Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1 až 9/2003 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

strong>Zápisnica č. 1/2003 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 7. 1. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1. Slávnostné otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
8. Voľba zástupcu starostu
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
10. Schválenie platu starostu
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Ad.1 Slávnostné otvorenie
Túto schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, ktorý opäť zvíťazil v komunálnych voľbách 6.-7.12. 2002. V úvode privítal všetkých novozvolených poslancov a pri tejto príležitosti im zablahoželal k zvoleniu do funkcie poslancov OZ. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva v roku 2003, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov v roku 2003 a oboznámil s programom schôdze. O navrhnutom programe tejto schôdze OZ dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 18 prítomných hlasovalo o predloženom programe ZA 18 prítomných: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan, Anna Opialová, Anna Vrbinárová, Daniela Kubicová, Mgr. Dana Pavlíková, Mgr. Anton Varecha, Ján Filo a Jozef Vrbinár. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ako zapisovateľa zápisnice zo schôdzí OZ navrhol starosta obce Mgr. Antona Varechu. Ako overovateľov zápisnice si prítomní vybrali: p. Mgr. Martin Machciník p. Mgr. Milan Pivko. O tomto návrhu mohli hlasovať všetci zúčastnení nakoľko kandidáti, ktorí vyhrali voľby na post poslancov OZ sa riadnymi poslancami stanú až po zložení zákonom predpísaného sľubu. Z celkového počtu 18 prítomných hlasovalo o predloženom programe ZA 15 prítomných: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan, Anna Opialová, Anna Vrbinárová, Daniela Kubicová, Mgr. Dana Pavlíková, Ján Filo a Jozef Vrbinár. Hlasovania sa ZDRŽAL: Mgr. Anton Varecha, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
V tomto bode schôdze starosta obce vyzval zapisovateľa miestnej volebnej komisie Mgr. Antona Varechu aby prítomných oboznámil z výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 6. a 7. 12. 2002. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Ad. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie insígnií
Tento bod programu uviedol najstarší člen novozvoleného OZ Mgr. Martin Machciník, ktorý vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka aby zložil zákonom predpísaný sľub. Znenie sľubu spoločne s právoplatným podpisom Ing. Ladislava Kubačáka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Následne po zložení sľubu odovzdal Mgr. Martin Machciník novozvolenému starostovi obce Vysoká nad Kysucou Ing. Ladislavovi Kubačákovi insígnie obce.

Ad. 5 Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Po prevzatí insígnií novozvoleným starostom Ing. Ladislavom Kubačákom vyzval zvolených kandidátov na poslancov OZ aby zložili zákonom predpísaný sľub. Upozornil ich však na skutočnosť, že zvolení kandidáti sa stávajú poslancami až vo chvíli keď zložia predpísaný sľub, ktorý potvrdia slovom „SĽUBUJEM“ a následne i tento sľub podpíšu. Po prečítaní zákonom predpísaného sľubu vyzval starosta aby zvolení kandidáti pristúpili k zloženiu a podpísaniu sľubu v abecednom poradí.
Žiaden zo zvolených kandidátov sľub neodmietol.
Starosta obce v závere tohoto bodu programu zablahoželal všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva a vyzval ich k zodpovednej práci pre obec Vysoká nad Kysucou, ktorá podľa jeho slov v tomto období nebude ľahká a vyjadril nádej, že spoločnými silami sa im podarí nesklamať dôveru spoluobčanov.

Ad. 6 Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta Ing. Ladislav Kubačák predniesol prítomným slávnostný príhovor, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Ad. 7 Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
V tomto bode schôdze malo obecného zastupiteľstvo zvoliť členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. po následnej diskusii sa poslanci OZ spoločne dohodli, že nakoľko je Obecné zastupiteľstvo iba 11 členné je mandátová komisia nepodstatná a preto voľba jej členov bude vynechaná.
Do volebnej komisie navrhli poslanci OZ po predchádzajúcej diskusii po jednom poslancovi z každého volebného obvodu a to: Mgr. Anna Sujová – predseda, Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník.
Do návrhovej komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva boli poslancami OZ navrhnutí: Vlasta Gajdivová a  Ján Lysík.
O predložených návrhoch na zloženie volebnej a návrhovej komisie dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že volebná a návrhová komisia budú pracovať v zložení v zmysle návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Voľba zástupcu starostu
Na podnet niektorých poslancov objasnil starosta kompetencie, ktoré vyplývajú z funkcie zástupcu starostu a to citáciou zákona 369/1990 o obecnom zriadení a jeho doplnku 612/2002 a Metodického návodu na zabezpečenie prípravy a priebehu prvého zasadnutia OZ, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra SR dňa 29. 11. 2002 pod číslom 202-2002/05016.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov aby sa vyjadrili k spôsobu voľby zástupcu starostu obce a to či bude volený tajne alebo verejne. Nakoľko sa názory rôznili dal o spôsobe hlasovania hlasovať. Ako o prvom hlasovali poslanci OZ o verejnom spôsobe hlasovania. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 9 prítomných: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. PROTI boli: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. Nikto z prítomných sa hlasovania NEZDRŽAL. Na základe hlasovania prebehne voľba zástupcu starostu obce verejným hlasovaním.
Po následnej diskusii sa poslanci OZ dohodli, že nakoľko zvolený starosta je z prvého volebného obvodu jeho zástupca by mal byť z tretieho alebo druhého volebného obvodu. Z týchto piatich poslancov boli postupne navrhovaní kandidáti, ktorí sa mali ku svojej kandidatúre na post zástupcu starostu i vyjadriť a to v poradí: Ján Lysík – funkciu odmietol, Mgr. Anna Sujová – funkciu odmietla, Ing. Ľubomír Šperka – funkciu odmietol, Vlasta Gajdicová – funkciu prijala. Následne nato dal starosta obce hlasovať o návrhu aby funkciu zástupcu starostu obce vykonávala p. Vlasta Gajdicová. Z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Do funkcie zástupcu starostu obce bola teda jednohlasne zvolená p. Vlasta Gajdicová, ktorá sa vzápätí i prítomným poslancom poďakovala za prejavenú dôveru. Zástupca starostu obce sa stáva zároveň i členom obecnej rady.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisí a voľba ich predsedov a členov
V úvode toho bodu programu poslanci OZ navrhli aby bola obecná rad 5 členné a to v nasledujúcom zložení:
Vlasta Gajdicová – zástupca starostu a poslankyňa za časť Nižný Kelčov
Mgr. Milan Pivko – poslanec za časť Vyšný Kelčov
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o členstve Mgr. Milana Pivka v Rade OZ ZA 10 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Jozef Zborovan
Ing. Jozef Jurčo
Mgr Martin Machciník
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o členstve Ing. Jozefa Jurča, Jozefa Zborovana a Mgr. Martina Machciníka v Rade OZ ZA 8 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Členovia rady Obecného zastupiteľstva boli teda zvolení v zmysle návrhu.
V ďalšej časti tohoto bodu programu navrhol starosta obce aby podobne ako v minulom volebnom období pracovali popri Obecnému zastupiteľstvu i komisie a vo vzájomnej diskusii poslanci OZ navrhli i jednotlivých predsedov komisí (pozn.: o každej komisii a predsedovi sa hlasovalo zvlášť) to:

Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva
predseda: Anton Opial
tajomník: Anna Vrbinárová
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 9 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Anton Opial a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI. Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva
predseda: Ján Jánsky
tajomník: Margita Kubačáková
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI. Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť financií, správy majetku
predseda: Ján Lysík
tajomník: Mgr. Dana Pavlíková
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI. Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby
predseda: Ing. Ľubomír Šperka
tajomník: Ján Filo
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI. Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
predseda: Mgr. Milan Pivko
tajomník: Mgr. Anton Varecha
Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10 prítomných poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI. Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom navrhlo predsedom jednotlivých komisní aby do budúcej schôdze OZ predložili na schválenie OZ zoznam členov, ktorí budú pracovať v jednotlivých komisiách.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Schválenie platu starostu
Starosta obce v tomto bode programu schôdze OZ citoval prítomným poslancom Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov uverejnených 17. júna 2002. Ďalej poslancov OZ požiadal aby mu tento tzv. „tabuľkový“ plat nenavŕšili o žiadny príplatok a to z dôvodu zlej finančnej situácie obce. Následne nato dal starosta o výške svojho platu, ktorý je určený vyššie citovaným zákonom hlasovať. Z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva hlasovalo ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 Diskusia
V úvode tohoto bodu programu rozdal starosta prítomným poslancom OZ pripravené Rokovacie poriadky, ktoré budú prejednávané na najbližšej schôdzi OZ a odporučil poslancom tieto si naštudovať a prípadne pripraviť i doplňujúce návrhy. Pri tejto príležitosti navrhol p. Ján Lysík aby zápisnica zo schôdze OZ bola poskytnutá poslancom OZ v písomnej forme spoločne s uznesením hneď na najbližšej schôdzi OZ a navrhol aby tento návrh bol zároveň i zapracovaný do rokovacieho poriadku OZ.
Ďalej starosta obce navrhol aby poslanci OZ určili zo svojich radov sobášiacich. Nakoľko v minulom funkčnom období boli ako sobášiaci zvolení členovia Rady OZ navrhli poslanci OZ aby do funkcie sobášiacich boli zvolení členovia Rady OZ. O predloženom návrhy hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Ako sobášiaci boli teda zvolení členovia Rady OZ a to: Vlasta Gajdicová, Mgr. Milan Pivko, Jozef Zborovan, Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník.
Poslanec Ján Lysík navrhol OZ aby poslanci vytvorili kalendár schôdzí OZ. Po následnej diskusii boli ďalšie schôdze Rady OZ a Obecného zastupiteľstva naplánované nasledovne:
Schôdze Obecného zastupiteľstva

         dátum                čas                   deň 
   10.2.2003         15:00 hod.       pondelok
     7.4.2003         15:00 hod.       pondelok 
     9.6.2003         15:00 hod.       pondelok
     8.9.2003         15:00 hod.       pondelok
10.11.2003         15:00 hod.       pondelok
15.12.2003         15:00 hod.       pondelok

Schôdze Rady OZ

      dátum                  čas                    deň 
    3.2.2002         14:00 hod.        pondelok
   2.4.2003          14:00 hod.        pondelok 
   2.6.2003          14:00 hod.        pondelok 
   3.9.2003          14:00 hod.        pondelok
3.11.2003           14:00 hod.        pondelok
8.12.2003           14:00 hod.        pondelok

Vlasta Gajdicová – prešetriť možnosť vyčistenia priekop smerom do osady Jedľovník
Ing. Ľubomír Šperka - pokúsiť sa o vybavenie spojov SAD smerom na rieku
Starosta obce vysvetlil, že problém priekop bol prešetriť na mieste avšak kvôli tomu, že sú celé zamrznuté nedá sa stým nič robiť. Na margo SAD dodal, že v stredu 8. 1. 2003 prebehne rokovanie s predstaviteľmi SAD o ktorom bude poslancov informovať na najbližšej schôdzi OZ.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Ján Lysík návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 1/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 12 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

------------------------

 

Zápisnica č. 2/2003 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 10. 2. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Návrh obecného rozpočtu na rok 2003
4) Podmienky daňových úľav
5) Rokovací poriadok OZ
6) Zásady hospodárenia s majetkom obce
7) Poriadok odmeňovania zamestnancov Obecného úradu
8) Knižničný a výpožičný poriadok
9) Pracovný poriadok
10) Spisový a skartačný poriadok
11) VZN o dani z nehnuteľnosti
12) VZN o nakladaní s odpadom v obci
13) VZN o miestnych poplatkoch
14) VZN o miestnych komunikáciách
15) Voľba obecného kontrolóra
16) Diskusia
17) Schválenie uznesenia
18) Záver

Ad.1 Otvorenie
Túto schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. O navrhnutom programe tejto schôdze OZ dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovateľov zápisnice si prítomní vybrali: p. Ing. Jozef Jurčo p. Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Rokovací poriadok OZ
p. Ján Lysík – navrhol, aby bol §11 rokovacieho poriadku doplnený o stať: „Obecný úrad na vlastné náklady zabezpečí pre každého poslanca OZ fotokópiu zápisnice OZ do budúcej schôdze Obecného zastupiteľstva. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Rokovací poriadok bude teda doplnený o navrhnutú stať.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Podmienky daňových úľav
V tomto bode schôdze starosta obce predniesol návrh Rady OZ o podmienkach daňových úľav:

§ 10
Úľavy na daní
l. Úľavy na daní z nehnuteľností pre rok 2003 si môžu podať daňovníci na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou v termíne do 20.02.2003.
2. Obec Vysoká nad Kysucou poskytne úľavy týmto daňovníkom v následovnej výške:
a) osobám samostatne žijúcich starších ako 70 rokov – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
b) osobám samostatne žijúcich zdravotne ťažko postihnutých – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
c) osobám samostatne žijúcich sociálne odkázaných s výškou príjmu na l osobu 4500,- Sk a na 2 osoby 7500,- Sk. – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
d) osobám žijúcim na odľahlých osadách obce a to: Zlámaná, Poľana, Dučkov, Šatina, Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala, Žilinčarovce, Pokrývky i bez podania žiadosti – úľavu 50% zo stavieb
3. Žiadosť si môžu podľa i ostatný občania, ktorým to zo zákona vyplýva
4. K žiadosti je nutne doložiť doklad, ktorý skutočnosť pre priznanie úľavy na dani potvrdzuje.
Pri podaní daňového priznania postupuje daňovník ak to neupravuje toto VZN podľa zákona č. 3l7/l992 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
O navrhnutých daňový úľavách dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o navrhnutých daňový úľavách ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Žiadosti o daňové úľavy môžu podať občania najneskôr do 14. 2. 2003. Tie žiadosti, ktoré spĺňajú resp. budú spĺňať vyššie uvedené podmienky budú automaticky schválené a iba o sporných rozhodne Obecné zastupiteľstvo.
Podmienky spĺňali tieto doposiaľ doručené žiadosti:
Podmienky nespĺňali tieto doposiaľ doručené žiadosti:
Šurinová Veronika
Osobitne Obecné zastupiteľstvo posúdilo tieto žiadosti:
Pavol Hranec – ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
Eva Šamajová – ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Eva Šamajová – žiadosť o vykrytie nedoplatku za invalidný vozík pre postihnutého syna
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Ďalej Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nasledovné žiadosti:
ICHTHYS – Mládežnícke centrum – žiadosť o finančnú podporu kultúrno-duchovného podujatia. Mgr. Pivko navrhol sumu 1000,- Sk.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Vlasta Gajdicová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
Zväz ZŤP – predmet žiadosti bude zohľadnený pri prejednávaní obecného rozpočtu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 5 VZN o dani z nehnuteľnosti
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva so znením návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti. Návrh bol vypracovaný v zmysle doposiaľ platného VZN 3/2001 a prepracovaný pre rok 2003. Treba poznamenať, že §10 tohoto VZN bol prejednaný a schválený vyššie. Starosta obce dal teda hlasovať o prijatí resp. zamietnutí toho VZN.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
VZN o dani z nehnuteľnosti č. 3/2003 bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 VZN o miestnych poplatkoch
V tomto bode programu starosta obce oboznámil členov OZ so znením VZN 1/2001 a jeho doplnku 2/2002. Po následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby bol inovovaný zoznam podnikateľských subjektov v našej obci. Starosta prítomných ubezpečil, že inovovaný zoznam podnikateľských subjektov bude následne inovovaný a zapracovaný do toho VZN a následne nato dal hlasovať o prijatí resp. zamietnutí VZN o miestnych poplatkoch.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
VZN o miestnych poplatkoch č. 1/2003 bolo jednohlasne schválené.
Ďalšou časťou tohoto bodu programu bolo schválenie poplatkov, ktoré sa vyberajú za služby pre obyvateľov. Porovnaním s poplatkami v roku 2002 a súčasného návrhu poplatkov nedošlo k žiadnemu zvýšeniu avšak zoznam poplatkov bol rozšírený o položky: zrealizovanie prípojky na káblový rozvod televízie, poplatok za samostatné prenajatie kuchynky a poplatok za umiestnenie v dome smútku. o navrhnutých poplatkoch a ich výške dal starosta členom OZ hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Poplatky za služby obyvateľom boli teda v zmysle návrhu jednohlasne schválené.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 VZN o nakladaní s odpadom v obci
I v tomto bode oboznámil starosta prítomných so znením VZN č. 2/2001, ktoré je zároveň i návrhom pre prijatie VZN o nakladaní s odpadom v obci pre rok 2003. Následne nato dal starosta o tomto VZN hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
VZN o nakladaní s odpadom v obci č. 3/2003 bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 VZN o miestnych komunikáciách
Ako posledné predniesol starosta obce znenie návrhu VZN o miestnych komunikáciách. Následne nato dal starosta o tomto VZN hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka
VZN o miestnych komunikáciách č. 4/2003 bolo schválené.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Návrh obecného rozpočtu na rok 2003
Ako uviedol starosta obce, tento bod programu je kľúčovým a najdôležitejším bodom dnešnej schôdze. Poslanci OZ už domov vopred obdržali návrh obecného rozpočtu na rok 2003. Starosta navrhol aby sa OZ najskôr venovalo príjmovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ
V príjmovej časti starosta objasnil prítomným poslancom jednotlivo, každú položku a vysvetlil, čo každá položka zahŕňa. Podľa prejednaného, predpokladá návrh s príjmom obce za rok 2003 celkom 21 299 800,- Sk. Následne nato dal starosta hlasovať o prijatí resp. zamietnutí navrhovanej príjmovej časti obecného rozpočtu pre rok 2003.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Podobne ako v príjmovej časti tak i vo výdavkovej časti starosta oboznámil prítomných s obsahom každej položky. Ako mali poslanci OZ možnosť si všimnúť niektoré položky v návrhu výdavkov na rok 2003 neobsahovali predpokladanú výšku výdavkov. Úlohou poslancov bolo taktiež doplniť predpokladané výdavky v týchto položkách.
p. Anton Opial – požiadal starostu obce ako predsedajúceho o slovo a predniesol niekoľko návrhov načo by mali poslanci prihliadať pri konečnom schvaľovaní výdavkov v obci:
- vybudovať chodník až po Konzum p. Holičára ako pokračovanie už existujúceho chodníka oproti ihrisku
- vybudovať novú autobusovú zastávku v Hornom Kelčove u kostola
- umiestniť ďalšie kontajnery
- nájsť spôsob ako zabrániť vyvážaniu hnoja spoločnosťou K-TEN Company na pozemky a hlavne cestu vedúcu na Vrchrieku
- odvodniť niektoré obecné komunikácie a tak ich ušetriť pred zničením (Skala a pod..)
- umiestniť orientačné tabule, ktoré by ukazovali cestu do jednotlivých osád
- vybudovať multifunkčnú športovú plochu aby sa deti nehrávali na cestách
- „oprášiť“ projekty prestavby sály kultúrneho domu na telocvičňu
- vypracovať územný plán obce
p. Mgr. Martin Machciník – súhlasil so všetkými vyššie uvedenými projektmi a zvlášť podporil myšlienku vybudovania multifunkčného ihriska pre deti
p. Vlasta Gajdicová – upozornila aby poslanci pri rozhodovaní mysleli na príspevok pre bezplatných darcov krvi a požiadala i o navýšenie sumy určenej na SPOZ-y a sobáša, nakoľko tam nie sú finančné prostriedky, ktoré by aspoň čiastočne vykryli náklady hlavných aktérov.
p. Ing. Jozef Jurčo – informoval o výročnej členskej schôdzi TJ SPARTAK Vysoká a upozornil, že pokiaľ táto organizácia má v obci fungovať, je nutné ju zo strany obce podporiť väčšou finančnou čiastkou ako je uvedená v návrhu nakoľko tento rok TJ oslavuje i 70 rokov od svojho založenia.
Po prednesení týchto príspevkov otvoril starosta obce diskusiu týkajúcu sa návrhu výdavkov obecného rozpočtu pre rok 2003. Úpravy jednotlivých súm rozpočtu a návrhy tzv. prázdnych koloniek zachytáva priložený návrh rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice. Výdavková časť v konečnej podobe predstavuje sumu 21 299 800,- Sk.
Po doplnení, úprave súm položiek a vyvážení výdavkovej časti s príjmovou dal starosta obce hlasovať o schválení resp. zamietnutí výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2003.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecný rozpočet pre rok 2003 bol teda jednohlasne odsúhlasený v príjmovej časti vo výške 21 299 800,- Sk a vo výdavkovej časti 21 299 800,- Sk.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Diskusia
V tomto bode schôdze malo obecného zastupiteľstvo prejednať doručené žiadosti pre OZ.
V úvode však starosta informoval prítomných o skutočnosti, že p. Tatiana Sojková a p. Cipková Mária a Jozef sa zriekli pridelených obecných bytov. Následne nato teda starosta rozdal každému poslancovi zoznam ostatných žiadateľov. Každý poslanec si podpísal svoj zoznam (ďalej len hlasovací lístok). Do hlasovacieho lístka na vyzvanie starostu poslanci vyznačili štyroch kandidátov na byt dvojizbový a štyroch na byt trojizbový. Dvojizbový a trojizbový byt bude pridelený kandidátom. ktorí získajú najväčší počet hlasov. Ostatní zostanú v poradovníku a akonáhle sa niekto obecného bytu zriekne budú ihneď oslovený. Týmto sa uľahčí spôsob prideľovania, nakoľko sa pri každom zrieknutí bytu nebude musieť zvolávať mimoriadna schôdza OZ.
Po zozbieraní hlasovacích lístkov bol stav nasledovný:
Dvojizbový byt – 1. miesto Ďurčanský Ladislav
- 2. miesto Marčišová Elena
- 3. miesto Ciesarík Marcel a Martina
- 4. miesto Kubištelová Oľga a Pavlatovský Marián
Trojizbový byt – 1. miesto Marčišová Elena
- 2. miesto Daniel malík
- 3. miesto Ciesarík Marcel a Martina
- 4. miesto Kubištelová Oľga a Pavlatovský Marián
Ďalej poslanci OZ prejednali doručené žiadosti:
p. Marián Králik – žiadosť o prenájom kancelárskych priestorov za účelom zriadenia kancelárie poisťovacej spoločnosti KOOPERATÍVA a.s.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
DOXX – stávková kancelária – žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Soňa Ježíková – žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb za účelom zriadenia obchodu
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Zuzana Štefková – žiadosť o prenájom priestorov za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
V závere tohoto bodu programu vyzval starosta obce predsedov zriadených komisií (uznesenie č. 1/2003) o doplnenie členov.

Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva
predseda: Anton Opial
tajomník: Anna Vrbinárová
členovia: Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Anna Sujová

Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva
predseda: Ján Jánsky
tajomník: Margita Kubačáková
členovia: Mgr. Anna Sujová, Ján Lysík, Irena Ligačová

Komisia pre oblasť financií, správy majetku
predseda: Ján Lysík
tajomník: Mgr. Dana Pavlíková
členovia: Ing. Ľubomír Šperka, Ján Jánsky, Jozef Zborovan

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby
predseda: Ing. Ľubomír Šperka
tajomník: Ján Filo
členovia: Ján Šamaj, Ján Jánsky, Ján Lysík

Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
predseda: Mgr. Milan Pivko
tajomník: Mgr. Anton Varecha
členovia: Mgr. Martin Machciník, Vlasta Gajdicová
V závere tohoto bodu programu požiadali členovia OZ starostu obce ako predsedajúceho o presun zvyšných bodov programu do ďalšej schôdze OZ a o ukončenie dnešnej schôdze OZ. Starosta obce s návrhom poslancov OZ súhlasil a vyzval návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 2/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 12 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

---------------------

 

Zápisnica č. 3/2003 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 7. 4. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Zásady hospodárenia s majetkom obce
4) Knižničný a výpožičný poriadok
5) Pracovný poriadok
6) Spisový a skartačný poriadok
7) Prijatie VZN
8) Schválenie uznesenia
9) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom, ktorý zároveň doplnil o body – Schválenie odmeňovacieho poriadku zamestnancov obecného úradu, Schválenie vnútornej smernice o vnútornej kontrole a finančnom audite a o diskusiu. Nakoľko nikto z prítomných nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovateľov zápisnice si prítomní vybrali: p. Jozef Zborovan a p. Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Zásady hospodárenia s majetkom obce
S písomným návrhom Zásad hospodárenia s majetkom obce oboznámil starosta obce. Nakoľko k predneseným zásadám nemal nikto z prítomných poslancov žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o prednesenom návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Schválené Zásady hospodárenia s majetkom obce tvoria i prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Knižničný a výpožičný poriadok
Podobne ako v predošlom bode starosta prečítal prítomným návrh Knižničného a výpožičného poriadku. Žiaden z prítomných poslancov nepredniesol pozmeňujúci návrh a preto dal starosta o Knižničnom a výpožičnom poriadku hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Prijatý knižničný a výpožičný poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Pracovný poriadok
Pracovný poriadok prečítal starosta obce a zároveň upozornil, že návrh je vypracovaný v zmysle zákonníka práce, ktorý sa však pravdepodobne bude meniť, čo vytvorí potrebu opäť upraviť pracovný poriadok. O predloženom návrhu Pracovného poriadku dal starosta hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Schválený pracovný poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Spisový a skartačný poriadok
Prítomný poslancom starosta obce taktiež prečítal znenie Spisového a skartačného poriadku. Bez akýchkoľvek pripomienok zo starany poslancov dal o návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Schválené znenie Spisového a skartačného poriadku tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Vnútorná smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu vo finančnom riadení obce Vysoká nad Kysucou
Znenie vnútornej smernice predniesol starosta. Obecný kontrolór upozornil, že v predloženom návrhu musí byť zapracovaná skutočnosť, ktorí pracovníci menovite môžu prijímať preddavok a ktorí sú zodpovední za správnosť vyhotovenia faktúry týkajúcej sa toho ktorého oddelenia obecného úradu.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Znenie smernice v zmysle schváleného návrhu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Odmeňovací poriadok zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou
Znenie Odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce predniesol starosta a následne dal hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Znenie Odmeňovacieho poriadku zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle schváleného návrhu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
Aj návrh znenia Organizačného poriadku predniesol starosta. Nakoľko žiaden z poslancov nemal voči jeho zneniu výhrady dal o ňom hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Znenie Organizačného poriadku Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle schváleného návrhu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 10 Záväzný obeh prvotných účtovných dokladov
Znenie Záväzného obehu prvotných účtovných dokladov predniesol starosta a dal o ňom hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Znenie Záväzného obehu prvotných účtovných dokladov v zmysle schváleného návrhu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 11 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu
V tomto bode programu predniesol starosta obce znenie návrhu VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu. Následne nato dal starosta o tomto VZN hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu č. 5/2003 bolo schválené a v plnom znení je priložené k tejto zápisnici.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 12 VZN o požiarnom poriadku obce
Znenie návrhu toho VZN predniesol taktiež starosta obce. Nakoľko žiaden z poslancov nemal pozmeňujúci návrh starosta dal o predmetnom VZN hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu č. 6/2003 bolo schválené a v plnom znení je priložené k tejto zápisnici.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 13 VZN o povodňovom pláne záchranných prác obce
Znenie návrhu toho VZN predniesol taktiež starosta obce. Zároveň uviedol nutnosť vytvoriť miestnu protipovodňovú komisiu, ktorej nutnosť existencie vychádza práve z tohto VZN. Návrh na zloženie komisie je nasledovný:
Predseda: Ing. Kubačák Ladislav, starosta obce ,Vysoká nad Kysucou 168 č.t. 4361102 - práca, domov 4361 202
Tajomník: Filo Ján, Turzovka, Stred 392, č.t. 4352666 – domov, práca 4361102
Podpredseda: Gajdicová Vlasta, Vysoká nad Kysucou 1151, č.t 4364595
Veliteľ štábu: Mgr. Pivko Milan, Vysoká nad Kysucou 800, č.t. 4364442
Technícký štáb: Mudr.Zimka Pavol, Radovan Frollo, Anton Greguš, Opialová Anna
O predloženom návrhu znenia VZN a zložení protipovodňovej komisie dal starosta hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Text VZN o povodňovom pláne záchranných prác obce č. 7/2003 bolo schválené a v plnom znení spoločne s navrhovaným zložením protipovodňovej komisie a je priložené k tejto zápisnici.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 14 Rôzne
V tomto bode programu prejednali poslanci OZ doručené žiadosti.
p. František Ševc – žiadosť o spevnenie brehu pred resp. pod jeho rodinným domom
O tejto žiadosti OZ nejednalo nakoľko starosta uviedol, že predmet žiadosti treba prešetriť priamo na mieste a navyše v budúcnosti tadiaľto povedie stredotlakový plynovod, takže so spevnením brehu sa bude počítať následne až pri terénych úpravách po položení plynovodu.
p. Jaroslav Jantoš – žiadosť o zrealizovanie prípojky vodovodu k jeho prevádzke píly
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo nakoľko by to pre obec bola nemalá finančná čiastka a žiadateľ ,pri pláne zrealizovať prevádzku v takej veľkej vzdialenosti od obecného vodovodu, mal myslieť i na nutnosť mať v prevádzke pitnú vodu. Žiadateľovi OZ odporúča využiť iný alternatívny zdroj napr. z Agrofarmy K-TEN Company.
p. Ján Ligač – žiadosť o zrealizovanie prípojky obecného vodovodu s podmienkou, že výkopové práce si prevedie sám
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
p. Anna Holičárová – žiadosť o sociálnu pomoc
O tejto žiadosti obecné zastupiteľstvo nejednalo nakoľko zo samotnej žiadosti nie je dostatočne jasné o akú konkrétnu pomoc p. Holičrová žiada. Žiadosť bude teda osobne prejednaná s p. Holičárovou a predložená OZ na najbližšej schôdzi.
p. MUDr. Alexander Klika – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku ako pomoci na dokrytie nákladov na vydanie knihy
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a žiadateľovi bude poskytnutý finančný príspevok vo výške 1 000,- Sk.
p. Anton Vojtek – žiadosť o prenájom priestorov klubu mládeže za účelom zriadenia prevádzky cukrárne
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, z dôvodu stáleho využívania a krátkodobého prenájmu priestorov klubu. Zároveň OZ ponúka žiadateľovi na prenájom priestory v Dome služieb.
p. Anna Ševčíková - ŠEKO – žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, z dôvodu dlhodobého zníženia poplatkov už v minulom období z pôvodných 7% na 5%.
p. SLOVSPOL – P.S.G. spol. s.r.o – žiadosť o strpenie na zaplatenie III. a IV. štvrťroku poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov v pohostinstve U Sojkov
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo, najneskôr však do konca mesiaca apríl.
p. Anna Šubová – žiadosť o finančnú výpomoc pri budovaní vlastného zdroja pitnej vody
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, nakoľko v osade už obec vypomáhala pri budovaní spoločného vodovodu, ma ktorý bola podľa doloženej žiadosti pripojená i p. Šubová, ktorá v tom čase pola pod žiadosťou taktiež podpísaná.
p. Anna Kubicová – žiadosť o prešetrenie prípadu otca a poskytnutie opatrovateľskej služby na plný pracovný úväzok.
OZ sa zhodlo, že prípad opísaný v tejto žiadosti bude nutné prešetriť a prehodnotiť jej opodstatnenosť sociálnou pracovníčkou.
Obyvatelia osady U Rekši – sťažnosť obyvateľov na poškodzovanie prístupovej cesty do osady, súkromnými vlastníkmi lesov, ktorí ju devastujú sťahovaním dreva.
Obecné zastupiteľstvo poverilo príslušnú komisiu životného prostredia a výstavby a poslancov z nižného konca aby sťažnosť na mieste prešetrili.
Obyvatelia osady U Petráša – žiadosť o poskytnutie materiálnej alebo finančnej podpory pri rekonštrukcii skupinového vodojemu a jeho prívodného potrubia
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a po dohode bude žiadateľom poskytnutý potrebný materiál (hadica). Zároveň OZ navrhlo prešetriť možnosť pripojenia žiadateľov na obecný vodovod.
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie majetku za rok 2002
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie schválilo.
ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov – návrh na vyradenie materiálu za rok 2002
Obecný kontrolór pripomenul, že pri vyraďovaní elektrických spotrebičov treba mať potvrdenie od autorizovaného opravára o ich neopraviteľnosti. Prednosta OÚ upozornil, že vyradené predmety musia byť zlikvidované v zmysle platného odpadového hospodárstva.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo oba návrhy na vyradenie schválilo.
Ďalšie žiadosti predložené pred obecné zastupiteľstvo sa týkali úľav na dani z nehnuteľnosti a úľavy na poplatku za zber a odvoz TKO.
p. Karasová Júlia – žiadosť o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO z dôvodu vzdialenia detí a manžela
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
p. Ing. Rastislav Brindza – žiadosť o udelenie výnimky pri zakúpení KUKA nádoby, nakoľko svoju nehnuteľnosť navštevujú len veľmi sporadicky
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
p. Jitka Turiaková – žiadosť o oslobodenie od platby za zber a odvoz TKO nakoľko sa synovia zdržiavajú doma iba sporadicky
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
p. Terézia Valašíková – žiadosť o oslobodenie od platby za zber a odvoz TKO z dôvodu, že syn je často pracovne vzdialený
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Ďalšie žiadosti sa týkali výlučne úľavy na dani z nehnuteľnosti. Podmienky schválené uznesením č. 2/2003 spĺňali tieto doručené žiadosti:
Kubicová Emília – Vysoká nad Kysucou 682, Lučanová Anna – Vysoká nad Kysucou 965, Kubištelová Antónia – Vysoká nad Kysucou 181, Jendrisková Helena – Vysoká nad Kysucou 619, Neslušan Libor – Vysoká nad Kysucou 245, Šubová Anna – Vysoká nad Kysucou 893, Vysokayová Alojzia – Vysoká nad Kysucou 21, Záhumenská Emília – Vysoká nad Kysucou 180, Janetková Anna – Vysoká nad Kysucou 342, Lajčák Jozef – Vysoká nad Kysucou 587, Kubačáková Terézia – Vysoká nad Kysucou 348, Pavlík Ondrej – Vysoká nad Kysucou 217, Hrošová Jozefa – Vysoká nad Kysucou 313, Kavalková Johana – Vysoká nad Kysucou 181, Dočárová Emília – Vysoká nad Kysucou 8, Dočárová Anna – Vysoká nad Kysucou 242, Obročníková Berta – Vysoká nad Kysucou 124, Sojka Jozef – Vysoká nad Kysucou 484, Matulíková Mária – Vysoká nad Kysucou 158, Comorková Emília – Vysoká nad Kysucou 351, Kubačáková Anna – Vysoká nad Kysucou 25, Vojteková Anna – Vysoká nad Kysucou 23, Vavricová Anna – Vysoká nad Kysucou 393, Perďochová Mária – Vysoká nad Kysucou 542, Bilíková Pavla – Vysoká nad Kysucou 560, Pavlíková Karolína – Vysoká nad Kysucou 151, Bulej Gejza – Vysoká nad Kysucou 135, Mičíková Lucia – Vysoká nad Kysucou 273, Vbošťoková Mária – Vysoká nad Kysucou 333, Mravcová Mária – Vysoká nad Kysucou 1077
Ostatné žiadosti boli posudzované osobitne:
Kmecíková Anna - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Šudigalová Anna - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Vavrica Vincent a manželka Anna - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Kováčiková Mária - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Daneková Júlia - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Hanuláková Mária - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Kubačák Pavol - ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
Zahatlanová Júlia - ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť schválilo.
Sujová Anna – poslankyňa OZ, keďže vrcholia prípravy na oslavu 30. výročia vzniku ZŠ Horný Kelčov, či môžu byť schválené peniaze prevedené na účet č. 0053201797/0900
Starosta – súhlasil a uistil, že peniaze budú v čo najkratšom čase prevedené
– čo presne znamená suma 1 500,- Sk, ktoré sú vyberané od občanov vo Vyšnom Kelčove
Starosta – vysvetlil, že je to suma, ktorú tak isto platili i obyvatelia z ústredia. Ďalších 1 500,- Sk na domácnosť dopláca obec. Peniaze slúžia na zakúpenie aktívny a pasívnych prvkov pri rekonštrukcii káblového rozvodu satelitnej televízie.
– je možné, aby autobus z Nižného Kelčova smerom do Vyšného Kelčova s odchodom o 13:55 hod. čakal na vlak? Taktiež p. Gajdicová požiadala o prešetrenie možnosti posunúť odchod autobusu, ktorý odchádza v nedeľu o 8:15 hod. smerom na Nižný Kelčov a ľudia z kostola ho nestíhajú.
Starosta – pripomenul, že tento problém tak ako i zachádzanie autobusu až na Rieku bude prejednaný pri tvorbe grafikonu.
– V mene ZŠ Horný Kelčov ale i Rodičovskej rady, vyslovila prosbu aby bola obec rozdelená do školských obvodov a tak deti z Nižného Kelčova chodili do ZŠ Horný Kelčov
Starosta – uviedol, že do začiatku ďalšieho školského roku bude vytvorené a schválené nové VZN týkajúce sa školstva a spomenutých školských obvodov. Je však predovšetkým na ľuďoch, kde posielajú svoje deti do školy.
Jánsky Ján – poslanec OZ, v akom štádiu riešenia je doručená sťažnosť na výkon funkcie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana.
Starosta – náväzne na tento dotaz prečítal starosta prítomným doručený list, ktorý adresovali niektorí zamestnanci ZŠ E.A. Cernana obecnému zastupiteľstvu. Vyjadrujú v ňom plnú podporu práci p. riaditeľky. List tvorí prílohu tejto zápisnice. Ďalej starosta oznámil, že v škole prebehla inšpekcia, zameraná na pedagogickú časť sťažnosti. Hospodárska situácia a narábanie zo zverenými finančnými prostriedkami bude predmetom kontroly obecného kontrolóra, ktorého touto úlohou poverila Rada OZ.
O výsledkoch ako inšpekcie tak i kontroly obecného kontrolóra bude starosta včas informovať poslancov OZ.
Pivko Milan – poslanec OZ, navrhol aby bolo na jar upravené zbúranisko U Petráša a taktiež navrhol aby bol problém rekonštrukcie káblového rozvodu satelitnej televízie prejednaný priamo z obyvateľmi Horného Kelčova.
Starosta – súhlasil s úpravou staveniska pomocou strojov pri plánovanom výkope plynu. Na margo rekonštrukcie satelitu povedal, že na návrh OZ môže byť niekedy v máji zvolaný vo Vyšnom Kelčove verejný hovor.
Lysík Ján – poslanec OZ, požiadal o opravu svetla pred pohostinstvom Požiarnik na Vyšnom Kelčove a posunutie obecného rozhlasu smerom do Liskov až po dom p. Jána Ďurčanského.
Opial Anton – poslanec OZ, požiadal o odstránenie jedného svetla smerom na Skalu nakoľko je zbytočné a môže sa využiť na inom mieste.
Ing. Šperka Ľubomír – poslanec OZ, požiadal o zváženie výmeny stĺpov s elektrickým vedením smerom do Zátoky nakoľko väčšina z nich je prehnitá a zároveň prerezať a vyčistiť kríky, ktoré smerom do Veselkov zasahujú do cesty.
Ján Šamaj – poslanec OZ, požiadal o opravu káblového rozvodu satelitnej televízie u Šamajov
Starosta – prisľúbil, že prednesené požiadavky budú namieste prešetrené a závady budú v čo najkratšom čase odstránené.
Po následnej diskusii poslanci OZ navrhli opätovne prizvať lekára MUDr. Šupolu, nakoľko opätovne hrubo porušuje pracovnú morálku. Starosta v náväznosti na tento návrh oznámil, že napísal list na VÚC v ktorom rezolútne žiadal odvolanie MUDr. Šupolu z postu lekára v našej obci.
Nakoľko bývalý poslanec p. Marian Cvikel už nevykonáva funkciu poslanca OZ navrhol starosta obce aby jeho funkciu v Obecnej školskej rade vykonával Mgr. Martin Machciník. O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ návrh schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 15 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 16 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

Zápisnica č. 4/2003 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 9. 6. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Plnenie uznesenia z poslednej schôdze OZ
4) Investičná činnosť v obci – úprava MK po plynofikácii
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovateľov zápisnice starosta navrhol: Mgr. Milan Pivko a Ing. Ľubomír Šperka. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Plnenie uznesenia z poslednej schôdze OZ
V tomto bode programu oboznámil starosta prítomných poslancov s napĺňaním úloh stanovených uznesením č. 2/2003.
Ako prvá zostala „otvorená“ žiadosť p. Holičárovej, ktorá svoju žiadosť doplnila o vyjadrenie, že v predošlej žiadosti žiadala o finančnú výpomoc. Poslanec p. lysík navrhol, že ak podobných žiadostí nie je viac sumu 1000,- Sk. Nakoľko žiaden z prítomných poslancov nepredniesol žiaden iný návrh dal starosta o prednesenom návrhu hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Holičárovej schválilo a bude jej poskytnutá finančná výpomoc vo výške 1000,- Sk.
Ďalej starosta uviedol, že momentálne sa „pracuje“ na riešení žiadosti p. Kubicovej.
Žiadosť resp. sťažnosť obyvateľov osady U Rekši je taktiež v štádiu riešenia. Starosta vyzval aby komisia pre ŽP analyzovala uvedený problém priamo na mieste a to najneskôr do konca mesiaca jún.
Ďalšou žiadosťou, ktorej riešenie bolo presunuté až do tejto schôdze OZ bola žiadosť obyvateľov U Petráša, ktorí žiadali o finančnú výpomoc pri rekonštrukcii spoločného vodovodu. Otázkou však ostalo akú veľkú sumu má obec preplatiť na domácnosť. Poslanec Anton Opial navrhol, aby bolo prepočítané koľko stála výstavba obecného vodovodu na obyvateľa a túto sumu preplatiť. Obecný kontrolór navrhol odpočítať od nákladov, ktoré mala na spoločný vodojem každá zo zainteresovaných domácností sumu 1 500,- Sk (suma, ktorá bola vyberaná od každej domácnosti, ktorá mala záujem o obecný vodovod) a zvyšnú časť preplatiť. V následnej diskusii predniesol svoj návrh poslanec Ján Lysík, ktorý navrhol každej domácnosti preplatiť sumu 3000,- Sk. Nakoľko väčšina poslancov považovala tento návrh za „najschodnejší“ dal starosta o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo žiadosť obyvateľov U Petráša schválilo a každej domácnosti bude ako protináhrada za vložené investície na vybudovanie spoločného vodojemu vyplatená suma 3000,- Sk.
Na margo neuskutočneného verejného hovoru vo Vyšnom Kelčove starosta vysvetlil, že každý májový víkend bol zaplnený priebežnými akciami obecného charakteru (Deň matiek, Sv. Frolián, Váľanie mája, 30. výročie vzniku ZŠ Horný Kelčov ...) ale i štátneho (referendum o vstupe do EÚ). Uskutočnenie verejného hovoru sa teda presunie na mesiac jún najneskôr však do polovice mesiaca júl. Verejný hovor vo Vyšnom Kelčove sa bude týkať predovšetkým rekonštrukcie lokálneho káblového rozvodu satelitnej televízie.
Starosta ďalej uviedol, že taktiež sa rieši ústna žiadosť poslanca Ing. Ľubomíra Šperku o výmenu drevených stĺpov smerom do Zátoky a o tejto skutočnosti boli písomne požiadaný a upozornení na SSE.
Čo sa týka množiacich sa sťažností na pracovnú morálku MUDr. Šupolu, starosta prítomným oznámil, že opäť bol o tejto situácii listom upozornený štátny lekár.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Investičná činnosť v obci – úprava MK po plynofikácii
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta s postupnosťou plynofikácie našej obce. V júni roku 2000 sa začalo s výstavbou plynovodu a to na vetve Jedľovník – Makov. Podľa prísľubu firiem, ktoré realizovali túto výstavbu, mali domácnosti na tejto vetve kúriť plynom už v nadchádzajúcej zime. V lete roku 2001 sa začala ďalšia etapa výstavby v smere Jedľovník – Domov dôchodcov v dĺžke 2,2 km stredotlakového rozvodu + prípojky domov. Výstavba plynovodu v časti nižný koniec sa začala v júli r. 2002. Tak ako dodávateľ SPP sľúbil stavba bola do začiatku zimy (december) dokončená a odovzdaná. Počet zrealizovaných prípojok stúpol na 320 z čoho bolo na 240 vydaných i stavebných rozhodnutí. Doposiaľ bolo zrealizovaných 14857 bm plynovodu.
Ďalej starosta prítomných informoval o prebiehajúcich úpravách (asfaltovanie) MK.
Poslanec OZ Ján Jánsky vyjadril svoju nespokojnosť s úpravou MK po plynofikácii, nakoľko cesty boli podľa jeho slov v lepšom stave a mali by byť zaasfaltované v celej dĺžke i šírke a nie iba vo vyrezanom páse.
Starosta však prítomných poslancov upozornil, že i napriek snahe pokryť asfaltom čo najväčšiu plochu MK všetko je obmedzené množstvom finančných prostriedkov. Problémom však i je skutočnosť, že takmer každá domácnosť žiada vyasfaltovať prístupové chodníky k svojím pozemkom čo je z hľadiska finančných prostriedkov obce nemožné! Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 2/2003 zo dňa 10. 2. 2003 schválilo obecný rozpočet vo výdavkovej časti oddiel 04, skupina 04.5.1, položka 635049 na výstavbu ciest a chodníkov sumu 500 000,- Sk. Momentálne však výdavky spojené z asfaltovasním ciest predstavujú sumu . Starosta obce navrhol OZ aby svojím hlasovaním rozhodlo či môžeme využiť ponuku PKB a.s. ísť na obecnom účte do debetu vo výške do 800 000,- Sk aby bolo možné uhradiť dlh firme SLOVASFALT.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
V tomto bode programu prejednali poslanci OZ doručené žiadosti.
obyvatelia osady Semeteš – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci na rekonštrukciu vodovodu
OZ doporučilo túto žiadosť prešetriť a preveriť náklady na rekonštrukciu. Záväzné rozhodnutie zaujme na najbližšej schôdzi OZ.
p. Jedináková Anna – žiadosť o odpustenie poplatku za odpad na r. 2003 za syna Róberta, ktorý je momentálne vo výkone vojenskej služby
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
p. Silvia Kazíková – Vináreň HELA – žiadosť o vyúčtovanie nákladov
Po následnej diskusii predniesli poslanci návrh aby bol preplatený na základe doložených faktúr použitý materiál mimo práce. Starosta dal teda o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a Silvii Kazíkovej bude preplatený použitý materiál.
p. Silvia Kazíková – žiadosť o zriadenie ON-LINE zberne (KENO, BINGO, ŠPORTKA...) a zároveň o zmenu pracovnej doby:
pondelok – štvrtok 8:30 - 23:00
piatok – nedeľa 8:30 – 24:00
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v oboch bodoch.
p. Silvia Kazíková – žiadosť o povolenie diskoték
OZ navrhlo najskôr zistiť verejnú mienku okolitých bývajúcich a preto bude táto žiadosť prejednaná až na najbližšej schôdzi OZ.
p. Terézia Chalanová – žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty
Poslanec p. Anton Opial uviedol, že pokiaľ sa momentálne asfaltu tak by sa malo zaasfaltovať všetko. Starosta uviedol, že v napätom obecnom rozpočte nie sú peniaze na takéto záležitosti, nakoľko iba prednedávnom sa pokazil kotol v kotolni ZŠ Horný Kelčov, ktorého výmenu musí financovať Obec. Poslanci p. Lysík a Mgr. Pivko súhlasili so starostom obce, že momentálne obec na takéto záležitosti nemá peniaze. Následne nato dal teda starosta o tejto žiadosti hlasovať.
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo ale zároveň sa dohodlo, že žiadosť p. Chalanovej bude vedená v pláne a každý rok sa urobí niečo.
p. Ľubomír Zelenka – žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a podobne ako pri ostatných žiadostiach tohto typu bude žiadateľovi odpustený poplatok po dobu 3 mesiacov.
p. Štefan Matejný – žiadosť o odpustenie platenia popolníc
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ žiadosť neschválilo.
p. Adriana Zuskinová – žiadosť o povolenie na výrub stromov na pozemku KN 1476/1
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
p. Ján Baričák a Krupa Ľubomír – žiadosť o vydanie súhlasu používať autobusové zastávky vo Vysokej nad Kysucou
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Magda Dedičová – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov predajne textil – obuv
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Materská škola – žiadosť o opravu kanalizácie, o opravu terasy a o opravu stropu v kuchyni Školskej jedálne
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
V ďalšej časti tohto bodu programu prečítal Mgr. Anton Varecha text kroniky a to jednotlivo:

Rok 2000
Po prečítaní a zaznamenaní pripomienok z radov poslancov, dal starosta o prečítanom texte hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo text kroniky za rok 2000 schválilo.

Rok 2001
Po prečítaní a zaznamenaní pripomienok z radov poslancov, dal starosta o prečítanom texte hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo text kroniky za rok 2001 schválilo.

Rok 2002
Po prečítaní a zaznamenaní pripomienok z radov poslancov, dal starosta o prečítanom texte hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo text kroniky za rok 2002 schválilo. Starosta obce navrhol poslancom aby najneskôr do mesiaca doplnili udalosti, ktoré považujú za dôležité a o ktorých si myslia, že by mali byť zaznamenané v obecnej kronike.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 6 Diskusia
V úvode tohto bodu upozornil starosta prítomných poslancov, že pokiaľ bude pretrvávať nízky záujem o služby lekárne budú jej majitelia ju nútení zatvoriť. V tomto prípade sa však jedná o dva súbežné problémy a to: zlá pracovná morálka MUDr. Šupolu a predovšetkým apatia a nevyužívanie služieb lekárne Domovom dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou. Poslanci p. Opial a Mgr. Pivko uviedli, že týmto počínaním p. riaditeľka ide predovšetkým proti obyvateľom Vysokej. V následnej diskusii sa poslanci OZ uzhodli, že o tomto neekonomickom počínaní p. riaditeľky by mali byť písomne upovedomené nadriadené orgány na VÚC v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou vyslovuje nespokojnosť v spolupráci obec – Domov dôchodcov Vysoká nad Kysucou z nasledovných dôvodov:
- v zmysle kúpnej zmluvy medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a Slovenskej republiky v zastúpení okresným úradom Čadca o predaji nehnuteľnosti KN 1889/2 zo dňa 16. 5. 1996, v článku II. sa uvádza, aby vo vybudovanom domove dôchodcov mali prednostné právo umiestňovania občania obce Vysoká nad Kysucou. Uvedená skutočnosť sa nedodržiava a umiestňovanie nových občanov sa s obecným úradom nekonzultuje.
- V obci Vysoká nad Kysucou v budove zdravotného strediska ja zriadená lekáreň vo vzdialenosti cca 500 m od Domova dôchodcov. Na udržiavanie jej chodu je potrebné, aby ju využívali všetci občania pokiaľ možno v čo najväčšej miere, ale pracovníci i personál Domova dôchodcov služby v uvedenej lekárni nevyužívajú. Navštevujú lekárne v meste Turzovka vo vzdialenosti cca 6 km, čím jednak zvyšujú náklady na dopravu a čas, ale aj ochromujú chod lekárne v obci Vysoká nad Kysucou.
Ďalej starosta informoval o prebiehajúcich šetreniach anonymnej sťažnosti na prácu p. riaditeľky ZŠ Vysoká nad Kysucou. V ZŠ previedla šetrenie i komisia ŠŠI – správu predniesol starosta. Hospodárskou kontrolou bol poverený obecný kontrolór, ktorý predniesol predbežnú správu. Konečná správa bude doplnená k tejto zápisnici až po úplnom ukončení kontroly.
Obecný kontrolór taktiež predniesol správu o kontrole platenia poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov. Kompletná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
V ďalšej časti predniesli poslanci OZ svoje pripomienky:
Zborovan Jozef – poslanec OZ, upozornil na pokazený rozhlas u p. Jána Varechu
Sujová Anna – poslanec OZ, navrhla akýmkoľvek spôsobom skultúrniť WC pri železničnej stanici na Nižnom Kelčove.
Starosta – nakoľko objekt nepatrí obci požiadame o riešenie problému ŽSR
Gajdicová Vlasta – poslanec OZ, požiadala o vykosenie pozemku v okolí hasičskej zbojnice na Nižnom Kelčove a pripomenula, aby starosta opätovne prejednal s p. Bitalom vybudovanie deliacej priečky v hasičskej zbojnici na Nižnom Kelčove
Starosta – počas kosenia priekop obecným traktorom bude plocha okolo hasičárne vykosená a problém vybudovania priečky je v jednaní s p. Bitalom

Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 10 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

--------------------

 

Zápisnica č. 2/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 18. 8. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Návrh na odvolanie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana p. Júlie Kubincovej
4) Diskusia
5) Schválenie uznesenia
6) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu tohoto mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov a hostí oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že mimoriadna schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Návrh na odvolanie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana p. Mgr. Júlie Kubincovej
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta prítomných, že táto mimoriadna schôdza OZ bola zvolaná z dôvodu podania návrhu na odvolanie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana p. Mgr. Júlie Kubincovej (ďalej len p. riaditeľky) a to uznesením Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou zo dňa 16. 7. 2003 (zápisnica z vyššie uvedenej schôdze tvorí prílohu tejto zápisnice).
Spomenuté uznesenie bolo doručené starostovi obce a ten následne zvolal dňa 28. 7. 2003 zasadanie Rady obecného zastupiteľstva. Členovia rady prejednali problém sťažností na p. riaditeľku v časovom slede ako „sa vyvíjal“ (viď zápisnica Rady OZ3-2003 zo dňa 28. 7. 2003) a na základe vyššie spomenutého uznesenia navrhli zvolať túto mimoriadnu schôdzu OZ.
Starosta obce odcitoval všetkým prítomným písomnosti v časovom slede ako boli doručované na miestny Obecný úrad a to:
- Odstúpenie sťažnosti na prácu riaditeľky školy
- Vyjadrenie Rady obecného zastupiteľstva Vysoká nad Kysucou k spolupráci riaditeľky ZŠ E.A. Cernana Mgr. Júlie Kubincovej
- Oznámenie o prešetrení sťažnosti Štátnou školskou inšpekciou v Žiline
- Postúpenie sťažnosti vo veci nevybavenia predchádzajúcej sťažnosti rodičov žiakov ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou hlavným kontrolórom ŽSK
- Zápisnicu ŠŠI z prešetrenia sťažnosti
- Zápisnicu z riešenia anonymnej sťažnosti hlavným kontrolórom obce Vysoká nad Kysucou
- Sťažnosť na správanie p. riaditeľky na ZŠ vo Vysokej nad Kysucou v ústredí Júlie Kubincovej
- Sťažnosť učiteliek ZŠ E.A. Cernana na p. riaditeľku Mgr. Kubincovú
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
- Návrh Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou na odvolanie p. riaditeľky
- Vyjadrenie p. riaditeľky Mgr. Júlie Kubincovej k jednostlivým bodom sťažnosti adresovaného poslancom OZ
Ďalej pripomenul, že na miestny obecný úrad bolo doručených i viacero podnetov na podporu ale i proti p. riaditeľke, ktoré nie sú zahrnuté medzi vyššie uvedenými dokumentmi.
Starosta prečítal Zápisnicu Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana (ďalej len Rady školy) a návrh rady školy na odvolanie p. riaditeľky. Následne nato vyzval aby sa hostia ale i poslanci vyjadrovali postupne k jednotlivým bodom.
Bod 2a)
Ing. Stanislav Kubinec - §13 platil aj v predošlom zákonníku práce, akurát ten kto niekoho obviní, že je ním diskriminovaný musí to aj dokázať
Starosta prečítal znenie §13 zákonníka práce.
Mgr. Ľudmila Valachová - prečítala právne znenie vekovej diskriminácie.
Starosta – upozornil p. Ing. Kubinca na verbálne narúšanie schôdze a zároveň pripomenul, že OZ sa môže zúčastňovať iba občan Vysokej nad Kysucou
Ing. Stanislav Kubinec – musí reagovať na vykonštruované obvinenia, všetko je zmanipulované divadielko, všetky obvinenia budú predmetom tresného konania
Mgr. Ľudmila Valachová – na polícii boli iba tie učiteľky, ktoré odmietli podpísať petíciu na podporu p. riaditeľky
- myslím si, že ich tam p. riaditeľka poslala, lebo si myslela, že to písali oni
- prehlasujem, že som anonym nepísala
- policajta mrzelo, že dátum výsluchu padol zrovna na posledný deň školského roka
- policajt povedal, že chcel prísť do školy ale p. riaditeľka nemala stále čas čo znamená, že to bolo vykonštruované tak aby to padlo na ten posledný deň školského roka
- došlo k porušeniu zákona o verejnej službe č. 313/2001, lebo učiteľka so vzdelaním išla do klubu a vychovávateľka išla učiť. V zákone sa okrem iného hovorí „... na výučbu treba vysokoškolské vzdelanie.“ Úväzok sa mi dal urobiť ale p. riaditeľka povedala, že to mohla urobiť ale nechcela. Vychovávateľka nesmie učiť na 5-9 môže si iba dopĺňať úväzok na stupni 1-4.
p. riaditeľka – diskriminácia je, že som dala p. Findrovej výpoveď a p. Valachová je v klube? Ďalšia forma, že som vraj poslala 5 učiteliek na políciu v posledný školský deň? Čo sa týka dôchodcovského veku. Necítim sa, že by som diskriminovala učiteľky. Na škole sú 4 matematikári a nie je možné dať každému plný úväzok. Pani Valachová si dopĺňa úväzok v školskom klube. Inšpekcia túto skutočnosť prešetrila a nenašla žiadne porušenie zákona – môžete si pozrieť obe zápisnice z inšpekcií. Tak prečo tvrdíte, že je to zle. Vlani bola v tej istej situácii p. Vojteková a pochopila to.
Starosta opätovne upozornil Ing. Kubinca aby verbálne nezasahoval do priebehu schôdze OZ nakoľko nie je občanom tejto obce.
Mgr. Mária Grušpierová – poradila som sa s právnikom a ten konštatoval, že v prípade rozdelenia úväzkov sa jedná o hrubé porušenie zákona.
p. riaditeľka – z katalógu pracovných činností predniesla stať, kto môže vykonávať prácu v školskom klube. Dokonca p. Findrová s presunom do klubu súhlasila. Výnimku, ktorú má p. Rúčková má aj p. Andočová a bola jej udelená okresným úradom na rovnakú resp. obdobnú činnosť.
Mgr. Antónia Dočárová – výnimka môže byť udelená až po dovŕšení 45 rokov a udeľuje ju Ministerstvo školstva.
Mgr. Ľudmila Valachová – právnik povedal, že i v tomto prípade ide o hrubé porušenie zákona o verejnej službe. Výnimky padli od 1. 4. 2001 a p. Andočová si môže dopĺňať úväzok iba na stupni 1-4 nie 5-9.
Mgr. Antónia Dočárová – žiadam o vykázanie p. Kubinca, ktorý ma počas tejto schôdze psychicky obťažuje
Starosta – požiadal p. Ing. Kubinca aby okamžite opustil miestnosť
Ing. Stanislav Kubinec – autorom celého tohto zinscenovaného divadla je p. Machciník
Mgr. Martin Machciník – požiadal o vykázanie p. Kubinca z miestnosti nakoľko ho verbálne napadol a to nie len počas tejto schôdze ale i dva krát na ulici pričom jeden krát za účasti svedkov
Ing. Stanislav Kubinec – nech sa páči dajte ma na políciu
Starosta obce navrhol aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo o vykázaní p. Ing. Stanislava Kubinca z miestnosti.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo aby p. Ing. Stanislav Kubinec opustil jednaciu miestnosť. Následne nato p. Kubinec odišiel z miestnosti.
Mgr. Ľudmila Odnogová – bola som v podobnej situácii. Keď si učiteľ odučí ½ úväzku ako kvalifikovaná, riaditeľ to musí nejako popreplietať a nevidím v tom problém.
p. riaditeľka – mala som možnosť prepustiť učiteľky a prijať vychovávateľky ale neurobila som to tak. Jednu učiteľku som preradila ako vychovávateľku s jej súhlasom a druhá si dopĺňa v klube iba časť úväzku. Čo je teda diskriminácia, že som mala niekoho prepustiť alebo že som rozdelila úväzok a tak som ich nechala na škole?
- Čo sa týka polície ja nerozhodujem kedy môžu predvolať svedkov. Ako ma teda môžete obviňovať? Anonym vystihuje interné záležitosti a je teda jasné, že ho písal niekto zo školy.
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, v inšpekčnej správe nerozumiem slovnému spojeniu „v celku sa nezmenila“. Čo ak sa komisia mýlila?
Starosta – reagoval na poznámku p. Janitovej, ktorá sa čuduje, že OZ toto rieši a uviedol, že OZ anonym nepísalo ale bol na prejednanie postúpený z krajského úradu a musíme podať správu o jeho vyriešení
p. Jozef Zborovan – poslanec OZ, ak tu niekto spochybňuje závery školskej inšpekcie tak potom načo sme tu?
Mgr. Ľudmila Valachová – p. riaditeľka dal sa mi urobiť úväzok?
p. riaditeľka – vstupuje tu veľa záležitostí. Mohla som to urobiť tak, že by som úväzok rozdelila medzi 3 učiteľov a 4-ého by som prepustila. Kto iný môže v týchto veciach rozhodovať ak nie riaditeľ?
Mgr. Mária Grušpierová – keď sa riaditeľka rozhodla robiť k 1. 2. zmeny, nemala ich robiť sama ale v konzultácii so školskou radou a výchovným poradcom. Pani riaditeľka však rozhodovala sama.
Mgr. Antónia Dočárová – týmito vecami sa porušil i ďalší zákon a to, že v 2. ročníku sa nesmie učiť poloodborne.
Mgr. Zuzana Kubincová – Asi pred 10 rokmi som musela taktiež z nadbytočnosti odísť na Horný Kelčov. Učila som taktiež v družine ale nevadilo mi to. Výchovy môžu na stupni 5-9 učiť aj učiteľky zo stupňa 1-4.
Mgr. Terézia Matejová – v úvode sa tu hovorilo o kompetenciách Rady školy tak prečo sme to neriešili na pôde školy?
starosta – OZ nerieši opodstatnenosť anonymu ale poslalo ho školskej inšpekcii nakoľko ako sa uviedlo vyššie musíme poslať odpoveď.
Mgr. Antónia Dočárová – ukončime debatu o úväzkoch. Chcem sa p. riaditeľky opýtať či presuny splnili očakávania a boli efektívne?
p. riaditeľka – efektívnosť alebo neefektívnosť!? Zo zákona je povinnosť zobrať učiteľku po materskej dovolenke. Prečo Vám všetko vadí?
Mgr. Antónia Dočárová – z pohľadu bývalej riaditeľky hovorím, že sme štátna inštitúcia a na 1. mieste je pre nás žiak. Preto sa pýtam na efektívnosť zmien lebo si myslím, že neboli efektívne.
p. riaditeľka – vykonané zmeny boli efektívne.
Andočová – nastúpila so do školy na Vysokú z Turzovky, kde som učila i spojené ročníky a nebáli sa ma tam zobrať. Učila som. Prišla som sem na zástup p. Dočárovej J. avšak vedela som, že iba na dobu určitú. Mám vychovávateľské vzdelanie a učila som iba výchovy. V Turzovke som okrem matematiky učila všetko. Čo sa týka odhlasovania žiakov zo školského klubu ja som nenavádzala nikoho aby sa odhlasoval.
Mgr. Antónia Dočárová – v klube bola p. Andočova veľmi dobrá ale ako učiteľka nie je a pritom dobré učiteľky zo stupňa 5-9 museli ísť pracovať do klubu.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, tieto problémy pretrvávajú už roky. Je veľmi trápne, že práve takéto problémy sa riešia tu. Od starších pedagógov sa očakáva aj príkladné vychovávanie nových mladších kolegov. Riaditeľ musí byť taktiež i veľkým diplomatom, predovšetkým pri riešení podobných sporov so zamestnancami, ktoré sa jednoducho vyskytujú a nedá sa im predísť a predovšetkým spolupracovať s celým pedagogickým zborom. Sporné veci by mal z iného pohľadu preriešiť právnik. Mal by predchádzať pohovor resp. písomná bitka. V tomto čase sa dedina delí na dva tábory. Navrhujem aby sa zvolalo obecné referendum a v ňom rodičia anonymne vyjadrili svoj názor. Čo takto dať si radšej po puse a po pol deci a ísť ďalej!
Príhovor p. Gajdicovej bol odmenený potleskom.
p. Ján Jánsky – poslanec OZ, presuny riešila ŠŠI my to predsa nemôžeme posúdiť
p. Anton Opial – poslanec OZ, tak ako povedal p. Jánsky – sú to závery inšpekcie tak prečo ich tu prehodnocujeme
starosta – aby objasnil podstatu dnešnej schôdze prečítal názor p. Jurča, vyslovený na schôdzi Rady OZ 28. 7. 2003: „vidím tu existenciu dvoch táborov – proti p. riaditeľke a za p. riaditeľku. Možno predpokladať, že je tu i tretia skupina, ktorá sa bojí svoj názor vyjadriť. Zamestnanci teraz chcú aby OZ určilo, ktorá strana má pravdu. OZ však v prvom rade musí vyriešiť problém ako bude fungovať škola po 1. septembri 2003.“
Mgr. Ľudmila Valachová – vždy som si myslela, že som ústretová voči mladším kolegyniam. Čo ak my sa tu hádame a niekto tretí (pisateľ anonymu) sa smeje. Áno, tábory sú dva. Tí čo podpísali petíciu na podporu p. riaditeľky a nás 5 čo sme ju nepodpísali. Tak prečo zrovna nás 5 bolo vyšetrovaných. Nevedela som nič o druhom anonyme napísanom na výslednú správu inšpekčnej komisie. Cítim sa veľmi ponížená. Tým, že ste išli po nás 5 moja miera trpezlivosti prekypela. Čo sa týka môjho uvoľnenia z funkcie – dostala som dekrét o uvoľnení a už v prvej sú dve klamstvá:
1) ...v súvislosti s organizačnými zmenami... aké zmeny? Prišiel niekto alebo odišiel?
2) ... po prejednaní s odborovými zväzmi... Kedy?
Za svoje pôsobenie vo funkcii som nepočula slovo vďaky. Riaditeľka počkala kým prevediem majetok školy a potom ma uvoľnila z funkcie.
p. riaditeľka – ako som sa dotkla p. Dočárovej A. keď nepodpísala petíciu?
Mgr. Antónia Dočárová – je ponižujúce a dehonestujúce keď učiteľ musí ísť na políciu. V čase môjho riaditeľovania boli tiež problémy avšak svojou prácou a postupom som sa snažila svojmu okoliu dokázať svoje kvality.
p. riaditeľka – organizačné zmeny mali nastať až k 1. 5. ale zámerne nastali 1. 2. nakoľko by bolo veľmi zlé voči žiakom zmeniť učiteľa 6 týždňov pred koncom školského roka
- Mgr. Ľudmile Valachovej som pri odstupovaní z funkcie odovzdala písomné poďakovanie
Mgr. Ľudmila Valachová – očakávala som za svoju prácu verejné poďakovanie
p. riaditeľka – mám ako riaditeľka právo rozhodovať kto bude resp. kto nebude dočasným zástupcom. Pani Rúčková ako predsedkyňa odborov o tom vedela.
Starosta obce v ďalšej časti vyzval prítomných o vyjadrenie sa k bodom:
- poloodborné vyučovanie
- nevystavovanie platových dekrétov
- nevyplácanie funkčného príplatku (slovné osočenie pri snahe upozorniť na nevyplácanie)
Mgr. Ľudmila Valachová – voľné miesta boli v minulosti mapované okresným úradom a ten ich podľa vôle zapĺňal učiteľmi
Mgr. Ľudmila Odnogová – ja som svojho času prosila aby som mohla ísť pracovať do klubu a aby som nemusela dochádzať na Horný Kelčov
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, je tu čiste ženský kolektív v ktorom prevládajú typické spory. Je možné, že sa dá tento kolektív opäť dohromady alebo to musí riešiť OZ.
p. riaditeľka – túto záležitosť je nutné vyriešiť čo najskôr, lebo už je 18. augusta a v poslednom augustovom týždni musí riaditeľ rozdeliť úväzky, vytvoriť plán práce a vykonať veci pre školu nezbytne dôležité
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, vidím to tak, že v škole viazne komunikácia medzi dvoma znepriatelenými tábormi, medzi zborom a vedením ani medzi školskou radou
Mgr. Kubincová Zuzana – nevedeli sme o anonyme dokonca ani o návrhu na odvolanie p. riaditeľky. Nedali ste nám to nijako vedieť, dokonca starosta nebol ani raz u nás v škole.
Starosta – taktiež viazne komunikácia medzi obcou a školou a okrem posledného roka som nebol ani raz pozvaný
Anna Rúčková – Mgr. Grušpierová bola riadne zvolená za predsedkyňu rady školy. Je to vynikajúca pedagogička a dokonca jej astronomický krúžok reprezentuje našu školu na celoslovenskej úrovni. A zrazu toľké ohováranie a osočovanie a zneváženie zo strany riaditeľky. Nech si p. Mgr. Sujová prečíta ako sa o Mgr. Grušpierovej vyjadrila p. riaditeľka.
p. riaditeľka – prejdime na fakty a nie na vykonštruované obvinenia
Mgr. Mária Grušpierová – čo sa týka konkurzu na zástupcu riaditeľa ja som sa o podmienkach a potrebných podkladoch, ktoré treba doložiť dozvedela v piatok. Okrem iného bolo nutné doložiť výpis z registra trestov, na ktorý sa ako viete musí čakať. Najbližší deň, ktorý som mohla odísť zo školy skôr, lebo som nemala vyučovacie hodiny, bola streda. Ale pán, ktorý to vybavoval mi oznámil, že na výpis budem čakať asi 3 týždne.
Starosta – na margo vyhlásenia konkurzu na zástupcu riaditeľa – p. riaditeľka dodržala všetky potrebné náležitosti tak ako to uvádza i vo svojom vyjadrení k tomuto problému
p. riaditeľka – dodávam, že na dočasného zástupcu nemusí mať poverená pracovníčka žiadne kvalifikačné predpoklady
- Mgr. Chalanová nebola do funkcie menovaná ale iba poverená dočasným zastupovaním, ktoré podľa zákona môže trvať do 6 mesiacov
Mgr. Machciník Martin – na schôdzi rady sme nemali presné znenie zákona preto priznávam, že z menovaním resp. poverením p. zástupkyne sme sa pomýlili
- Vidím hrubé diskriminovanie 5 učiteliek a vrchol tejto diskriminácie vidím v zinscenovaní predvolania na políciu. Ako to, že inšpekcia nezistila, že neboli vydávané platové dekréty? Čo sa týka p. Andočovej, tu je zjavná zlá organizačná práca p. riaditeľky, ktorá pri nevyplácaní funkčného príplatku bývalej zástupkyni p. Valachovej hrubo porušila zákon. To že ignoruje školskú radu tomu sa nedivím, lebo si tam robí svoju politiku.
Mgr. Antónia Dočárová – v škole existuje určité grémium a títo ľudia napomáhajú pri riadení. Naša p. riaditeľka chce však všetko robiť sama, už je to ako v nejakej firme. Na začiatku školského roka sme dekréty dostávali teraz tomu už tak nieje.
p. riaditeľka – rieši to zákon 313 §6 o verejnej službe. Každý učiteľ na škole má platový dekrét.
Mgr. Ľudmila Valachová – keď som ukončila funkciu zástupkyňu dekrét som nedostala
Mgr. Antónia Dočárová – ako výchovná poradkyňa mám byť privolaná i pri integrácii integrovaného žiaka avšak nebola som privolaná a opäť to p. riaditeľka riešila sama
p. riaditeľka – jedná sa o integrovaného žiaka Lukáša Kováčika a vzhľadom nato, že viem o predošlých aférach medzi jeho matkou a p. Dočárovou rozhodla som sa to riešiť sama. Sťažujete sa, že ste obviňovaný. Kto je v dedine viac obviňovaný ako ja ako po pracovných tak i po osobných záležitostiach. Všetci o tom anonyme vedeli.
starosta – cítim sa v pozícii, že ma obviňujete ako keby ja som dával všetkým obyvateľom anonym týkajúci sa Vás. Nám bol anonym postúpený z krajského úradu a pri jeho riešení som postupoval v súlade so zákonom.
p. riaditeľka – ak príde sťažnosť musí byť oboznámený obvinený
starosta – upozorňujem Vás, že k podstate anonymu sa vyjadrila svojimi závermi ŠŠI. Komisia školstva pri OZ nič neriešila ale iba navrhla spôsob postupu pri riešení anonymu.
- po následnom zhodnotení dala Rada školy ako konečný záver návrh na odvolanie riaditeľky
Mgr. Martin Machciník – celé toto sedenie pripomína problém minulého roka kedy p. riaditeľka odmietla vykurovať bytovky i keď jej to OZ svojím uznesením nariadilo
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, dá sa vyšetriť nejakými grafologickými metódami kto písal anonym?
starosta – v danej chvíli nie je podstatné zistiť pisateľa anonymu ale vyriešiť skutočnosť. 90% vecí dnes preberaných si zúčastnený mohli vyriešiť na pedagogickej rade alebo na zasadaní Rady školy. Dnes je najdôležitejšie prejsť návrh rady školy na odvolanie p. riaditeľky.
p. Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór, šetrenie pisateľa by nič nevyriešilo. Každý anonym patrí do koša ale aj keby sa zistil sťažovateľ, nesmie sa vyvádzať dôsledok
starosta – chcel by som sa vrátiť k obvineniu, že som zle rozdelil finančné prostriedky. Ešte raz hovorím, že financie sa rozdeľovali v zmysle delimitačného protokolu. Finančné prostriedky boli fixné a v žiadnom prípade nie na žiaka. Ak bol niekto pri rozdeľovaní finančných prostriedkov ukrátený resp. poškodený tak to bola škola v Hornom Kelčove.
Mgr. Mária Grušpierová – na podnet riaditeľky som toho času zvolala Radu školy a riaditeľka nám zámerne zle vysvetlila princíp rozdelenia pridelených finančných prostriedkov čo znamená že nás podviedla
p.riaditeľka – starosta ma odporučil na okresný úrad nakoľko sme právny subjekt a môžem urobiť korekcie
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, boli rozdelené správne alebo nesprávne?
starosta – nesprávne voči Hornému Kelčovu
Mgr. Antónia Dočárová – cítim sa podvedená, nakoľko sa na rade snažili vybiť naše vášne proti Hornému Kelčovu a proti vedeniu obce
p. riaditeľka – čo sa týka obvinenia z prečerpania finančných prostriedkov – faktúry platil okresný úrad a to z oneskorením, čo znamená, že faktúru za uhlie v 4. štvrťroku zaplatili až 1. štvťroku nového roku, ale zato riaditeľ nemôže
V ďalšej časti tohto bodu programu navrhol starosta obce aby predniesli prítomní svoje pripomienky k bodom 2 d, e, f, g zápisnice zo zasadania Rady školy a zároveň predniesol diskusné príspevky prednesené na spomenutej schôdzi.
p. Irena Pavlíková – účtovníčka ZŠ, p. Rúčková ma svojho času požiadala aby som pripravila daňové priznanie pre všetky učiteľky. Ja som tak urobila i napriek tomu, že si to mal urobiť každý sám. Dokonca som priznania zaniesla i na daňový úrad. Nemám teda dôvod resp. záujem ju akokoľvek poškodiť.
- na skutočnosť, že jej nenabehla na účte výplata ma mala ihneď upozorniť. Výplatnú pásku dostala ale bohužiaľ jej číslo účtu vypadlo pri hromadnom príkaze na úhradu do banky. Pani riaditeľka je teda obviňovaná z nejakého úmyslu neprávom. Chyba bola spôsobená v počítači.
p. Anna Rúčková – od 1. 2. nikto s nami v škole nekomunikoval tak som sa za nedoručenú výplatu mohla sťažovať iba zriaďovateľovi.
p. riaditeľka – od 1. 1. sme začali spracovávať mzdy na pôde školy. Účtovníčka teda výplaty robila druhý krát. Všetko sme to spoločne prekontrolovali. Následne nato boli odoslané príkazy do banky a bohužiaľ vypadol riadok p. Rúčkovej. Ona však o tomto probléme nešla upozorniť nadriadeného ale hneď napísala sťažnosť Mrzí ma to, že sa tento problém nevyriešil iba na pôde školy. Akonáhle sme sa o tejto chybe dozvedeli, ihneď sme zjednali nápravu.
Mgr. Ľudmila Valachová – keď sa chce niekto u nás v škole sťažovať, musí nato nájsť najskôr odvahu. Keď som sa sťažovala na výšku môjho príplatku za funkciu zástupkyne riaditeľky bola som na porade hrubo slovne osočená, že si neviem vypočítať 8%. Nakoľko som sa na tejto porade nedozvedela aký príplatok za funkciu mám dostávať sťažovala som sa zriaďovateľovi. Pani riaditeľka je moja praktikantka a čo ma mrzí, že sa ma nezastala ani jedna z kolegýň.
Mgr. Terézia Matejová – v kolektívnej zmluve je predsa bod o odmene a mne sa tiež stalo, že mi nebola odmena vyplatená. Treba to pochopiť.
Mgr. Antónia Dočárová – na našej škole neexistujú na schôdzach žiadne návrhové komisie, p. riaditeľka si robí uznesenia sama
Mgr. Ľudmila Valachová – sme súkromná škola p. riaditeľky a jej manžela, ktorý sa k nám správa veľmi arogantne. Kde sme sa teda mali sťažovať?
Starosta prečítal sťažnosť resp. vyjadrenie p. Valachovej doručené na tunajší obecný úrad.
Mgr. Anna Sujová – myslím si, že nedoručenie výplaty mohlo byť naozaj spôsobené technickou chybou
p. riaditeľka – p. Mgr. Valachovej – funkčný príplatok stanovil okresný úrad. Na porade som jej povedala, že nie je možné, aby bol zle vypočítaný keď ho stanovil okresný úrad. Nakoniec som však prehodnotila, že okresný úrad funkčný príplatok naozaj vypočítal zle a po tomto zistení bol p. Valachovej funkčný príplatok doplatený
Mgr. Ľudmila Valachová – dostávali ste p. riaditeľka ten istý príplatok pod okresom ako pod obcou?
starosta – do 30. 6. p. riaditeľka mohla vedieť ako to okres prideľoval
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, je mi veľmi ľúto, že takéto problémy musíme riešitť tu. Sú to takpovediac interné záležitosti, ktoré sa dali vyriešiť na pôde školy. Tak isto som vedúci pracovník a často krát sa vyskytnú podobné problémy. Treba sa však snažiť aby sa im predišlo a aby sa odstránili všetky nedostatky, ktoré problém spôsobili. Treba to však riešiť ľudsky. Keď to tu počúvam neviem či mám zaujať stanovisko ZA alebo PROTI. Podľa mňa predovšetkým porušila p. riaditeľka rozhodnutie keď mala kúriť a nekúrila. Neviem však z povedaného vyriešiť pracovné dekréty, porušenie pracovného poriadku a tak isto neviem či bol porušený zákon o verejnej službe.
Mgr. Zuzana Kubincová – čo sa týka zmeny triedneho dôverníka, v knihe nebol zapísaný a preto som ho dopísala avšak pomýlila som sa a napísala som tam druhého. Pani Mačková to však zobrala ako útok p. riaditeľky.
Mgr. Terézia Matejová – zanechajte nepodstatných vecí a na základe správ dvoch inšpekcií a inšpekcie hlavného kontrolóra treba zaujať stanovisko
- ja som zažila 8 riaditeľov a dokonca som zažila šikan a osočovanie aj pred žiakmi ale nikdy som z toho nevyvádzala takéto dôsledky
Mgr. Ľudmila valachová – na škole sme rozdelené na dve kategórie a p. riaditeľka sa inak správa ku mne ako k učiteľke z druhej „fajty“
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, o aké falšovanie záznamov sa jedná ku ktrým sa komisia nevyjadrovala? Ak niekto napíše: „..dostupnými prostriedkami kontroly nie je možné posúdiť opodstatnenosť resp. neopodstatnenosť námietky..“ je to myslené dvojzmyselne a sami dobre vieme, že urobiť sa dá naozaj všetko
p. Anton Opial – poslanec OZ, pokiaľ sa inšpekcia vyjadrila dvojzmyselne nemôžeme na tomto základe tvrdiť, že sa dá sfalšovať všetko
p. riaditeľka – inšpekcia, ako sa uvádza i v správe, si vyžiadala triedne knihy, zápisnice z porád a hospitačné záznamy. Boli sme upozornení na niektoré nekorektné úpravy na čo som učiteľky upozorňovala vždy na začiatku školského roka. V žiadnom prípade nešlo o úpravu údajov, ktoré by niečo skresľovali resp. menili podstatu veci. Ak by to bolo tak inšpekcia by na to vo svojej záverečnej správe upozornila.
Mgr. Ivana Martiaková – ak má niekto výhrady voči záverom ŠŠI tak nech sa pod ten anonym podpíše a nemusíme to tu riešiť
Mgr. Mária Grušpierová – keď prišla ŠŠI rozdala nám dotazníky, ktoré sme mali vypracovať okamžite. Nakoľko som mala dozor nebolo to možné. Snažila som sa s nimi dohodnúť, že to pošlem neskôr poštou. Avšak inšpekcia sa natoľko ponáhľala, že to chceli okamžite. Čo je to za inšpekciu keď trvala iba 2 ½ hodiny. Kde sú výsledky dotazníkov.
Mgr. Martin Machciník – ak sa komisia vyjadruje: „..dostupnými prostriedkami kontroly nie je možné posúdiť opodstatnenosť resp. neopodstatnenosť námietky..“ ide jednoznačne o nedokonalú kontrolu a o zakrývanie skutkovej podstaty.
p. riaditeľka – ja sa z inšpekciou nepoznám. Ak sa sťažujú anonymný rodičia detí tak prečo by som Vám mala prezentovať výsledky kontroly, keď vy ste to nepísali a tých anonymných sťažovateľov nepoznám. Kolegyne som oboznámila s vecami kontroly, ktoré sa ich týkali. Všetky učiteľky majú osobné príplatky približne rovnaké. Ten rozdiel je asi 50 Sk. Najväčší ma p. Grušpierová. Na hospitácie som dotknutým učiteľkám nechodila aby si nemysleli, že ich sledujem a nepovažovali to za diskrimináciu.
Mgr. Mária Grušpierová – koľko krát ste mi boli za 4 roky na hospitácii, Bola by som rada keby ste prišli. Svoj osobný príplatok som si myslím zaslúžila svojou prácou a nie preto, že som vdova.
- na ulici ma zastavil jeden starší pán a povedal mi: „Marienka čo tam pre boha robíte v tej škole, keď žiaci vám vysedávajú v pohostinstve!“ To predsa nemôže byť pravda!
Mgr. Ľudmila Odnogová – o úteku žiakov 8. ročníka neviem nič. Dokonca sa mi nesťažoval ani jeden z rodičov.
- viem, že p. riaditeľka osobne riešila problémového žiaka s rodičmi, ktorý je však prudký a má sklony vymýšľať si.
Mgr. Antónia Dočárová – Výsledkom ankety bolo horibilné číslo, kde sa až 74% detí na škole stretlo so šikanovaním. Na podnet p. riaditeľky bola zriadená schránka dôvery. Schránku však údajne sama vybrala p. riaditeľka a práve tu sa žiaci sťažovali na telesné tresty zo strany p. riaditeľky.
Osobne som sa stala svedkom bitia žiaka. Pani riaditeľka vyučovala vo štvrtok na Júliu matematiku v prírodovednej triede. Videla som ju ako na chodbe dosť drastickým spôsobom bila palicou žiaka. Pred koncom hodiny som išla do zborovne a videla som bitého žiaka ako stojí pre vyučovacou triedou, ktorý dosvedčil, že bol vyhodený z triedy. Čo keby sa mu niečo stalo, Čo ak prežíval psychickú traumu po treste?
- problém odchodu žiakov do pohostinstva, ktorý opísala p. Grušpierová vôbec nebol prejednávaný na porade
- od detí som sa dozvedela, že sú pravidelne p. riaditeľkou bitý po rukách a zadku palicou. Dokonca jeden žiak tvrdil že bol bitý lištou na mapy v ktorej bol klinec
p. riaditeľka – je mi záhadou, že zrovna p. Dočárová sa prepožičala na takúto úlohu. Za to, že žiaci išli do pohostinstva predsa nemôže riaditeľ. V živote som za dvere žiaka nevyhodila práve naopak. To čo tu hovoríte sú klamstvá. Žiak, ktorého som údajne bila lištou je Súhrada a ten má sklony vymýšľať si a zveličovať.
Mgr. Antónia Dočárová – trvám na tom čo som povedala. Deti, ktoré ušli z vyučovacej hodiny (to je ten odchod do pohostinstva) tak urobili na protest, že ani schránka dôvery im neumožnila nič riešiť vo veci bitia p. riaditeľkou, nakoľko ju vybrala sama a tomuto problému sa nikto nevenoval, opäť sa riešili iba veci týkajúce sa šikanovania
Mgr. Ľudmila Odnogová – mala som 3 triednické hodiny zamerané na tému šikanovania a iných problémov v škole. Žiaci písomnou formou a anonymne mohli napísať problémy, ktoré ich na škole trápia. Ani jeden žiak však neuviedol, že by ho p. riaditeľka bila.
Mgr. Antónia Dočárová – to čo vo svojom vyjadrení uvádza p riaditeľka, keď som mala údajne vyfliaskať žiaka – priznávam, že potom čo ma žiak nazval starou ... dala so mu facku.
Mgr. Mária Grušpierová – počas telesnej výchovy mi žiaci hovorili, že na vyučovacej hodine p. riaditeľka zbila Súhradu a ešte jedného žiaka. Dokonca jedno dievča z 9. triedy mi povedalo, že riaditeľka je na nich zlá a bije ich
Mgr. Terézia Matejová – musím povedať, že schránka dôvery bola zriadená na podnet p. riaditeľky, tak prečo by mala záujem vyberať ju sama a dokonca niečo z nej zatajovať
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, je zapísané, že ste mali výtvarnú výchovu keď dotyčný videl deti v pohostinstve?
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, Mgr. Dočárová prišla za mnou aby som jej ukázala kde býva žiak Súhrada. Tak som tam s ňou išla. Mgr. Dočárová navštívila rodičov žiaka Šúhradu ako výchovná poradkyňa. Pred jeho rodičmi sa ho pýtala či ho riaditeľka zbila. Žiak bitku od riaditeľky s plačom pred rodičmi priznal. Pani Súhradová uviedla, že keď prišla p. riaditeľka do školy s chlapcom sú stále problémy.
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, toto je chúlostivá a veľmi závažná téma. Navrhujem aby sa to dalo poriadne vyšetriť.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, bolo tu povedaných strašne veľa vecí a my nedokážeme rozhodnúť resp. vyšetrovať či bol alebo nebol niekto bitý a či niekto riadi alebo neriadi dobre školu
Mgr. Zuzana Kubincová – môj syn to, že ich riaditeľka bije jednoznačne poprel p. riaditeľka – na margo návrhu Mgr. Pivka – už sa to šetrí
- týchto 5 učiteliek mi oznámilo, že od 1. 9. už nebudem riaditeľkou a vraj sa postarajú aj o to, že v školstve viac robiť nebudem
starosta – taktiež sme spoločne s prednostom obecného úradu prešli udajne zbitých žiakov. Súhrada priznal, že dostal bitku. Krištofík a Čmelík uviedli, že dostali lebo si zaslúžili.
p. riaditeľka – podľa toho čo uvádzate sa cítim ako najhorší človek v školstve. Osobne poznám učiteľov ako sa kedysi správali k žiakom a nikto ich nerieši.
Mgr. Ľudmila Valachová – p. riaditeľka nás upozorňovala na Chartu práv dieťaťa a preto ma zaráža toto jej správanie sa k žiakom
p. Anton Opial – osobne nepoznám rodičov, ktorí by boli proti výchovnému tresnutiu palicou. Je však verejným tajomstvom, že žiaci chodia rovno zo školy do pohostinstva v ústredí. Svedčia tomu školské tašky často krát naukladané okolo biliardu.
p. Ján Šamaj – poslanec OZ, p. riaditeľka môžete teda na rovinu povedať či ste niekoho udrela alebo nie
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, chcel by som aby sa vyjadrili oba tábory ako si predstavujú fungovanie školy po 1. 9. resp. aké správanie by malo byť na škole?
Mgr. Ľudmila Valachová – riaditeľka musí spolupracovať s organizáciami školy. Dobré meno školy sa predsa šíri výchovno-vzdelávacími prostriedkami. Doposiaľ sme však v škole rozdelení na prvotriednych učiteľov a tých ktorí trpia.
p. riaditeľka – nerozumiem v čom nespolupracovala škola s obcou. Výplaty sú pripravené včas. Keď treba nejaký kultúrny program tak ho dodáme. Tak potom v čom nespolupracujem? To, že naše názory na isté veci sú odlišné neznamená, že nespolupracujem. Aj keď sa čistilo ihrisko pomohli sme. Tak isto kultúrny program pre hasičov.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, ešte raz by som sa chcel opýtať ako si predstavujete fungovanie školy po 1. 9.?
p. riaditeľka – Združenie rodičov, Rady školy a odbory sú iba poradnými orgánmi. Myslím si, že ak aj niečo prejednáme ja nesiem zodpovednosť za ich uplatňovanie a nie niekto druhý.
Čo sa týka zástupkyne je vyhlásený konkurz, ktorý bude 27. augusta 2003.
Keď sme mali prejsť na právnu subjektivitu a navrhla som to na Rade školy s tým, že som uviedla všetky klady ale i zápory, všetci boli s tým spokojní. Keď som na druhý deň pýtala zápisnicu zo schôdze odmietli mi ju dať a neskôr som sa dozvedela, že členovia Rady školy sa po schôdzi dohodli na niečom inom.
Mgr. Mária Grušpierová – nešlo o žiadne zavádzanie. My sme predovšetkým chceli, aby škola patrila pod obec
p. Jozef Vrbinár - hlavný kontrolór obce, nerád by som sa vracal k otázke vykurovania bytoviek, nakoľko riaditeľka porušila delimitačnú zmluvu, zákon o vykurovaní a uznesenie OZ
p. Vlasta Gajdicová – je podstatné aby ste boli schopné utvoriť opäť kolektív, lebo v opačnom prípade to bude na hanbu dedinskej inteligencie
Starosta obce prečítal zo zákona 313 o verejnej službe čo je povinnosťou riaditeľa školy.
Mgr. Antónia Dočárová – ťažko hovoriť o kolektíve veď čo môžem čakať od riaditeľky, ktorá ma osočí, že som písala anonym
Nakoľko sa už nikto zo zúčastnených neprihlásil do diskusie starosta diskusiu ukončil a navrhol poslancom OZ aby rozhodli ako sa bude hlasovať o návrhu na odvolanie riaditeľky.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, navrhujem aby sa v zmysle Rokovacieho poriadku OZ hlasovalo tajne.
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne návrh schválilo.
Z prítomných hostí bola navrhnutá volebná komisia v zložení: Jozef Vrbinár, Elena Vojteková, a Jana Dočárová. O navrhnutom zložení volebnej komisie dal starosta hlasovať.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo zloženie volebnej komisie v zmysle návrhu jednohlasne schválilo.
Prítomným poslancom boli rozdané hlasovacie lístky s nasledujúcim textom: „Som za odvolanie riaditeľky ZŠ E.A. Cernana Mgr. Júlie Kubincovej: ÁNO - NIE - ZDRŽUJEM SA“
Každý z poslancov tajne zakrúžkoval jednu z možných odpovedí. Starosta obce oznámil všetkým prítomným nasledujúci výsledok:
ÁNO – 6 hlasov
NIE – 3 hlasy
ZDRŽUJEM SA – 1 hlas
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou dňa 18. 8. 2003 odvoláva z funkcie riaditeľku ZŠ E.A. Cernan Mgr. Júliu Kubincovú. Z tohto dôvodu je nutné poveriť niekoho z pedagogického zboru dočasným výkonom funkcie riaditeľky školy.
Mgr. Júlia Kubincová uviedla, aby sa tak udialo čo najskôr nakoľko sa blíži začiatok školského roka a riaditeľ musí vykonať potrebné záležitosti, ktoré sú neodkladné pre bezproblémový začiatok školského roka. Mgr. Martin Machciník navrhol, aby sa v utorok 19. 8. 2003 zišiel pedagogický zbor, ktorý zo svojho stredu navrhne osobu, ktorá bude dočasne vykonávať funkciu riaditeľa školy. Následne nato aby sa zišla Rada školy, ktorá kandidáta schváli a návrh predloží obecnému zasdtupiteľstvu.
Starosta obce teda navrhol aby sa potrebné stretnutia udiali v utorok 19. 8. 2003 v nasledujúcich hodinách:
Schôdza pedagogického zboru – 14:00 hod.
Schôdza rady školy - 15:00 hod.
Schôdza obecného zastupiteľstva – 17:00 hod. v Pamätnej izbe E.A. Cernana na obecnom úrade.


Ad. 4 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 10 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

--------------------

 

Zápisnica č. 6/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 19. 8. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Poverenie riadením ZŠ E.A. Cernana v zmysle návrhu Rady školy
4) Diskusia
5) Schválenie uznesenia
6) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu tohoto mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že mimoriadna schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ján Šamaj a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Poverenie riadením ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta prítomných, že tejto schôdzi OZ predchádzalo zasadnutie jednak pedagogického kolektívu a následne o 15:00 hod. zasadnutie Rady ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou (ďalej len Rada školy). Následne nato prečítal starosta obce zápisnicu zo zasadnutia Rady školy. Zápisnica z vyššie spomenutého zasadania tvorí prílohu tejto zápisnice. Podľa zápisnice sa členovia Rady školy uzhodli, že plénu OZ predložia návrh aby OZ dočasne poverilo riadením ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou Mgr. Ľudmilu Valachovú. Následne nato dal teda starosta obce hlasovať o predloženom kandidátovi.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo poverenie p. Mgr. Ľudmily Valachovej dočasným riadením ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou a to na dobu pokiaľ sa neuskutoční konkurz na riaditeľa školy najdlhšie však 6 mesiacov.
V následnej diskusii sa poslanci OZ navrhli aby dočasná riaditeľka Mgr. Júlia Kubincová, ktorú odvolalo OZ z funkcie riaditeľky dňa 18. 8. 2003 svojím uznesením č. 5/2003, bola odvolaná k termínu 20. 8. 2003. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že doterajšia riaditeľka k termínu 20. 8. 2003 odovzdá agendu riaditeľa Mgr. Ľudmile Valachovej, ktorá bola poverená dočasným riadením školy dňom 20. 8. 2003.
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, je nutné vykonať pri zmene na poste riaditeľa inventarizáciu majetku?
Starosta – nakoľko má škola právnu subjektivitu je to interná vec školy
V ďalšej časti tohto bodu programu muselo OZ schváliť poverenej riaditeľke platové ohodnotenie.
Starosta – navrhujem ponechať Mgr. Valachovej doterajšie platové ohodnotenie akurát záleží na OZ aký vysoký bude príplatok za riadenie
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, navrhol aby príplatok za riadenie bol 25%
Nakoľko žiaden z poslancov nepredložil iný návrh starosta dal o jedinom predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, že poverená riaditeľka Mgr. Ľudmila Valachová bude poberať plat vo výške ako doposiaľ + 25% ako príplatok za riadenie.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Diskusia
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta poslancov OZ so skutočnosťou, že úprava cestných komunikácii si vyžiadala omnoho vyššie náklady ako bolo pôvodne naplánované v obecnom rozpočte. Doposiaľ však nebola uhradená suma okolo 800 tis. Avšak nakoľko by veritelia mohli uvaliť na obec exekúciu treba túto zvyšnú sumu v čo najkratšom čase uhradiť. PKB a.s., v ktorej má obec vedený i účet z podielových daní prišla z ponukou tzv. Prvého municipálneho úveru do výšky 900 000,- Sk určeného n a financovanie investičných potrieb obce. Táto možnosť by teda vyriešila otázku uhradenie zvyšnej sumy. Je nato však potrebný súhlas OZ a preto dal starosta obce o využití ponuky Prvého municipálneho úveru od PKB a.s. vo výške do 900 000,- Sk:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie PKB – Prvého municipálneho úveru od PKB a.s. vo výške do 900 000,- Sk na financovanie investičných potrieb obce na účel: povrchová oprava a údržba ciest, oprava a údržba autobusových čakární, oprava a údržba rozvodov miestneho rozhlasu, oprava a údržba verejného osvetlenia, oprava a údržba športových a školských zariadení, oprava a údržba domov smútku, oprava a údržba obecného vodovodu a kanalizácie, oprava a údržba cintorínov, oprava a údržba bytového fondu, nákup a údržba softvéru a hardvéru, oprava a údržba budov pre správu obce, oprava a údržba vozidlového parku.
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, požiadal starostu o vyplatenie odmien poslancom OZ
Starosta – nakoľko obec momentálne prekonáva finančné problémy požiadal poslancov o strpenie s vyplatením odmien a zároveň ich uistil, že odmeny budú vyplatené v schválenej výške
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 8 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 6/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

----------------

 

Zápisnica č. 7/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 9. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Plnenie rozpočtu za I. polrok 2003 - prehodnotenie
4) Diskusia
5) Schválenie uznesenia
6) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Vlasta Gajdicová a Ing. Jozef Jurčo. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Plnenie uznesenia z predošlej schôdze OZ
Nakoľko posledné dve schôdze OZ konané dňa 18. a 19. augusta 2003 boli mimoriadne a mali vždy iba jeden hlavný bod programu, uznesenie neobsahovalo žiadne konkrétne úlohy, navrhol starosta obce oboznámiť sa s plnením úloh z obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. 4. 2003.
Poslanec Ján Jánsky uviedol, že komisia pre oblasť životného prostredia prešetrila sťažnosť obyvateľov U Rekši a uznáva poškodenosť cesty. Ako uviedol aktuálny stav cesty je spôsobený aj chýbajúcou priekopou. Komisia sa spoločne zhodla, že cestu by v žiadnom prípade nemala používať na prepravu ťažká technika.
Ďalej bol taktiež splnený bod o odstránení pouličného svetla U Liskov. V tomto prípade sa však až po jeho demontáži zistilo, že svetlo bolo súkromným vlastníctvom. Poslanec p. Ján Lysík vysvetlil, že svetlo si obyvatelia zakúpili z vlastných zdrojov a zo súhlasom bývalého MNV i namontovali. Zo strany OÚ teda pociťujú veľkú nespravodlivosť, že bolo v obci odstránené doposiaľ iba jedno jediné svetlo a to práve toto. Starosta uviedol, že chyba bude čo najskôr napravená a svetlo bude opätovne namontované na pôvodné miesto.
Pri prejednávaní tohto problému uviedol poslanec p. Anton Opial, že treba zvážiť umiestnenie niektorých svietidiel v obci, čo by predstavovalo istú možnosť ako ušetriť.
Ďalej starosta uviedol, že písomná sťažnosť týkajúca sa Domova dôchodcov bola vyriešená a žiadajúci vysočania boli prijatí do Domova dôchodcov.
Na margo dochádzky MUDr. Dušana Šupolu do ordinácie starosta uviedol, že ambulanciu MUDr. Šupolu navštívila kontrola z VÚC a lekár opäť nebol v práci. Je však ťažké povedať aké dôsledky budú z toho vyvedené ale o výsledku kontroly sa budeme informovať priamo na VÚC.
V nedeľu 14. 9. 2003 sa o 12:30 hod. uskutočnil v reštaurácii Požiarnik verejný hovor s obyvateľmi časti obce Horný Kelčov za účasti starostu obce a poslancov miestnej časti. Zápisnica z verejného hovoru tvorí prílohu tejto zápisnice a zadané úlohy budú splnené v čo najbližšom čase.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Plnenie rozpočtu za I. polrok 2003 - prehodnotenie
Každý z prítomných poslancov obdržal pred schôdzou OZ v písomnej podobe plnenie rozpočtu na rok 2003 (plnenie bolo spracované podľa používaného účtovného softwéru a v písomnej podobe tvorí i prílohu tejto zápisnice).
Najskôr starosta obce podrobne prešiel jednotlivé položky v príjmovej časti rozpočtu. Príjmy za I. polrok 2003 vrátane mesiaca júl boli vo výške 16 327 508,- Sk čo predstavuje plnenie oproti schválenému rozpočtu na 75,77%.
Taktiež položku po položke prešiel starosta obce i výdavkovú časť rozpočtu pričom poslancom vysvetlil obsah, ktorý zahŕňa každá položka. Výdavky za I. polrok 2003 vrátane mesiaca júl boli vo výške 16 009 188,- Sk čo predstavuje plnenie oproti schválenému rozpočtu na 74,29%.
Podobne ako pri obecnom rozpočte predniesol starosta i polročné plnenie rozpočtu ZŠ Horný Kelčov. Polročné hospodárenie neodovzdala Materská škola a ZŠ E.A. Cernana. OZ sa preto v následnej diskusii rozhodlo požiadať obe inštitúcie o predloženie polročného hospodárenia.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Diskusia
V úvode tohto bodu programu oboznámil prednosta obecného úradu poslancov OZ s problémom uskladňovania TKO a zároveň predniesol správu, ktorá ponúka 3 možnosti riešenia uskladnenia TKO. Predmetná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, v prípadná výstavba nových kaziet skládky by nakoľko zaťažila obecný rozpočet?
Starosta – výstavba nových kaziet nezaťaží rozpočet žiadnej zo zúčastnených obcí. Obce budú ručiť majetkom kvôli získaniu úveru a tento bude splácať TKO SEMETEŠ n.o.
Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór, nie je možné aby v budúcnosti cena za odvoz nádoby klesala. Treba počítať aj s ročnou mierou inflácie.
Ján Filo – prednosta OÚ, správa nepočíta so zberom TKO. Zatiaľ sa bavíme len o uskladnení, teda náklady ktoré máme za odvoz kontajnera zo Semeteša do Považského Chlmca a následné uskladnenie
Poslanci OZ sa zhodli v názore, že OZ predbežne súhlasí s alternatívou a) podľa predloženého projektu začať s výstavbou dvoch kaziet novej skládky – ktorá sa javí ako najvhodnejšia z ponúkaných.
Prednosta obecného úradu taktiež oboznámil poslancov OZ s hospodárením Združenia TKO Semeteš n.o. za roky 2001, 2002 a za 5 mesiacov tohto roku. Správy o hospodárení tvoria prílohu tejto zápisnice.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných, že 31. 12. 2003 zaniknú Okresné úrady a tým stredisko PAM na úseku školstva. Z uvedeného vyplýva, že je nutné vyriešiť kto prevezme práce po stredisku PAM. Návrh okolitých obcí je aby túto úlohu vykonával Spoločný úrad v Turzovke. Po predložení návrhu Spoločného úradu v Turzovke a po prerokovaní s vedúcimi zamestnancami škôl a školských zariadení, za účasti komisie pre oblasť športu, kultúry, mládeže a školstva o tom, kto bude vykonávať prácu PAM na úseku školstva.
Následne nato dal poslancom OZ hlasovať o návrhu, aby Spoločný úrad vykonával aj po roku 2003 svoju činnosť v zmysle schváleného štatútu (teda i prácu PAM) v prípade, že ostatné obce taktiež zostanú v Spoločnom úrade.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
V závere tohto bodu programu predložil starosta obce poslancom návrh o vstupe Obce Vysoká nad Kysucou do združenia pod názvom Euroregión Beskydy, ktoré združuje prihraničné obce Kysúc a susedné obce z Českej republiky a Poľska.
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o vstupe obce do združenia Euroregión Beskydy schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.5 Rôzne
V tomto bode programu malo obecné zastupiteľstvo prejednať doručené žiadosti pred OZ.
Richard Šulek – žiadosť o zníženie nájmu za prenájom bytu z dôvodu veľkého vykurovania elektrickým prúdom
Po prednesení žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Marta Bongilajová – žiadosť o prihlásenie k trvalému pobytu zaťa Ladislava Bongilaja
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo avšak s podmienkou, že v prípade vykázania p. Ladislava Bongilaja, z rodinného domu žiadateľky, tento si nebude uplatňovať v našej obci nárok na náhradné ubytovanie.
Terézia Chalanová – žiadosť o vydanie súhlasu na vysporiadanie resp. prinavrátenie parcely EKN 20220
V následnej diskusii obecné zastupiteľstvo navrhlo najskôr žiadosť prešetriť priamo v teréne a predovšetkým či sa nebude jednať o obmedzenie susedov. V prípade, že sa k žiadosti vyjadrí kladne i p. Pavlík a nebude sa jednať o konflikt záujmov bude žiadosť schválená.
Ladislav Ďurčanský – žiadosť o pomoc pri riešení spevnenia brehu pred mojím rodinným domom
Na margo tejto žiadosti starosta obce uviedol, že totožnú žiadosť predložil i p. Ševc a podobne ako i v jeho prípade s týmto problémom sa bude OZ zaoberať resp. bude aktuálny až po ukončení plynofikácie rodinného domu p. Ďurčanského i p. Ševca.
Jedinák Ladislav, Altof Roman – ústna žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce o namontovanie vlastných vodomerov nakoľko ostatný obyvatelia bytovky vodou nešetria a spotreba vody i jej cena stúpa
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Jozef Zborovan – poslanec OZ, tlmočil ústnu žiadosť p. Jána Šimka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva
Nakoľko žiadosť bola iba ústna a p. Šimek nedoložil potvrdenia potrebné pri prejednávaní žiadosti tohto druhu, OZ odporučilo žiadateľovi doplniť potrebné náležitosti do budúcej schôdze OZ.
Mgr. Anna Sujová – poslankyňa OZ, ústne tlmočila žiadosť p. Štefánie Frollovej o úpravu prístupovej cesty, ktorá bola poškodená pri budovaní plynovej prípojky.
Starosta uviedol, že táto cesta bola čiastočne upravená (ide však o skutočnosť, že práve p. Frollová má koncovú prípojku a cesta bola rozkopaná iba kvôli nej) a v prípade, že sa tadiaľto bude v budúcnosti kopať kanalizácia, bolo by zbytočné urobiť nový povrch. V prípade záujmu však môžu použiť drť, ktorá sa nachádza pri autobusovej zastávke – Široký most a svojpomocne cestu upraviť
Ján Lysík – poslanec OZ,
- bude z verejného hovoru vypracovaná zápisnica a akceptované všetky požiadavky?
- Kto pôjde ako náhrada za Mgr. Pavlíkovú, ktorá sa odsťahovala do finančnej komisie?
- Je možné prejednať so zainteresovanými firmami aby po ukončení výkopových prác plynu, zabezpečili poriadok a bezprašnosť ciest?
- Budú aj napriek nepriaznivej finančnej situácii obce vyplatené odmeny poslancom OZ?
Starosta – uviedol, že zápisnica z verejného hovoru sa už pripravuje a všetky požiadavky občanov budú v čo najkratšom možnom čase akceptované. Po odchode Mgr. Dany Pavlíkovej nastúpila na jej pracovné miesto Jana Kubalová, ktorá prevezme i jej členstvo vo finančnej komisii. Ďalej uviedol, že prejedná z majiteľmi firiem, ktoré vykonávajú výkopové práce pri stavbe plynovodu, aby pracovníci po dennom ukončení prác zabezpečili čistotu a bezprašnosť ciest.
Odmeny budú poslancom vyplatené v čo najkratšom čase vo výške 50% zo schválenej sumy, ktorá je uvedená v rozpočte. Každý poslanec, nakoľko sa všetci pravidelne zúčastňovali schôdzí OZ, bude vyplatený rovnakým dielom.
Ján Šamaj – navrhol, aby poplatky za umiestnenie predajných stánkov počas hodov, boli vybrané zástupcami TJ SPARTAK a použité na chod organizácie
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. Milan Pivko a Mgr. Martin Machciník návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 7/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

-----

 

Zápisnica č. 8/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
4) Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
5) Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Byskydy“
6) Rôzne
7) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu týchto spoločných obecných a mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Turzovka p. Miroslav Rejda. V úvodnom slove privítal poslancov z Makova, Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne, Klokočova, Podvysokej a Olešnej. Ďalej privítal i hostí a zástupcov médií. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Nikto z prítomných nebol PROTI. Primátor Moroslav Rejda teda skonštatoval, že dnešná spoločná mimoriadna schôdza obecných zastupiteľstiev sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice pre obec Vysoká nad Kysucou sa prihlásili: Ján Lysík a Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, pred niekoľkými hodinami sa starostovia obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Podvysoká, Klokočov, Olešná a primátor mesta Turzovka spoločne dohodli a založili Mikroregión Horné Kysuce. Zatiaľ sa do tohto spoločného diela nezapojili obce Staškov a Dlhá nad Kysucou. Mikroregión Horné Kysuce, ako spoločenstvo obcí, vznikol predovšetkým za účelom výhody zo združenia sa. O necelé dva mesiace zaniknú okresné úrady a kvôli chýbajúcim financiám absentoval i regionálny rozvoj. Veľkým problémom v súčasnosti pre všetky samosprávy je skutočnosť, že štát síce presúva pomaly kompetencie ale nepúšťa žiadne peniaze.
- vytvorením združenia získame spoločnú silu pri získavaní grantov zo štrukturálnych fondov. Takto máme väčšiu šancu pri vypracovaní spoločného projektu ako keby sa grant snažili získať jednotlivé obce samostatne. Môžeme získať peniaze či už na infraštruktúru, cestovný ruch atď.
- Mgr. Kamil Kobolka prečíta uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce
Mgr. Kamil Kobolka – prednosta mestského úradu v Turzovke, predniesol uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Informácia o činnosti spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
V úvode tohto bodu programu vyzval predsedajúci p. Miroslav Rejda starostu obce Staškov p. Jána Dodeka a vedúceho Spoločného úradu Ing. Vladimíra Kubinca o oboznámenie prítomných s kompetenciami spoločného úradu v Turzovke.
p. Ján Dodek – starosta obce Staškov, Spoločný úrad vznikol taktiež ako spoločný projekt 8 obcí a to predovšetkým za účelom združenia finančných prostriedkov. Po prenesení kompetencií v oblasti vyvlastňovania pozemkov, vodohospodárstva, pozemných komunikácií, ochrany prírody a výrubu stromov mimo lesa a opatrovateľskej služby, zo štátu na obce by samosprávy museli vykonávať činnosť i na týchto úsekoch. Na každú obec bol zároveň prenesený i koeficient finančných prostriedkov. Činnosť na týchto úsekoch však môže vykonávať len odborník s požadovaným vzdelaním. Z presunutých finančných prostriedkov by však nebolo možné, aby obec zamestnala na plný úväzok pracovníka. Preto vznikol projekt Spoločného úradu ako združenia týchto činností, kde zamestnanci na vyššie uvedených úsekoch vykonávajú činnosť pre všetky zainteresované obce a na financovaní ktorého sa podieľajú všetky obce podľa určeného koeficientu.
Ing. Vladimír Kubinec – vedúci Spoločného úradu v Turzovke, Spoločný obecný úrad v Turzovke bol založený 2. januára 2003. Má 5 zamestnancov. Zároveň tvorí i jedno z oddelení Mestského úradu Turzovka. Máme zriadený svoj účet. Jednotlivé obce mesačne prispievajú, podľa počtu obyvateľov, na chod Spoločného obecného úradu. Polročne sa to vyhodnocuje. Svojím spôsobom je doposiaľ jasné, že obce na Spoločný úrad doplácajú. Tento rok sa Spoločný úrad však musel „postaviť na nohy“. Znamená to zariadenie kancelárií, nákup počítačovej techniky a softvérového vybavenia. Je teda jasné, že v budúcnosti budú výdavky Spoločného úradu práve o tieto položky nižšie. Čo sa týka výkonu PaM-istiky chceme ju vykonávať. Jeden pracovník by robil personalistiku pre všetky školské zariadenia. Nie všetky školy sú však ochotné i keď z finančného hľadiska by to bolo pre nich výhodnejšie, pretože nedostanú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na mzdu zamestnanca, ktorý by PaM vykonával.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, v budúcom roku by sa mal spoločný úrad rozrásť o nový odbor – odbor regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a manažmentu. Personálne by mal byť obsadený pracovníkom jazykovo zdatným manažérom. Práve tento odbor bude pripravovať a spracovávať projekty Mikroregiónu.
Zároveň p. Miroslav Rejda navrhol, aby bol bod Rôzne prejednaný skôr ako sa uskutoční prezentácia projektu. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Rôzne
Tento bod programu otvoril prednosta mestského úradu v Turzovke Mgr. Kamil Kobolka, ktorý prítomným predstavil projekt, ktorý je už vo fáze spracovania a ktorým je vydanie turistického sprievodcu – Vitajte v regióne Horné Kysuce. Sprievodca by mal vyjsť v troch jazykových mutáciách a síce anglicky, poľsky a slovensky v počte 4000 výtlačkov. Tento stav však nie je konečný, nakoľko stále prebiehajú rokovania s vydavateľom. V prípade záujmu sa bude uvažovať s reedíciou.
Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, som veľmi rád, že vzniklo združenie Mikroregión Horné Kysuce, lebo sa vlastne zlegalizovalo to o čo sa tu snažíme už od roku 1991. Je síce pravda, že obec je vo všelijakých združenia a osoh z toho má minimálny. Právom je tu otázka čo budeme mať práve z Mikroregiónu. Tak ako to tu bolo povedané pokiaľ chceme uspieť a získať nejaký grant tak musíme spolupracovať. Vytvorenie takého Mikroregiónu by však malo znamenať snahu spájať sa vo všetkých oblastiach. To platí i pre legislatívu. Turzovka by mala zvážiť návrat do TKO Semeteš n.o. taktiež by malo dôjsť k zjednoteniu poplatkov v zainteresovaných obciach a to od cintorínskych až po poplatky za odvoz odpadu.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, mesto sa chce vrátiť k obciam patriacim do TKO Semeteš n.o. ale z určitými podmienka aby táto organizácia riadne fungovala a nebolo to len nejaké schovávanie sa za neziskovú organizáciu. Taktiež vidím potrebu namodifikovať jednotné VZN o poplatkoch za odpad pre všetky obce.
I ďalšie príspevky z radov poslancov sa predovšetkým týkali problematiky odpadového hospodárstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.5 Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Beskydy“
V úvode tohto bodu programu predstavil predsedajúci p. Miroslav Rejda zástupcov Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci (ďalej RRAK) a to Ing. Igora Husáka - riaditeľ RRAK a p. Petra Brončeka – manažér RRAK. Ing. Igaor Husák prítomným vysvetlil, že jadrom projektu Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti regiónu Beskydy je predovšetkým v spoločnom plánovaní rozvoja jednotlivých obcí. Od plánovacieho dokumentu sa bude odvíjať ďalší postup. Nejedná sa však o plánovanie, ktoré vychádza od zeleného stola niekde v ateliéry ale prostredníctvom tzv. vytvorenej lokálnej akčnej skupiny, teda podľa názorov ľudí, ktorí by mali vedieť o reálnych problémoch a potrebách ako obcí tak i samotných obyvateľov. Tento projekt bol kladne ohodnotený a prijatý i ministerstvom a na jeho zhotovenie bol vyčlenený grant vo výške 315 000,- Sk.
V ďalšej časti p. Peter Bronček – manažér RRAK pomocou projekcie predstavil hlavné východiskové body projektu a legislatívne predpoklady, z ktorých projekt vychádza.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver primátor mesta Turzovka poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň uviedol, že počas prezentácie sa starostovia medzi sebou dohodli aby sa podobné stretnutia obecných zastupiteľstiev uskutočňovali častejšie trebárs každý polrok alebo rok. Toto bude ešte vzájomne prejednané. Ďalej vyjadril presvedčenie na dobrú spoluprácu a úspešnosť započatého projektu smerujúcu k rozvoju Mikroregiónu Horné Kysuce. Následne na to schôdzu ukončil.

-

 

Zápisnica č. 8/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
4) Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
5) Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Byskydy“
6) Rôzne
7) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu týchto spoločných obecných a mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Turzovka p. Miroslav Rejda. V úvodnom slove privítal poslancov z Makova, Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne, Klokočova, Podvysokej a Olešnej. Ďalej privítal i hostí a zástupcov médií. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Nikto z prítomných nebol PROTI. Primátor Moroslav Rejda teda skonštatoval, že dnešná spoločná mimoriadna schôdza obecných zastupiteľstiev sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice pre obec Vysoká nad Kysucou sa prihlásili: Ján Lysík a Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, pred niekoľkými hodinami sa starostovia obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Podvysoká, Klokočov, Olešná a primátor mesta Turzovka spoločne dohodli a založili Mikroregión Horné Kysuce. Zatiaľ sa do tohto spoločného diela nezapojili obce Staškov a Dlhá nad Kysucou. Mikroregión Horné Kysuce, ako spoločenstvo obcí, vznikol predovšetkým za účelom výhody zo združenia sa. O necelé dva mesiace zaniknú okresné úrady a kvôli chýbajúcim financiám absentoval i regionálny rozvoj. Veľkým problémom v súčasnosti pre všetky samosprávy je skutočnosť, že štát síce presúva pomaly kompetencie ale nepúšťa žiadne peniaze.
- vytvorením združenia získame spoločnú silu pri získavaní grantov zo štrukturálnych fondov. Takto máme väčšiu šancu pri vypracovaní spoločného projektu ako keby sa grant snažili získať jednotlivé obce samostatne. Môžeme získať peniaze či už na infraštruktúru, cestovný ruch atď.
- Mgr. Kamil Kobolka prečíta uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce
Mgr. Kamil Kobolka – prednosta mestského úradu v Turzovke, predniesol uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Informácia o činnosti spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
V úvode tohto bodu programu vyzval predsedajúci p. Miroslav Rejda starostu obce Staškov p. Jána Dodeka a vedúceho Spoločného úradu Ing. Vladimíra Kubinca o oboznámenie prítomných s kompetenciami spoločného úradu v Turzovke.
p. Ján Dodek – starosta obce Staškov, Spoločný úrad vznikol taktiež ako spoločný projekt 8 obcí a to predovšetkým za účelom združenia finančných prostriedkov. Po prenesení kompetencií v oblasti vyvlastňovania pozemkov, vodohospodárstva, pozemných komunikácií, ochrany prírody a výrubu stromov mimo lesa a opatrovateľskej služby, zo štátu na obce by samosprávy museli vykonávať činnosť i na týchto úsekoch. Na každú obec bol zároveň prenesený i koeficient finančných prostriedkov. Činnosť na týchto úsekoch však môže vykonávať len odborník s požadovaným vzdelaním. Z presunutých finančných prostriedkov by však nebolo možné, aby obec zamestnala na plný úväzok pracovníka. Preto vznikol projekt Spoločného úradu ako združenia týchto činností, kde zamestnanci na vyššie uvedených úsekoch vykonávajú činnosť pre všetky zainteresované obce a na financovaní ktorého sa podieľajú všetky obce podľa určeného koeficientu.
Ing. Vladimír Kubinec – vedúci Spoločného úradu v Turzovke, Spoločný obecný úrad v Turzovke bol založený 2. januára 2003. Má 5 zamestnancov. Zároveň tvorí i jedno z oddelení Mestského úradu Turzovka. Máme zriadený svoj účet. Jednotlivé obce mesačne prispievajú, podľa počtu obyvateľov, na chod Spoločného obecného úradu. Polročne sa to vyhodnocuje. Svojím spôsobom je doposiaľ jasné, že obce na Spoločný úrad doplácajú. Tento rok sa Spoločný úrad však musel „postaviť na nohy“. Znamená to zariadenie kancelárií, nákup počítačovej techniky a softvérového vybavenia. Je teda jasné, že v budúcnosti budú výdavky Spoločného úradu práve o tieto položky nižšie. Čo sa týka výkonu PaM-istiky chceme ju vykonávať. Jeden pracovník by robil personalistiku pre všetky školské zariadenia. Nie všetky školy sú však ochotné i keď z finančného hľadiska by to bolo pre nich výhodnejšie, pretože nedostanú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na mzdu zamestnanca, ktorý by PaM vykonával.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, v budúcom roku by sa mal spoločný úrad rozrásť o nový odbor – odbor regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a manažmentu. Personálne by mal byť obsadený pracovníkom jazykovo zdatným manažérom. Práve tento odbor bude pripravovať a spracovávať projekty Mikroregiónu.
Zároveň p. Miroslav Rejda navrhol, aby bol bod Rôzne prejednaný skôr ako sa uskutoční prezentácia projektu. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Rôzne
Tento bod programu otvoril prednosta mestského úradu v Turzovke Mgr. Kamil Kobolka, ktorý prítomným predstavil projekt, ktorý je už vo fáze spracovania a ktorým je vydanie turistického sprievodcu – Vitajte v regióne Horné Kysuce. Sprievodca by mal vyjsť v troch jazykových mutáciách a síce anglicky, poľsky a slovensky v počte 4000 výtlačkov. Tento stav však nie je konečný, nakoľko stále prebiehajú rokovania s vydavateľom. V prípade záujmu sa bude uvažovať s reedíciou.
Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, som veľmi rád, že vzniklo združenie Mikroregión Horné Kysuce, lebo sa vlastne zlegalizovalo to o čo sa tu snažíme už od roku 1991. Je síce pravda, že obec je vo všelijakých združenia a osoh z toho má minimálny. Právom je tu otázka čo budeme mať práve z Mikroregiónu. Tak ako to tu bolo povedané pokiaľ chceme uspieť a získať nejaký grant tak musíme spolupracovať. Vytvorenie takého Mikroregiónu by však malo znamenať snahu spájať sa vo všetkých oblastiach. To platí i pre legislatívu. Turzovka by mala zvážiť návrat do TKO Semeteš n.o. taktiež by malo dôjsť k zjednoteniu poplatkov v zainteresovaných obciach a to od cintorínskych až po poplatky za odvoz odpadu.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, mesto sa chce vrátiť k obciam patriacim do TKO Semeteš n.o. ale z určitými podmienka aby táto organizácia riadne fungovala a nebolo to len nejaké schovávanie sa za neziskovú organizáciu. Taktiež vidím potrebu namodifikovať jednotné VZN o poplatkoch za odpad pre všetky obce.
I ďalšie príspevky z radov poslancov sa predovšetkým týkali problematiky odpadového hospodárstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.5 Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Beskydy“
V úvode tohto bodu programu predstavil predsedajúci p. Miroslav Rejda zástupcov Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci (ďalej RRAK) a to Ing. Igora Husáka - riaditeľ RRAK a p. Petra Brončeka – manažér RRAK. Ing. Igaor Husák prítomným vysvetlil, že jadrom projektu Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti regiónu Beskydy je predovšetkým v spoločnom plánovaní rozvoja jednotlivých obcí. Od plánovacieho dokumentu sa bude odvíjať ďalší postup. Nejedná sa však o plánovanie, ktoré vychádza od zeleného stola niekde v ateliéry ale prostredníctvom tzv. vytvorenej lokálnej akčnej skupiny, teda podľa názorov ľudí, ktorí by mali vedieť o reálnych problémoch a potrebách ako obcí tak i samotných obyvateľov. Tento projekt bol kladne ohodnotený a prijatý i ministerstvom a na jeho zhotovenie bol vyčlenený grant vo výške 315 000,- Sk.
V ďalšej časti p. Peter Bronček – manažér RRAK pomocou projekcie predstavil hlavné východiskové body projektu a legislatívne predpoklady, z ktorých projekt vychádza.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver primátor mesta Turzovka poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň uviedol, že počas prezentácie sa starostovia medzi sebou dohodli aby sa podobné stretnutia obecných zastupiteľstiev uskutočňovali častejšie trebárs každý polrok alebo rok. Toto bude ešte vzájomne prejednané. Ďalej vyjadril presvedčenie na dobrú spoluprácu a úspešnosť započatého projektu smerujúcu k rozvoju Mikroregiónu Horné Kysuce. Následne na to schôdzu ukončil.

Zápisnica č. 8/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
4) Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
5) Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Byskydy“
6) Rôzne
7) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu týchto spoločných obecných a mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Turzovka p. Miroslav Rejda. V úvodnom slove privítal poslancov z Makova, Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne, Klokočova, Podvysokej a Olešnej. Ďalej privítal i hostí a zástupcov médií. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Nikto z prítomných nebol PROTI. Primátor Moroslav Rejda teda skonštatoval, že dnešná spoločná mimoriadna schôdza obecných zastupiteľstiev sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice pre obec Vysoká nad Kysucou sa prihlásili: Ján Lysík a Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, pred niekoľkými hodinami sa starostovia obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Podvysoká, Klokočov, Olešná a primátor mesta Turzovka spoločne dohodli a založili Mikroregión Horné Kysuce. Zatiaľ sa do tohto spoločného diela nezapojili obce Staškov a Dlhá nad Kysucou. Mikroregión Horné Kysuce, ako spoločenstvo obcí, vznikol predovšetkým za účelom výhody zo združenia sa. O necelé dva mesiace zaniknú okresné úrady a kvôli chýbajúcim financiám absentoval i regionálny rozvoj. Veľkým problémom v súčasnosti pre všetky samosprávy je skutočnosť, že štát síce presúva pomaly kompetencie ale nepúšťa žiadne peniaze.
- vytvorením združenia získame spoločnú silu pri získavaní grantov zo štrukturálnych fondov. Takto máme väčšiu šancu pri vypracovaní spoločného projektu ako keby sa grant snažili získať jednotlivé obce samostatne. Môžeme získať peniaze či už na infraštruktúru, cestovný ruch atď.
- Mgr. Kamil Kobolka prečíta uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce
Mgr. Kamil Kobolka – prednosta mestského úradu v Turzovke, predniesol uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Informácia o činnosti spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
V úvode tohto bodu programu vyzval predsedajúci p. Miroslav Rejda starostu obce Staškov p. Jána Dodeka a vedúceho Spoločného úradu Ing. Vladimíra Kubinca o oboznámenie prítomných s kompetenciami spoločného úradu v Turzovke.
p. Ján Dodek – starosta obce Staškov, Spoločný úrad vznikol taktiež ako spoločný projekt 8 obcí a to predovšetkým za účelom združenia finančných prostriedkov. Po prenesení kompetencií v oblasti vyvlastňovania pozemkov, vodohospodárstva, pozemných komunikácií, ochrany prírody a výrubu stromov mimo lesa a opatrovateľskej služby, zo štátu na obce by samosprávy museli vykonávať činnosť i na týchto úsekoch. Na každú obec bol zároveň prenesený i koeficient finančných prostriedkov. Činnosť na týchto úsekoch však môže vykonávať len odborník s požadovaným vzdelaním. Z presunutých finančných prostriedkov by však nebolo možné, aby obec zamestnala na plný úväzok pracovníka. Preto vznikol projekt Spoločného úradu ako združenia týchto činností, kde zamestnanci na vyššie uvedených úsekoch vykonávajú činnosť pre všetky zainteresované obce a na financovaní ktorého sa podieľajú všetky obce podľa určeného koeficientu.
Ing. Vladimír Kubinec – vedúci Spoločného úradu v Turzovke, Spoločný obecný úrad v Turzovke bol založený 2. januára 2003. Má 5 zamestnancov. Zároveň tvorí i jedno z oddelení Mestského úradu Turzovka. Máme zriadený svoj účet. Jednotlivé obce mesačne prispievajú, podľa počtu obyvateľov, na chod Spoločného obecného úradu. Polročne sa to vyhodnocuje. Svojím spôsobom je doposiaľ jasné, že obce na Spoločný úrad doplácajú. Tento rok sa Spoločný úrad však musel „postaviť na nohy“. Znamená to zariadenie kancelárií, nákup počítačovej techniky a softvérového vybavenia. Je teda jasné, že v budúcnosti budú výdavky Spoločného úradu práve o tieto položky nižšie. Čo sa týka výkonu PaM-istiky chceme ju vykonávať. Jeden pracovník by robil personalistiku pre všetky školské zariadenia. Nie všetky školy sú však ochotné i keď z finančného hľadiska by to bolo pre nich výhodnejšie, pretože nedostanú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na mzdu zamestnanca, ktorý by PaM vykonával.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, v budúcom roku by sa mal spoločný úrad rozrásť o nový odbor – odbor regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a manažmentu. Personálne by mal byť obsadený pracovníkom jazykovo zdatným manažérom. Práve tento odbor bude pripravovať a spracovávať projekty Mikroregiónu.
Zároveň p. Miroslav Rejda navrhol, aby bol bod Rôzne prejednaný skôr ako sa uskutoční prezentácia projektu. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Rôzne
Tento bod programu otvoril prednosta mestského úradu v Turzovke Mgr. Kamil Kobolka, ktorý prítomným predstavil projekt, ktorý je už vo fáze spracovania a ktorým je vydanie turistického sprievodcu – Vitajte v regióne Horné Kysuce. Sprievodca by mal vyjsť v troch jazykových mutáciách a síce anglicky, poľsky a slovensky v počte 4000 výtlačkov. Tento stav však nie je konečný, nakoľko stále prebiehajú rokovania s vydavateľom. V prípade záujmu sa bude uvažovať s reedíciou.
Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, som veľmi rád, že vzniklo združenie Mikroregión Horné Kysuce, lebo sa vlastne zlegalizovalo to o čo sa tu snažíme už od roku 1991. Je síce pravda, že obec je vo všelijakých združenia a osoh z toho má minimálny. Právom je tu otázka čo budeme mať práve z Mikroregiónu. Tak ako to tu bolo povedané pokiaľ chceme uspieť a získať nejaký grant tak musíme spolupracovať. Vytvorenie takého Mikroregiónu by však malo znamenať snahu spájať sa vo všetkých oblastiach. To platí i pre legislatívu. Turzovka by mala zvážiť návrat do TKO Semeteš n.o. taktiež by malo dôjsť k zjednoteniu poplatkov v zainteresovaných obciach a to od cintorínskych až po poplatky za odvoz odpadu.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, mesto sa chce vrátiť k obciam patriacim do TKO Semeteš n.o. ale z určitými podmienka aby táto organizácia riadne fungovala a nebolo to len nejaké schovávanie sa za neziskovú organizáciu. Taktiež vidím potrebu namodifikovať jednotné VZN o poplatkoch za odpad pre všetky obce.
I ďalšie príspevky z radov poslancov sa predovšetkým týkali problematiky odpadového hospodárstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.5 Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Beskydy“
V úvode tohto bodu programu predstavil predsedajúci p. Miroslav Rejda zástupcov Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci (ďalej RRAK) a to Ing. Igora Husáka - riaditeľ RRAK a p. Petra Brončeka – manažér RRAK. Ing. Igaor Husák prítomným vysvetlil, že jadrom projektu Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti regiónu Beskydy je predovšetkým v spoločnom plánovaní rozvoja jednotlivých obcí. Od plánovacieho dokumentu sa bude odvíjať ďalší postup. Nejedná sa však o plánovanie, ktoré vychádza od zeleného stola niekde v ateliéry ale prostredníctvom tzv. vytvorenej lokálnej akčnej skupiny, teda podľa názorov ľudí, ktorí by mali vedieť o reálnych problémoch a potrebách ako obcí tak i samotných obyvateľov. Tento projekt bol kladne ohodnotený a prijatý i ministerstvom a na jeho zhotovenie bol vyčlenený grant vo výške 315 000,- Sk.
V ďalšej časti p. Peter Bronček – manažér RRAK pomocou projekcie predstavil hlavné východiskové body projektu a legislatívne predpoklady, z ktorých projekt vychádza.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver primátor mesta Turzovka poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň uviedol, že počas prezentácie sa starostovia medzi sebou dohodli aby sa podobné stretnutia obecných zastupiteľstiev uskutočňovali častejšie trebárs každý polrok alebo rok. Toto bude ešte vzájomne prejednané. Ďalej vyjadril presvedčenie na dobrú spoluprácu a úspešnosť započatého projektu smerujúcu k rozvoju Mikroregiónu Horné Kysuce. Následne na to schôdzu ukončil.

Zápisnica č. 8/2003 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 5. 11. 2003 v spoločenskom klube v Turzovke.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
4) Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
5) Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Byskydy“
6) Rôzne
7) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu týchto spoločných obecných a mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Turzovka p. Miroslav Rejda. V úvodnom slove privítal poslancov z Makova, Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne, Klokočova, Podvysokej a Olešnej. Ďalej privítal i hostí a zástupcov médií. Prítomných poslancov oboznámil z navrhovaným programom. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiadny pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Nikto z prítomných nebol PROTI. Primátor Moroslav Rejda teda skonštatoval, že dnešná spoločná mimoriadna schôdza obecných zastupiteľstiev sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice pre obec Vysoká nad Kysucou sa prihlásili: Ján Lysík a Ján Šamaj. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Informácia o založení Mikroregiónu Horné Kysuce
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, pred niekoľkými hodinami sa starostovia obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Podvysoká, Klokočov, Olešná a primátor mesta Turzovka spoločne dohodli a založili Mikroregión Horné Kysuce. Zatiaľ sa do tohto spoločného diela nezapojili obce Staškov a Dlhá nad Kysucou. Mikroregión Horné Kysuce, ako spoločenstvo obcí, vznikol predovšetkým za účelom výhody zo združenia sa. O necelé dva mesiace zaniknú okresné úrady a kvôli chýbajúcim financiám absentoval i regionálny rozvoj. Veľkým problémom v súčasnosti pre všetky samosprávy je skutočnosť, že štát síce presúva pomaly kompetencie ale nepúšťa žiadne peniaze.
- vytvorením združenia získame spoločnú silu pri získavaní grantov zo štrukturálnych fondov. Takto máme väčšiu šancu pri vypracovaní spoločného projektu ako keby sa grant snažili získať jednotlivé obce samostatne. Môžeme získať peniaze či už na infraštruktúru, cestovný ruch atď.
- Mgr. Kamil Kobolka prečíta uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce
Mgr. Kamil Kobolka – prednosta mestského úradu v Turzovke, predniesol uznesenie zo zakladajúcej schôdze Mikroregiónu Horné Kysuce. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Informácia o činnosti spoločného obecného úradu v Turzovke a návrh doplnenia ďalších kompetencií a činností v nasledujúcich obdobiach
V úvode tohto bodu programu vyzval predsedajúci p. Miroslav Rejda starostu obce Staškov p. Jána Dodeka a vedúceho Spoločného úradu Ing. Vladimíra Kubinca o oboznámenie prítomných s kompetenciami spoločného úradu v Turzovke.
p. Ján Dodek – starosta obce Staškov, Spoločný úrad vznikol taktiež ako spoločný projekt 8 obcí a to predovšetkým za účelom združenia finančných prostriedkov. Po prenesení kompetencií v oblasti vyvlastňovania pozemkov, vodohospodárstva, pozemných komunikácií, ochrany prírody a výrubu stromov mimo lesa a opatrovateľskej služby, zo štátu na obce by samosprávy museli vykonávať činnosť i na týchto úsekoch. Na každú obec bol zároveň prenesený i koeficient finančných prostriedkov. Činnosť na týchto úsekoch však môže vykonávať len odborník s požadovaným vzdelaním. Z presunutých finančných prostriedkov by však nebolo možné, aby obec zamestnala na plný úväzok pracovníka. Preto vznikol projekt Spoločného úradu ako združenia týchto činností, kde zamestnanci na vyššie uvedených úsekoch vykonávajú činnosť pre všetky zainteresované obce a na financovaní ktorého sa podieľajú všetky obce podľa určeného koeficientu.
Ing. Vladimír Kubinec – vedúci Spoločného úradu v Turzovke, Spoločný obecný úrad v Turzovke bol založený 2. januára 2003. Má 5 zamestnancov. Zároveň tvorí i jedno z oddelení Mestského úradu Turzovka. Máme zriadený svoj účet. Jednotlivé obce mesačne prispievajú, podľa počtu obyvateľov, na chod Spoločného obecného úradu. Polročne sa to vyhodnocuje. Svojím spôsobom je doposiaľ jasné, že obce na Spoločný úrad doplácajú. Tento rok sa Spoločný úrad však musel „postaviť na nohy“. Znamená to zariadenie kancelárií, nákup počítačovej techniky a softvérového vybavenia. Je teda jasné, že v budúcnosti budú výdavky Spoločného úradu práve o tieto položky nižšie. Čo sa týka výkonu PaM-istiky chceme ju vykonávať. Jeden pracovník by robil personalistiku pre všetky školské zariadenia. Nie všetky školy sú však ochotné i keď z finančného hľadiska by to bolo pre nich výhodnejšie, pretože nedostanú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na mzdu zamestnanca, ktorý by PaM vykonával.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, v budúcom roku by sa mal spoločný úrad rozrásť o nový odbor – odbor regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a manažmentu. Personálne by mal byť obsadený pracovníkom jazykovo zdatným manažérom. Práve tento odbor bude pripravovať a spracovávať projekty Mikroregiónu.
Zároveň p. Miroslav Rejda navrhol, aby bol bod Rôzne prejednaný skôr ako sa uskutoční prezentácia projektu. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad.4 Rôzne
Tento bod programu otvoril prednosta mestského úradu v Turzovke Mgr. Kamil Kobolka, ktorý prítomným predstavil projekt, ktorý je už vo fáze spracovania a ktorým je vydanie turistického sprievodcu – Vitajte v regióne Horné Kysuce. Sprievodca by mal vyjsť v troch jazykových mutáciách a síce anglicky, poľsky a slovensky v počte 4000 výtlačkov. Tento stav však nie je konečný, nakoľko stále prebiehajú rokovania s vydavateľom. V prípade záujmu sa bude uvažovať s reedíciou.
Ing. Marián Masnica – starosta obce Makov, som veľmi rád, že vzniklo združenie Mikroregión Horné Kysuce, lebo sa vlastne zlegalizovalo to o čo sa tu snažíme už od roku 1991. Je síce pravda, že obec je vo všelijakých združenia a osoh z toho má minimálny. Právom je tu otázka čo budeme mať práve z Mikroregiónu. Tak ako to tu bolo povedané pokiaľ chceme uspieť a získať nejaký grant tak musíme spolupracovať. Vytvorenie takého Mikroregiónu by však malo znamenať snahu spájať sa vo všetkých oblastiach. To platí i pre legislatívu. Turzovka by mala zvážiť návrat do TKO Semeteš n.o. taktiež by malo dôjsť k zjednoteniu poplatkov v zainteresovaných obciach a to od cintorínskych až po poplatky za odvoz odpadu.
p. Miroslav Rejda – primátor mesta TURZOVKA, mesto sa chce vrátiť k obciam patriacim do TKO Semeteš n.o. ale z určitými podmienka aby táto organizácia riadne fungovala a nebolo to len nejaké schovávanie sa za neziskovú organizáciu. Taktiež vidím potrebu namodifikovať jednotné VZN o poplatkoch za odpad pre všetky obce.
I ďalšie príspevky z radov poslancov sa predovšetkým týkali problematiky odpadového hospodárstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.5 Prezentácia projektu „Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti Regiónu Beskydy“
V úvode tohto bodu programu predstavil predsedajúci p. Miroslav Rejda zástupcov Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce v Čadci (ďalej RRAK) a to Ing. Igora Husáka - riaditeľ RRAK a p. Petra Brončeka – manažér RRAK. Ing. Igaor Husák prítomným vysvetlil, že jadrom projektu Spoločné plánovanie – základ úspešného rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce ako súčasti regiónu Beskydy je predovšetkým v spoločnom plánovaní rozvoja jednotlivých obcí. Od plánovacieho dokumentu sa bude odvíjať ďalší postup. Nejedná sa však o plánovanie, ktoré vychádza od zeleného stola niekde v ateliéry ale prostredníctvom tzv. vytvorenej lokálnej akčnej skupiny, teda podľa názorov ľudí, ktorí by mali vedieť o reálnych problémoch a potrebách ako obcí tak i samotných obyvateľov. Tento projekt bol kladne ohodnotený a prijatý i ministerstvom a na jeho zhotovenie bol vyčlenený grant vo výške 315 000,- Sk.
V ďalšej časti p. Peter Bronček – manažér RRAK pomocou projekcie predstavil hlavné východiskové body projektu a legislatívne predpoklady, z ktorých projekt vychádza.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver primátor mesta Turzovka poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň uviedol, že počas prezentácie sa starostovia medzi sebou dohodli aby sa podobné stretnutia obecných zastupiteľstiev uskutočňovali častejšie trebárs každý polrok alebo rok. Toto bude ešte vzájomne prejednané. Ďalej vyjadril presvedčenie na dobrú spoluprácu a úspešnosť započatého projektu smerujúcu k rozvoju Mikroregiónu Horné Kysuce. Následne na to schôdzu ukončil.

-----------------------------------

 

Zápisnica č. 9/2003 zo slávnostnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 2003 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Schválenie Všeobecno – záväzných nariadení
4) Návrh obecného rozpočtu
5) Rôzne
6) Schválenie uznesenia
7) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich z programom dnešnej schôdze. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová a Anna Sujová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Schválenie Všeobecno - záväzných nariadení
Pre územie obce Vysoká nad Kysucou bolo v roku 2003 prijatých celkovo 7 Všeobecno – záväzných nariadení (ďalej len VZN). Na dnešnej schôdzi bude však nutné prejednať návrh na zmenu VZN č. 1/2003 o miestnych poplatkoch ďalej VZN č. 3/2003 o dani z nehnuteľnosti a prehodnotiť poplatky za služby pre obyvateľov. Ostatné prijaté VZN ostávajú i naďalej v platnosti. Rada OZ na svojej riadnej schôdzi dňa 8. 12. 2003 prejednala oba návrhy VZN č. 8/2003 a č. 9/2003 i poplatky za služby pre obyvateľov a odporučila oba návrh VZN i návrh poplatkov za služby pre obyvateľov predložiť plénu OZ.

a) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 9/2003 O dani z nehnuteľnosti
Znenie tohto VZN predniesol starosta obce. Oproti pôvodnému VZN č. 3/2003 dochádza podľa tohto návrhu k zmene znenia §5 ods. 1 a 2 a to v sume poplatku za m2. Ďalej dochádza i k zmene znenia úvodu §6. V následnej diskusii navrhli poslanci OZ i zmenu §10 ods. 2, ktorý sa týka daňových úľav nasledovne:
Obec Vysoká nad Kysucou poskytne úľavy týmto daňovníkom v následovnej výške:
a) osobám samostatne žijúcim starším ako 70 rokov a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti v prípade, ak každý z nich má viac ako 70 rokov – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
b) osobám samostatne žijúcim zdravotne ťažko postihnutým – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
c) osobám samostatne žijúcim sociálne odkázaným s výškou príjmu na l osobu 4800,- Sk a na 2 osoby 8000,- Sk. – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
d) osobám žijúcim v odľahlých osadách obce a to: Zlámaná, Poľana, Dučkov, Šatina, Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala, Vrchrieka, U Šupíkov, U Mikundov, U Solíkov a Pokrývky i bez podania žiadosti – úľavu 50% zo stavieb
O prednesenom návrhu VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti v zmysle vyššie uvedených úprav dal starosta obce hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti ZA 11poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.

b) Všeobecno - záväzné nariadenie č. 8/2003 O miestnych poplatkoch
I tento návrh VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch predniesol poslancom starosta obce. V porovnaní s doposiaľ platným VZN o miestnych poplatkoch č. 1/2003 dochádza v zmysle návrhu k zmene §9 ods. 4 písmeno a) až h).
p. Anton Opial – poslanec OZ, navrhol prešetriť skutočnosť čo robia obyvatelia, ktorí majú nízky počet vývozov KUKA nádob s vyprodukovaným odpadom
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, navrhol uložiť obyvateľom v osadách vybavených veľkoobjemovými kontajnermi i povinnosť separovať
O prednesenom návrhu VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch v zmysle vyššie uvedených úprav dal starosta obce hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch ZA 11poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo znenie VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch. Schválené VZN tvorí i prílohu tejto zápisnice.

c) Poplatky za služby pre obyvateľov na rok 2004
Znenie návrhu na výšku poplatkov za služby pre obyvateľov pre rok 2004 predniesol opäť starosta obce. V porovnaní s kalendárnym rokom dochádza k zmene výšky poplatku za dodávku vody v sieti obecného vodovodu na konečných 8,- Sk/m3 a 3,- Sk/ m3 stočné. Ďalej návrh zohľadňuje poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky vo výške 5 000,- Sk.
Nakoľko žiaden z poslancov nemal k tomuto návrhu vecnú pripomienku dal starosta obce hlasovať o výške Poplatkov za služby pre obyvateľov v roku 2004. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o výške poplatkov za služby ZA 11poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne schválilo Poplatky za služby pre obyvateľov pre rok 2004. Schválené výšky poplatkov tvoria i prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Návrh obecného rozpočtu
V úvode tohto bodu programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh obecného rozpočtu, ktorý v príjmovej (22 088 000,- Sk) a výdavkovej časti (22 088 000,- Sk) odporučila na schválenie obecnému zastupiteľstvu Rada OZ. Poslanci OZ obdržali fotokópie návrhu obecného rozpočtu poštou do svojich domácností. Starosta však prítomných informoval, že navrhovaný rozpočet bude ešte v roku 2004 predložený OZ a upravený, nakoľko doposiaľ nie je schválený štátny rozpočet a taktiež sa očakáva zdraženie tovarov, služieb a energií. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta obce o predloženom návrhu obecného rozpočtu hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda obecný rozpočet jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu malo obecné zastupiteľstvo prejednať doručené žiadosti pred OZ.
Ján Hazuka – žiadosť o zapojenie plynového kúrenia v predajni Rozličného tovaru v Hornom Kelčove
Po prednesení žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Daniela Sojková – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva
Po prednesení žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
ZDRAŽAL SA - Jozef Zborovan, Ján Šamaj, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 2/2003 zo dňa 10. 2. 2003 schválilo prenajatie žiadaných priestorov s. Zuzane Štefkovej, ktorá však dodnes neoznámila či hodlá prevádzku otvoriť. V prípade, že s. Štefková prevádzku neotvorí v priebehu januára resp. začiatkom februára p. Sojkovej vyhovené. Znamená to žiadosť je iba dočasne zamietnutá.
Emília Banetková – žiadosť o oslobodenie od pohľadávky za odvod poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
Po prednesení žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Jánsky
PROTI – Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Ján Lysík, Anton Opial, Ing. Jozef Jurčo, Ján Šamaj, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Antónia Ehlová – žiadosť o odstránenie závad na byte č. 2
Starosta obce prítomných poslancov informoval, že tieto závady bude možné odstrániť jedine plánovanou vnútornou izoláciou, ktorú však bude možné zrealizovať až v priebehu budúceho roka. Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo o žiadosti nehlasovalo ale žiadosť bola zobratá na vedomie.
CVČ Turzovka – žiadosť o príspevok na činnosť záujmového útvaru
Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie ale nakoľko nie je schválený konečný obecný rozpočet bude o nej hlasovať až po jeho prijatí.
Príkaz č. 7/2003 – príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie. Starosta obce požiadal zodpovedných o splnenie tohto príkazu. Poslankyňa p. Vlasta Gajdicová sa osobne vzdala predsedníctva v Centrálnej inventarizačnej komisii a na návrh starostu obce bol týmto príkazom menovaný za predsedu Centrálnej inventarizačnej komisie prednosta Obecného úradu p .Ján Filo. Príkaz tvorí i prílohu tejto zápisnice.
Miroslav Šimek – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu
Jana Jurčová – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
Vlasta Balážová – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
Oľga Barčáková – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
Vyššie uvedené žiadosti zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie a bude o nich rozhodnuté až po schválení konečného obecného rozpočtu.
V tomto bode programu boli taktiež zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.
Ako prvú starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Anny Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2003.
Správa p. Anny Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala p. Margita Kubačáková, opäť zreferoval starosta obce.
Správa p. Margity Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Daniela Kubicová. Jej správu taktiež zreferoval starosta obce.
Správa p. Daniely Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Správu o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2003 predniesol prednosta obecného úradu p. Ján Filo.
Správa p. Jána Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Ako poslednú zreferoval starosta obce správu Mgr. Antona Varechu o účasti poslancov na schôdzach OZ a počte prijatých uznesení počas roka 2003.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce ďalej navrhol OZ aby poslanci vytvorili kalendár schôdzí OZ. Po následnej diskusii boli ďalšie schôdze Rady OZ a Obecného zastupiteľstva naplánované nasledovne:

Schôdze Obecného zastupiteľstva

      dátum                    čas                      deň
  26.1.2004            14:30 hod.         pondelok
  22.3.2004            14:30 hod.         pondelok
  17.5.2004            14:30 hod.         pondelok
  19.7.2004            14:30 hod.         pondelok 
  13.9.2004            14:30 hod.         pondelok
25.10.2004            14:30 hod.        pondelok
15.12.2004            14:30 hod.        pondelok

Schôdze Rady OZ

        dátum                   čas                    deň
     8.3.2004           14:00 hod.         pondelok
     3.5.2004           14:00 hod.         pondelok
     5.7.2004           14:00 hod.         pondelok
   30.8.2004           14:00 hod.         pondelok
11.10.2004            14:00 hod.         pondelok
  7.12.2004            14:00 hod.          pondelok

Anton Opial – poslanec OZ, keďže sa hovorilo o územnom pláne v akom štádiu rozpracovania je a bude možné zapracovať i nejaké myšlienky a nápady
Starosta - zhotovenie územného plánu pozostáva z určitých realizačných etáp. V tomto momente sa spracováva aktuálny stav územia obce. O možnosti odovzdania návrhov prípadne nápadov budú poslanci a občania v čas informovaní.
Ing. Ľubomír Šperka – poslanec OZ, nie je možné v budúcnosti zrealizovať predĺženie cesty v Zadnej Zátoke až do Korne?
Starosta – predĺženie cesty nie je možné a to z dôvodu , že drvivá väčšina MK nie je zapísaná na LV
Mgr. Milan Pivko – poslanec OZ, predložil návrh vyplatiť starostovi obce koncoročnú odmenu vo výške 150% mesačného platu a hlavnému kontrolórovi vo výške odmeny poslancov
Po prednesení návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o vyplatení odmien schválilo.
Ing. Jozef Jurčo – poslanec OZ, v správe p. Kubicovej sa hovorilo o niektorých neplatičoch. Berieme túto informáciu iba ako konštatovanie alebo sa robia nejaké kroky na ich postih?
Starosta – každému neplatičovi boli zaslané upomienky
p. Margita Kubačáková – sociálna pracovníčka OÚ, navrhla poskytnúť finančnú pomoc v sume 1000,- Sk pre p. Annu Perďochovú za poskytnutie pomoci (základné úkony) pre p. Paulínu Kotkovú, nar. 2. 1. 1926, bytom Vysoká nad Kysucou 60 po jej prepustení z nemocničného ošetrenia.
Po prednesení návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton Opial
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Ján Lysík – poslanec OZ, navrhol aby zo sumy, ktorá predstavuje ročný nájom za priestory reštaurácie Požiarnik vo Vyšnom Kelčove a ktorá je odvádzaná v zmysle schváleného uznesenia ako sponzorský dar DHZ Horný Kelčov, boli vyplatené finančné prostriedky ako náhrada pri realizácii skupinového vodovodu v časti obce U Petráša (viď uznesenie č. 4/2003 zo dňa 9. 6. 2003)
Po prednesení návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
p. Ján Filo – prednosta Obecného úradu, informoval prítomných poslancov o možnosti zaradenia opravy nehnuteľnosti: objekt ZŠ E. A. Cernana – Ústredie a objekt MŠ Vysoká nad Kysucou – Ústredie do operačného zásobníka pre projekty priorita 3.1 Občianska infraštruktúra v regiónoch. V prípade, že na tento projekt by boli poskytnuté dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ bude nutné vyfinancovať z obecného rozpočtu 20% z celkových nákladov vynaložených na rekonštrukčné práce. O možnosti zaradenia tohto projektu však musí rozhodnúť OZ.
Následne nato dal starosta obce hlasovať:
ZA – Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Mgr. Martin Machciník, Jozef Zborovan, Vlasta Gajdicová, Mgr. Anna Sujová, Ján Jánsky, Ing. Ľubomír Šperka, Ján Lysík, Anton
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zaradenie projektu na opravy vyššie uvedených nehnuteľností do operačného zásobníka pre projekty 3.1 Občianska infraštruktúra v regiónoch.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 9/2003 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za ich prácu a obetavosť počas roka 2003. V záverečnom príhovore poprial prítomných pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Nového roka 2004.
Za poslancov OZ poďakovala starostovi obce za príkladnú „starostovskú prácu“ p. Vlasta Gajdicová.
Následne na to starosta obce túto slávnostnú schôdzu ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada