby predniesli svoje návrhy na riešenie tohto problému.
Ján Jánsky – poslanec OZ, mal by sa vyjadriť každý ja osobne som za odpustenie celej dlžnej sumy
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, odpustime nejakú časť a na zvyšok stanovme splátkový kalendár
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, navrhujem z dlžnej sumy odpustiť 10 000,- Sk a na zvyšok stanoviť splátkový kalendár
Ján Lysík, Vlasta Gajdicová – poslanci OZ, súhlasíme s návrhom p. Pivka.
Nakoľko sa tu sformovali dva názory – za odpustenie celej sumy a druhý za odpustenie časti a stanovenia splátkového kalendára dal starosta o spomenutých návrhoch hlasovať.
Návrh č. 1 – O odpustení celej dlžnej sumy:
ZA – Ján Jánsky
PROTI – Ján Šamaj, Ing. Jozef Jurčo, Mgr.Milan Pivko
ZDRAŽAL SA - Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Lysík , Ing. Ľubomír Šperka, Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo návrh č. 1 – O odpustení celej dlžnej sumy neschválilo.
Návrh č. 2 – O odpustení sumy 10 000,- Sk a stanovení splátkového kalendára na zvyšnú časť dlžnej čiastky:
ZA – Ján Šamaj, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ing. Jozef Jurčo, Ján Jánsky
Obecné zastupiteľstvo návrh č. 2 – O odpustení sumy 10 000,- Sk a stanovení splátkového kalendára na zvyšnú časť dlžnej čiastky neschválilo.
Keďže ani v tomto prípade nedošlo k schváleniu predložených návrhov, požiadal starosta obce poslancov OZ o prednesenie ďalších možností riešenia daného problému.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, navrhujem odpustiť z dlžnej sumy čiastku vo výške 50% a na zvyšok stanoviť splátkový kalendár počnúc 1. 6. 2004 v mesačných splátkach po dobu 2 rokov.
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – Anton Opial
ZDRAŽAL SA - Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
Obecné zastupiteľstvo prednesený návrh o odpustenie z dlžnej sumy čiastky vo výške 50% a na zvyšok stanoviť splátkový kalendár počnúc 1. 6. 2004 v mesačných splátkach po dobu 2 rokov schválilo. V následnej diskusii poslanci p. Banetkovú upozornili, že v prípade porušenia splátkového kalendára, bude uvalené vyplácanie na celú dlžnú sumu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Problémy škôl školských zariadení
V úvode tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných poslancov, o pridelení finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia.

Školské zariadenie                           Pridelené finančné prostriedky            Naplnenie na
ZŠ E.A.Cernana Vysoká n. Kys.                      120 000,- Sk                                    50,5%
ZŠ Horný Kelčov                                                   60 000,- Sk                                    50,6%
MŠ Vysoká nad Kysucou                                    60 000,- Sk                                     66%
ŠJ Vysoká nad Kysucou                                   240 000,- Sk                                     66%
ŠJ Horný Kelčov                                                 122 000,- Sk                                     66%
ŠK Vysoká nad Kysucou                                     95 000,- Sk                                     66%
ŠK Horný Kelčov                                                   64 000,- Sk                                     66%

Riaditelia škôl s týmto rozdelením súhlasili.
V ďalšej časti tohto bodu programu prečítal starosta obce tzv. racionalizačné opatrenia, ktoré hodlajú prijať riaditelia škôl a ktoré im uložilo OZ vypracovať. Racionalizačné opatrenia tvoria prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce ďalej predniesol poslancom OZ rozpočty jednotlivých škôl.
Rozpočet ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo rozpočet ZŠ E. A. Cernana schválilo.
Rozpočet ZŠ Horný Kelčov:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo rozpočet ZŠ Horný Kelčov schválilo.
Rozpočet MŠ Vysoká nad Kysucou:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo rozpočet MŠ Vysoká nad Kysucou schválilo.
Rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou schválilo.
Prednesené a schválené rozpočty všetkých škôl tvoria prílohu tejto zápisnice.
Ďalej starosta obce predniesol prítomným poslancom návrhy na vyradenie DHM vo vlastníctve škôl.
ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie DHM schválilo.Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
MŠ Vysoká nad Kysucou:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie DHM schválilo. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

a) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení školských obvodov
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Po oboznámení sa z jeho znením dal starosta obce o VZN č. 1/2004 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.

b) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 2/2004 o ustanovení školských rád
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Po oboznámení sa z jeho znením dal starosta obce o VZN č. 2/2004 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 2/2004 o ustanovení školských rád. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.
V závere tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných poslancov o momentálne prebiehajúcich výberových konaniach na post riaditeľa ZŠ Horný Kelčov a MŠ Vysoká nad Kysucou. Práve v dnešný deň sa konalo otváranie obálok ap. Mgr. Mária Pivková bola komisiou odporučená do ďalšieho kola výberového konania, ktorým je samotný konkurz na post riaditeľa ZŠ Horný Kelčov.
Anton Opial – poslanec OZ, navrhujem zvážiť v rámci úsporných opatrení i jedného riaditeľa pre obe ZŠ a dvoch zástupcov.
Starosta – zrejme by to bolo možné. Muselo by to však schváliť OZ a potom by tento návrh musel prejsť cez ministerstvo
Anton Opial – poslanec OZ, nerozumiem „úspor 1.5 kuriča“
Mgr. Mária Pivková – poverená riadením ZŠ Horný Kelčov,je to úsporné opatrenie od 1. 3. 2004 v zimnom období uvidíme či bude nutné ďalšieho kuriča opäť zamestnať
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Prijatie všeobecno áväzných nariadení
a) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 3/2004 o používaní symbolov obce
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Po oboznámení sa z jeho znením dal starosta obce o VZN č. 3/2004 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 3/2004 o používaní symbolov obce. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.

b) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 4/2004 o spôsobe udeľovania ocenení obce
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Po oboznámení sa z jeho znením dal starosta obce o VZN č. 4/2004 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 4/2004 o spôsobe udeľovania ocenení obce. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.

c) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Po oboznámení sa z jeho znením dal starosta obce o VZN č. 4/2004 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohto bodu programu starosta obce prítomným postupne predstavil Pracovný poriadok Obecného úradu vo vysokej nad Kysucou, Organizačný poriadok a Odmeňovací poriadok zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou. Následne nato dal starosta hlasovať jednotlivo o každom poriadku.

a) Pracovný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Pracovný poriadok jednohlasne schválilo.

b) Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Organizačný poriadok jednohlasne schválilo.

c) Odmeňovací poriadok zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Odmeňovací poriadok jednohlasne schválilo.
Odmeňovací poriadok, Organizačný poriadok a Pracovný poriadok tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Investičná výstavba v obci
Poslanci obecného zastupiteľstva by sa mali v tomto bode programu vyjadriť k nasledovným možným investičným akciám:
a) Rekonštrukcia budovy Obecného úradu kvôli zatekaniu hlavne z čelnej strany
b) Plynofikácia MŠ – okrem plynovej kotolne sa museli urobiť i nové rozvody vody – úhrada.
c) Opravy ciest po plynofikácii hlavne v Hornom Kelčove.
d) Projekt telocvične pri ZŠ E.A. Cernana, zastrešenie ZŠ A MŠ, výmena okien a prístrešok pri ZŠ E.A. Cernana
e) Dokončenie rekonštrukcie káblového rozvodu satelitnej televízie v Hornom Kelčove
f) Pokračovať v územno-plánovacej dokumentácii. Do roku 2006 musí mať obec územný plán nakoľko jeho neexistencia by spôsobila problémy pri hlásení sa o dotácie z eurofondov.
g) Rekonštrukcia ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.
h) Rekonštrukcia DS (nové vetracie okná, nová fasáda..).
i) Projekt MINI – IHRISKO. Projekt je vyhlásený SFZ a v prípade jeho úspešnosti by obec hradila výstavbu miniihriska do výšky 20% nákladov.
j) Pre kotolňu ZŠ Horný Kelčov je nutné vyhotoviť projektovú dokumentáciu pre jej plynofikáciu.
Ďalej starosta uviedol, že investičné akcie v tomto rozsahu neboli plánované obecným rozpočtom a preto bude záležať od úspešnosti získania finančných prostriedkov na ich realizáciu.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, počas rekonštrukcie ihriska by bolo možné z využitím pracovníkov z aktivačnej činnosti UoZ vyriešiť odpadový kanál v budove klubovne TJ
Anton Opial, Ján Lysík – poslanci OZ, je nutné vyriešiť priekopy pri ceste zo Skaly
V následnej diskusii poslancov k téme priekop pri MK v Hornom Kelčove zaujalo OZ stanovisko, v ktorom poverilo Komisiu pre oblasť výstavby a životného prostredia a taktiež poslancov z časti obce Vyšný Kelčov – prešetriť stav priekop pri MK vo Vyšnom Kelčove a pre plénum OZ pripraviť záverečnú správu v termíne do najbližšej schôdze OZ.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici

Ad. 7 Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2003
Poslanci OZ obdržali text do obecnej kroniky za rok 2003 a do najbližšej schôdze OZ môžu vzniesť svoje námietky a pripomienky.

Ad. 8 Rôzne
Tento bod dnešnej schôdze OZ bol začatý už v prvom bode programu dnešnej schôdze a OZ v ňom teda pokračovalo.
Z poslednej schôdze OZ ostala otvorená žiadosť p. Vrábela o odkúpenie pozemku v Jedľovníku nakoľko sa na našu výzvu neozval.
Taktiež ostáva nevyriešená rekonštrukcie bytu p. Ehlovej, nakoľko po jeho obhliadke bolo zistené, že byt je v poriadku a preto pravdepodobne rekonštrukcia nebude nutná.
V ďalšej časti tohto programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
Anna Šubová – žiadosť o finančnú a materiálnu pomoc
Starosta prítomných informoval, že žiadosť p. Šubovej bola už dvakrát prejednávaná na schôdza OZ ešte počas predošlého funkčného obdobia. Obec finančne i materiálne vypomáhala pri výstavbe spoločnej studne v osade Škradné. Pod touto spoločnou žiadosťou bola taktiež podpísaná i p. Šubová, ktorá sa však neskôr odmietla na spoločný vodojem pripojiť.
Účtovníčka obce p. Kubalová poslancov OZ informovala, že p. Anna Šubová nemá do dnešného dňa uhradený dlh voči obci vo výške 5 000,- Sk, ktorý vznikol neuhradením prevolaných minút na verejnom telefóne, ktorý bol umiestnený v jej domácnosti.
Po oboznámení sa s týmito skutočnosťami dal starosta obce o predmetnej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Adriana Zuskinová – žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 1476/3 o výmere 355 m2 vedený ako t.t.p.
Žiadosť p. Zuskinovej tlmočil prednosta úradu p. Filo, ktorý uviedol, že sa jedná o pozemok nachádzajúci sa pred jej bytom. Na pozemok je zhotovený i geometrický plán. Momentálne je pozemok v obecnom vlastníctve a je viac menej stavebne nevyužiteľný, nakoľko nim prechádzajú inžinierske siete (plyn, elektrina, voda..). Navrhovaná cena je 20,- Sk/m2.
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku schválilo v zmysle návrhu avšak s podmienkou, že nová majiteľka v prípade havárie ktorejkoľvek inžinierskej siete, umožní vstup na svoj pozemok.
Štefan Varecha – sťažnosť na neriešenie veci úpravy priekopy pred jeho rodinným domom
Obecné zastupiteľstvo predloženú sťažnosť zobralo na vedomie avšak kompetentná konať v tejto veci je slovenská správa ciest.
Stanislava Šamajová – žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo o tejto žiadosti nerozhodovalo. Žiadosť bude zaradená do poradovníka.
Mgr. Peter Zimen – žiadosť o finančnú podporu obce pri rekonštrukcii orgánu v kostole sv. Matúša v ústredí obce.
Žiadosť p. farára tlmočil starosta obce. V následnej diskusii vzišiel z pléna OZ návrh vo výške 20 000,- sk. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančnú podporuna rekonštrukciu orgánu schválilo v zmysle návrhu.
Vlasta Gajdicová – Návrh na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ.
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ schválilo. Odmeny budú vyplatené paušálne teda pre každého poslanca v rovnakej výške.
Soňa Ježíková – žiadosť o výmenu priestorov predajne
Žiadosť p. Ježíkovej tlmočil starosta obce, ktorý uviedol, že sa jedná o výmenu priestorov doterajšej predajne UNI za miestnosť, kde sa nachádza CO sklad, nakoľko p. Ježíková plánuje i zrealizovanie výkladu.
O tejto žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o výmenu priestorov schválilo s podmienkou, že akékoľvek vizážne zásahy do budovy budú prejednané v vedením obce.
Okrem už prejednaných žiadostí boli pre plénum OZ doručené i nasledovné žiadosti: Emília Ježíková, Jozef Stolarík, Miroslav Ritnošík, Mária Schnirczová, PaeDr. Iveta Štiborová, Jozef Pobuda, MáriaValčuhová, Veronika Boková, Oľga Gaňová, Irena Sláviková, Štefánia Kučminová, Vladimír Šebesta, Břetislav Krček,Ján Helienek, Ján Ščučinský, Milan Pobuda, Jana Fajkusová, JozefMatejov, Ing. Karol Miškovič, Ing. Zoltán Dudás, Jozef Papík, Jozef Trulík, Milan Lajčák, Michal Kokavec, Veronika Kováčiková, Anton Minarčík, Milan Pavlík, Rudolf Pavlík a JUDr. Milan Pivovarči. Vo všetkých prípadoch sa jedná o odvolanie sa proti vyrubenému platobnému výmeru za zber a odvoz TKO. Nárast týchto odvolaní je spôsobený zvýšením poplatku za domy určené na individuálnu rekreáciu. Poslanci OZ teda navrhli prehodnotiť zmenu VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch. V následnej diskusii bol vznesený návrh na úpravu VZN č. 8/2003 a to nasledovne:

1) §9 sa dopĺňa o písmená:
i) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých osadách (písm. e) s umiestneným kontajnerom minimálne 260,- Sk paušálne za l dom, chatu
j) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých alebo nedostupných osadách (písm. e, f) bez kontajnera sa poplatok odpúšťa

2) v §9 odst. II. písmeno b) sa mení výška poplatku u dotknutých subjektov nasledovne:

Názov prevádzky (organizácie)                                  Schválená suma
Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka                   1 200,- Sk
Potraviny a pohostinstvo Nižný Kelčov - Lajčáková        1 600,- Sk

3) pri subjekte Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka sa vkladá nasledovná podmienka:
„Uvedená suma výšky poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov platí iba do ukončenia rekonštrukcie“.
Starosta obce dal o tomto vznesenom návrhu na úpravu resp. dodatok k VZN č. 8/2003 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1/2004 k VZN č. 8/2003 schválilo.
Doručené a vyššie uvedené odvolania budú teda opätovne posudzované po nadobudnutí právoplatnosti schváleného dodatku č. 1/2004.
V ďalšej časti tohto bodu programu predniesol podrobnú správu hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. V plnom znení tvorí správa prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Diskusia
Starosta obce informoval o pozvaní poslancov OZ a zástupcov našej obce, ktoré prišlo od družobnej obce Vysoká nad Uhom pri príležitosti osláv 290. výročia jej založenia a ktoré sa budú konať 23., 24., a 25. júla 2004. Ďalej poslancov OZ požiadal o kreatívne návrhy týkajúce sa možných darov, ktoré by prezentovali našu obec a taktiež o nahlásenie počtu účastníkov.
Taktiež starosta obce informoval prítomných poslancov o pripravovanom I. ročníku Svätojánskeho volejbalového turnaja o putovný pohár predsedu rodičovskej rady pri ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou.
Prednosta obecného úradu p. Ján Filo informoval o možnosti založiť, podobne ako v Turzovke, investičný fond, do ktorého by bolo možné poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tieto peniaze by bolo možné rozdeľovať pre jednotlivé organizácie podľa vopred dohodnutého kľúča. Je však nutné podrobnejšie preskúmať podmienky založenia a samotného fungovania takéhoto fondu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ján Lysík a Ing. Jozef Jurčo návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 10 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Mgr. Milan Pivko a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

--------------------

 

Zápisnica č. 4/2004 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 20. 7. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Pridelenie voľného bytu v budove zdravotného strediska
5) Odsúhlasenie zápisu do kroniky obce
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze. Nakoľko už nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola uznesení
V tomto bode programu oboznámil starosta obce s plnením úloh uložených uznesením OZ č. 3/2004 zo dňa 31. 5. 2004.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Pridelenie voľného bytu v budove zdravotného strediska
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta obce poslancov OZ, že od 1. 5. 2004 je voľný bezbariérový byt č. 2 v prístavbe zdravotného strediska. Byt doposiaľ užívala p. Antónia Ehlová, ktorá na základe uznesenia OZ obýva jednoizbový byt v nadstavbe ZS po p. Smieškovi, ktorý sa ho vzdal. Obecné zastupiteľstvo sa ďalej uznieslo, že je nutná jeho oprava, po obhliadke bytu však nie je zrejmé čo je nutné opraviť o čom starosta obce informoval poslancov OZ už na schôdzi OZ dňa 31. 5. 2004. Starosta obce preto poslancom navrhol fyzickú obhliadku bytu.
Po fyzickej obhliadke sa poslanci zhodli, že bude nutné vymeniť rozlepené parapetné dosky a nový nájomník si musí byt vymaľovať.
Starosta ďalej uviedol, že každý zo žiadateľov bol predvolaný a byt i fyzicky navštívil a teda je so súčasným stavom oboznámený a taktiež sa vyjadril či má alebo nemá o byt záujem.
Poslanci obdržali kompletný zoznam žiadateľov s ich uvedeným osobným vyjadrením. Následne nato spoločne prešli opodstatnenosť žiadosti každého žiadateľa.
Po ukončení diskusie, každý z poslancov svoj zoznam žiadateľov podpísal a vyznačil jedného zo žiadateľov, za ktorého hlasuje aby mu bol pridelený bezbariérový dvojizbový byt. Zoznamy s vyznačenými menami boli zozbierané a sčítacia komisia v zložení Ing. Ladislav Kubačák, Ján Filo a Mgr. Anton Varecha sčítala pridelené hlasy. Výsledok hlasovania dopadol nasledovne:
Santusová Zlatica – 5 hlasov
Šamajová Stanislava – 6 hlasov
Bezbariérový dvojizbový byt Obecné zastupiteľstvo svojím rozhodnutím pridelilo Stanislave Šamajovej. Hlasovacie hárky tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Odsúhlasenie zápisu do Obecnej kroniky
Poslanci OZ obdržali text zápisu do obecnej kroniky za rok 2004 na poslednej schôdzi OZ a po jeho prečítaní doma mali na dnešnej schôdzi OZ predniesť svoje pripomienky. Nakoľko nebola z radov poslancov OZ vznesená žiadna pripomienka, po vzájomnej diskusii poslanci navrhli, že v prípade ak nebude do konca 30. týždňa vznesená žiadna pripomienka text môže byť zapísaný do obecnej kroniky v navrhovanom znení.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta poslancov OZ zo zápisom, ktorý predložila pred OZ Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotnú z návštevy opatrovaných v obci vykonanú dňa 15. 6. 2004. Komisia vo svojej správe uviedla, že nebude krátiť žiadne úväzky a zároveň previedla šetrenie u žiadateľov na OS a to: p. Anna Ligáčová pre dcéru Katarínu, p. Mária Zápalková a p. Veronika Matejová. Obec má na OS 4 hodiny a OZ malo rozhodnúť o ich pridelení. Záznam tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanec p. Ján Jánsky navrhol aby boli rozdelené nasledovne:
- p. Anna Ligáčová pre dcéru Katarínu – 2 hodiny
- p. Mária Zápalková – 1 hodina
- p. Veronika Matejová – 1 hodina
Nakoľko žiaden z poslancov nepredniesol iný návrh, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo rozdelenie hodín na OS schválilo v zmysle predloženého návrhu.
V ďalšej časti tohto programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie DHM
OZ návrh odročilo nakoľko je nutné k nemu doložiť potvrdenia o nefunkčnosti a o neopraviteľnosti niektorých predmetov.
Obecný úrad – návrh na vyradenie kopírky SHARP AL 840, Inv. číslo 33-7/Zp
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie kopírky SHARP AL 840, Inv. číslo 33-7/Zp schválilo z dôvodu jej nerentabilnosti opravy.
PaedDr. Gáboríková Eva – žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu spracovať históriu malotriedneho školstva na Horných Kysuciach
Poslanec Anton Opial navrhol, aby o pripravovanom projekte a o možnosti umiestnenia reklamy v publikácii, boli podnikateľské subjekty formou rozoslania doručeného oznámenia. V závislosti na ich reakcii zaujme stanovisko i OZ.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo a predmetné oznámenie bude rozoslané podnikateľským subjektom v obci.
Turiaková Jitka – žiadosť o opätovné zníženie platby za odpad
Nakoľko je p. Jitka Turiaková posudzovaná tak ako ostatní občania podľa platného VZN č. 8/2003 zo dňa 15. 12. 2003 a jeho dodatku č. D1/2004 zo dňa 1. 6. 2004 na posúdenie a vyhovenie jej žiadosti by bolo nutné prehodnotiť a zmeniť vyššie uvedené VZN predložil starosta obce návrh, či OZ súhlasí s prehodnotením a zmenou VZN č. 8/2003 zo dňa 15. 12. 2003 a jeho dodatku D1/2004 zo dňa 1. 6. 2004:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo. Žiadosť bude zobratá do úvahy pri tvorbe návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia.
Ladislav Zápalka – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov CKN 3865 o výmere 451 m2 a CKN 3866 o výmere 410 m2 vedených na LV 1479.
Z následnej diskusie poslancov OZ vzišiel návrh odpredať uvedené pozemky za cenu úradného odhadu minimálne však 70,- Sk/m2.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle návrhu.
Farský úrad – žiadosť ERKO – hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Čadca o finančný príspevok pre detský letný tábor (37 detí).
OZ poverilo starostu obce zistiť bližšie informácie týkajúce sa tejto žiadosti a navrhlo prispieť sumou 100,- Sk na dieťa.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný preddavok vo výške 100,- Sk na dieťa schválilo.
MŠ a ŠJ Vysoká n. Kysucu – žiadosť o finančný preddavok vo výške 1000,- Sk
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný preddavok vo výške 1000,- Sk pre každú organizáciu schválilo.
Kolektívka zmluva pre MŠ – návrh kolektívnej zmluvy pre zamestnancov MŠ a ŠJ predniesol prednosta úradu p. Ján Filo
Starosta dal o prednesenom návrhu kolektívnej zmluvy pre zamestnancov MŠ a ŠJ hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov MŠ a ŠJ schválilo v zmysle návrhu.
V závere tohto bodu programu starosta obce poslancov OZ informoval o rozpracovaní projektu „Operačný program – základná infraštruktúra OP ZI-2004-3.1“ pre stavby „Základná škola Vysoká nad Kysucou – prestavba, prístavba telocvične“ a „Materská škola Vysoká nad Kysucou Ústredie – prestavba“. Tento program však vyžaduje finančnú spoluúčasť obce. Z tohto dôvodu starosta vyzval poslancov OZ aby hlasovaním vyjadrili svoj súhlas resp. nesúhlas s finančnou spoluúčasťou obce na uvedených projektoch.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník, Ján Jánsky, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú spoluúčasť obce na projekte „Operačný program – základná infraštruktúra OP ZI-2004-3.1“ prestavby „Základná škola Vysoká nad Kysucou – prestavba, prístavba telocvične“ a „Materská škola Vysoká nad Kysucou Ústredie – prestavba“ vo výške 5% z ceny diela.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Diskusia
Starosta obce informoval o programe osláv založenia obce Vysoká nad Uhom na ktoré sú pozvaní i poslanci OZ a ktoré sa budú konať 23., 24. a 25. júla. Odchod je v piatok 23. júla o 8:00 hod. spred budovy Obecného úradu.
Ján Šamaj, Ján Jánsky – poslanci OZ, tlmočili sťažnosť obyvateľov U Janošca, kde firma K-TEN Comapany opäť začala vyvážať vo veľkom množstve maštaľný hnoj. Ďalej upozornili, že ťažké poľnohospodárske stroje, ktoré začali používať opravenú miestnu komunikáciu v spomenutej časti spôsobujú je zaprášenie a nový asfaltový povrch začína opäť praskať
Starosta – poslancov ubezpečil, že o tejto situácii doposiaľ nebol informovaný a bude v tejto veci konať
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, bolo by možné pracovníkov, ktorých má obec v rámci projektu aktivačnej činnosti, využiť na vykosenie voľných priestranstiev na Nižnom Kelčove medzi štátnou cestou a železničnou traťou?
Starosta – týchto pracovníkov na podobné práce využívame avšak iba na priestranstvá patriace obci a uvedený priestor na Nižnom Kelčove je v súkromnom užívaní
Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík – poslanci OZ, keďže boli v časti U Liskov zmontované niektoré svietidlá bolo by nutné aby aspoň tie čo ostali svietili. Keďže obyvatelia tejto časti kvôli susedským vzťahom častejšie využívajú cestu okolo cintorína a nie lávku okolo p. Ďurčanskej, je na zváženie namontovať jedno svietidlo v miestach, kde sa cesta od cintorína napája na MK do Liskov
Starosta – svietidlá v časti U Liskov doposiaľ neboli demontované ale boli z nich iba odstránené žiarovky. V prípade, že je niektoré pokazené je tento stav nutné nahlásiť ihneď na Obecnom úrade a nie až na schôdzi OZ. Celú túto časť však ešte priamo v teréne prehodnotíme.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Mgr. Milan Pivko, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

---------------------

 

Zápisnica č. 5/2004 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 24. 9. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Čerpanie obecného rozpočtu za mesiace január až august 2004 – úprava rozpočtu
4) Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
5) Riešenie problému neštátneho obvodného lekára
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a zároveň sa ospravedlnil za zmenu termínu konania sa dnešnej schôdze OZ, ktorý bol zmenený v dôsledku doručenej pozvánky starostovi obce na stretnutie s americkým astronautom E.A. Cernanom, ktoré sa bude konať práve 27. a 28. 9. v Bratislave. Poslancov ďalej starosta oboznámil z programom dnešnej schôdze. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ing. Ľubomír Šperka a Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola uznesení
V tomto bode programu oboznámil starosta obce s plnením úloh uložených uznesením OZ č. 4/2004 zo dňa 20. 7. 2004. Všetky uložené úlohy boli splnené. Vedenie obce spoločne s niektorými členmi OZ sa na základe pozvania zúčastnili družobnej návštevy v obci Vysoká nad Uhom a to z príležitosti osláv 790. výročia od jej založenia. Z týchto osláv bol vyhotovený i videozáznam a 9 kusov kaziet bolo doručených na Obecný úrad. Kazety budú rozdané poslancom, ktorí sa osláv zúčastnili a jedna pôjde do knižnice. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, že nakoľko niektoré z videokaziet sú obrazovo poškodené a niekto z poslancov by mohol dostať nefunkčnú videokazetu a mal by náklady okrem jej zaplatenia aj zhotovenie kópie, aby boli spomenuté videokazety uhradené z reprezentačných výdajov. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo vznesený návrh schválilo a videokazety budú uhradené z reprezentačných výdajov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Čerpanie obecného rozpočtu za mesiace január až august 2004 – úprava rozpočtu
Poslanci OZ spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu obdržali kompletnú zostavu čerpania obecného rozpočtu. Nakoľko je už 2. polrok je teda v zostave badateľné ako sa asi bude napĺňať schválený obecný rozpočet.
Ako prvú prešiel starosta po jednotlivých položkách príjmovú časť. Starosta vysvetlil podrobne každú z položiek. V prípade, že sú nejaký neplatiči boli im rozoslané exekučné výzvy a v prípade, že nebudú na ne reagovať bude im dlh stiahnutý z akéhokoľvek príjmu. Príjmy zo štátnych daní sú zhruba dodržiavané. Všeobecne platí, že ak je položka dane z príjmu v tomto čase naplnená zhruba na 62% je to dobré. Príjmová časť predstavuje za obdobie od januára 2004 do augusta 2004 sumu 18 678 965,- Sk znamená to plnenie schváleného rozpočtu doposiaľ na 79,60 %.
Taktiež po jednotlivých položkách prešiel starosta aj výdavkovú časť obecného rozpočtu. Výdavková časť predstavuje za obdobie od januára 2004 do augusta 2004 sumu 10 986 772,- Sk znamená to plnenie schváleného rozpočtu doposiaľ na 79,46 %.
O predloženej príjmovej a výdavkovej časti, ktoré predstavujú hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za obdobie január až august 2004 dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za obdobie január až august 2004 schválilo.
Kompletná zostava čerpania obecného rozpočtu za obdobie január až august 2004 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko pri daných rozpočtových pravidlách nemôžu kvôli účtovaniu existovať tzv. „červené čísla“ teda položky, ktoré boli naplnené nad 100% a preto je nutné rozpočet upraviť. Starosta obce prítomným poslancom predložil návrh na zmenu niektorých položiek obecného rozpočtu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadnu pozmeňujúcu podmienku, dal starosta o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo účtovnú zmenu obecného rozpočtu schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválené zmeny obecného rozpočtu tvoria prílohu tejto zápisnice.
Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór, schválená úprava bude ako východisková k mojej záverečnej správe. Pôvodne mala byť predložená i dôvodová správa k hospodáreniu obce a k navrhovaným zmenám obecného rozpočtu, ale nakoľko OZ hospodárenie obce schválilo nie je potrebná.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Po ukončení tohto bodu programu sa ospravedlnila a schôdzu OZ z osobných dôvodov opustila p. Mgr. Anna Sujová.

Ad. 5 Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
V roku 2003 boli základným školám a školským zariadeniam pridelené finančné prostriedky vo výške 11 813 000,- Sk. Stanovené normatívy prideľovania finančných prostriedkov na rok 2004 by však spôsobili, že z pridelených finančných prostriedkov by nebola schopná prevádzky Základná škola Horný Kelčov. Z tohto dôvodu OZ v roku 2003 rozhodlo, že školské zariadenia „pôjdu“ v zmysle garantovaného minima teda na 95% objemu finančných prostriedkov z roku 2003. Pridelenie finančných prostriedkov školským zariadenia v obci Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice a poslanci ho obdržali poštou spoločne s pozvánkami na dnešnú schôdzu OZ. Z toho dôvodu, aby nedošlo k tomu, že 95% „zruinuje“ ostatné školské zariadenia, dohodlo sa vedenie školských zariadení a vedenie obce na tom, že ZŠ E.A. Cernana bude pridelený objem finančných prostriedkov vo výške 100% (teda presne toľko, koľko by dostali i podľa normatívu) a ostatné zariadenia „pôjdu“ zhruba na 92%. S presným objemom finančných prostriedkov, ktoré budú pridelené školským zariadeniam oboznámil starosta poslancov OZ. S týmto rozdelením súhlasili ako riaditelia a vedúci školských zariadení tak i vedenie obce. Na základe takto dohodnutého rozdelenia finančných prostriedkov pripravili riaditelia a vedúci školských zariadení i predbežné rozpočty. Zápisy o objeme poukázaných finančných príspevkoch pre jednotlivé školské zariadenia a pripravené rozpočty tvoria prílohu tejto zápisnice.
K takto dohodnutému prerozdeleniu finančných prostriedkov a k odobreniu predložených rozpočtov je však nutný súhlas Obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu dal starosta o predloženom návrhu rozdelenia finančných prostriedkov a predložených rozpočtoch školských zariadení hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie finančných prostriedkov a predložené rozpočty základných škôl a školských zariadení.
ZŠ E.A. Cernana – žiadosť o zmenu v čerpaní rozpočtu a presun finančných prostriedkov v položke 642 odchodné v sume 64 500,- Sk použiť na mzdové prostriedky a zároveň o použitie finančných prostriedkov v sume 17 430,- Sk za spracovanie miezd od ZŠ Horný Kelčov a MŠ Vysoká nad Kysucou na mzdové účely
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v oboch jej bodoch schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Riešenie problému neštátneho lekára
Problém neštátneho lekára v našej obci MUDr. Dušana Šupolu má dlhodobý charakter a bol už i niekoľko krát riešený na schôdzach obecného zastupiteľstva.
Lekár má s obcou na prenajaté priestory v budove zdravotného strediska podpísanú nájomnú zmluvu, ktorú samozrejme dodržiava. Avšak nedodržiava rozhodnutie obce o čase ordinačných hodín. I napriek osobným pohovorom a rôznym snahám o nápravu tento problém pretrváva už od delimitácie zdravotného strediska. V poslednom čase je však situácia už neúnosná. Nájomná zmluva neštátnemu lekárovi platí do 31. 3. 2006. Je to štandartná nájomná zmluva, spísaná v zmysle zákona o nájme nebytových priestorov a Občianskeho zákonníka. Nájomnú zmluvu však nieje možné vypovedať nakoľko ju neporušuje ani jeden z podpísaných strán, teda ani lekár ani obec. Aj napriek niekoľkým listom i osobným návštevám na VÚC nie je možné zjednať nápravu v dodržiavaní ordinačných hodín. Aj napriek skutočnosti, že VÚC túto situáciu nevie pochopiť, v predmetnej veci vôbec nekoná. V závislosti na tejto situácii hrozí, že pokiaľ i naďalej nebude dodržiavať lekár ordinačné hodiny, teda nedôjde k náprave, bude kvôli nerentabilnosti zatvorená i lekáreň.
Po dohode na VÚC a po porade s právnikom je jednou s najschodnejších možností zvýšiť neštátnemu lekárovi nájom a to až na najvyššiu možnú mieru a to na základe bodu č.5 platnej nájomnej zmluvy, ktorí hovorí: „Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájmu, pokiaľ by sa zmenili cenové predpisy, alebo tak rozhodne Obecné zastupiteľstvo a taktiež výšku zálohových platieb, pokiaľ by sa neúmerne zvýšila cena vstupných nákladov na zabezpečenie týchto služieb. Toto bude vykonané formou dodatku ku tejto zmluve podpísané oboma stranami.“ K zmene výšky tarify za nájomné došlo v roku 2003, kedy bol stanovený taxatívny nájom pre zdravotné stredisko na 250,- Sk/m2.V decembri roku 2003 bola maximálna cena nájomného pre zdravotné stredisko stanovená na sumu 1 500,- Sk/m2. V tomto prípade by to znamenalo: 77.90 m2 x 1 500,- Sk čo je ročný prenájom 116 850,- Sk. Mesačne by nájomné teda činilo 9 737,50,- Sk + poplatky za služby čo by spolu predstavovalo sumu zhruba 13 000,- Sk mesačne. Je teda pravdepodobné, že lekár by túto sumu jednak „neutiahol“ resp. by s ňou nesúhlasil, čím by došlo k porušeniu nájomnej zmluvy a tým k jej vypovedaniu. I tento spôsob riešenia veci však so sebou prináša určité riziká – lekár môže zvýšiť poplatky za rôzne potvrdenia a svoje služby, avšak bude iba na pacientoch či pri ňom ostanú a taktiež ostáva i rizikom skutočnosť, že pacienti si prenesú svoje zdravotné karty k iným neštátnym lekárom a v prípade, že by v obci začal pracovať nový neštátny lekár bol by bez pacientov. Po predstavení tohto návrhu riešenia vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie ďalších návrhov ako riešiť načrtnutý problém. Nikto z prítomných poslancov však nevzniesol žiaden iný návrh a v následnej diskusii podporili starostom prednesený návrh.
Avšak i keď došlo k zmene nájomného sadzobníka je nutné aby výšku nájmu schválilo Obecné zastupiteľstvo. Z tohto dôvodu dal starosta obce o predloženom návrhu a to zvýšenie nájmu pre neštátneho lekára MUDr. Dušana Šupolu na 1 500,- Sk/m2 formou dodatku k platnej nájomnej zmluve hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – Vlasta Gajdicová
Obecné zastupiteľstvo zvýšenie nájmu pre neštátneho lekára MUDr. Dušana Šupolu na 1 500,- Sk/m2 formou dodatku k platnej nájomnej zmluve schválilo.
V závere tohto bodu programu požiadal starosta obce členov OZ, aby v budúcnosti pri schvaľovaní nájomných zmlúv tieto boli schvaľované na kratšie obdobie maximálne 2 až 3 roky.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V ďalšej časti tohto programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
Tibor Gáborík – žiadosť o odkúpenie pozemku. na ktorom je postavená terasa a nová prístavba + pozemok o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka, kde v budúcnosti plánuje postaviť sklad
Starosta obce poslancom vysvetlil, že pozemok na ktorom má p. Gáborík postavenú prístavbu a terasu je doposiaľ vlastníctvom obce. Preto navrhuje doplatiť finančnú čiastku za prenájom obecného pozemku v zmysle VZN č. a predať p. Gáboríkovi predmetný pozemok pod terasou a pod novou prístavbou za úradnú cenu. Čo sa týka ďalšej časti žiadosti o odkúpenie pozemku o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka, kde v budúcnosti plánuje p. Gáborík postaviť sklad, poslanci Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj uviedli, že odpredaním tejto časti pozemku by bol znemožnený prístup na chodník, ktorý prechádza popred budovu Expressa. Starosta preto navrhol aby tento pozemok ostal vo vlastníctve obce nakoľko s jeho využitím sa počíta v pripravovanom územnom pláne.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol žiaden iný návrh ani sa už nevyjadril k predloženému návrhu dal starosta o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť čiastočne schválilo a to v zmysle predloženého návrhu (schválilo odpredaj pozemku pod prístavbou a terasou za úradnú cenu, schválilo doplatenie nájomného za prenájom obecného pozemku v zmysle VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch a neschválilo odpredaj pozemku o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka)
V tejto časti dnešnej schôdze OZ sa ospravedlnila a schôdzu OZ z osobných dôvodov opustila p. Vlasta Gajdicová.
Marta Bongilajová – žiadosť o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci formou pôžičky
ZA – nikto
PROTI – Ján Šamaj, Ing. Jozef Jurčo, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Jozef Dudulík – žiadosť o udelenie daňovej úľavy (žiadosť bola na základe uznesenia č. 2/2004 odročená kvôli chýbajúcim potvrdeniam)
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani neschválilo nakoľko nespĺňa ani jednu zo stanovených podmienok.
Milan Hazuka – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3866
Stanislav Macho – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3865
Predmetné parcely boli uznesením č. 4/2004 schválené k odpredaju pre p. Ladislava Zápalku. Ten sa však do dnešného dňa k rozhodnutiu OZ nevyjadril. Z tohto dôvodu bude p. Zápalka požiadaný o vyjadrenie a obe žiadosti budú opätovne prejednané na najbližšej schôdzi OZ.
Daniel Malík – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
Drahomíra Žideková – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
V následnej diskusii poslanci OZ vzniesli návrh aby garáže boli maximálne s veľkosťou do 16m2, mali rovnaký tvar a navrhli výšku nájmu na 50,- Sk mesačne. Starosta obce dal o týchto žiadostiach podmienených vzneseným návrhom hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo obe žiadosti schválilo s podmienkami – maximálna rozloha do 16m2, rovnaký vzhľad a mesačný nájom vo výške 50,- Sk. Nakoľko existuje predpoklad, že žiadosti o umiestnenie garáže na obecnom pozemku si podajú aj ďalší nájomníci bytového domu, bude predmetná parcela za týmto účelom rozmeraná. Každú ďalšiu žiadosť však musí schváliť obecné zastupiteľstvo a musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.
ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie DHM
Žiadosť už bola predmetom rokovania OZ avšak kvôli chýbajúcim potvrdeniam bola na základe uznesenia č. 4/2004 odročená. Nakoľko potrebné podklady boli vedením školy tento krát priložené dal starosta o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie DNM zo Základnej školy Horný Kelčov schválilo
Jitka Turiaková – odvolanie sa proti uzneseniu č. 4/2004 zo dňa 19. 7. 2004 (neschválenie úľavy na platbe za odpad).
Obecné zastupiteľstvo zobralo predložené odvolanie na vedomie a trvá na rozhodnutí uvedenom v uznesení č. 4/2004 o dňa 19. 7. 2004.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov OZ o vznesenie ich pripomienok resp. žiadostí a návrhov.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, je možné niečo urobiť z elektrickými stĺpmi U Veselkov, lebo sú tak prehnité, že viac menej držia iba vďaka elektrickým rozvodom. Taktiež by som chcel požiadať o umiestnenie kontajnera do časti U Veselkov, lebo tam vzniká čierna skládka.
Starosta – umiestnenie kontajnera v tejto časti je jednoducho nemožné a to jednak kvôli jeho nerentabilnosti nakoľko je tu málo trvale žijúcich obyvateľov a jednak z hygienického hľadiska, lebo ten kontajner by sa napĺňal veľmi pomaly. Je však možné urobiť medzi zainteresovanými občanmi osvetu o čase umiestnenia kontajnera a umiestniť tam kontajner dočasne trebárs na dva – tri týždne. Občania by odstránili čiernu skládku využili kontajner na ostatný odpad.
Ján Filo – prednosta OÚ, čo sa týka elektrických stĺpov, je nutné toto spísať s obyvateľmi U Veselkov a my túto sťažnosť doručíme na SSE
Starosta – údržbári obecného úradu využívajú na svoju prepravu osobné vozidlo ÁRO. To je však natoľko zastaralé a technicky nespôsobilé, že nie je možné urobiť ani technickú ani emisnú kontrolu. V rámci jednak ich bezpečnosti, mobility a vyhnutiu sa problémov s dopravnou políciou je do budúcnosti nutné uvažovať o kúpe staršieho ojazdeného terénneho vozidla.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, v záhrade u p. Korduliaka, miestna časť U Liskov, by bolo nutné vyrezať konáre ovocných stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia, čo v čase dažďa spôsobuje pravidelné skratovanie a vybíjanie osvetlenia v celej časti
Starosta – o tomto probléme obec vie, avšak bez súhlasu vlastníka nie sme oprávnení v tejto veci konať
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, v miestnej časti U Solíkov prebiehala ťažba dreva a po miestnej komunikácii bola drevná hmota zvážaná 30 tonovou Tatrou, ktorá vytvorila na MK jamy. Bola obec o tomto upovedomená?
Starosta – obec o tejto ťažbe ani o poškodzovaní komunikácie nič nevie. Obyvatelia by nám to mali nahlásiť sami. Zväčša to funguje tak, že nám podobnú situáciu oznámi niekto, kto býva v blízkosti a my to potom riešime. Ak však ťažbu prevádza niekto z „domácich“ tak ten sa z pochopiteľných dôvodov nesťažuje. Podľa platného VZN o MK si miestnu komunikáciu musia prebrať a po ťažbe i odovzdať občania, ktorí ťažbu prevádzajú.
Ján Filo – prednosta OÚ, predniesol ústnu žiadosť o prenájom ½ garáže pri dome služieb počas zimných mesiacov.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo s podmienkou, že za prenájom bude odvádzaná finančná čiastka v zmysle zákona o nájme nebytových priestorov.
Ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom návrh TJ SARTAK Vysoká nad Kysucou, aby poplatky za prenájom verejného priestranstva počas konania sa tradičných vysockých hodových slávností vyberali Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. Vyberajúci Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj budú poverený Obecným úradom a označení vystaveným dokladom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 6 poslancov: Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Mgr. Milan Pivko a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

--------------------

 

Zápisnica č. 5/2004 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 24. 9. 2004 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Čerpanie obecného rozpočtu za mesiace január až august 2004 – úprava rozpočtu
4) Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
5) Riešenie problému neštátneho obvodného lekára
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a zároveň sa ospravedlnil za zmenu termínu konania sa dnešnej schôdze OZ, ktorý bol zmenený v dôsledku doručenej pozvánky starostovi obce na stretnutie s americkým astronautom E.A. Cernanom, ktoré sa bude konať práve 27. a 28. 9. v Bratislave. Poslancov ďalej starosta oboznámil z programom dnešnej schôdze. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ing. Ľubomír Šperka a Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola uznesení
V tomto bode programu oboznámil starosta obce s plnením úloh uložených uznesením OZ č. 4/2004 zo dňa 20. 7. 2004. Všetky uložené úlohy boli splnené. Vedenie obce spoločne s niektorými členmi OZ sa na základe pozvania zúčastnili družobnej návštevy v obci Vysoká nad Uhom a to z príležitosti osláv 790. výročia od jej založenia. Z týchto osláv bol vyhotovený i videozáznam a 9 kusov kaziet bolo doručených na Obecný úrad. Kazety budú rozdané poslancom, ktorí sa osláv zúčastnili a jedna pôjde do knižnice. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, že nakoľko niektoré z videokaziet sú obrazovo poškodené a niekto z poslancov by mohol dostať nefunkčnú videokazetu a mal by náklady okrem jej zaplatenia aj zhotovenie kópie, aby boli spomenuté videokazety uhradené z reprezentačných výdajov. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo vznesený návrh schválilo a videokazety budú uhradené z reprezentačných výdajov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Čerpanie obecného rozpočtu za mesiace január až august 2004 – úprava rozpočtu
Poslanci OZ spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu obdržali kompletnú zostavu čerpania obecného rozpočtu. Nakoľko je už 2. polrok je teda v zostave badateľné ako sa asi bude napĺňať schválený obecný rozpočet.
Ako prvú prešiel starosta po jednotlivých položkách príjmovú časť. Starosta vysvetlil podrobne každú z položiek. V prípade, že sú nejaký neplatiči boli im rozoslané exekučné výzvy a v prípade, že nebudú na ne reagovať bude im dlh stiahnutý z akéhokoľvek príjmu. Príjmy zo štátnych daní sú zhruba dodržiavané. Všeobecne platí, že ak je položka dane z príjmu v tomto čase naplnená zhruba na 62% je to dobré. Príjmová časť predstavuje za obdobie od januára 2004 do augusta 2004 sumu 18 678 965,- Sk znamená to plnenie schváleného rozpočtu doposiaľ na 79,60 %.
Taktiež po jednotlivých položkách prešiel starosta aj výdavkovú časť obecného rozpočtu. Výdavková časť predstavuje za obdobie od januára 2004 do augusta 2004 sumu 10 986 772,- Sk znamená to plnenie schváleného rozpočtu doposiaľ na 79,46 %.
O predloženej príjmovej a výdavkovej časti, ktoré predstavujú hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za obdobie január až august 2004 dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za obdobie január až august 2004 schválilo.
Kompletná zostava čerpania obecného rozpočtu za obdobie január až august 2004 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko pri daných rozpočtových pravidlách nemôžu kvôli účtovaniu existovať tzv. „červené čísla“ teda položky, ktoré boli naplnené nad 100% a preto je nutné rozpočet upraviť. Starosta obce prítomným poslancom predložil návrh na zmenu niektorých položiek obecného rozpočtu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadnu pozmeňujúcu podmienku, dal starosta o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo účtovnú zmenu obecného rozpočtu schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválené zmeny obecného rozpočtu tvoria prílohu tejto zápisnice.
Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór, schválená úprava bude ako východisková k mojej záverečnej správe. Pôvodne mala byť predložená i dôvodová správa k hospodáreniu obce a k navrhovaným zmenám obecného rozpočtu, ale nakoľko OZ hospodárenie obce schválilo nie je potrebná.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Po ukončení tohto bodu programu sa ospravedlnila a schôdzu OZ z osobných dôvodov opustila p. Mgr. Anna Sujová.

Ad. 5 Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
V roku 2003 boli základným školám a školským zariadeniam pridelené finančné prostriedky vo výške 11 813 000,- Sk. Stanovené normatívy prideľovania finančných prostriedkov na rok 2004 by však spôsobili, že z pridelených finančných prostriedkov by nebola schopná prevádzky Základná škola Horný Kelčov. Z tohto dôvodu OZ v roku 2003 rozhodlo, že školské zariadenia „pôjdu“ v zmysle garantovaného minima teda na 95% objemu finančných prostriedkov z roku 2003. Pridelenie finančných prostriedkov školským zariadenia v obci Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice a poslanci ho obdržali poštou spoločne s pozvánkami na dnešnú schôdzu OZ. Z toho dôvodu, aby nedošlo k tomu, že 95% „zruinuje“ ostatné školské zariadenia, dohodlo sa vedenie školských zariadení a vedenie obce na tom, že ZŠ E.A. Cernana bude pridelený objem finančných prostriedkov vo výške 100% (teda presne toľko, koľko by dostali i podľa normatívu) a ostatné zariadenia „pôjdu“ zhruba na 92%. S presným objemom finančných prostriedkov, ktoré budú pridelené školským zariadeniam oboznámil starosta poslancov OZ. S týmto rozdelením súhlasili ako riaditelia a vedúci školských zariadení tak i vedenie obce. Na základe takto dohodnutého rozdelenia finančných prostriedkov pripravili riaditelia a vedúci školských zariadení i predbežné rozpočty. Zápisy o objeme poukázaných finančných príspevkoch pre jednotlivé školské zariadenia a pripravené rozpočty tvoria prílohu tejto zápisnice.
K takto dohodnutému prerozdeleniu finančných prostriedkov a k odobreniu predložených rozpočtov je však nutný súhlas Obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu dal starosta o predloženom návrhu rozdelenia finančných prostriedkov a predložených rozpočtoch školských zariadení hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie finančných prostriedkov a predložené rozpočty základných škôl a školských zariadení.
ZŠ E.A. Cernana – žiadosť o zmenu v čerpaní rozpočtu a presun finančných prostriedkov v položke 642 odchodné v sume 64 500,- Sk použiť na mzdové prostriedky a zároveň o použitie finančných prostriedkov v sume 17 430,- Sk za spracovanie miezd od ZŠ Horný Kelčov a MŠ Vysoká nad Kysucou na mzdové účely
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť v oboch jej bodoch schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Riešenie problému neštátneho lekára
Problém neštátneho lekára v našej obci MUDr. Dušana Šupolu má dlhodobý charakter a bol už i niekoľko krát riešený na schôdzach obecného zastupiteľstva.
Lekár má s obcou na prenajaté priestory v budove zdravotného strediska podpísanú nájomnú zmluvu, ktorú samozrejme dodržiava. Avšak nedodržiava rozhodnutie obce o čase ordinačných hodín. I napriek osobným pohovorom a rôznym snahám o nápravu tento problém pretrváva už od delimitácie zdravotného strediska. V poslednom čase je však situácia už neúnosná. Nájomná zmluva neštátnemu lekárovi platí do 31. 3. 2006. Je to štandartná nájomná zmluva, spísaná v zmysle zákona o nájme nebytových priestorov a Občianskeho zákonníka. Nájomnú zmluvu však nieje možné vypovedať nakoľko ju neporušuje ani jeden z podpísaných strán, teda ani lekár ani obec. Aj napriek niekoľkým listom i osobným návštevám na VÚC nie je možné zjednať nápravu v dodržiavaní ordinačných hodín. Aj napriek skutočnosti, že VÚC túto situáciu nevie pochopiť, v predmetnej veci vôbec nekoná. V závislosti na tejto situácii hrozí, že pokiaľ i naďalej nebude dodržiavať lekár ordinačné hodiny, teda nedôjde k náprave, bude kvôli nerentabilnosti zatvorená i lekáreň.
Po dohode na VÚC a po porade s právnikom je jednou s najschodnejších možností zvýšiť neštátnemu lekárovi nájom a to až na najvyššiu možnú mieru a to na základe bodu č.5 platnej nájomnej zmluvy, ktorí hovorí: „Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájmu, pokiaľ by sa zmenili cenové predpisy, alebo tak rozhodne Obecné zastupiteľstvo a taktiež výšku zálohových platieb, pokiaľ by sa neúmerne zvýšila cena vstupných nákladov na zabezpečenie týchto služieb. Toto bude vykonané formou dodatku ku tejto zmluve podpísané oboma stranami.“ K zmene výšky tarify za nájomné došlo v roku 2003, kedy bol stanovený taxatívny nájom pre zdravotné stredisko na 250,- Sk/m2.V decembri roku 2003 bola maximálna cena nájomného pre zdravotné stredisko stanovená na sumu 1 500,- Sk/m2. V tomto prípade by to znamenalo: 77.90 m2 x 1 500,- Sk čo je ročný prenájom 116 850,- Sk. Mesačne by nájomné teda činilo 9 737,50,- Sk + poplatky za služby čo by spolu predstavovalo sumu zhruba 13 000,- Sk mesačne. Je teda pravdepodobné, že lekár by túto sumu jednak „neutiahol“ resp. by s ňou nesúhlasil, čím by došlo k porušeniu nájomnej zmluvy a tým k jej vypovedaniu. I tento spôsob riešenia veci však so sebou prináša určité riziká – lekár môže zvýšiť poplatky za rôzne potvrdenia a svoje služby, avšak bude iba na pacientoch či pri ňom ostanú a taktiež ostáva i rizikom skutočnosť, že pacienti si prenesú svoje zdravotné karty k iným neštátnym lekárom a v prípade, že by v obci začal pracovať nový neštátny lekár bol by bez pacientov. Po predstavení tohto návrhu riešenia vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie ďalších návrhov ako riešiť načrtnutý problém. Nikto z prítomných poslancov však nevzniesol žiaden iný návrh a v následnej diskusii podporili starostom prednesený návrh.
Avšak i keď došlo k zmene nájomného sadzobníka je nutné aby výšku nájmu schválilo Obecné zastupiteľstvo. Z tohto dôvodu dal starosta obce o predloženom návrhu a to zvýšenie nájmu pre neštátneho lekára MUDr. Dušana Šupolu na 1 500,- Sk/m2 formou dodatku k platnej nájomnej zmluve hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – Vlasta Gajdicová
Obecné zastupiteľstvo zvýšenie nájmu pre neštátneho lekára MUDr. Dušana Šupolu na 1 500,- Sk/m2 formou dodatku k platnej nájomnej zmluve schválilo.
V závere tohto bodu programu požiadal starosta obce členov OZ, aby v budúcnosti pri schvaľovaní nájomných zmlúv tieto boli schvaľované na kratšie obdobie maximálne 2 až 3 roky.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V ďalšej časti tohto programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
Tibor Gáborík – žiadosť o odkúpenie pozemku. na ktorom je postavená terasa a nová prístavba + pozemok o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka, kde v budúcnosti plánuje postaviť sklad
Starosta obce poslancom vysvetlil, že pozemok na ktorom má p. Gáborík postavenú prístavbu a terasu je doposiaľ vlastníctvom obce. Preto navrhuje doplatiť finančnú čiastku za prenájom obecného pozemku v zmysle VZN č. a predať p. Gáboríkovi predmetný pozemok pod terasou a pod novou prístavbou za úradnú cenu. Čo sa týka ďalšej časti žiadosti o odkúpenie pozemku o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka, kde v budúcnosti plánuje p. Gáborík postaviť sklad, poslanci Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj uviedli, že odpredaním tejto časti pozemku by bol znemožnený prístup na chodník, ktorý prechádza popred budovu Expressa. Starosta preto navrhol aby tento pozemok ostal vo vlastníctve obce nakoľko s jeho využitím sa počíta v pripravovanom územnom pláne.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol žiaden iný návrh ani sa už nevyjadril k predloženému návrhu dal starosta o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť čiastočne schválilo a to v zmysle predloženého návrhu (schválilo odpredaj pozemku pod prístavbou a terasou za úradnú cenu, schválilo doplatenie nájomného za prenájom obecného pozemku v zmysle VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch a neschválilo odpredaj pozemku o šírke cca 1 až 2 m na priečelí budovy a v šírke cca 8 m smerom od p. Lysíka)
V tejto časti dnešnej schôdze OZ sa ospravedlnila a schôdzu OZ z osobných dôvodov opustila p. Vlasta Gajdicová.
Marta Bongilajová – žiadosť o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci formou pôžičky
ZA – nikto
PROTI – Ján Šamaj, Ing. Jozef Jurčo, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Jozef Dudulík – žiadosť o udelenie daňovej úľavy (žiadosť bola na základe uznesenia č. 2/2004 odročená kvôli chýbajúcim potvrdeniam)
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani neschválilo nakoľko nespĺňa ani jednu zo stanovených podmienok.
Milan Hazuka – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3866
Stanislav Macho – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 3865
Predmetné parcely boli uznesením č. 4/2004 schválené k odpredaju pre p. Ladislava Zápalku. Ten sa však do dnešného dňa k rozhodnutiu OZ nevyjadril. Z tohto dôvodu bude p. Zápalka požiadaný o vyjadrenie a obe žiadosti budú opätovne prejednané na najbližšej schôdzi OZ.
Daniel Malík – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
Drahomíra Žideková – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby montovanej garáže
V následnej diskusii poslanci OZ vzniesli návrh aby garáže boli maximálne s veľkosťou do 16m2, mali rovnaký tvar a navrhli výšku nájmu na 50,- Sk mesačne. Starosta obce dal o týchto žiadostiach podmienených vzneseným návrhom hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo obe žiadosti schválilo s podmienkami – maximálna rozloha do 16m2, rovnaký vzhľad a mesačný nájom vo výške 50,- Sk. Nakoľko existuje predpoklad, že žiadosti o umiestnenie garáže na obecnom pozemku si podajú aj ďalší nájomníci bytového domu, bude predmetná parcela za týmto účelom rozmeraná. Každú ďalšiu žiadosť však musí schváliť obecné zastupiteľstvo a musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.
ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie DHM
Žiadosť už bola predmetom rokovania OZ avšak kvôli chýbajúcim potvrdeniam bola na základe uznesenia č. 4/2004 odročená. Nakoľko potrebné podklady boli vedením školy tento krát priložené dal starosta o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie DNM zo Základnej školy Horný Kelčov schválilo
Jitka Turiaková – odvolanie sa proti uzneseniu č. 4/2004 zo dňa 19. 7. 2004 (neschválenie úľavy na platbe za odpad).
Obecné zastupiteľstvo zobralo predložené odvolanie na vedomie a trvá na rozhodnutí uvedenom v uznesení č. 4/2004 o dňa 19. 7. 2004.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov OZ o vznesenie ich pripomienok resp. žiadostí a návrhov.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, je možné niečo urobiť z elektrickými stĺpmi U Veselkov, lebo sú tak prehnité, že viac menej držia iba vďaka elektrickým rozvodom. Taktiež by som chcel požiadať o umiestnenie kontajnera do časti U Veselkov, lebo tam vzniká čierna skládka.
Starosta – umiestnenie kontajnera v tejto časti je jednoducho nemožné a to jednak kvôli jeho nerentabilnosti nakoľko je tu málo trvale žijúcich obyvateľov a jednak z hygienického hľadiska, lebo ten kontajner by sa napĺňal veľmi pomaly. Je však možné urobiť medzi zainteresovanými občanmi osvetu o čase umiestnenia kontajnera a umiestniť tam kontajner dočasne trebárs na dva – tri týždne. Občania by odstránili čiernu skládku využili kontajner na ostatný odpad.
Ján Filo – prednosta OÚ, čo sa týka elektrických stĺpov, je nutné toto spísať s obyvateľmi U Veselkov a my túto sťažnosť doručíme na SSE
Starosta – údržbári obecného úradu využívajú na svoju prepravu osobné vozidlo ÁRO. To je však natoľko zastaralé a technicky nespôsobilé, že nie je možné urobiť ani technickú ani emisnú kontrolu. V rámci jednak ich bezpečnosti, mobility a vyhnutiu sa problémov s dopravnou políciou je do budúcnosti nutné uvažovať o kúpe staršieho ojazdeného terénneho vozidla.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, v záhrade u p. Korduliaka, miestna časť U Liskov, by bolo nutné vyrezať konáre ovocných stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia, čo v čase dažďa spôsobuje pravidelné skratovanie a vybíjanie osvetlenia v celej časti
Starosta – o tomto probléme obec vie, avšak bez súhlasu vlastníka nie sme oprávnení v tejto veci konať
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, v miestnej časti U Solíkov prebiehala ťažba dreva a po miestnej komunikácii bola drevná hmota zvážaná 30 tonovou Tatrou, ktorá vytvorila na MK jamy. Bola obec o tomto upovedomená?
Starosta – obec o tejto ťažbe ani o poškodzovaní komunikácie nič nevie. Obyvatelia by nám to mali nahlásiť sami. Zväčša to funguje tak, že nám podobnú situáciu oznámi niekto, kto býva v blízkosti a my to potom riešime. Ak však ťažbu prevádza niekto z „domácich“ tak ten sa z pochopiteľných dôvodov nesťažuje. Podľa platného VZN o MK si miestnu komunikáciu musia prebrať a po ťažbe i odovzdať občania, ktorí ťažbu prevádzajú.
Ján Filo – prednosta OÚ, predniesol ústnu žiadosť o prenájom ½ garáže pri dome služieb počas zimných mesiacov.
Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo s podmienkou, že za prenájom bude odvádzaná finančná čiastka v zmysle zákona o nájme nebytových priestorov.
Ďalej starosta obce predložil prítomným poslancom návrh TJ SARTAK Vysoká nad Kysucou, aby poplatky za prenájom verejného priestranstva počas konania sa tradičných vysockých hodových slávností vyberali Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA – nikto
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo. Vyberajúci Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj budú poverený Obecným úradom a označení vystaveným dokladom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 6 poslancov: Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Ján Šamaj, Mgr. Milan Pivko a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2004 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo