TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1 až 6/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 22. 2. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Hospodárenie obce za rok 2001
4. Rôzne – žiadosti o úľavy
5. Rozpočet obce pre rok 2002
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a zúčastnených obyvateľov obce. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva v roku 2002, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov v roku 2002 a oboznámil s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Jozefa Jankecha a p. Jozefa Zborovana.
Prítomných starosta informoval, že v roku 2001 sa poslanci OZ zišli 7 krát a prejednali 281 bodov programu. Za rok 2001 boli splnené všetky body uznesenia, až na poďakovanie p. Cipárovi, ktorému starosta poďakuje osobne.

Ad. 3 Hospodárenie obce za rok 2001
V tomto bode schôdze starosta obce predniesol prítomným poslancom správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce. Starosta sa vyjadril osobitne k príjmovej a osobitne k výdavkovej časti.
Príjmová časť – túto časť obecného rozpočtu predniesol starosta jednotlivo po položkách. Plánovaný príjem do obecnej pokladne za rok 2001 bol 7 696 000,- Sk. Výsledok za rok 2001 bol v skutočnosti 14 876 000,- Sk. Najväčšou príjmovou položkou v roku 2001 tvorili dotácie z fondu ŽP, Rozvoja bývania a úver z Ministerstva výstavby na výstavbu ZS. Dôležitou príjmovou časťou bola i daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktorá však nenaplnila plánovanú čiastku. Ako možno vidieť v samotnej správe, v príjmovej časti sa vyskytli i položky s ktorými sa pri schvaľovaní obecného rozpočtu na rok 2001 „nepočítalo“ a to sú už spomínané dotácie, úver príjem za ROEP a príjem za refundáciu miezd z OÚP.
Výdavková časť – podobne ako predošlú časť i túto prešlo obecné zastupiteľstvo jednotlivo po položkách. V pláne rozpočtu pre rok 2001 sa vychádzalo z predpokladaných výdavkov 7 696 000,- Sk. Skutočné výdavky za rok 2001 boli 14 326 000,- Sk. Starosta obce vysvetlil, že vo výdavkovej časti sa značne zvýšili predovšetkým tie položky, ktoré úzko súvisia s pohonnými hmotami a elektrickou energiou, čo spôsobil pohyb cien elektrickej energie a pohonných hmôt oproti obdobiu, v ktorom sa schvaľoval návrh na Obecný rozpočet pre rok 2001. Podľa slov starostu vzrast položky Vodné hospodárstvo bol spôsobený vyrovnaním existujúceho dlhu voči realizačnej firme. Novou výdavkovou položkou je Výstavba ZS. Na otázku poslancov čo je zahrnuté v položke 3.6 Transfer na činnosť PO starosta vysvetlil, že sú to peniaze, ktoré musela obec zaplatiť za pohonné hmoty a čerpanie vody počas dvoch požiarov v našej obci a to z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s pravidelnou finančnou podporou Požiarneho zboru v Turzovke.
Podrobná správa o hospodárení obce za rok 2001 v príjmovej ale i výdavkovej časti tvorí v plnom znení prílohu tejto zápisnice.

Ad. 4 Rôzne – žiadosti o úľavu
V tomto bode schôdze malo obecného zastupiteľstvo prejednať žiadosti o úľavu platby za zber a odvoz TKO, ďalej žiadosti o daňové úľavy a nakoniec žiadosti o jednorázové finančné výpomoci.
Ako prvé starosta predniesol jednotlivo žiadosti občanov o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO.
p. Turiaková – vyjadrila svoju nespokojnosť zo stanovenou sumou na jednu osobu pre jej domácnosť a nakoľko je zdravotne ťažko postihnutá a jej manžel sám nedopraví KUKA nádoby k hlavnej ceste, žiada jednoznačné zníženie poplatku. Ako obyvateľka osady Semeteš sa cíti byť ukrivdená a znevýhodnená oproti ostatným obyvateľom našej obce.
starosta – systém zberu a odvozu TKO nebude nikdy spravodlivá pokiaľ nebude každá domácnosť riešená osobitne čo však finančne a ekonomicky nie je možné. Podľa jeho slov obec sa snaží pre osadu Semeteš robiť všetko len to najlepšie len bohužiaľ, nie vždy je to možné. Tak isto sa cítia byť ukrivdené i ostatné osady. Treba si však uvedomiť, že obec Vysoká nad Kysucou je kopaničiarskeho rázu a jednoducho nie je možné poskytnúť obyvateľom odľahlých osád všetky „výhody“ centra.
p. Jankech – poslanec OZ, na adresu prítomných občanov poznamenal, že poslanci OZ riadne zvážili všetky „ZA“ i „PROTI“ pri schvaľovaní predmetného poplatku. Ten je podľa jeho slov znížený na hranicu, pri ktorej obec najmenej dopláca na zber a odvoz TKO. Táto minca má dve strany. Každý by chcel platiť čo najnižšiu sumu ale na druhej strane žiada, aby obec napredovala vo všetkých smeroch, čo však nie je možné pokiaľ bude naďalej doplácať stále vyššie a vyššie sumy na každého občana pri rôznych poplatkoch, ktoré koniec koncov je občan zo zákona povinný platiť a z tohoto dôvodu odmieta meniť prijaté VZN č. 1/2001.
p. Pivko – poslanec OZ, súhlasil s názorom p. Jankecha
p. Cvikel – poslanec OZ, súhlasil taktiež z predošlým názorom a pripomenul, že plánujeme zakúpiť kontajnery do odľahlých osád, ktoré nie sú lacnou záležitosťou a v prípade, že budeme poplatky stále znižovať obec nebude mať peniaze ani na nákup KUKA nádob ani na kontajnery, z tohoto dôvodu by mali poplatky zostať na schválenej sume.
p. Kužma – poslanec OZ, svojím spôsobom chápe problémy, ktoré naniesla p. Turiaková. Zákon stavia obec do zlej pozície a obec môže stanoviť poplatky v rozmedzí od 80,- Sk do 1 200,- Sk. Keďže naša obec je kopaničiarskeho rázu, OZ zvážilo ekonomickú stránku veci a prijalo sumu pri ktorej obec dopláca na občana v najnižšej miere. Dokonca boli vyčlenené nedostupné a odľahlé osady, v ktorých bol poplatok znížený prípadne odpustený. Treba však upresniť špecifikáciu týchto osád a stanoviť ich dostupnosť.
p. Gajdicová – poslankyňa OZ, vyjadrila svoj názor, že ak by OZ posudzovalo doručené žiadosti, bolo by to veľmi nespravodlivé voči občanom, ktorí nevedeli že môžu podať žiadosť o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO a na túto možnosť by ostatní občania mali byť upozornení obecným rozhlasom. Druhou stránkou veci by bolo, že by si túto žiadosť podal prakticky každý.
Po následnej diskusii poslancov a prítomných občanov o danom probléme navrhol starosta celoplošné riešenie, ktoré by spočívalo v určení osád, ktoré budú mať poplatok odpustený, ďalej osád, ktoré budú mať poplatok znížený na najnižšiu možnú mieru a nakoniec v určení domácnosti, ktoré majú pozemok od cesty vzdialený viac ako 100m. To znamená, že OZ by muselo schváliť znenie §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch.
Poslanci OZ navrhli starostovi obce, aby dal o predloženom návrhu hlasovať. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. PROTI prednesenému návrhu hlasoval Jozef Beňo. Hlasovania sa ZDRŽAL Jozef Jankech a Marián Cvikel.
OZ zmenu §9 vo VZN č. 1/2001 o miestnych poplatkoch schválilo. Následne nato poslanec Jozef Holičár navrhol, aby domácnosti, ktoré majú pozemok vzdialený od cesty viac ako 100m platili na osobu o 50,- Sk menej pričom by počet žetónov ostal nezmenený. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. PROTI prednesenému návrhu hlasoval Jozef Beňo. Hlasovania sa ZDRŽAL Jozef Jankech a Marián Cvikel.
Návrh na zníženie poplatku bol teda schválený. Špecifické domácnosti budú riešené individuálne.
Anna Hoďáková - žiadosť o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO za dve deti, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženej žiadosti ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a p. Hoďákovej bude odpustený poplatok za dve deti, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí.
Následne nato predniesol starosta obce prítomným poslancom znenie Všeobecno - záväzného nariadenia č. 1/2002 o miestnych poplatkoch, ktorým sa mení znenie §9 Všeobecno záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch (VZN č. 1/2002 tvorí v plnom znení prílohu zápisnice). O konečnom znení VZN č. 1/2002 dal starosta obce hlasovať. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. PROTI prednesenému návrhu hlasoval Jozef Beňo. Hlasovania sa ZDRŽAL Jozef Jankech a Marián Cvikel.
Všeobecno - záväzné nariadenia č. 1/2002 o miestnych poplatkoch, ktorým sa mení znenie §9 Všeobecno záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch bolo poslancami OZ schválené.
V druhej časti tohoto bodu programu sa malo OZ vyjadriť k žiadosťam občanov o zníženie daní z nehnuteľností. Pre poskytnutie úľavy na daní boli schválené vo Všeobecno – záväznom nariadení č. 3/2001 ZO dňa 23. 11. 2001 nasledovné podmienky:
a) osobám samostatne žijúcich starších ako 70 rokov – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
b) osobám samostatne žijúcich zdravotne ťažko postihnutých – úľavu do výšky 50 % zo stavieb po podaní žiadosti
c) osobám samostatne žijúcich sociálne odkázaných s výškou príjmu na l osobu 4000,- Sk a na 2 osoby 6500,- Sk. – úľavu do výšky 50 %  zo stavieb po podaní žiadosti
d) osobám žijúcim na odľahlých osadách obce a to: Zlámaná, Poľana, Dučkov, Šatina, Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala, Žilinčarovce, Pokrývky i bez podania žiadosti – úľavu 50% zo stavieb
Na základe vyššie uvedených kritérií Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani (50% zo stavieb):
Ligačová Katarína Vysoká n. Kysucou 1200, Bulej Gejza Vysoká n. Kysucou 135, Gavláková Anna Vysoká n. Kysucou 377, Gregušová Veronika Vysoká n. Kysucou 435, Miníková Gizela Vysoká n. Kysucou 396, Dormanová Anna Vysoká n. Kysucou 515, Dočárová Anna Vysoká n. Kysucou 242, Belková Mária Vysoká n. Kysucou 1022, Pavlíková Karolína Vysoká n. Kysucou 151, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Rabovcová Antónia Vysoká nad Kysucou 817, Šurláková Anna Vysoká n. Kysucou 293, Kováčiková Veronika Vysoká nad Kysucou 976, Veselková Veronika Vysoká n. Kysucou 702, Barčáková Anna Vysoká nad Kysucou 16, Lučanová Anna Vysoká n. Kysucou 965, Krutošíková Anna Vysoká nad Kysucou 694, Cviklová Paulína Vysoká n. Kysucou 218, Comorková Emília Vysoká nad Kysucou 351, Šamaj Peter Vysoká n. Kysucou 156, Mikovčáková Ľzudmila Vysoká nad Kysucou 24, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Turiaková Jitka Vysoká nad Kysucou 1179, Koteková Alojzia Vysoká n. Kysucou 1010, Ján Varecha Vysoká nad Kysucou 552, Matulíková Johana Vysoká nad Kysucou 158 (žiadosť ústne predniesol poslanec OZ p. Jozef Jurčo), Gáboríková Emília Vysoká nad Kysucou 572
Na základe vyššie uvedených kritérií Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o úľavu na dani:
Chríbiková Ida Vysoká n. Kysucou 202, Lisková Terézia Vysoká n. Kysucou 67, Galuščáková Veronika Vysoká n. Kysucou 321
Prejednané žiadosti tvoria v plnom znení prílohu tejto zápisnice.
Poslednou prejednávanou skupinou žiadostí boli žiadosti o jednorázové finančné výpomoci.
Jitka Turiaková – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na dofinancovanie zdravotných pomôcok pre invalidnú dôchodkyňu.
Poslankyňa OZ p. Vlasta Gajdicová navrhla vyčleniť pre tento účel sumu vo výške 5 000,- Sk. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a to vo výške 5.000,- Sk.
Peter Šamaj – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie sedačky pre postihnutého syna.
Po následnej diskusii poslanci navrhli vyčleniť sumu taktiež vo výške 5 000,- Sk.
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a to vo výške 5.000,- Sk.
rodina Strkáčovcov – žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie prikrývok, ktoré im zhoreli počas požiaru ich rodinného domu
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženej žiadosti ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť SCHVÁLILO a vyčlenilo sumu vo výške 5 000,- Sk.
Milan Huček – žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie doplnkov (ohrievač, varič ...) do dočasne prideleného bytu (bývalý byt učiteľa Krutáka)
Poslanec OZ p. Jozef Holičár navrhol vyčleniť pre tento účel sumu vo výške 5 000,- Sk.
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a to vo výške 5.000,- Sk.
Anna Ševčíková – žiadosť o zníženie poplatku z predaja alkoholických nápojov a cigariet zo 7% na konečných 5%
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať poslancom OZ. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Zväz zdravotne postihnutých ZO Vysoká n. Kysucou – žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na chod organizácie
Poslanec OZ Mgr. Pavol Kužma navrhol odsúhlasiť sumu vo výške 2 500,- Sk.
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a to vo výške 2 500,- Sk.
Základná organizácia slovenského zväzu sluchovo postihnutých – žiadosť finančný príspevok na športovo – kultúrne podujatia
Poslanec OZ Mgr. Pavol Kužma navrhol vyčleniť pre túto organizáciu sumu vo výške 1 000,- Sk.
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a to vo výške 1.000,- Sk.
Ján Pipík – žiadosť o prinavrátenie pozemku KN 1115/67, ktorý bol vykúpený bývalým MNV a nebol vrátený pôvodnému majiteľovi neb. Alojzovi Pipíkovi
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženej žiadosti ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
TIPOS a.s. – žiadosť o zmapovanie voľných obchodných priestorov na zriadenie pobočky
Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo uvážilo využiť pre tieto účely doposiaľ prázdne obchodné priestory v Dome služieb (staré MNV) a po dohode výšky nájmu tieto prenajať akciovej spoločnosti TIPOS.
Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
občania osady Semeteš – sťažnosť stálu prevádzku skládky, následkom ktorej je zvýšený výskyt smrteľných chorôb u občanov bývajúcich v jej blízkosti
Starosta obce prítomných informoval, že skládka je už úplne uzavretá a vyváža sa tu len odpad, ktorý je vhodný na jej prebiehajúcu rekultiváciu. V postavenej hale sa lisujú plasty. Veľmi za kruté starosta považuje slová „... nezáležalo Vám na nás občanov Semeteš ...“ nakoľko obec a Obecný úrad vyvíjal a vyvíja maximálnu snahu či už v rekultivácii uvedenej skládky alebo jednania so SAD, aby táto zvýšila frekvenciu spojov do tejto osady. Taktiež starosta nepovažuje sa korektné jednanie typu vyhrážky „... Keď naša žiadosť nebude kladne vybavená, zrušením Divokej skládky Semeteš, nútite nás domáhať sa veci, cestou ochrany ľudských práv a narobíte si svojím nezvážením len zbytočné nepríjemnoste s anáhradou škody, ktorú si budeme uplatňovať...“.
Po následnej diskusii, poslanci OZ spoločne so starostom obce prisľúbili problém riešiť k spokojnosti obyvateľov Semeteša. Je však pochopiteľné, že riešenie tohoto problému je dlhodobou záležitosťou.
Jitka Turiaková – žiadosť o poskytnutie sociálnej pôžičky
Starosta p. Turiakovej vysvetlil, že v tomto prípade záleží na schválenom rozpočte a preto jej zašle písomné vyrozumenie až keď bude rozpočet obce na rok 2002 schválený.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rozpočet obce pre rok 2002
V úvode tohoto bodu programu predložil starosta poslancom návrh aby účtovanie bolo v našej obci ako v malých obciach. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
V ďalšej časti bodu programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ s návrhom obecného rozpočtu na rok 2002.
V prvej časti starosta informoval o príjmovej časti rozpočtu, ktorá predstavuje celkové príjmy do obecnej pokladne vo výške 21 302 000,- Sk, pričom sa vyjadril jednotlivo ku každej položke.
V druhej časti starosta informoval o výdavkovej časti rozpočtu, pričom sa taktiež vyjadril jednotlivo ku každej položke. Nakoľko je plánovaný rozpočet obce vyrovnaný, výdavková časť predpokladá výdavky vo výške 21 302 000,- Sk.
Nakoľko poslanci obdržali návrh rozpočtu poštou v dostatočnom časovom predstihu pred konaním sa schôdze OZ, informovali sa podľa záujmu individuálne k položkám, ktoré považovali za nedostatočne špecifikované. Poslanec p. Jozef Beňo navrhol rozčleniť v príjmovej časti položku dopravné na tržbu traktora a ostatné príjmy. Poslanec Mgr. Milan Pivko požiadal o vysvetlenie položky Palivá a čo zahŕňa položky 633059. Starosta prítomným vysvetlil, že sa jedná finančnú čiastku, ktorú sme doposiaľ dlžní za nezaplatené faktúry za uhlie. Položka 633059 obsahuje nákup KUKA nádob pre budovu obecného úradu. Po následnej diskusii poslancov, ktorá sa týkala skutočnosti, že na niektoré položky (darcovia krvi, propagácia obce, akcie SPOZ atď.) je vyčlenených málo finančných prostriedkov starosta poznamenal, že navýšenie finančných prostriedkov by si žiadala každá položka. Treba však vychádzať z reálnej situácie a skutočnosť je taká, že tento rozpočet je hlavným vodítkom na rozdeľovaní financií, avšak v priebehu roka môže dôjsť k presunu financií medzi jednotlivými položkami.
Starosta obce prítomných ďalej uistil, že i napriek nedostatku finančných prostriedkov bude prioritným záujmom obce pokračovať v plynofikácii, dokončiť vodovod v Hornom Kelčove, ukončiť rekonštrukciu káblového rozvodu satelitnej televízie atď.
Na návrh poslancov OZ dal starosta obce o predloženom návrhu rozpočtu obce pre rok 2002 v jeho príjmovej a výdavkovej časti hlasovať. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu rozpočtu pre rok 2002 ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo rozpočet obce pre rok 2002 jednohlasne schválilo v jeho príjmovej aj výdavkovej časti.
Návrh a schválený obecný rozpočet pre rok 2002 tvoria v plnom znení prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V úvode tohoto bodu starosta poslancov upozornil, že najbližšia schôdza OZ sa uskutoční pravdepodobne 12. apríla 2002.
Prednosta OÚ informoval prítomných poslancov, že v poslednom období sa množia sťažnosti zo strany občanov na skutočnosť, že v nočných hodinách je osvetlené iba centrum obce a nie celá obec. Preto OZ navrhol, aby do spínacích hodín boli namontované fotobunky, ktoré sú veľmi citlivé na zmenu denného svetla čím sa ušetrí elektrická energia, keď nebudú svetlá svietiť dlho ráno a príliš zavčasu večer. Následné ušetrenie by mohlo vykompenzovať osvetlenie celej obce počas neskorých nočných hodín. OZ s týmto návrhom jednoznačne súhlasilo a poverilo prednostu OÚ realizáciou tohoto návrhu.
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 14 poslancov OZ hlasovalo o predloženom návrhu na uznesenie ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

--------------------------

 

Zápisnica č. 2/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 4. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Prejednanie kolektívnej zmluvy
5. Prehľad investičných akcií v obci
6. Príprava na verejný hovor v Hornom Kelčove
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov. Zároveň v mene celého Obecného zastupiteľstva zablahoželal poslankyni p. Markuliakovej k jej okrúhlemu životnému jubileu. Následne nato oboznámil prítomných s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Petra Dormana a p. Jozefa Holičára.

Ad. 3 Kontrola uznesení
Starosta pripomenul prítomným poslancom body z Uznesenia č. 1/2002. Všetky body tohoto uznesenia boli podľa slov starostu splnené až na podpísanie zmluvy s p. Pipíkom. Tento bod je však „vo vybavovaní“.

Ad. 4 Prejednanie kolektívnej zmluvy
V tomto bode schôdze malo obecné zastupiteľstvo prejednať návrh Kolektívnej zmluvy a príslušných poriadkov (Odmeňovací, Organizačný, Pracovný a Knižničný), ktorá bola prijatá Slovenským odborovým zväzom verejnej správy pri Obecnom úrad vo Vysokej nad Kysucou dňa 22. 4. 2002.
Starosta obce prítomným postupne predstavil a podrobne objasnil každý bod Kolektívnej zmluvy a následne nato i vyššie uvedených poriadkov, ktoré sú okrem Knižničného súčasťou Kolektívnej zmluvy. Následne nato dal starosta hlasovať o prijatí prejednanej kolektívnej zmluvy a uvedených poriadkov. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
OZ predložený návrh Kolektívnej zmluvy, Odmeňovací poriadok, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a Knižničný poriadok jednohlasne schválilo. Schválená Kolektívna zmluva a uvedené poriadky tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Prehľad investičných akcií v obci
V úvode tohoto bodu programu, starosta informoval prítomných, že dňa 16. 4. 2002 bola vo Vysokej nad Kysucou oficiálne otvorená nová výdajňa liekov.
p. Holičár – poslanec OZ, požiadal starostu aby informácia o otvorení a prevádzke výdajne liekov bola častejšie zverejňovaná cestou obecného rozhlasu.
Ďalej starosta prítomných informoval, že firma B+B Korňa už začala s výstavbou 14 bytov v nadstavbe Zdravotného strediska. Na obecnom úrade je momentálne evidovaných 44 žiadostí o pridelenie obecného bytu. Z tohoto dôvodu zároveň starosta požiadal bytovú komisiu, aby sa jej členovia po vzájomnej dohode zišli v priebehu mesiaca jún.
V tomto roku sa bude taktiež, podľa slov starostu, pokračovať v plynofikácii našej obce. Na vetvu Makov – Vysoká je vyčlenených 25 mil. Sk. Tento rok by sa mala splynofikovať časť obce až po p. Kubinovú. Na dotaz poslancov za časť Horný Kelčov v akom štádiu realizácie je plynofikácia časti obce Horný Kelčov starosta vysvetlil, že do konca tohoto kalendárneho roku by mala byť kompletne spracovaná projektová dokumentácia a v roku 2003 by sa mala začať samotná výstavba. Momentálne prebieha i plynofikácia kotolne Obecného úradu a Domu služieb. Taktiež tento rok bude splynofikovaná i kotolňa zdravotného strediska.
Prítomných poslancov ďalej starosta upozornil, že vážnou zmenou bude plánovaný prechod kompetencií školstva na obec, čím pre obec vzniknú nové záväzky voči školám nachádzajúcim sa v našej obci.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Príprava na verejný hovor v Hornom Kelčove
Nakoľko každý kalendárny rok sa schôdza OZ aspoň jeden krát presunie do niektorej z častí obce, v snahe priblížiť sa občanom, uskutoční sa najbližšia schôdza OZ v časti Horný Kelčov. Poslanci OZ po vzájomnej dohode navrhli, aby sa táto schôdza uskutočnila dňa 12. 5. 2002 o 1200 hod. v priestoroch pohostinstva Požiarnik v Hornom Kelčove.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V tomto bode programu poslanci OZ prerokovali doručené žiadosti pre Obecné zastupiteľstvo.
Lysík Ján - žiadosť o predĺženie prenájmu budovy Hasičskej zbrojnice v Hornom Kelčove
Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo o predloženej žiadosti ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie prenájmu budovy Hasičskej zbrojnice v Hornom Kelčove schválilo na dobu 5 rokov.
Kubalová Irena – žiadosť o odkúpenie stĺpov, ktoré slúžili na vedenie obecného rozhlasu a káblovej televízie
Poslanec Peter Dorman vyzval prítomných aby zvážili svoje rozhodnutie a to z dôvodu, že tieto stĺpy bude možno obec potrebovať. poslanec Ján Ďurčanský pri tejto príležitosti požiadal starostu, aby boli niektoré stĺpy presunuté do „Liskov“ kvôli predĺženiu obecného rozhlasu. Starosta navrhol, že najskôr preverí koľko týchto stĺpov bude obec potrebovať a následne nato uvážime či ostanú nejaké stĺpy napredaj. Obecné zastupiteľstvo však musí stanoviť sumu za ktorú by v prípade nepotreby boli stĺpy odpredané.
Poslanec Pavol Kužma navrhol sumu 300,- Sk. Keďže ďalší členovia OZ nenavrhli ďalšiu sumu dal starosta o tomto návrhu hlasovať. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo sumu 300,- Sk schválilo.
Domov dôchodcov Vysoká n. Kysucou – žiadosť o poskytnutie sponzorského daru
Po následnej diskusii starosta navrhol zhotoviť v dielni požadovaný sušiak na prádlo do záhrady a poskytnúť cement prípadne štrk.
Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a po následnej dohode bude pre DD Vysoká nad Kysucou zhotovený sušiak na prádlo do záhrady a poskytnutý stavebný materiál.
ZŠ Horný Kelčov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 000,- Sk na zakúpenie počítača
Poslanec Pavol Kužma navrhol aby táto žiadosť ostala otvorená a to z dôvodu, že podobné problémy budú riešené komplexne počas delimitácie právomocí na Obecný úrad.
OR HaZZ Čadca – žiadosť o finančnú výpomoc pri zriaďovaní hasičskej stanice v Turzovke
Starosta prítomným poslancom v súvislosti s touto žiadosťou navrhol, že obec Vysoká nad Kysucou by sa mala prispôsobiť podľa ostatných obcí a to v zmysle, pokiaľ prispejú ostatné obce prispejeme i naša obec. Ide tu o skutočnosť, že v prípade neprispievania ďalších obcí by obec Vysoká nad Kysucou na niekoho doplácala. Preto záleží na vzájomnej dohode zainteresovaných starostov obcí.
Obec Makov – upozornenie na zmenu tlakových pomerov
Starosta prítomným poslancom vysvetlil, že tento list má informatívny charakter a pokiaľ by obec Vysoká nad Kysucou nezakúpila a nevykonala montáž regulačného ventilu mohlo by dôjsť v dôsledku zvýšeného tlaku k prepúšťaniu vodovodných batérií v domácnostiach.
Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, predniesol prítomným poslancom správu z kontroly platenia poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Správa v plnom znení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Diskusia
p. Gajdicová – poslankyňa OZ, tlmočila prosbu obyvateľov osady Škradné o vyčistenie kanála vedľa cesty. Ďalej požiadala starostu o vysvetlenie, ako budú tento rok prerozdelené financie získané za prenájom budovy Hasičskej zbrojnice v Hornom Kelčove (odvolávajúc sa na niekdajšiu ústnu dohodu, že každý rok túto finančnú čiastku dostane jeden zo zborov) a nakoniec, či sa plánuje nejaká rekonštrukcia kinosály.
starosta – navrhol, aby sa ohľadom rozdelenia spomenutej finančnej čiastky dohodli zbory medzi sebou. Na margo kinosály prítomných informoval, že od 15. mája do 20. júna sú v priestoroch kinosály pozastavené všetky akcie a kinosála prejde úplnou rekonštrukciou.
p. Machciník – poslanec OZ, navrhol či by nebolo možné zrealizovať ihrisko za bodovou ZS
starosta – upozornil, že toto miesto je nevýhodné a to z dôvodu blízkosti vodného toku a samotnej stavby ZS a realizovaných bytov. Omnoho výhodnejší by však bol priestor bývalej betonárky. Na tomto mieste ďalej starosta prítomných informoval i pripravovanom výrube niekoľkých stromov briez, ktoré rastú pozdĺž oplotenia ZŠ vo Vysokej nad Kysucou nakoľko breza je ťažký alergén.
p. Ďurčanský – poslanec OZ, tlmočil prosbu zainteresovaných občanov o realizáciu opravy verejného osvetlenia smerom z Rieky na hranicu
p. Vrbinárová – zamestnankyňa OÚ, navrhla OZ schváliť sumu za prenájom samostatnej kuchynky
Poslanec OZ p. Holičár navrhol sumu za deň vo výške 300,- Sk. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

----------------------------

 

Zápisnica č. 3/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 7. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Delimitácia školských zariadení
5. Novelizácia zákona č. 369/91 o obecnom zriadení
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil prítomných s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Ján Ďurčanský a p. Ján Lysík. Ako overovatelia zápisnice boli určení p. Jozef Jurčo a p. Jozef Jankech.

Ad. 3 Kontrola uznesení
Starosta pripomenul prítomným poslancom body z Uznesenia č. 2/2002. Všetky body tohoto uznesenia boli podľa slov starostu splnené.

Ad. 4 Delimitácia školských zariadení
V úvode tohoto bodu programu informoval starosta obce prítomných poslancov o prechode kompetencií na úseku školstva na obec.
V ďalšej časti tohoto bodu programu malo obecné zastupiteľstvo schváliť platový dekrét riaditeľovi ZŠ Horný Kelčov, riaditeľke ZŠ A.E. Cernana a riaditeľke MŠ. K samotnému mesačnému platu bol navrhnutý, poslancami OZ, i príplatok za riadenie vo výške: 38% - pre riaditeľa školy s právnou subjektivitou a 30% pre riaditeľa školy bez právnej subjektivity. O predloženom návrhu z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Do školskej rady každej školy bude z radov poslancov delegovaný nasledujúci počet: ZŠ Horný Kelčov – 4
                                                                                                                                                          ZŠ A.E. Cernana – 4
                                                                                                                                                          MŠ Vysoká – 3
Otvorenou i naďalej zostáva otázka ekonomického pracovníka pre jednotlivé školy. Starosta v tejto súvislosti navrhol, aby sa počkalo na delimitačné protokoly a plán finančných prostriedkov a následne nato bude zvolaná rad OZ, ktorá túto otázku dorieši.
K otázke školských obvodov sa vyjadril poslanec Mgr. Pavol Kužma a vyjadril svoj názor, že treba kategoricky trvať na zákone a vytvoriť školské obvody a v žiadnom prípade nepardonovať prípady odchodu žiakov do ZŠ mimo územie obce. K tomuto postoju sa pripojil i p. Ján Ďurčanský a žiadal aby tento problém bol promptne riešený pre nasledujúci školský rok.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Novelizácia zákona č. 369/91 o obecnom zriadení
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov o niektorých novelizačných zmenách zákona č. 369/91 o obecnom zriadení.

Ad. 6 Rôzne
V tomto bode programu poslanci OZ prerokovali doručené žiadosti pre Obecné zastupiteľstvo.
Kysucká kultúrna nadácia - žiadosť o predloženie návrhov na ocenenie
OZ spoločne so starostom navrhli oceniť za celoživotné dielo – manželia Kužmovci a akademický maliar Miroslav Cipár.
O predloženom návrhu z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo návrh na ocenenie jednohlasne schválilo.
Ligačová Katarína – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na kúpeľnú liečbu
Poslanci spoločne navrhli vypomôcť sumou 2000,- Sk
O predloženom návrhu z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo návrh na ocenenie jednohlasne schválilo vo výške 2000,- Sk.
Strkáčová Božena – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci na zakúpenie strešnej krytiny (žiadosť tlmočil starosta obce)
Po následnej diskusii poslancov OZ navrhlo sumu 5000,- Sk .
O predloženom návrhu z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jankech, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. PROTI hlasoval Jozef Holičár. Hlasovania sa ZDRŽAL Jozef Jurčo.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo vo výške navrhovanej sumy 5000,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo ďalej navrhlo zrušiť Uznesenie č. 7/2000 zo dňa 7. 7. 2000 o vyplácaní prenájmu 1000,- Sk ročne p. Štefanovi Varechovi za využívanie jeho pozemku ako točne pre KUKA vozidlo. Starosta dal o tomto návrhu flasovať. ZA zrušenie Uznesenia č. 7/2000 zo dňa 7. 7. 2000 hlasovalo 7 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jankech, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. PROTI hlasoval Jozef Holičár. Hlasovania sa ZDRŽAL Jozef Jurčo. Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 7/2000 zo dňa 7. 7. 2000.
Poslanec p. Kužma navrhol tento problém prerokovať starostovi s p. Varechom. Táto otázka teda zostala otvorená a bude doriešená na najbližšej schôdzi OZ.
Poslanci p. Ján Lysík a p. Mgr. Martin Machciník navrhli starostovi a poslancom OZ premyslieť do najbližšej schôdze OZ kritériá, podľa ktorých budú prideľované byty v nadstavbe ZS.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Ján Ďurčanský a p. Ján Lysík predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

------------------------------

 

Zápisnica č. 4/2002 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 9. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Voľba Obecnej školskej rady
5. Schválenie počtu volebných okrskov a počtu poslancov pre komunálne voľby v decembri 2002
6. Úprava obecného rozpočtu – hospodárenie obce
7. Prejednanie možnosti vytvorenia spoločného Obecného úradu pre obce od Staškova po Makov
8. Vytvorenie komisie pre pridelenie obecných bytov – stanoviť kritériá
9. Rôzne
10. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a hostí (obyvateľov školskej bytovky, pedagogický zbor zo ZŠ Vyšný Kelčov a pedagogický zbor z MŠ Vysoká nad Kysucou). Následne nato oboznámil prítomných s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovatelia zápisnice boli určení p. Peter Dorman a p. Jozef Zborovan.

Ad. 3 Kontrola uznesení
Starosta pripomenul prítomným poslancom body z Uznesenia č. 3/2002. Všetky body tohoto uznesenia boli podľa slov starostu splnené.

Ad. 4 Voľba členov Obecnej školskej rady
V úvode tohoto bodu programu starosta obce prítomných poslancov a hostí upozornil, že tento bod programu bude rozšírený o informácie, týkajúce sa delimitácie školských zariadení, predovšetkým prerozdelenia finančných prostriedkov a ďalej o problém vykurovania školskej bytovky do doby, kedy budú jednotlivé bytu samostatne vykurované plynom.
Už na poslednej schôdzi OZ informoval starosta obce o delimitácii školských zariadení na obec. Do dnešného dňa však nebol ešte podpísaný delimitačný protokol Školskej jedálne v Hornom Kelčove, nakoľko v tomto zariadení neboli vyriešené všetky majetkové spory (budova ako taká patrila odboru školstva a vybavenie Detskému domovu). Starosta však prítomných ubezpečil, že tieto otázky už sú vyriešené a delimitačný protokol by mal podpísaný niekedy v druhom októbrovom týždni.
Niektorým poslancom (poslancom z ústredia), bol doručený ešte pred schôdzou Obecného zastupiteľstva list, ktorého autorom je p. riaditeľka ZŠ A. E. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Starosta list prečítal. V liste p. riaditeľka poukazuje na nespravodlivosť prerozdelenia finančných prostriedkov medzi ZŠ Vyšný Kelčov a ZŠ A. E. Cernana. Vinu, za nepomer v rozdelení finančných prostriedkov dáva pani riaditeľka starostovi obce a zároveň apeluje na poslancov za obvod – Ústredie, aby pri prejednávaní obecného rozpočtu zvážili všetky nutné potreby školy nakoľko i ich rodinný príslušníci navštevujú túto školu. Predmetný list tvorí v plnom znení prílohu tejto zápisnice.
Starosta prítomným poslancom a hosťom vysvetlil okolnosti za ktorých boli školské zariadenia delimitované na obec. Podľa slov starostu obec nebola partnerom Okresného úradu čo znamená, že si nemohla klásť žiadne podmienky a majetok musela prevziať v takom stave v akom ho Okresný úrad delimitoval čoho dôkazom sú delimitačné protokoly. Z tohoto dôvodu nebolo možné ani zasahovať do objemu delimitovaných finančných prostriedkov, na ktoré p. riaditeľka poukazovala. Starosta uznal, že finančné prostriedky pridelené obom základným školám ale aj Materskej škole sú nedostačujúce a na základný chod týchto zariadení ešte chýba 140 tis. Sk. Po tomto vysvetlení vyzval prítomných na diskusiu.
Zástupcovia bytového spoločenstva pri ZŠ A. E. Cernana predniesli starosta svoju sťažnosť na pani riaditeľku ZŠ A. E. Cernana, nakoľko sa im do dnešného dňa v bytoch vôbec nekúri a budova školy vykurovaná je!
Starosta o tejto situácii nevedel a preto vyzval p. riaditeľku aby sa k tomuto problému vyjadrila.
Pani riaditeľka Mgr. Júlia Janetková na margo tohoto problému vysvetlila, že kotolňa je vo veľmi zlom technickom stave. Po nutných opravách sa ju podarilo sprevádzkovať minulý piatok. Kvôli týmto problémom museli vypustiť vodu z radiátorov i v bytovkách. Podľa jej slov nakoľko sa nezkontaktovala zo žiadnym obyvateľom bytovky, dohodla sa s p. Valachovou, že do 15. októbra vydržia. Aby sa tento problém mohol vyriešiť očakáva záujem zo strany bytového spoločenstva.
Náväzne nato starosta opäť prečítal úryvok z listu v ktorom p. riaditeľka oznámila obyvateľom bytovky, že im bude kúriť iba dve hodiny denne, napriek tomu, že oni sú ochotní si za vykurovanie riadne zaplatiť.
Nato reagoval p. riaditeľ ZŠ Vyšný Kelčov Mgr. Ľubomír Valach, ktorý je taktiež obyvateľom jednej z predmetných nevykurovaných bytoviek a uviedol, že p. riaditeľka klame a zavádza. ZŠ vo Vyšnom Kelčove taktiež vykuruje niekdajšie školské bytovky a úplne bez problémov. Podľa jeho slov sú náklady na vykurovanie 1 m3 vo Vyšnom Kelčove 23 Sk a v Ústredí 32 Sk z čoho vyplýva, nešetrnosť p. riaditeľky, ktorá mohla takto ušetriť 90 tis. Sk. Jej postoj a správanie považuje za nanajvýš nehumánne.
Slová p. riaditeľa potvrdil i p. Vrbinár, ktorý je predsedom bytového spoločenstva a dodal, že doposiaľ p. riaditeľka nevyúčtovala kúrenie za I. polrok a pritom sa sťažuje na nedostatok finančných prostriedkov. Nakoľko sa vykurovacie obdobie začína 1. 9. tým, že sa doposiaľ v bytoch nekúri, porušuje p. riaditeľka uzavretú zmluvu a dodal, že do dnešného dňa p. riaditeľka nestihla prijať ani kuriča. V telefonickom rozhovore sa p. riaditeľka vyjadrila, že ona stanoví za kúrenie takú sumu, ktorú obyvatelia nebudú schopní platiť. Podľa slov p. Vrbinára je p. riaditeľka v tomto smere nedostatočne znalá veci nakoľko toto je zákon neumožňuje a pre náš región je taktiež stanovený strop platby za kúrenie. Nakoľko zmluva o dodávke tepla je platný a taktiež i príslušný zákon, nevidí problém prečo by sa nemalo kúriť.
Zo slovami p. Vrbinára súhlasil aj p. Machciník, ktorý uviedol, že problém vykurovania je aktuálny od nástupu p. riaditeľky do funkcie a pritom zo strany obyvateľov neexistujú žiadne finančné nedoplatky. List, ktorý p. riaditeľka poslala len určitým poslancom, považuje za istý spôsob možnosti ako „..rozhádať poslancov medzi sebou“. Nevyváženosť finančných prostriedkov medzi školami obyvateľov bytoviek zaujímať nemusí nakoľko oni si za vykurovanie riadne platia.
Pani Mgr. Sujová v tomto liste taktiež vidí „rozoštvávanie“ detí a hlavne ich rodičov medzi Vysokou – Ústredím a Vyšným Kelčovom.
Starosta tento list chápe ako istý druh útoku na jeho osobu a dokonca je ho možné považovať ako antikampaň v blížiacich sa komunálnych voľbách. čo sa týka vykurovania bývalých školských bytoviek, nariaďuje starosta obce dnešným dňom a najneskôr 28. 9. 2002 kúriť a dodržiavať všetky záväzky v zmysle delimitačného protokolu na základe jeho príloh. V prípade, že by sa vyskytli akékoľvek technické problémy v kotolni, starosta sa zaviazal, že pokiaľ to bude v silách a možnostiach zamestnancov obce budú ihneď odstránené.
Hlavnou náplňou tohoto bodu programu bola voľba členov Obecnej školskej rady. Obecné zastupiteľstvo spoločne s riaditeľmi škôl navrhli nasledujúcich členov: Mgr. Milan Pivko, Mgr. Emília Krasulová, Mgr. Anna Sujová, p. Golisová, Mgr. Mária Grušpierová, JUDr. Anton Kupšo, Mgr. Anna Rúčková, p. Helena Baričáková, p. Sláva Friščáková, p. Mária Cudráková a p. Jozef Jankech. Následne nato dal o tomto zložení Obecnej školskej rady starosta obce hlasovať. O predloženom návrhu z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Schválenie počtu volebných okrskov a počtu poslancov pre komunálne voľby v decembri 2002
Podľa platného zákona môže mať obec s počtom od 3000 do 5000 obyvateľov – až 11 poslancov. V našej obci doposiaľ pracovalo 15 poslancov. Starota obce preto požiadal členov Obecného zastupiteľstva aby navrhli počet poslancov, ktorý budde mať naša obec v budúcom volebnom období. Starosta však vyzval prítomných aby zvážili možnosť vytvorenia nového volebného okrsku – Semeteš, z ktorého by bol jeden poslanec (Je to z dôvodu odľahlosti ale i rozľahlosti tejto osady. Avšak počet obyvateľov nedostačuje nato, aby počas komunálnych volieb mohol „preraziť“ kandidát na poslanca OZ z tejto časti obce). Poslanec Jozef Holičár navrhol, aby v budúcom období v našej obci pracovalo 11 poslancov a to: 
1 poslanec za časť Semeteš 
5 poslanci za časť Ústredie
3 poslanci za časť Vyšný Kelčov
2 poslanci za časť Nižný Kelčov
Ako zapisovateľa miestnej volebnej komisie vymenoval starosta obce Mgr. Antona Varechu.
Nakoľko nikto z prítomných nepodal žiaden iný návrh, starosta dal o tom to návrhu hlasovať. O predloženom návrhu z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 10 poslancov: Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. PROTI hlasovali: Vlasta Gajdicová a Anna Markuliaková. Nikto z prítomných sa hlasovania NEZDRŽAL. Návrh o počte poslancov a zapisovateľovi miestnej volebnej komisie Obecné zastupiteľstvo schválilo.
V závere tohoto bodu programu starosta obce prítomným poslancom a hosťom zreferoval výsledky parlamentných volieb v našej obci. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Úprava obecného rozpočtu – hospodárenie obce
Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou bol prejednávaný na obecnom zastupiteľstve dňa 22. 2. 2002. V tom čase sa však nepredpokladalo z delimitáciou školských zariadení na obec a preto školy ako také neboli zahrnuté do príjmov a výdavkov obecného rozpočtu.
Po delimitácii školských zariadení bolo v upravenom rozpočte školstvo v príjmovej časti zaradené do položky 313 012 Na školstvo a vo výdavkovej časti do položky120 647 011 Školám. Po zahrnutí týchto položiek sa konečné úhrny rozpočtu zmenili a to:
- v príjmovej časti – 26 791 500,- Sk (doposiaľ naplnený – 21 564 723.63,- Sk) čo je 80,5%
- vo výdavkovej časti – 26 791 500,- Sk (doposiaľ naplnený – 20 650 224.75,- Sk) čo je 77,1%
Podrobnú správu o napĺňaní obecného rozpočtu za 3 štvrťročia podá starosta obce poslancom na najbližšej schôdzi OZ.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Prejednanie možnosti vytvorenia spoločného Obecného úradu pre obce od Staškova po Makov
Dňa 10. 9. 2002 sa podľa slov starostu uskutočnilo starostov obcí Staškov, Podvysoká, Olešná, Korňa, Klokočov, Turzovka, Dlhá nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou a Makov. Starostovia sa dohodli, v prípade súhlasu Obecných zastupiteľstiev, na vytvorení spoločného Obecného úradu tzv. Úradovne, ktorá by prevzala kompetencie, ktoré sú presunuté od 1. 4. 2002 z Okresného úradu na obce. Jedná sa o kompetencie podľa Vestníka vlády č. 12 - povolenia výrubu mimo lesných porastov, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia a k 1. 7. 2002 aj niektoré sociálne veci. Výkon týchto právomocí je však podmienený kvalifikovanou pracovnou silou v jednotlivých odboroch, čo samostatne pre každú obec nie je možné. Pri vytvorení Úradovne by zainteresované obce spoločne znášali finančné náklady na chod úradu. Priestor na zriadenie by poskytlo mesto Turzovka, ktoré má najväčšiu spádovosť.
Po následnej diskusii poslanci OZ navrhli aby dal starosta obce hlasovať zatiaľ iba o vytvorení úradovne bez kompetencií. O predloženom návrhu z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Vytvorenie komisie pre pridelenie obecných bytov – stanoviť kritériá
Práve prebiehajúca výstavba nájomných bytov v nadstavbe Zdravotného strediska by sa mala, podľa slov starostu, ukončiť v 1/2 decembra. Ukončením stavby bude mať obec k dispozícii 14 nájomných bytov. Z toho budú 4 trojizbové (2 bezbariérové), 4 dvojizbové a 6 jednoizbových. Starosta prítomných poslancov informoval, že potencionálny záujemcovia už boli zvolaní aby upresnili o ktorý druh bytu majú záujem a zároveň boli upozornení, že byty nie sú sociálneho charakteru. Nájom za byty bol vypočítaný od 33 do 38,- Sk za m2 mesačne.
Následne po týchto informáciách vyzval poslancov OZ aby navrhli členov príslušnej komisie, ktorá rozhodne o pridelení bytov a kritériá, podľa ktorých budú byty prideľované.
Po následnej diskusii sa poslanci OZ dohodli, že o pridelení bytov budú rozhodovať spoločne všetci poslanci na mimoriadnej schôdzi OZ. Spoločne navrhli tieto kritériá:
- trvalé bydlisko v našej obci
- predložiť ročný príjem (od augusta 2001 do augusta 2002) s mesačným prehľadom (v prípade manželov obaja)
- čestné prehlásenie, že nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu či rodinného domu
- nesmie byť zaťažený hypotekárnym úverom
- potvrdenie zamestnávateľa o vedení zrážok (pôžičky, výživné...)
- v prípade podnikateľských subjektov potvrdenie daňového úradu, že nemá pohľadávky voči štátu a treba doložiť i potrebné daňové priznania
Tieto potvrdenia doručia záujemcovia na základe vyzvania listom, ktorý im bude zaslaný, na miestny Obecný úrad najneskôr však do 20. 10. 2002.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Rôzne
V tomto bode programu poslanci OZ prerokovali doručené žiadosti pred Obecné zastupiteľstvo.
David Šmíra, obch. zástupca firmy Labyrint s.r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove služieb, za účelom zriadenia kancelárie v miestnosti bývalej opravy obuvi, v ktorej sa bude zdržiavať iba 4x v mesiaci.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne schválilo a doporučilo jasne stanoviť podmienky prenájmu.
Zahatlan Miroslav – žiadosť o zmenu užívateľských práv k pozemku na ktorom má postavenú studňu a ktorý je v užívaní obce.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo PROTI 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zmenu užívateľských práv jednohlasne zamietlo.
Planeta Jaroslav – žiadosť o odkúpenie ručnej ohýbačky do 1000 mm.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo PROTI 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie ručnej ohýbačky jednohlasne zamietlo.
Pavlík Milan – žiadosť o zmenu užívateľ pozemku KN 4138, kde je ako užívateľ vedená obec
O predloženej žiadosti z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne schválilo nakoľko vlastníkom podľa EN je otec p. Pavlíka a do roku 1985 bol vedený i ako užívateľ.
Miroslav Zajac – žiadosť o úľavu na poplatkoch za odvoz TKO za rok 2002 za syna Miroslava Zajaca, ktorý sa z dôvodu štúdia zdržuje v mieste trvalého bydliska 1 až 2 dni v mesiaci.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo PROTI 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu jednohlasne zamietlo.
Jurčacková Anna – žiadosť o majetkové vysporiadanie nehnuteľností v lokalite Obecného úradu obce Vysoká nad Kysuckou. Tento list prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo list zobralo na vedomie a požiadalo starostu obce aby p. Jurčackovej zaslal kompetentnú odpoveď, nakoľko žiaden z poslancov tento problém bližšie nepozná a starosta ako jediný sa ním zaoberal. Pozn.: Starostom vypracovaná a zaslaná odpoveď tvorí prílohu tejto zápisnice.
ŽSR – informácia o pripravovanom zrušení koľají č. 2 a č. 3 a výhybiek č. 1,2,3 vo Vysokej nad Kysucou. Informáciu zreferoval starosta obce.
Starosta obce ďalej informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o záujme Závodu AVC Čadca o odkúpenie pozemku KN 1475/4, ktorý sa nachádza bod stavbou Čističky odpadových vôd a ktorý je vo vlastníctve obce. Existuje tu totiž možnosť pozemok veľmi výhodne odpredať spomenutému záujemcovi. O predloženej ponuke odpredať pozemok pod ČOV z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda odpredaj pozemku za čo najvýhodnejšiu cenu jednohlasne schválilo.
Prednosta Obecného úradu Ján Filo zreferoval prítomným poslancom Uznesenie zo zasadnutia Správnej rady Združenia TKO SEMETEŠ, n.o., ktoré sa konalo dňa 19. 9. 2002 a v ktorom sa hovorí o úhrade investičných nákladov vo výške 45 347,- Sk. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanec p. Holičár požiadal starostu obce aby upozornil zodpovednú firmu, ktorá počas plynofikácie vážne poškodila prechod cez železnicu v časti u Sivičkov.
Starosta obce prítomným pripomenul, že najbližšia mimoriadna schôdza OZ sa bude konať 25. 10. 2002 na ktorej sa budú prideľovať nájomné obecné byty.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Po čiastočných úpravách dal starosta obce o uznesení hlasovať. O predloženom návrhu z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

--------------------------

 

Zápisnica č. 5/2002 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 25. 10. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Výstavba a nadstavba nájomných bytov – prideľovanie
4. Rôzne
5. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Následne nato oboznámil prítomných s programom schôdze, ktorý navrhol upraviť a to presunutím bodu – Rôzne pred bod – Výstavba a nadstavba nájomných bytov – prideľovanie.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Jozef Holičár. Ako overovatelia zápisnice boli určení p. Ján Lysík a p. Jozef Jurčo.

Ad. 3 Rôzne
V tomto bode programu dnešnej schôdze poslanci prerokovali došlé žiadosti.
David Šmíra, obch. zástupca firmy Labyrint s.r.o. - žiadosť o preplatenie sumy za nákup podlahovej krytiny do miestnosti bývalej opravy obuvi, v ktorej sa bude zdržiavať iba 4x v mesiaci.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo PROTI 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Jozef Jankech, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA. Hlasovania sa NEZDRŽALI 2 poslanci: Jozef Holičár a MUDr. Tibor Janík.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne neschválilo.
KVETINÁRSTVO - Peter Pšenica – žiadosť o prenajatie priestoru garáže Domu služieb za účelom rozšírenia prevádzky o poskytovanie pohrebných služieb.
O predloženej žiadosti z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zmenu užívateľských práv jednohlasne schválilo.
MŠ Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti
Z následnej diskusie poslancov vzišiel návrh prispieť sumou 100,- Sk na dieťa.
O predloženom návrhu z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne schválilo.
Strkáčová Božena – ústna žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dostavbu rodinného domu (žiadosť tlmočil starosta obce)
O predloženej žiadosti z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo PROTI 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Jozef Jankech, Jozef Holičár, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA. Hlasovania sa ZDRŽAL poslanec: MUDr. Tibor Janík.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne neschválilo
Fulierová Helena – žiadosť o zníženie funkčného príplatku z dôvodu obáv o nevyplatenie miezd zamestnancom MŠ
Po následnej diskusii poslancov OZ a p. Heleny Fulierovej, riaditeľky MŠ sa spoločne dohodli, že predmetná žiadosť nebude riešená na tomto OZ
V závere tohoto bodu programu informoval starosta obce prítomných o pripravovanom kultúrnom programe pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, ktorý sa bude konať dňa 5. 12. 2002 o 16:00 hod.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Výstavba a nadstavba nájomných bytov - prideľovanie
Tento bod programu bol čiastočne rozpracovaný na ostatnej schôdzi OZ, kde boli uznesením 4/2002 prijaté i podmienky schválenia bytu. Do 21. 10. 2002 mali záujemcovia o byt predložiť potrebné potvrdenia. Opätovne upozornil, že tieto byty nie sú sociálne. Náklady na nájomné budú predstavovať:
3 izbové: od 2 850,- Sk do 2 900,- Sk
2 izbové: od 2 100,- Sk do 2 500,- Sk
1 izbové: od 1 300,- Sk do 1 500,- Sk
Presný zoznam kandidátov a skutočnosť či spĺňajú resp. nespĺňajú uvedené podmienky a zároveň i informáciu o tom o aký byt majú záujem, tvorí zvláštnu oddelenú prílohu tejto zápisnice (spis v plnom znení sa nachádza u starostu obce).
Následne nato boli vyčlenení kandidáti, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Zoznam týchto kandidátov obdržal v písomnej podobe každý poslanec. Kvôli prehľadnosti hlasovania, každý poslanec svoj zoznam podpísal a v ňom bude udeľovať hlasy jednotlivým záujemcom o byt. Po udelení hlasov sa zoznamy pozbierajú a hlasy budú sčítané starostom obce a obecným kontrolórom, ktorí zároveň oznámia i výsledok.
Obecné zastupiteľstvo malo rozdeliť v celku 14 bytov. Z toho 4 trojizbové, 6 dvojizbových (bezbariérové 2) a 4 jednoizbové.
Keďže niektorí uchádzači uvádzali, že majú záujem o hociktorý byt (teda o 3, 2 alebo 1 izbový), Obecné zastupiteľstvo dospelo k názoru, že najskôr sa bude hlasovať o trojizbových bytoch.
Následne nato mohol každý poslanec udeliť štyri trojizbové byty. Hlasovacie listiny boli pozbierané. Po sčítaní hlasov starostom a obecným kontrolórom starosta oznámil nasledovný výsledok:
3 – izbové byty:
 Ehlová Antónia – 2 hlasy
 Ježíková Sláva – 9 hlasov
 Sojková Tatiana – 4 hlasy
 Mehešová Daniela – 4 hlasy
 Lovasz Ján – 8 hlasov
 Malík Daniel – 1 hlas
 Varecha Pavol – 2 hlasy
 Cipková Mária – 8 hlasov
 Vavrica Miroslav – 2 hlasy
 Žideková Drahomíra – 7 hlasov
 Kubica Marián a Ivana – 3 hlasy
 Cviklová Daniela – 1 hlas
Na základe týchto výsledkov boli trojizbové byty pridelené 4 uchádzačom, ktorí získali najväčší počet hlasov a to:
- Ježíková Sláva – 9 hlasov
- Lovasz Ján – 8 hlasov
- Cipková Mária – 8 hlasov
- Žideková Drahomíra – 7 hlasov
Ostatní uchádzači boli opäť zaradení do hlasovania a mali možnosť získať byty dvojizbové.
Hlasovacie listiny boli opätovne rozdané poslancom podľa mien a tí mali teraz možnosť udeliť dvojizbové byty 6 uchádzačom, čo znamená, že každý poslanec mohol udeliť 6 hlasov s tým, že dva bezbariérové byty získajú prvý dvaja uchádzači, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Hlasovacie listiny boli opäť pozbierané a udelené hlasy boli starostom obecným kontrolórom spočítané, ktorí následne oznámili tieto výsledky o počte hlasov:
2 – izbové byty:
 Ďurčanský Ján – 3 hlasy
 Ehlová Antónia – 9 hlasov
 Varecha Anton – 11 hlasov
 Belová Kamila – 1 hlas
 Kysela Jozef – 1 hlas
 Ciesarík Marcel a Martina – 2 hlasy
 Smieško Michal – 2 hlasy
 Sojková Tatiana – 9 hlasy
 Mehešová Daniela – 7 hlasov
 Marčišová Elena – 2 hlasy
 Nekoraníková Jana – 2 hlasy
 Malík Daniel – 1 hlas
 Varecha Pavol – 1 hlas
 Burkoňová Anna 1 hlas
 Vavrica Miroslav – 5 hlasov
 Kubica Marián a Ivana – 1 hlas
 Ďurčanský Ladislav – 2 hlasy
 Hoďáková Ľubica – 8 hlasov
 Cviklová Daniela – 10 hlasov
Podľa tohoto hlasovania boli dvojizbové byty pridelené prvým 6 uchádzačom, ktorí získali najväčší počet hlasov a to:
- Varecha Anton – 11 hlasov (bezbariérový)
- Cviklová Daniela – 10 hlasov (bezbariérový)
- Ehlová Antónia – 9 hlasov
- Sojková Tatiana – 9 hlasov
- Hoďáková Ľubica – 8 hlasov
- Mehešová Daniela – 7 hlasov
Podľa tohoto hlasovania majú prvý dvaja uchádzači (Varecha Anton a Cviklová Daniela) nárok na bezbariérový byt. Uchádzač Anton Varecha sa však bezbariérového bytu vzdal a preto malo obecné zastupiteľstvo rozhodnúť, komu (nakoľko mali ďalší dvaja v poradí zhodný počet hlasov) bude pridelený druhý bezbariérový byt. Následne nato dal hlasovať, ktorí z prítomných je za pridelenie bezbariérového bytu p. Ehlovej Antónii. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Ďalej dal starosta obce hlasovať, ktorí z prítomných poslancov sú za pridelenie bezbariérového bytu p. Sojkovej Tatiane. z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo PROTI 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Jozef Jankech, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA. ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Podľa výsledkov hlasovania bol bezbariérový byt jednohlasne schválený pre p. Ehlovú Antóniu.
Uchádzači, ktorí žiadali o dvojizbový byt a tento im nebol schválený a taktiež žiadali i o byt jednoizbový, boli zaradení do ďalšieho hlasovania. Poslancom boli opäť vrátené hlasovacie listy. Tento krát v nich vyznačili štyroch uchádzačov o jednoizbový byt. Tlačivá z hlasmi boli pozbierané a odovzdané starostovi a obecnému kontrolórovi, ktorí po sčítaní hlasov oznámili tieto výsledky:
1 – izbové byty:
 Ďurčanský Ján – 13 hlasov
 Belová Kamila – 10 hlasov
 Kysela Jozef – 12 hlasov
 Meheš Jozef – 1 hlas
 Nekoraníková Jana – 1 hlas
 Šimek Miroslav – 1 hlas
 Huček Milan – 1 hlas
 Vilimová Adela – 13 hlasov
Na základe tohoto hlasovania boli štyri jednoizbové byty pridelené prvým štyrom uchádzačom, ktorí získali najväčší počet hlasov a to:
- Ďurčanský Ján – 13 hlasov
- Vilimová Adela – 13 hlasov
- Kysela Jozef – 12 hlasov
- Belová Kamila – 10 hlasov
Týmto hlasovaním bolo udelených všetkých 14 obecných nájomných bytov. Uchádzači, ktorým nebol byt pridelený budú naďalej so svojimi žiadosťami o byt evidovaný na Obecnom úrade a v prípade uvoľnenia bytu príp. výstavby nových bytov, budú tieto žiadosti, pokiaľ budú spĺňať náležité podmienky, opätovne vzaté do úvahy.
Uchádzačom, ktorým bol obecný nájomný byt schválený budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení a budú mať možnosť do 10 dní od doručenia, vyjadriť sa k tejto skutočnosti.
V závere starosta konštatoval, že byty nie je možné si vymieňať!
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Záver
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Jozef Holičár predniesla návrh na uznesenie. Po čiastočných úpravách dal starosta obce o uznesení hlasovať. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

---------------------------

 

Zápisnica č. 6/2002 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 11. 2002 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Slávnostné ukončenie volebného obdobia
4. Rôzne
5. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a hostí na poslednej slávnostnej schôdzi tohto Obecného zastupiteľstva. Následne nato oboznámil prítomných s programom schôdze, ktorý navrhol upraviť a to o rozšírenie bodu rôzne o pridelenie dvoch nájomných bytov a prehodiť poradie bodov 3. a 4.
Ďalej prítomných poslancov informoval, že poslancami zostanú vo funkcii až do sľubu nových poslancov .

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovatelia zápisnice boli určení p. Jozef Holičár a p. Jozef Zborovan.

Ad. 3 Rôzne
V tomto bode programu, tak ako to uviedol starosta obce už v úvode tejto schôdze, treba doriešiť problematiku obecných bytov v nadstavbe a prístavbe ZS. Každému zo žiadateľov bolo zaslané na základe uznesenia č. 5/2002 oznámenie o schválení resp. zamietnutí žiadosti o pridelenie obecného bytu. Žiadatelia, ktorým bol obecný byt schválený, mali možnosť vyjadriť sa do 10 dní k tomuto oznámeniu a to či schválený byt príjmajú prípadne sa ho zriekajú.
Podľa počtu pridelených hlasov boli nájomné byty pridelené nasledovne:
byt č.1 – Cviklová Daniela
byt č.2 – Ehlová Antónia
byt č.3 – Cipková Mária
byt č.4 – Žideková Drahomíra
byt č.5 – Mehešová Daniela
byt č.6 - Hoďáková Ľubica
byt č.7 – Varecha Anton
byt č.8 – Sojková Tatiana
byt č.9 – Belová Kamila
byt č.10 – Kysela Jozef
byt č.11 – Ďurčanský Ján
byt č.12 - Ježíková Sláva
byt č.13 – Vilimová Adela
byt č.14 – Lovasz Ján
Do dnešného dňa obdržal starosta obce 12 vyjadrení, v ktorých žiadatelia súhlasia s prideleným bytom a 2 oznámenia v ktorých sa Mgr. Anton Varecha a Ján Ďučanský pridelených bytov zriekajú. To znamená, že na dnešnej schôdzi OZ bude nutné tieto byty prideliť dvom ďalším žiadateľom.
Prítomným poslancom starosta odovzdal zoznamy žiadateľov o nájomný byt, ktoré poslanci kvôli prehľadnosti hlasovania i podpísali. Následne nato vyznačili jedného žiadateľa o jednoizbový byt a žiadateľa o dvojizbový byt. Po zozbieraní zoznamov, tieto starosta obce spoločne s obecným kontrolórom spočítali a oznámili nasledovný výsledok:
Jednoizbový byt:
 Smieško Michal – 8 hlasov
 Malík Daniel – 3 hlasy
Dvojizbový byt:
 Varecha Pavol – 8 hlasov
 Ciesarík Marcel a Martina – 2 hlasy
 Pavlatovský a Kubištelová – 1 hlas
Na základe tohoto hlasovania bol jednoizbový byt pridelený Michalovi Smieškovi a dvojizbový Pavlovi Varechovi. Hlasovanie konkrétnych poslancov tvorí neoddeliteľnú súčasť (prílohu) tejto zápisnice.
Po tejto časti programu prišli s oneskorením poslanci Mgr. Martin Machciník a Ján Ďurčanský.
V ďalšej časti tohoto bodu programu bolo prejednanie došlých žiadostí Obecným zastupiteľstvom.
Šubová Anna - žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci pri výstavbe zdroja pitnej vody
O predloženej žiadosti z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo PROTI 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Jozef Jankech, MUDr, Tibor Janík, Jozef Holičár, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol ZA. ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
Mgr. Pavol Kužma – žiadosť o daňové prázdniny
Poslanec Marián Cvikel navrhol hlasovať o daňových prázdninách najneskôr do konca tohoto kalendárneho roku.
O predloženom návrhu z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI. Hlasovania sa ZDRŽAL Mgr. Pavol Kužma.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o daňové prázdniny do konca tohoto kalendárneho roka jednohlasne schválilo.
Miroslav Šimek – žiadosť o opätovné pripojenie na rozvod káblovej televízie
Po následnej diskusii poslancov OZ a starostu obce sa poslanci dohodli na návrhu, že v prípade úhrady 1 500,- Sk mu bude prípojka obnovená avšak v prípade nezaplatenia aspoň jednej ročnej splátky bude prípojka okamžite zrušená.
O predloženom návrhu z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko,Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
V tomto bode programu boli taktiež zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.
Ako prvú starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2002.
Správa p. Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala p. Kubačáková, opäť zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Kubicová. Jej správu taktiež zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Správu o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2002 predniesol prednosta obecného úradu p. Filo.
Správa p. Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Ako poslednú zreferoval starosta obce správu Mgr. Antona Varechu o účasti poslancov na schôdzach OZ a počte prijatých uznesení počas volebného obdobia v rokoch 1999 – 2002.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti starosta predložil prítomným poslancom návrh, aby sa obec riadila až do času schválenia nového rozpočtu rozpočtovým provizóriom. O predloženom návrhu z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko,Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Ďalej starosta obce prítomných poslancov informoval o delegácii z našej obce, ktorá sa zúčastnila 19. 11. 2002 v priestoroch Bratislavského hradu na slávnostnom uvedení do života pamätnej madajly pri príležitosti 30. výročia letu kozmickej lode Apollo 17, ktorého kapitánom bol rodák z našej obce E. A. Cernan. Ďalej starosta pozval všetkých poslancov na slávnostné uvedenie poštovej známky Capt. Eugena A. Cernana, ktoré sa uskutoční 11. 12. 2002 o 14:00 hod. v priestoroch Pamätnej izby E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou.
Poslanci OZ navrhli starostovi opätovne upozorniť firmu K-TEN Company s.r.o. na znečisťovanie cesty smerom na Vrchrieku.
Poslanec OZ Marián Cvikel navrhol kolegom poslancom v rámci plnenia obecného rozpočtu schváliť odmeny poslancom za rok 2002. Po následnej diskusii sa poslanci OZ zhodli na návrhu, že odmeny budú vy platené nasledovne:
- celková suma určená na odmeny – 120 000,- Sk
- z tejto sumy vyplatiť 1 200,- Sk p. Vlaste Gajdicovej za písanie uznesenia
- ostatným poslancom prepočítať odmenu podľa účasti na schôdzach OZ nasledovne: zvyšnú sumu 118 800,- Sk vydeliť celkovým počtom účastí t.j. 90 a výslednú sumu 1 320,- Sk vynásobiť počtom účasti jednotlivých poslancov.
- starostovi obce vyplatiť odmenu vo výške 11/2 mesačného platu
- obecnému kontrolórovi vyplatiť odmenu rovnajúcej sa sume, ktorá bude vyplatená poslancovi s plnou účasťou
O predložených návrhoch z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko,Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Obecné zastupiteľstvo teda schválilo vyplatenie odmien poslancom, obecnému kontrolórovi a starostovi obce v zmysle návrhu schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Záver
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Po čiastočných úpravách dal starosta obce o uznesení hlasovať. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jurčo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za ich prácu a obetavosť počas volebného obdobia 1999 – 2002. Vyjadril však nespokojnosť s nízkou účasťou na zasadaniach OZ niektorých poslancov, ktorí si podľa jeho slov prišli riešiť iba osobné problémy a nemali reálny záujem o prácu pre obec. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách požiadal starosta prítomných o úprimnosť a v záverečnej reči poprial prítomných pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov.
Za poslancov OZ poďakovala starostovi obce za príkladnú „starostovskú prácu“ p. Vlasta Gajdicová.
Následne na to starosta obce túto slávnostnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktoré pôsobilo v obci v rokoch 1999 – 2002 ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo