Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2001 až  č. 7/2001 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2001 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 9. 2. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Hospodárenie obce za rok 2000
5. Všeobecno-záväzné nariadenie pre rok 2001 – schválenie poplatkov
6. Daňové úľavy
7. Rozpočet pre rok 2001
8. Rôzne
9. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov v roku 2001, ktorým sa začalo nové milénium a oboznámil s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Pavol Kužma. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Jozefa Holičára a p. Jozefa Jurču.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Posledné obecné zastupiteľstvo bolo slávnostným vyvrcholením schôdzí Obecného zastupiteľstva v roku 2000. Z toho dôvodu bol na tomto zastupiteľstve prejednaný i menší počet problémov. Starosta obce však poslancom OZ objasnil, že všetky body uznesenia boli splnené.


Ad. 4 Hospodárenie obce za rok 2000
V tomto bode schôdze starosta obce predniesol prítomným poslancom správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce. Starosta sa vyjadril osobitne k príjmovej a osobitne k výdavkovej časti.
Príjmová časť – túto časť obecného rozpočtu predniesol starosta jednotlivo po položkách. Plánovaný príjem do obecnej pokladne za rok 2000 bol 10 241 000,- Sk. Výsledok za rok 2000 bol v skutočnosti 12 389 000,- Sk. Najväčšou príjmovou položkou v roku 2000 bol úver vo výške 4 mil. Sk. Dôležitou príjmovou časťou bola i daň z príjmov fyzických a právnických osôb ako i daň z nehnuteľností. V príjmovej časti sa však nenaplnil rozpočet v príjmoch za odstraňovanie TKO a v poplatkoch za alkohol a tabakové výrobky. Ako možno vidieť v samotnej správe, v príjmovej časti sa vyskytli i položky s ktorými sa pri schvaľovaní obecného rozpočtu na rok 2000 „nepočítalo“.
Výdavková časť – podobne ako predošlú časť i túto prešlo obecné zastupiteľstvo jednotlivo po položkách. V pláne rozpočtu pre rok 2000 sa vychádzalo z predpokladaných výdavkov 10 241 000,- Sk. Skutočné výdavky za rok 2000 boli 11 920 000,- Sk. Ako však konštatoval starosta obce, treba počítať z existujúcim dlhom cca 1 500 000,- Sk. Starosta obce vysvetlil, že vo výdavkovej časti sa značne zvýšili predovšetkým tie položky, ktoré úzko súvisia s pohonnými hmotami a elektrickou energiou, čo spôsobil niekoľkonásobný cenový vzrast elektrickej energie a pohonných hmôt oproti obdobiu, v ktorom sa schvaľoval návrh na Obecný rozpočet pre rok 2000. Podľa slov starostu vzrast podpoložky – mzdy v položke Vnútorná správa, bol spôsobený prijatím pracovníkov na verejno - prospešné práce. I keď sa podľa priloženej správy sa hospodárenie s obecnými financiami dostalo do „účtovného prebytku“, ak zoberieme do úvahy existujúci dlh zostáva nám schodok cca 1 000 000,- Sk.
Podrobná správa o hospodárení obce za rok 2000 v príjmovej ale i výdavkovej časti tvorí v plnom znení prílohu tejto zápisnice.

Ad. 5 Všeobecno-záväzné nariadenie pre rok 2001 – schválenie poplatkov
V tejto časti programu schôdze starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom na všeobecno-záväzné nariadenie ďalej (VZN) č. 2/99, 1/99 a 1/2001. Návrhy v plnom znení tvoria i prílohu tejto zápisnice.
Ako prvý predstavil starosta návrh VZN č. 2/99 pre rok 2001, v ktorom podľa návrhu nedochádza k žiadnym úpravám cenových taríf. Následne nato dal starosta hlasovať o predloženom návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia č. 2/99 pre rok 2001. O predloženom návrhu hlasovalo ZA 8 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Ako druhý predstavil starosta poslancom návrh VZN č. 1/99 pre rok 2001. Po jeho predstavení starostom sa k návrhu VZN č. 1/99 pre rok 2001 vyjadrili samotní poslanci OZ.
- p. Holičár vyjadril svoj nesúhlas s momentálnym vykonávateľom rekonštrukcie káblového rozvodu satelitnej televízie v našej obci a predložil svoj návrh aby tieto práce vykonával pracovník, ktorý sa nachádza bližšie k našej obci. Ďalej požiadal starostu obce o vysvetlenie platenia vyššej sadzby za odber vody.
Starosta prítomných poslancov ubezpečil, že možnosť výmeny údržbára káblového rozvodu satelitnej televízie bola zvážená, avšak v blízkom okolí nie je pracovník, ktorý by spĺňal odborné predpoklady. Čo sa týka zvýšenia ceny za odber 1 m3 vody, toto zvýšenie sa prejaví až pri platení daní v roku 2002, nakoľko zvýšenie 1 m3 ceny vody platí až pre rok 2001. Zároveň starosta obce predložil prítomným poslancom úpravu v predkladanom návrhu VZN 1/99, ktorá sa týka ponechania ceny žetónov na sume 20 Sk pre občanov, avšak pre podnikateľské subjekty zostane cena podľa návrhu – 51,- Sk.
Po následnej diskusii dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia 1/99 pre rok 2001 spoločne i s jeho navrhovanou úpravou. O predloženom návrhu hlasovalo ZA 8 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Ako posledný bol predložený poslancom OZ návrh na Všeobecno-záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov. O predloženom návrhu hlasovalo ZA 8 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené z zápisnici.

Ad. 6 Daňové úľavy
V tomto bode schôdze obecného zastupiteľstva poslanci prejednali žiadosti o daňové úľavy. Kritéria pre daňové úľavy boli nasledovné:
a) zdravotne ťažko postihnutý, samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
b) občania vo veku nad 80 rokov samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
c) občania s nízkym príjmom, čo je:
    pre osobu – 3.500,- Sk
    pre dvojicu – 6.000,- Sk
d) občania žijúci v odľahlých osadách (Poľana, Zlámaná, Zátoka, Šatina, Slončíky, Dučkov, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala – 50% zo stavieb
O navrhnutých kritériách hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Marián Cvikel. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
- Na základe vyššie uvedených kritérií Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani (50% zo stavieb):
Janošcová Mária Vysoká n. Kysucou 832, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Žilinčar Ján Vysoká n. Kysucou 961, Miníková Gizela Vysoká n. Kysucou 396, Rabovcová Antónia Vysoká n. Kysucou 817, Košinárová Katarína Vysoká n. Kysucou 519, Dormanová Anna Vysoká n. Kysucou 515, Krutošíková Anna Vysoká n. Kysucou 694, Barčáková Anna Vysoká n. Kysucou 16, Veselková Katarína Vysoká n. Kysucou 702, Baričáková Mária Vysoká nad Kysucou 906, Šutarík František Vysoká n. Kysucou 66, Mikovčáková Ľudmila Vysoká nad Kysucou 24
- Na základe vyššie uvedených kritérií Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o úľavu na dani:
Turiaková Jitka Vysoká n. Kysucou 1179, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Segečová Anna Vysoká n. Kysucou 321, Zahatlanová Júlia Vysoká n. Kysucou 130, Pavlík štefan a Melánia Vysoká n. Kysucou 318, Papajová Emília Vysoká n. Kysucou 655, Vincent Kubicz Ostrava - Zábřeh
Prejednané žiadosti tvoria v plnom znení prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené z zápisnici.

Ad. 7 Rozpočet obce pre rok 2001
V tejto časti programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ s návrhom obecného rozpočtu na rok 2001.
V prvej časti starosta informoval o príjmovej časti rozpočtu, pričom sa vyjadril jednotlivo ku každej položke, porovnávajúc ich s čerpaním obecného rozpočtu za rok 2000. Na následnú výzvu starostu o vyslovení pripomienok k navrhovanej príjmovej časti sa nevyjadril ani jeden z členov OZ.
V druhej časti tohoto bodu programu oboznámila starosta obce prítomných poslancov s výdavkovou časťou navrhovaného rozpočtu, pričom sa opäť vyjadril jednotlivo ku každej položke. V položke č.2 – Doprava-Výstavba a opravy MK poslancom OZ vysvetlil, že pod touto položkou je zahrnutá predovšetkým výstavba MK smerom na „Vršek“.
Príjmová i výdavková časť rozpočtu sú vyrovnané a každá predstavujú sumu 7 696 000,- Sk. Podľa slov starostu je obecný rozpočet pomerne napätý, nakoľko jeho predkladaná forma nezahŕňa reálny dlh cca 1 500 000,- Sk za výstavbu vodovodu na Nižnom Kelčove a v Hornom Kelčove. Po oboznámení sa s výdavkovou časťou navrhovaného rozpočtu obce na rok 2001 starosta vyzval prítomných poslancov o prednesenie prípadných pripomienok.
- Zamestnankyňa miestnej knižnice p. Anna Vrbinárová navrhla v rozpočte presunúť sumu 5 000,- Sk z položky 5.3 – maľovanie MĽK do položky 5.4 – príspevky.
- Poslanec p. Jozef Jankech navrhol aby časť finančných prostriedkov, ktorá je určená na rekonštrukciu káblového rozvodu satelitnej televízie bola presunutá na predpokladanú opravu zdravotného strediska. Starosta však upozornil, že dokončenie rekonštrukcie satelitnej televízie je primárnou záležitosťou a preto nie je možné zmenšiť sumu finančných prostriedkov určenú na dokončenie rekonštrukcie.
Po prejednaní uvedených návrhov dal starosta obce hlasovať o návrhu obecného rozpočtu pre rok 2001. Z celkového počtu 9 poslancov OZ hlasovalo ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Marián Cvikel. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI. Obecný rozpočet bol teda jednohlasne schválený a v plnom znení tvorí i prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V úvode tohoto bodu starosta oboznámil prítomných poslancov z pripravovaným bezplatným prevodom zdravotného strediska do vlastníctva obce. Prevod by sa mal uskutočniť 1. marca 2001. Zároveň však poukázal na skutočnosť, že do získanej budovy bude potrebné investovať nemalé finančné prostriedky čo samozrejme zaťaží i schválený obecný rozpočet.
V ďalšej časti predstavil starosta obce prítomným poslancom žiadosť SEVAKu. Vláda SR dňa 17. 1. 2001 uznesením č. 35 odsúhlasila postup realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatný prevod majetku štátu do vlastníctva obcí. V lokalite okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Bytča sa uvažuje s vytvorením vodárenskej spoločnosti, ktorá prevezme majetok štátu (SeVaK OZ Čadca, SeVaK OZ Žilina) formou akcií na každú obec v regióne podľa počtu obyvateľov. Za účelom vzniku Žilinsko – Kysuckej vodárenskej spoločnosti bol schválený prípravný výbor so zastúpením každej obce cestou zástupcu ZMOS.
Viacerí z prítomných poslancov vyjadrili svoju osobnú nedôveru a strach, že obec pri vstupe do tejto spoločnosti bude musieť odovzdať nejaký majetok v tomto prípade vodovod.
- starosta však poslancov uistil, že pokiaľ chce obec v budúcnosti budovať kanalizáciu, bez pomoci práve tohoto tvoriaceho sa združenia by výstavba bola nemožná.
- Mgr. Pavol Kužma poslanec OZ, podporil názor starostu obce a dodal, že pokiaľ bude obec v budúcnosti plánovať projekty súvisiace s úžitkovou a odpadovou vodou, musí ísť z väčšinou.
- prednosta OÚ objasnil prítomným poslancom, že existujúce fondy, ktoré poskytujú finančné prostriedky sa s jednotlivcami ani „nebavia“ a predovšetkým zohľadňujú združenia
V závere tejto diskusie dal starosta prítomným poslancom hlasovať o vstupe do tohoto združenia. Z celkového počtu 9 poslancov OZ hlasovalo ZA 7 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma a Marián Cvikel. PROTI hlasovali 2 poslanci: Ján Lysík a Jozef Holičár.Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL. Kópia žiadosti SEVAKu tvorí v plnom znení i prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohoto bodu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Emília Ritnošíková – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na obnovenie vodovodu.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo schválilo a to vo výške 1.000,- Sk na jednu zainteresovanú domácnosť.
Štefan Ševčík – žiadosť o odpustenie platby 5% z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za rok 2000.
Obecné zastupiteľstvo sa k tejto žiadosti vyjadrí až na najbližšej schôdzi OZ.
Róbert Gajdoš – žiadosť o vyjadrenie sa k podnikateľskému zámeru
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Združenie zväzu zdravotne postihnutých ZO Vysoká – žiadosť o pridelenie finančných prostried
Obecné zastupiteľstvo s touto položkou „počítalo“ už v návrhu Obecného rozpočtu a preto žiadosť schválilo vo výške 1.500,- Sk. Tieto finančné prostriedky budú však poskytnuté až po predložení podrobnej finančnej správy o hospodárení spomenutej organizácie.
p. Jozef Jurčo – poslanec OZ, do akej miery sú pravdivé správy o zrušení pobočky Slovenskej sporiteľne v našej obci
Starosta prítomným poslancom oznámil, že Slovenská sporiteľňa zrušila nájomnú zmluvu uzatvorenú s OÚ a doposiaľ sa nový majiteľ ešte neozval, takže táto otázka ostáva ešte otvorená.
starosta – tlmočil žiadosť niekoľkých obyvateľov Horného Kelčova o odkúpenie unimobuniek na „točni“ v hornom Kelčove – Rieke.
Obecné zastupiteľstvo sa však zhodlo, že nakoľko unimobunky môžu byť ešte použité pre účely obce, zostanú vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou.
starosta – tlmočil poslancom OZ pozvánku na Ples Kysučanov, ktorý sa bude konať v Bratislave
Žiaden z poslancov OZ však neprejavil záujem zúčastniť sa spomenutého plesu.
Nakoľko podľa upozornenia starostu obce vstúpil do platnosti zákon o poskytnutí informácií a tento zákon sa dotýka jednak verejného hlasovania členov Obecného zastupiteľstva tak i zverejňovania termínov budúcich schôdzí OZ, v závere tohoto bodu programu sa poslanci Obecného zastupiteľstva dohodli na termínoch schôdzí OZ platných pre rok 2001. Schôdze Obecného zastupiteľstva sa budú konať vždy v piatok a to: 6. 4.; 15. 6.; 10. 8.; 5. 10.;14. 12.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a Mgr. Pavol Kužma predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 9 poslancov OZ hlasovalo ZA prijatie uznesenia 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Marián Cvikel. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI. Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

-----------------

Zápisnica č. 2/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 3. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.Program:
1. Obhliadka zdravotného strediska
2. Otvorenie
3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
5. Prevádzkovanie objektu Zdravotného strediska a činnosti v ňom
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Obhliadka Zdravotného strediska
V tejto časti schôdze Obecného zastupiteľstva sa všetci zúčastnený poslanci OZ presunuli do budovy Zdravotného strediska aby zhodnotili momentálny stav objektu.

Ad.2 Otvorenie
Po návrate poslancov z obhliadky budovy Zdravotného strediska do pamätnej izby A. E. Cernana starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na mimoriadnej schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.3 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Mgr. Pavla Kužmu a p. Petra Dormana.

Ad. 4 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Starosta obce poslancom OZ objasnil, že všetky body uznesenia, ktoré bolo prijaté na poslednej schôdzi OZ zo dňa 9. 2. 2001 boli splnené.

Ad. 5 Prevádzkovanie objektu Zdravotného strediska a činnosti v ňom
V tomto bode schôdze poslanci Obecného zastupiteľstva prejednávali otázku týkajúcu sa prechodu Zdravotného strediska do vlastníctva obce. Je to bod programu, kvôli ktorému bola zvolaná i táto mimoriadna schôdza. V úvode tohoto bodu starosta obce predniesol prítomným poslancom správu, čo všetko prešlo do majetku obce, teda i pohľadávky Zdravotného strediska (správa tvorí prílohu tejto zápisnice). Upozornil však prítomných poslancov, že s predajom predmetných bytov treba počkať, pokiaľ sa situácia o prevode „vyjasní“ a vyslovil svoje presvedčenie, že obec bude mať záujem pokračovať v nájomnej zmluve, ktorá bola svojho času uzavretá medzi Poliklinikou v Turzovke a nájomníkmi bytov.
Starosta obce navrhol v prvom rade preriešiť otázku nájmu bytov, ktoré patria k zdravotnému stredisku. Nájomníkmi týchto bytov sú p. Adriana Zuzkinová a p. Ján Lisík s rodinou a bratom Martinom.
p. Adriana Zuzkinová – nájomníčka bytu, navrhla zmeniť pripravovanú nájomnú zmluvu, nakoľko je jej byt vedený ako byt I. kategórie i napriek tomu, že nemá zabezpečenú dodávku teplej vody, v noci, počas vykurovacieho obdobia, sa byt nevykuruje a podľa jej slov, do bytu taktiež zateká. Preto bude trvať na presune bytu do II. kategórie.
p. Marián Cvikel – poslanec OZ, sa opýtal nájomníkov aký je nájom. Ten mesačne predstavuje 2.500,- Sk
p. Mgr. Pavol Kužma – poslanec OZ, navrhol prešetriť situáciu v bytoch bytovou komisiou, ktorá oznámi výsledok svojho šetrenia na najbližšej schôdzi OZ.
Poslanci OZ ďalej spoločne navrhli, aby momentálny stav bytov bol prešetrený bytovou komisiou.
p. Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, navrhol dočasne spísať s nájomníkmi tzv. Zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej, by nájomníci mohli byty užívať naďalej. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
V ďalšej časti tohoto bodu informoval starosta o momentálnom stave budovy Zdravotného strediska, v ktorom sa nachádza ambulancia všeobecného lekára MUDr. Dušana Šupolu a ambulancia zubného lekára MUDr. Pavla Zimku. Zvyšok budovy je doposiaľ nevyužitý ako mali možnosť vidieť i samotný poslanci.
Ďalej starosta oboznámil prítomných, že už hovoril s MUDr. Michnicom, ktorý má záujem otvoriť v našej obci výdajňu liekov, ktorá by bola otvorená 4 až 5 hodín denne. Pri otvorení prevádzky však MUDr. Michnica žiada úpravu cien za prenájom potrebných priestorov. Podobný prieskum záujmu starosta vykonal i u MUDr. Pavla Košu, ktorý však kvôli zdravotnému stavu svojej manželky nemá záujem otvárať pobočku svojej ambulancie pre deti, avšak prisľúbil, že by mohol v našej obci vykonávať v priestoroch zdravotného strediska preventívne prehliadky.
Nakoľko časť budovy zdravotného strediska nebola dlhý časť využívaná do budovy zateká a je nutná rekonštrukcia celej strechy budovy. Z tohoto dôvodu predstavil starosta obce prítomným poslancom tzv. „Staškovský variant riešenia“, ktorý spočíva v zrealizovaní nadstavby jedno až troj izbovými bytmi. Suma na realizáciu tohoto projektu by bola vykrytá nasledovne: 50% sumy poskytuje štát ako nenávratnú pôžičku (ktorú je možné dostať iba za týmto účelom) a na zvyšných 50% sumy by nám bol od štátu poskytnutý úver s úrokovou sadzbou 4,4%. Podmienkou však je, že nadstavbu musí tvoriť i jeden bezbariérový byt. Podľa slov starostu je tento variant schodný, nakoľko do samotnej opravy strechy by obec musela investovať minimálne 1 mil. plus každoročná údržba. Následne po predstavení projektu starostom obce sa začala medzi poslancami „živá“ diskusia.
Mgr. Pavol Kužma – poslanec OZ, upozornil poslancov na výhodnosť tejto ponuky zo strany štátu. Ďalej podporil možnosti črtajúceho sa rozvoja bývania v obci a vyjadril svoju podporu pri realizácii nadstavby tzv. „Staškovským modelom“.
p. Ján Lysík – poslanec OZ, súhlasí s nutnosťou výstavby nových bytov. Podľa jeho názoru zrealizovanie tzv. „Staškovského modelu“ by prinieslo i kladné zmeny v estetike centra obce a preto sa prikláňa k realizácii tohoto projektu.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, upozornil prítomný na skutočnosť, že nájomné byty budú pre obec stratové, nakoľko na ich údržbu budú použité väčšie náklady ako sa na nich zarobí.
starosta – čiastočne súhlasil s názorom p. Beňa a doplnil, že všetko čo obec poskytuje je stratové. Napr.: údržba ciest, satelitná televízia, odvoz TKO atď. Upozornil však na skutočnosť, že pokiaľ dôjde k odpredaju budovy Zdravotného strediska, obec môže prísť o služby oboch lekárov.
p. Jozef Holičár – poslanec OZ, prikláňa sa k možnosti realizácie tzv. „Staškovským modelom". Avšak navrhol, aby sa poslanci k tejto problematike vrátili i na budúcej schôdzi OZ.
Následne na to dal starosta obce hlasovať o možnosti realizácie nadstavby zdravotného strediska podľa tzv. „Staškovského modelu“ a informoval poslancov, že v prípade jeho schválenia bude na získanie úveru založená budova Požiarnej zbrojnice a samotnej budovy Zdravotného strediska.. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽAL Jozef Beňo. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Následne nato požiadal starosta prítomných poslancov o vyjadrenie sa k problému týkajúceho sa zadania realizácie tejto stavby. Poslanci OZ vyjadrili svoj spoločný názor, aby sa projekt riešil priamym zadaním a tým sa urýchlila jeho realizácia a možnosť získania štátnej pôžičky a úveru. Starosta dal o tomto spoločnom návrhu hlasovať. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V úvode tohoto bodu starosta oboznámil prítomných poslancov z pripravovaným sčítaním ľudí, domov a bytov a vyzval poslancov OZ, aby sa prihlásili do sčítacej komisie ako sčítcí komisári. Za sčítacích komisárov sa prihlásili: Jozef Zborovan, Jozef Jurčo, Peter Dorman, Anna Markuliaková, Vlasta Gajdicová.
V ďalšej časti tohoto bodu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Jozefa Dorociaková – žiadosť o prehodnotenie stanoviska OÚ vo Vysokej nad Kysucou
V následnej diskusii sa k tomuto problému vyjadrila sociálna pracovníčka OÚ p. Margita Kubačáková, ktorá potvrdila svoje predošlé rozhodnutie. Poslanec Mgr. Pavol Kužma vyslovil svoj názor, aby OZ posudzovalo predmetnú vec predovšetkým z ľudského hľadiska. Členovia obecného zastupiteľstva však chápu ťažký údel p. Dorociakovej avšak vzhľadom k existujúcej legislatíve sa nedá „nič robiť“.
Jozef Holičár – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky na predaj potravín v doposiaľ prenajatých priestoroch v budove p.č. 200.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽAL Jozef Holičár. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Jozef Beňo – žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému prevádzkovaniu stolárskej dielne.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽAL Jozef Beňo a Jozef Jurčo. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Urbariálna obec Makov - Vysoká – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Kazíková Silvia – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Hazuka Ján – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Domov dôchodcov Čadca-Horelica – žiadosť o poskytnutie sponzorského daru.
Starosta obce predložil poslancom Obecného zastupiteľstva návrh na sponzorský dar vo výške 1000,- Sk. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 14 poslancov - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo vo výške 1000,- Sk..
Špacaiová Anna – žiadosť o odkúpenie obecného bytu.
Z následnej diskusie týkajúcej sa predaja obecného bytu vzišli dva návrhy, o ktorých dal starosta obce hlasovať:
1. návrh – predať byt p. Anne Špacaiovej
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 5 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Anna Markuliaková, Peter Dorman.
2. návrh – zohľadniť ostatné žiadosti a vyhlásiť verejnú súťaž
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 8 poslancov: Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko.
Obecné zastupiteľstvo teda schválilo návrh č. 2..
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, požiadal predstaviteľov obce, aby zabezpečili umiestnenie tabule „ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ“ na železničnú stanicu, v mieste kde bol v minulosti umiestnený kontajner na železný šrot.
- požiadal predstaviteľov obce, aby formou verejnej vyhlášky upozornili občanov, že pokiaľ sa ich psi budú voľne pohybovať po obci budú odchytený a následne utratený. Predovšetkým sa jedná o psov, ktorí sa zdržujú v blízk sti domu p. Džavikovej.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, požiadala o „vysypanie“ cesty vo Varechovskom potoku
Starosta obce prisľúbil obom poslancom, že tieto požiadavky bude riešiť.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 14 poslancov hlasovalo o prijatí uznesenia - ZA 14 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

-----------------

Zápisnica č. 3/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 6. 4. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Nájomné byty - informácia
5. Rôzne
6. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na v poradí už 3. schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Jozefa Beňa a p. Jozefa Jankecha.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Starosta obce poslancom OZ objasnil, že žiadosti p. Gajdicovej, p. Beňa a DD Čadca-Horelica prednesené na poslednej schôdzi OZ zo dňa 16. 3. 2001 sú v plnení.
Taktiež boli rozposlané vyrozumenia o odpredaji obecného bytu a to všetkým žiadateľom o jeho prenájom.
Doposiaľ však nebola uzavretá zmluva o budúcej zmluve (návrh obecného kontrolóra), nakoľko ešte nie sú presne známe všetky nesplnené pohľadavky ohľadom budovy Zdravotného strediska a priľahlých bytov.
Byty, ktoré sú v užívaní p. Zuskinovou a p. Lisíkom boli obhliadnuté starostom a sociálnou pracovníčkou – členkou bytovej komisie. V tejto súvislosti prečítal starosta prítomným i kategorizáciu bytov podľa Finančného spravodajcu č. 22/1999 – Príloha č.23 k výmeru č. R-1/1996 Podmienky regulácie cien nájmu bytu (fotokópia tvorí i prílohu tejto zápisnice). Podľa starostu teda byt patrí do I. kategórie a bytová komisia by to mala zohľadniť i v nájme.
Nevyriešená zostala doposiaľ i otázka odpustenia platby z predaja alkoholu a tabakových výrobkov p. Štefana Ševčíka. Podľa zistenia p. Gajdicovej, väčšina občanov si propán-butánové nádoby dováža sama prípadne inou cestou a nie prostredníctvom p. Ševčíka. Preto starosta obce navrhol, že p. Ševčík bude vyzvaný, aby predložil zoznam občanov, ktorým zabezpečuje výmenu propán-butánových nádob.
V ďalšej časti tohoto bodu prečítal starosta obce správu ústrednej inventarizačnej komisie (správa tvorí prílohu tejto zápisnice). V správe sa uvádza, že ústredná inventarizačná komisia súhlasí s prevedenou inventarizáciou, avšak nenašla „na svojom mieste“ cirkulár (INV.č. 100/i.), kompresor bez motora (INV.č. 101/I.) a trafo malé (INV.č. 109/I.). Starosta uistil poslancov OZ, že cirkulár a kompresor „existujú“. Avšak zváracie trafo malé bolo pravdepodobne ukradnuté v čase krádeže traktora, keď bolo spoločne s traktorom v jednej garáži. Vyjadril poľutovanie, že sa na túto skutočnosť neprišlo skôr a požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k riešeniu straty zváracieho trafa.
p. Jozef Holičár – poslanec OZ, navrhol „postrašiť“ pracovníkov, ktorí majú prístup do zámočníckej dielne, aby trafo v plnej cene uhradili a tým ich prinútili k priznaniu, kde sa trafo nachádza.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, navrhol spísať kolektívnu zodpovednosť čo znamená, že za predmety nachádzajúce sa v dielni a ktoré sú využívané spoločne všetkými pracovníkmi budú niesť zodpovednosť všetci, ktorí majú do dielne prístup.
- ďalej navrhol aby bol na dvor namontovaný pohybový senzor, ktorý by zapol osvetlenie dvora pri každom pohybe počas noci
ústredná inventarizačná komisia – podľa predloženej správy navrhla stratu zváracieho trafa finančne vykompenzovať osobe, ktorá mala za trafo zodpovednosť. V tomto prípade by za to zodpovedal prednosta úradu, nakoľko trafo nebolo napísané na karte žiadneho zamestnanca.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – sa hlasovania ZDRŽALO 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov nehlasoval ZA ani nebol PROTI.
p. Jozef Beňo - poslanec OZ, navrhol vyradiť zváracie trafo malé z inventarizačného majetku obce.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽAL Jozef Beňo a PROTI bol p.Jozef Jankech.
Návrh p. Jozefa Beňa Obecné zastupiteľstvo schválilo.
V ďalšej časti tohoto bodu starosta obce prítomných upozornil, že spoločne s budovou zdravotného strediska prešiel pod obec i majetok nachádzajúci sa v tejto budove. Z tohoto dôvodu bude je teda nutné vytvoriť inventarizačnú komisiu a previesť inventarizáciu spomenutého majetku.
Nakoľko sa jedná o zdravotnícke veci do odbornej inventarizačnej komisie navrhli poslanci: p. Vlastu Gajdicovú
                                                                                                                                                                     p. Annu Markuliakovú
                                                                                                                                                                     p. MUDr. Tibora Janíka.
O predloženom návrhu na zloženie inventarizačnej komisie hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 10 poslancov: Jozef Beňo, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽALI: Vlasta Gajdicová, MUDr. Tibor Janík, Anna Markuliaková. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Náväzne na vytvorenie inventarizačnej komisie, požiadal starosta obce prítomných poslancov o vytvorenie vyraďovacej komisie, ktorá bude mať za úlohu vyradiť nehodiaci sa majetok z inventáru Obecného úradu pričom členovia dielčích inventarizačných komisií vypracujú návrhy na vyradenie majetku jednotlivých zložiek, v ktorých prebehla inventarizácia. Do vyraďovacej komisie boli navrhnutí:
p. Jozef Beňo
p. Peter Dorman
p. Jozef Zborovan
p. Ján Lysík
p. MUDr. Tibor Janík
O predloženom návrhu na zloženie vyraďovacej komisie hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 8 poslancov: Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Anna Markuliaková, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽALI: Vlasta Gajdicová , Jozef Beňo, MUDr. Tibor Janík, Jozef Zborovan, Peter Dorman. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Nájomné byty - informácia
Ako o prvom podal v tomto bode starosta správu o byte, ktorý momentálne užíva p. Anna Špacaiová. Byt bol odhadcom ocenený na 155 390,- Sk. Ako bolo uvedené vyššie, všetkým záujemcom o jeho niekdajší prenájom boli zaslané vyrozumenia, o možnosti jeho odkúpenia. V prípade viacero kladných žiadostí, ktoré musia byť na OÚ doručené do 23. 4. 2001 na odkúpenie bytu, bude bytovou komisiou vyhlásená jeho dražba.
Ďalej starosta informoval o bytoch patriacich k zdravotnému stredisku, ktorých momentálnymi nájomcami sú p. Zuskinová a p. Lisík. Nakoľko bude nutné na týchto bytoch vykonať opravu strechy, plynofikovať ich, ďalej zrekonštruovať kúrenie čo predstavuje zo strany obce nemalé náklady, obec bude mať prvoradý záujem tieto byty predať. Na tieto byty si ich nájomcovia podľa Zákona č. 182/1993 môžu podať žiadosti na odkúpenie do 31. 5. 2002. Po tomto termíne im byty budú odpredané za aktuálnu tržnú cenu.
p. Ján Lysík – poslanec OZ, komu pôjdu peniaze z predaja bytov?
Starosta prítomných informoval, že podľa posledného prípisu, budú peniaze získané z predaja bytov patriť obci.
Najdiskutovanejšou časťou tohoto bodu programu bol prenájom a plánovaná nadstavba na budove zdravotného strediska.
Čo sa týka prenájmu priestorov v tejto budove, starosta prítomných uistil, že podľa už prebehnutých jednaní bude na bývalom ženskom oddelení na 99% zriadená MUDr. Michnicom výdajňa liekov. Otvorená doposiaľ zostáva otázka výšky nájomného, ktoré žiada zriaďovateľ vzhľadom na vzniknuté výdavky, znížiť na minimum, pričom kúrenie a elektrickú energiu si bude hradiť sám. Vzhľadom na skutočnosť, že miestnosti budú vykurované či budú alebo nebudú využívané, obecné zastupiteľstvo vyjadrilo svoj súhlas so znížením nájomného pričom vyjadrilo plnú podporu starostovi obce o dohodnutí jeho výšky.
O predloženom návrhu prenájmu priestorov v budove zdravotného strediska za účelom zriadenia lekárne hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Ďalej starosta poslancov informoval, že budova zdravotného strediska už bola projektantom premeraná a štúdia by mala byť vypracovaná už po veľkej noci. Jej cena by sa mala pohybovať okolo 50 000,- Sk. Projekt by mal stáť 500 000,- Sk a bude hotový do polovice júna. Podľa slov starostu obec vyvíja snahu aby bolo potrebné čo najskôr hotové, nakoľko je nutné budovu do zimy zastrešiť.
p. Jozef Zborovan – poslanec OZ, s koľkými bytmi projekt počíta?
Starosta objasnil, že projekt počíta približne s 10 dvojizbovými bytmi, ktoré nebudú mať väčšiu výmeru ako 50 m2. Každý byt by mal mať samostatné kúrenie, elektrické hodiny a vodomer. Projektant spracuje aj bývalé detské oddelenie. Bezbariérový byt, ktorý je podmienkou na udelenie štátnej pôžičky, by sa mal po splynofikovaní kotolne urobiť z terajšej uhliarne, nakoľko musí byť rozmermi väčší.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohoto bodu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Anna Dočárová – žiadosť o preberania dôchodku svojho manžela, kvôli jeho zdravotným problémom
O predloženej žiadosti o poberanie manželovho dôchodku hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Magdaléna Dedičová – žiadosť o prenájom 1/2 skladu nachádzajúceho sa pri zastávke SAD, za účelom predaja obuvi a odevov.
O predloženej žiadosti o prenájom priestorov hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Základná škola A.E.Cernana – rozpor k zmluve o triedení druhotných surovín
Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, že zvýšenie ceny žetónov za odvoz TKO je problémom škôl celého okresu. V našej obci sa to taktiež dotýky Domovu dôchodcov, ZŠ Horný Kelčov, Detského domova a Materskej škôlky. V prípade jedného zníženia by sme museli znížiť cenu žetónov všetkým a samozrejme rozdiel do skutočnej ceny odvozu by hradila obec.
O predloženej žiadosti o zníženie ceny žetónov pre ZŠ A.E.Cernana hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - PROTI 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽAL Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov nehlasoval ZA.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, požiadal predstaviteľov obce, ak to bude možné zarovnať nerovnosti terénu pri železničnej stanici
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, poďakovala vedeniu obce za zabezpečenie úpravy prostredia před zdravotným strediskom
- požiadala o vyhotovenie a upevnenie madla na schody vedúce do budovy zdravotného strediska
p. Ján Lysík – poslanec OZ, požiadal predstaviteľov obce o umiestnenie odpadkových košov na autobusové zastávky smerom do Horného Kelčova
p. Peter Dorman – poslanec OZ, požiadal predstaviteľov obce, aby v prípade možnosti poskytla obec materiál na rekonštrukciu lávky, ktorá sa nachádza na Nižnom Kelčove smerom do Škradného
– ďalej požiadal o upozornenie zodpovedných za zber a odvoz TKO, ktorý pravidelne „zabúdajú“ na odvoz skla od potravín na Nižnom Kelčove
p. Marián Cvikel – poslanec OZ, tlmočil žiadosť miestneho p. farára Petra Zimena, aby obec nevyvážala odpad na jeho pozemok při cintoríne
p. Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, požiadal predstaviteľov obce o upozornenie hrobárov, aby udržiavali poriadok v okolí pristavených kontajnerov a zároveň aby boli kontajnery stále otvorené
p. Jozef Zborovan – poslanec OZ, tlmočil sťažnosti občanov ako i zamestnancov železničnej stanice v centre obce, ktorí sa sťažujú na neznesiteľný zápach vzniknutý spaľovaním odpadov zo závodu DAS v Makove. Konkrétne upozornil na p. Matejova.
Starosta obce prisľúbil prítomným poslancom, že navrhnuté žiadosti a podnety prešetrí a spoločne so zodpovednými pracovníkmi bude pracovať na ich odstránení prípadne ich naplnení.
p. MUDr. Tibor Janík – poslanec OZ, navrhol aby sa termín konania schôdze OZ presunul na 1430 hod.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov - ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. PROTI hlasovali: Anna Markuliaková, Peter Dorman. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
V záverečnej diskusii poslanci spoločne súhlasili aby sa cestou obecného rozhlasu odvysielala relácia, prostredníctvom ktorej by sa občania dozvedeli o pripravovanom zákone o lesoch a o nutnosti založiť lesné spoločenstvo.
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo o prijatí uznesenia - ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to Obecného zastupiteľstva ukončil.

-----------------

Zápisnica č. 4/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 6. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Predaj obecného bytu v Hornom Kelčove
5. Výstavba v obci
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na v poradí už 4. schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze a zároveň sa ospravedlnil z prekladu termínu konania sa schôdze Obecného zastupiteľstva.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Milana Pivka a p. Jozefa Holičára.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Starosta obce poslancom OZ objasnil, že potrebné povolenia ohľadom zriadenia lekárne sa momentálne vybavujú a podľa jeho slov: „…lekáreň na 99% v obci bude.“
Taktiež bolo prevedené šetrenia, ktorí občania spaľujú priemyselné odpady z DAS-ky. Nakoľko však nie je vykurovacie obdobie, je nemožné dokázať, že niekto spaľuje tento odpad.
V miestnom rozhlase nebola odvysielaná relácia o nutnosti založenia lesného spoločenstva avšak starosta spoločne s obecným kontrolórom sa zúčastnili zakladajúcej Valnej hromady Drobnovlastníkov lesnej pôdy v Hornom Kelčove.
Ostatné body uznesenia zo schôdze Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. 4. 2001 boli splnené.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, namietal, že doposiaľ neboli na vlakovej stanici umiestnené nápisy „Zákaz sypania odpadu“
Starosta prítomných informoval, že nápisy už sú vyhotovené len sa nestihli osadiť.

Ad. 4 Predaj obecného bytu v Hornom Kelčove
V úvode tohoto bodu oboznámil starosta obce prítomných poslancov zo zápisnicou a s uznesením Rady obecného zastupiteľstva, ktorá zasadala 23. 5. 2001. Následne po rozhodnutí Obecného zastupiteľstva o odpredaji obecného bytu, bolo odposlaných 15 upovedomení o plánovanom odpredaji niekdajším žiadateľom. V stanovenom termíne boli na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručené tri žiadosti o odkúpenie obecného bytu v Hornom Kelčove. Z toho dôvodu Rada OZ predložila návrh tzv. dražobnej komisie v zložení:
MUDr. Tibor Janik – predseda
Vlasta Gajdicová – člen
Margita Kubačáková – zapisovateľka
Ján Lysík – člen
Jozej Vrbinár - člen
O predloženom návrhu zloženia dražobnej komisie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Následne nato dražobná komisia stanovila termín konania sa dražby na 26. 6. 2001 o 1500 hod. v pamätnej izbe A. E. Cernana na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.
p. Anna Špacaiová – súčastná nájomníčka obecného bytu, vyjadrila svoj nesúhlas s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva ponúknuť byt do dražby. Zo strany poslancov OZ nepovažuje za pomoc skutočnosť, že jej bol obecný byt prenajatý na obdobie jedného roka.
Poslanci OZ reagovali na pripomienku p. Špacaiovej a vysvetlili, že byt bol prenajatý na dobu určitú z dôvodu už jeho dávnejšie plánovaného odpredaja.
p. Anna Špacaiová – nesúhlasí s ocenením bytu, ktoré vypracoval súdny znalec a zároveň žiadala o opätovné ohodnotenie bytu.
Obecný kontrolór p. Jozef Vrbinár však nevidí dôvod o opätovné vypracovanie ohodnotenia bytu.
Ďalej starosta informoval o bytoch patriacich k zdravotnému stredisku, ktorých momentálnymi nájomcami sú p. Zuskinová a p. Lisík. Nakoľko bude nutné na týchto bytoch vykonať opravu strechy, plynofikovať ich, ďalej zrekonštruovať kúrenie čo predstavuje zo strany obce nemalé náklady, obec bude mať prvoradý záujem tieto byty predať. Na tieto byty si ich nájomcovia podľa Zákona č. 182/1993 môžu podať žiadosti na odkúpenie do 31. 5. 2002. Po tomto termíne im byty budú odpredané za aktuálnu tržnú cenu. O odkúpenie oboch bytov podali žiadať obaja doterajší nájomníci p. Lisík i p. Zuskinová.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, komu pôjdu peniaze z predaja bytov?
Starosta prítomných informoval, že podľa posledného prípisu, budú peniaze získané z predaja bytov patriť obci.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Výstavba v obci
a) výstavba plynovodu
S výstavbou plynovodu v našej obci sa začalo v júni roku 2000. V súčasnosti je vybudované viac ako 2 km plynového potrubia a je pripojených okolo 40 rodinných domov. V roku 2001 by mala byť ukončená 1. etapa (Jedľovník – Domov dôchodcov; ihrisko – niekde po p. Jančíka) v dĺžke okolo 2,2 km stredotlakového rozvodu + prípojky rodinných domov. Starosta prítomných informoval, že výkopové práce mali začať už 15. 5. 2001 avšak doposiaľ sa SPP nedohodol na rozkopávaní cesty. Práce by sa však mali začať už 20. 6. 2001. Realizácia prípojky smerom k p. Nekoraníkovej je zatiaľ v jednaní.

b) rekonštrukcia satelitného rozvodu
rekonštrukcia satelitného rozvodu mala byť podľa slov starostu ukončená k 15. 6. 2001. Práce sa však predĺžia kvôli problémom s príjmom signálu TV stanice NOVA.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, vyjadril svoju nespokojnosť, že doposiaľ nebola s vykonávateľom prác firmou BISAT spísaná zmluva
p. Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, aby firma BISAT predložila návrh zmluvy a priebežný rozpočet
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Ako účastníci pri podpise zmluvy s firmou BISAT sa príhlásili: p. Jozef Beňo a p. Jozef Zborovan.


c) nadstavba Zdravotného strediska
V tomto bode programu predstavil starosta obce prítomným poslancom štúdiu nadstavby ZS a k 15. 7. 2001 by mal byť spracovaný i projekt. Predpokladané náklady by sa mali pohybovať okolo 12,5 mil Sk + výstavba inžinierskych sietí, ktoré by mala na 20% hradiť obec a na 80% fond bývania.
Do komisie pre verejné obstarávanie boli navrhnutí: MUDr. Tibor Janík, Marián Cvikel, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Pavol Kužma, Ing. Ladislav Kubačák, Ján Filo.
O predloženom návrhu na zloženie komisie na verejné obstarávanie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohoto bodu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Jozef Kubinec – žiadosť o opravu cesty do osady Pokrývky
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – PROTI 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol ZA.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
starosta – do budúcnosti bude OZ v rozpočte plánovať financie na opravu tejto cesty
Silvia Kazíková – žiadosť o odpočítanie nákladov vzniknutých maľovaním prevádzky z nájmu za prevádzku
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – PROTI 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol ZA.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
Silvia Kazíková – žiadosť o predĺženie otváracích hodín z dôvodu usporiadania diskotéky
Jozef Holičár – navrhol aby OZ schválilo usporiadanie diskotéky jeden krát za mesiac
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL. PROTI hlasovala p. Anna Markuliaková.
Obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadavanie diskotéky raz mesačne v čase do 200 hod.
Jozef Beňo + podpísaní občania – sťažnosť na neriešenie „problému psov“, ktorí sa nachádzajú v záhrade p. Džavíkovej
Poslanci navrhli vedeniu obce, že ak to bude finančne možné, aby tieto psy boli odstránené.
Jitka Turiaková – žiadosť o 50% daňovú úľavu
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Jitka Turiaková – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – PROTI 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol ZA.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
Okresný súd v Čadci – voľba prísediacich na roky 2002-2005
V prípade záujmu doterajších prísediacich navrhuje obecné zastupiteľstvo ponechať ich vo funkcii.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Espresso-vináreň, Tibor Gaborík – žiadosť o odkúpenie budovy
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Štefan Ševčík – žiadosť o odpustenie nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov z dôvodu zásobovania niektorých občanov propán-butánovými fľašami
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
starosta – žiadosť o navýšenie sumy určenej na pokrytie výdavkov vzniknutých pri oslavách Dňa detí na 4 500,- Sk
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
starosta – tlmočil žiadosť p. Matejova, p. Opiala a p. Krasuľu o odkúpenie unimobunky, ktorá sa nachádza na pozemku p. Krasuľu a patrila k niekdajšiemu vleku na Hornom Kelčove.
O predložených žiadostiach hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA odpredaj unimobunky p. Krasuľovi 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a unimobunky bude odpredaná p. Krasuľovi i z dôvodu, že doposiaľ stála na jeho pozemku.
p. Jozef Beňo – poslanec OZ, požiadal vedenie obce, o zlepšenie pracovnej morálky pracovníkov prijatých na verejno-prospešné práce
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, požiadala aby pracovníci VPP dokončili čistenie priekop v osade Škradné
p. Jozef Zborovan – poslanec OZ, požiadal o opravu osvetlenia u p. Dočárovej
Starosta obce prisľúbil prítomným poslancom, že navrhnuté žiadosti a podnety prešetrí a spoločne so zodpovednými pracovníkmi bude pracovať na ich naplnení.
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie.
O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Beňo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to Obecného zastupiteľstva ukončil.

 ------------------

Zápisnica č. 5/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 23. 11. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. VZN odpadového hospodárstva obce
5. Miestne poplatky
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na v poradí už 6. schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Pavol Kužma. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Petra Dormana a p. Jozefa Holičára.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
V tejto časti programu schôdze informoval starosta prítomných poslancov o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva.
Ako prvému bodu sa venoval výstavbe plynovodu v našej obci. Podľa slov starostu, na poslednej schôdzi OZ bolo isté, výstavba plynovodu pôjde najďalej po p. Rybičku. Od toho času sa podarilo položiť ešte 320m plynového potrubia až po rodinný dom p. Chromčákovej. K dnešnému dňu je v našej obci plynofikovaných 107 rodinných domov.
Mgr. Milan Pivko – ako sa vyvíja plynofikácia časti obce Horný Kelčov?
Podľa slov starostu obec robí všetky potrebné kroky aby bola plynofikovaná i táto časť obce. Je však predčasné vyslovovať akékoľvek závery pokiaľ neprebehne kompletná privatizácia SPP. Stavbu však nemožno klasifikovať ako samostatnú pretože i Horný Kelčov je súčasťou obce a tá spadá pod stavbu „Plynofikácia obce Vysoká nad Kysucou“ a keďže je táto stavba už rozostavaná bude v záujme SPP ju čo najskôr ukončiť v celosti to znamená, že i s plynofikáciou Horného Kelčova.
Starosta informoval, že potrebné zmluvy k výstavbe malometrážnych bytov v nadstavbe Zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou sú už uzavreté. Taktiež je zabezpečené i finančné krytie stavby. V dnešných dňoch sa stavba už i realizuje.
Z ostatnej schôdze OZ nebola doposiaľ vyplatená finančná výpomoc p. Balážovej, ktorá bola podmienená doložením potrebných potvrdení. Tie však na miestny obecný úrad neboli do dnešného dňa doručené.
Žiadosť p. Macha a spol. o odkúpenie obecného pozemku je v štádiu rozpracovania, nakoľko sa momentálne zhotovuje geometrický plán.
Doposiaľ však nebol vyradený a zlikvidovaný inventarizačný majetok ZS a to z dôvodu, že v dohodnutý termín museli pracovníci OÚ, ktorí sú členmi vyraďovacej komisie nečakane odísť na školenie zapisovateľov pri voľbách do VÚC:
Starosta sa prítomným poslancom ospravedlnil, že pozabudol zaslať blahoprajný telegram p. Cipárovi v mene obce a k jeho vyznamenaniu mu poďakuje osobne.
Ďalej starosta prítomných informoval, že s p. MUDr. Dušanom Šupolom sa osobne rozprával a upozornil ho na niektoré zatiaľ ústne sťažnosti občanov na jeho dochádzku do práce. Svoju osobnú nespokojnosť vyjadrila i p. Ida Chríbiková, ktorá sa ako hosť zúčastnila dnešnej schôdze OZ a navrhla aby p. MUDr. Šupola bol predvolaný na schôdzu OZ. V následnej diskusii týkajúcej sa pracovnej morálky miestneho lekára MUDr. Dušana Šupou navrhli poslanci prešetriť možnosť výmeny lekára v našej obci prípadne zriadenie druhej tzv. „konkurenčnej ordinácie“. Obecný kontrolór p. Vrbinár spoločne s MUDr. Tiborom Janíkom, prítomných upozornili, že doposiaľ to nie je legislatívne možné. Poslanec OZ p. Holičár vyslovil názor, napísať sťažnosti do všetkých dostupných médií. MUDr. Tibor Janík navrhol napísať sťažnosť Okresnému štátnemu lekárovi, Krajskému štátnemu lekárovi, Lekárskej komore, na ministerstvo a všetkým zdravotným poisťovniam. Po opätovnej diskusii poslancov OZ navrhol starosta presunúť tento problém do bodu rôzne.

Ad. 4 VZN odpadového hospodárstva obce
Nakoľko je skládka TKO na Semeši oficiálne uzavretá a momentálne prebieha výber firmy, ktorá bude zabezpečovať odvoz TKO v našej obci je nanajvýš aktuálny problém odpadového hospodárstva obce. Z tohoto dôvodu bol vypracovaný návrh na Všeobecno – záväzné nariadenie obce Vysoká nad Kysucou o nakladaní s odpadmi v obci. Nakoľko je VZN obsahovo obsiahle nebolo posielané poštou každému poslancovi OZ. Písomnú formu VZN obdržali poslanci po dvojiciach priamo na schôdzi OZ.
správu o finančnom hospodárení obce za 1. polrok 2001. Obecné zastupiteľstvo na svojej prvej schôdzi schválilo rozpočet obce vo výške 7 696 000,- Sk v jeho príjmovej časti a 7 696 000,- Sk vo výdavkovej časti. K 30. 6. 2001 predstavovali príjmy do obecného rozpočtu 4 904 000,- Sk a výdavky 4 282 000,- Sk.
p. Ján Lysík – poslanec OZ, v bode číslo5 boli už prečerpané finančné prostriedky, okrem iného i na ozvučenie DK, ktoré nebolo v rozpočte plánované a za čo budú nakúpené knihy?
p. Jurčová – účtovníčka OÚ, vysvetlila, že peniaze na ozvučenie DK (30 000,- Sk) pochádzajú z finančnej dotácie fondu PRO SLOVAKIA a finančné prostriedky, ktoré sú určené na nákup kníh do okresnej knižnice sa nachádzajú pod položkou príspevky.
p. MUDr. Tibor Janík – poslanec OZ, na plynofikáciu obce neboli plánované žiadne výdavky a doterajšie hospodárenie obce vykazuje výdavky vo výške 300 000,- Sk.
p. starosta – finančné prostriedky pochádzajú z daru (v príjmovej časti rozpočtu položka č. 20.6). Týmito prostriedkami boli uhradené práce pri stavbe plynovodu firmou B+B s.r.o Korňa v našej obci.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, vo výdavkovej časti rozpočtu položka č.7.1 je pomerne vysoká čiastka za uhlie. Bolo by možné preniesť vyúčtovanie aký veľký finančný objem „sa vrátil“ z nájomného.
starosta – účtovníčka OÚ pripraví do budúcej schôdze OZ presné vyúčtovanie.
p. Peter Dorman – poslanec OZ, navrhol aby poslancom OZ boli vyplatené odmeny za prvý polrok 2001.
V následnej rozprave navrhol p. Jozef Holičár aby sa zmenil doposiaľ zaužívaný systém vyplácania odmien poslancom (paušál 750,- Sk + 400,- Sk za účasť schôdzi OZ) na odmenu za účasť na schôdzi + účasť na zasadnutí rady OZ + účasť na zasadaní komisii OZ. Poslanci však s týmto návrhom nesúhlasili.
p. Jozef Jurčo – poslanec OZ navrhol aby poslancom OZ bola za 1. polrok2001 vyplatená odmena vo výške 1000,- Sk + 500,- Sk za účasť schôdzi OZ.
Následne na to dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Návrh na vyplatenie odmien poslancom bol jednohlasne schválený.
Poslanci OZ spoločne navrhli i vyplatenie polročných odmien starostovi obce vo výške 70% mesačného platu a obecnému kontrolórovi vo výške 4000,- Sk..
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Návrh na vyplatenie odmien starostovi a obecnému kontrolórovi bol jednohlasne schválený.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Výstavba v obci
a) výstavba plynovodu
Podľa slov starostu momentálne prebieha výstavba plynovodu na prepojení v časti medzi Domovom dôchodcov a regulačnou stanicou v Jedľovníku. Táto trasa by mala byť dokončená a zaasfaltovaná do 10. 10. 2001.
Časť stavby plynovodu realizuje i obec z finančných prostriedkov získaných zo štátnej dotácie a to vetví od p. Rybičku zhruba o p. Matejova, plynofikáciu OÚ a ZS a časť smerom ku Šubom.

b) rekonštrukcia satelitného rozvodu
Rekonštrukcia satelitného rozvodu je v poslednej fáze. K dnešnému dňu treba dokončiť rozvody na nižnom konci. Občania, ktorí nezaplatili rekonštrukčný poplatok sú už z rozvodu odpojení.
Podrobnosti týkajúce sa podpísania zmluvy s firmou BISAT boli prejednané vyššie.

c) nadstavba Zdravotného strediska
Výstavba malometrážnych bytov by sa mala začať podľa slov starostu v 10 mesiaci tohoto roku. Započatie výstavby je podmienené úverom. Podmienkou pre získanie úveru je ručenie budovami, ktoré sú majetkom obce. Starosta obce navrhol, aby pre získanie úveru boli založené budovy: Dom kultúry, zdravotné stredisko, dom služieb a požiarny dom.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Z finančných prostriedkov získaných zo štátnej dotácie momentálne prebieha výstavba cesty do osady Vršek. Do budúcnosti je plánovaná oprava ciest do Jedlovníka, do Varechovského potoka, na Skalu a do Putkov.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohoto bodu programu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Pohostinstvo Edita Lajčáková – žiadosť o odpustenie 5% dane z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo na dobu troch mesiacov.
Rudolf Smižík – žiadosť o ponechanie satelitnej prípojky
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Balážová Vlasta – žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
Marián Cvikel – navrhol, aby OZ schválilo udelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 1000,- Sk
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková a Peter Dorman. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Ján Ďurčanský – navrhol, aby OZ schválilo udelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 2000,- Sk
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 2 poslanci: Ján Lysík a Ján Ďurčanský. PROTI návrhu hlasovali: Peter Dorman a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽALI: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník a Anna Markuliaková.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh poslanca Mariána Cvikla o udelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 1000,- Sk.
Vladimír Dorociak – žiadosť o odkúpenie unimobuniek v Hornom Kelčove, ktoré slúžili ako nocľaháreň pre vodičov SAD
Starosta obce poslancov informoval, že unimobunky sú vplyvom počasia značne poškodené a navrhol, že po dohode s p. Dorociakom určia cenu za ktorú budú odpredané.
O predloženej žiadosti a návrhu starostu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť i návrh jednohlasne schválilo.
František Macho, Jozef Vavrica, Stanislav Macho – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN 3858, 3857.
Z priložených podkladov je zrejmé, že žiadatelia si parcely vopred rozdelili. Ostal tu však zostatok v šírke 8,5 m čo predstavuje 170m2, ktorý by podľa názoru poslancov, bol samostatne nepredajný. Obecné zastupiteľstvo teda stanovilo podmienku, že pozemok bude odpredaný iba v prípade, že žiadatelia si rozčlenia i spomínaný zostatok prípadne geometrickým plánom bude zostatok zameraný a bude ho možné predať . Ak budú splnené vyššie uvedené podmienky bude pozemok predaný za zákonom stanovenú cenu 70,- Sk/m2.
O predloženej žiadosti spoločne s podmienkami stanovenými OZ hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť i podmienky jednohlasne schválilo.
Okresný súd v Čadci – voľba prísediacich na roky 2002-2005
Keďže doterajší prísediaci p. Dpt. Jozef Vavrica a p. Jozef Šupčík prejavili záujem zostať vo funkcii prísediacich na Okresnom súde v Čadci, požiadala predsedníčka OS v Čadci o vyjadrenie sa OZ.
O prísediacich na OS hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo prísediacich z našej obce jednohlasne schválilo.
Marián Cvikel – poslanec OZ, požiadal OZ, aby poplatky za stánky v čase hodov, ktoré sú stanovené VZN o predaji v obci, boli v plnej výške prevedené pre potreby TJ SPARTAK Vysoká
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo návrh jednohlasne schválilo.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, predložila poslancom OZ inventárny zoznam predmetov nachádzajúcich sa na zdravotnom stredisku. Zároveň navrhla, aby predmety, ktoré je možné opraviť (stoly, stoličky, písacie stolíky …), boli v prípade záujmu darované požiarnikom, športovcom prípadne iným obecným zložkám a následne nato vyradené a ponúknuté na odpredaj.
p. Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, navrhol aby značne poškodené predmety neboli zaradené do majetku obce, z ktorého by i tak museli byť neskôr vyradené. Preto navrhol ich zlikvidovanie a do majetku obce budú prevedené predmety, ktoré je možné ďalej využívať. Zároveň požiadal OZ o určenie vyraďovacej a likvidačnej komisie pre ZS. Do tejto komisie boli navrhnutí: Vlasta Gajdicová, Emília Jurčová, Anna Vrbinárová a Mgr. Anton Varecha.
O predloženom návrhu na zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo návrh jednohlasne schválilo.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, kedy môžu občania „počítať“ z otvorením lekárne?
Starosta obce vysvetlil, že problém otvorenia lekárne spočíva predovšetkým v našom lekárovi, ktorý v poslednom období chodí do práce veľmi nepravidelne a preto zriaďovatelia majú oprávnený strach z následnej nerentabilnosti.
Poslanci OZ preto navrhli starostovi, aby opätovne dohovoril MUDr. Dušanovi Šupolovi a zároveň ho upozornil na množiace sa sťažnosti zo strany občanov nie len z našej obce, prípadne aby lekára pozval i na schôdzu OZ, kde mu tieto sťažnosti budú osobne poslanci tlmočiť. V prípade nezáujmu a nezlepšenia pracovnej morálky MUDr. Šupolu, navrhlo OZ vedeniu obce napísať sťažnosť na príslušnú lekársku komoru a krajskému štátnemu lekárovi. Poslanci OZ zároveň prisľúbili, individuálne prevedú poslanecký prieskum v ordinácii MUDr. Šupolu.
p. Jozef Holičár – poslanec OZ, navrhol vedeniu obce zaslať blahoprajný telegram rodákovi z našej obce – akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi, k jeho oceneniu, ktoré prevzal z rúk prezidenta SR.
p. Vlasta Gajdicová – poslankyňa OZ, poďakovala starostovi obce za rekonštrukciu lavičky smerom do Škradného.
Starosta však členov OZ upozornil, že poďakovanie patrí predovšetkým poslancovi p. Petrovi Dormanovi, ktorí celú rekonštrukciu zorganizoval.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie.
O predloženom návrhu na uznesenie OZ hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

--------------------

Zápisnica č. 6/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 23. 11. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. VZN obce
5. Poplatky za služby
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na v poradí už 6. schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Pavol Kužma. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Petra Dormana a p. Jozefa Holičára.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
V tejto časti programu schôdze informoval starosta prítomných poslancov o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva.
Ako prvému bodu sa venoval výstavbe plynovodu v našej obci. Podľa slov starostu, na poslednej schôdzi OZ bolo isté, výstavba plynovodu pôjde najďalej po p. Rybičku. Od toho času sa podarilo položiť ešte 320m plynového potrubia až po rodinný dom p. Chromčákovej. K dnešnému dňu je v našej obci plynofikovaných 107 rodinných domov.
Mgr. Milan Pivko – ako sa vyvíja plynofikácia časti obce Horný Kelčov?
Podľa slov starostu obec robí všetky potrebné kroky aby bola plynofikovaná i táto časť obce. Je však predčasné vyslovovať akékoľvek závery pokiaľ neprebehne kompletná privatizácia SPP. Stavbu však nemožno klasifikovať ako samostatnú pretože i Horný Kelčov je súčasťou obce a tá spadá pod stavbu „Plynofikácia obce Vysoká nad Kysucou“ a keďže je táto stavba už rozostavaná bude v záujme SPP ju čo najskôr ukončiť v celosti to znamená, že i s plynofikáciou Horného Kelčova.
Starosta informoval, že potrebné zmluvy k výstavbe malometrážnych bytov v nadstavbe Zdravotného strediska vo Vysokej nad Kysucou sú už uzavreté. Taktiež je zabezpečené i finančné krytie stavby. V dnešných dňoch sa stavba už i realizuje.
Z ostatnej schôdze OZ nebola doposiaľ vyplatená finančná výpomoc p. Balážovej, ktorá bola podmienená doložením potrebných potvrdení. Tie však na miestny obecný úrad neboli do dnešného dňa doručené.
Žiadosť p. Macha a spol. o odkúpenie obecného pozemku je v štádiu rozpracovania, nakoľko sa momentálne zhotovuje geometrický plán.
Doposiaľ však nebol vyradený a zlikvidovaný inventarizačný majetok ZS a to z dôvodu, že v dohodnutý termín museli pracovníci OÚ, ktorí sú členmi vyraďovacej komisie nečakane odísť na školenie zapisovateľov pri voľbách do VÚC:
Starosta sa prítomným poslancom ospravedlnil, že pozabudol zaslať blahoprajný telegram p. Cipárovi v mene obce a k jeho vyznamenaniu mu poďakuje osobne.
Ďalej starosta prítomných informoval, že s p. MUDr. Dušanom Šupolom sa osobne rozprával a upozornil ho na niektoré zatiaľ ústne sťažnosti občanov na jeho dochádzku do práce. Svoju osobnú nespokojnosť vyjadrila i p. Ida Chríbiková, ktorá sa ako hosť zúčastnila dnešnej schôdze OZ a navrhla aby p. MUDr. Šupola bol predvolaný na schôdzu OZ. V následnej diskusii týkajúcej sa pracovnej morálky miestneho lekára MUDr. Dušana Šupou navrhli poslanci prešetriť možnosť výmeny lekára v našej obci prípadne zriadenie druhej tzv. „konkurenčnej ordinácie“. Obecný kontrolór p. Vrbinár spoločne s MUDr. Tiborom Janíkom, prítomných upozornili, že doposiaľ to nie je legislatívne možné. Poslanec OZ p. Holičár vyslovil názor, napísať sťažnosti do všetkých dostupných médií. MUDr. Tibor Janík navrhol napísať sťažnosť Okresnému štátnemu lekárovi, Krajskému štátnemu lekárovi, Lekárskej komore, na ministerstvo a všetkým zdravotným poisťovniam. Po opätovnej diskusii poslancov OZ navrhol starosta presunúť tento problém do bodu rôzne.


Ad. 4 Všeobecno - záväzné nariadenie obce
A) VZN o nakladaní s odpadom v obci
Nakoľko je skládka TKO na Semeši oficiálne uzavretá a momentálne prebieha výber firmy, ktorá bude zabezpečovať odvoz TKO v našej obci je nanajvýš aktuálny problém odpadového hospodárstva obce. Z tohoto dôvodu bol vypracovaný návrh na Všeobecno – záväzné nariadenie obce Vysoká nad Kysucou o nakladaní s odpadmi v obci. Nakoľko je VZN obsahovo obsiahle nebolo posielané poštou každému poslancovi OZ. Písomnú formu VZN obdržali poslanci po dvojiciach priamo na schôdzi OZ. Počas podrobného predstavovania návrhu VZN o odpadoch navrhli poslanci OZ p. Mgr. Kužma a p. Lysík prefotiť materiály každému poslancovi OZ a prerokovať tento bod schôdze OZ na budúcej mimoriadnej schôdzi OZ. Následne na to dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Zúčastnený hosť p. Ida Chríbiková požiadala poslancov o „otvorenú myseľ“ pri prejednávaní tohoto VZN nakoľko pre ňu ako pre dôchodkyňu je omnoho výhodnejší žetónový systém zberu ako množstvový. Nakoľko odchádzala z dnešnej schôdze OZ upozornila poslancov na skutočnosť, že v niektorých obciach na Slovensku dôchodcovia nemusia platiť poplatok za psa a zároveň poslancov požiadala aby túto možnosť zvážili počas prejednávania VZN o miestnych poplatkoch.
Ďalším hosťom na dnešnej schôdzi OZ bola riaditeľka Domovu dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou p. Mária Kováčiková. Prítomných poslancov pri tejto príležitosti oboznámila s problémami, ktoré sa vyskytujú pri zbere TKO v Domove dôchodcov a to: pomerne veľké množstvo odpadu, napĺňanie popolníc občanmi bývajúcimi v blízkosti Domova dôchodcov (neskôr museli popolnice zabezpečiť visiacimi zámkami) a obvinenia, že sa odpad spaľuje priamo v záhrade Domova dôchodcov, ktoré sa však podľa slov p. Kováčikovej nezakladajú na pravde. Ďalej p. riaditeľka Kováčiková vyjadrila svoju nespokojnosť s navrhovanou sumou poplatku za odpad 250,- Sk na osobu, ktorá sa jej zdá pre sociálne zariadenie vysoká.

B) VZN o miestnych poplatkoch
V tejto časti bodu dnešnej schôdze OZ predstavil starosta prítomným poslancom návrh Všeobecno záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch.
Prvým diskutovaným bodom bol §2 bod č. 6. písmeno a). Keďže niektorí z prítomných poslancov boli zato aby kolotočové atrakcie boli vyčlenené z tohoto písmena a aby bol za ich prevádzku počas hodov vyberaný riadny poplatok, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať. Z celkového počtu 11 poslancov bolo – ZA vyberanie poplatku 5 poslancov: Jozef Jurčo, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Mgr. Pavol Kužma a Jozef Zborovan. PROTI vyberaniu poplatku hlasovalo 6 poslancov: Vlasta Gajdicová, MUDr. Tibor Janík, Peter Dorman, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL. Návrh na vyberanie poplatku za kolotočové atrakcie Obecné zastupiteľstvo neschválilo.
Ďalej starosta prítomným predstavil §3 – poplatok za ubytovaciu kapacitu. O predloženom návrhu §3 hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
V §4 – poplatok za psa navrhli poslanci v bode 2 pozmeniť formuláciu na: „Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, ktorý býva sám, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP“. O predloženom návrhu znenia §4 bod 2. hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania SA ZDRŽAL Jozef Jurčo. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Obecné zastupiteľstvo zmenu formulácie v bode 2. schválilo.
Ako ďalší predstavil starosta §5 – poplatok zo vstupného. O predloženom návrhu §5 hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
V §6 – Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov navrhli poslanci OZ doplniť bod 6 písmeno a) nasledovne: „hodnoverné doklady o nadobudnutí výrobkov a ich nadobúdanej cene a tieto na požiadanie správcu poplatku predložiť ku kontrole v mieste pôsobenia subjektu“. O predloženom návrhu §6 a navrhovanej zmene bodu 6. písm. a) hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Ďalej starosta predstavil návrh §7 – poplatok z reklamy. O predloženom návrhu §7 hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Posledným prerokovávaným bol §8 – poplatok za zábavné hracie prístroje. O predloženom návrhu §8 hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Neprerokovaným zostal §9 – poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov. Tento bude prerokovaný na základe uznesenia z tejto schôdze OZ na najbližšej mimoriadnej schôdzi OZ spoločne s VZN o nakladaní s odpadmi v obci.

C) VZN o dani z nehnuteľnosti
V poslednej časti tohoto bodu programu prerokovalo Obecné zastupiteľstvo VZN o dani z nehnuteľnosti.
Starosta prítomným poslancom predstavil znenie návrhu na VZN o dani z nehnuteľnosti. V §10 – úľavy na dani, navrhli poslanci OZ doplniť v bode 2. písmeno d) v nasledujúcom znení: „osobám žijúcich na odľahlých osadách obce a to: Zlámaná, Poľana, Dučkov, Šatina, Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala, Žilinčarovce, Pokryvky i bez podania žiadosti – úľavu 50% zo stavieb“. O predloženom návrhu úpravy §10 bod 2. písm. d) hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Poslanec OZ p. Mgr. Pavol Kužma navrhol znenie §10 bod 2. písmeno c) nasledovne: „osobám samostatne žijúcich sociálne odkázaných s výškou príjmu na 1 osobu = 4000,- Sk a na 2 osoby = 6500,- Sk - úľavu 50% zo stavieb“. O predloženom návrhu úpravy §10 bod 2. písm. c) hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
V závere tohoto bodu dal starosta hlasovať o upravenom návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Poplatky za služby
V tejto časti programu prejednávalo Obecné zastupiteľstvo výšku poplatkov za služby pre obyvateľov. Starosta obce predložil poslancom návrh výšky týchto poplatkov. V bode a) navrhlo obecné zastupiteľstvo vynechať slovo dom a bod a) bude znieť: „Poplatok účastníka káblového rozvodu v obci (byt) – mesačne 30,- Sk“. V bode c) navrhlo Obecné zastupiteľstvo doplniť k: - poplatku za umiestnenie hrobu slovné spojenie „na 10 rokov“. Bod d) navrhli poslanci OZ rozšíriť o: „– poplatok za využitie miestneho rozhlasu za ohlas o úmrtí – 1x zadarmo následne 50,- Sk za každé vyhlásenie“. Bod e) navrhlo Obecné zastupiteľstvo doplniť o: „– poplatok za prenájom Klubu – posedenie 100,- Sk v lete a 200,- Sk v zime; na komerčné účely 300,- Sk v lete a 500,- Sk v zime“. Ďalej poslanci OZ navrhli bod e) doplniť o: „– poplatok za prenájom vestibulu 300,- Sk“ zároveň sa bod e) dopĺňa o: „- za prenájom klubu a sály KD sa vyberá zálohový poplatok 500,- Sk, ktorý sa v prípade nepoškodenia inventáru vracia“. O predloženom návrhu poplatkov za služby obyvateľom po následných doplneniach a úpravách hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.

Ad. 7 Rôzne
V úvode tohoto bodu programu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
p. Adriana Zuskinová – žiadosť o odkúpenie pozemku
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a pozemok bude pred bytom bude p. Zuskinovej odpredaný podľa GP.
Neurologické oddelenie NsP Čadca – žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie EEG a EKG prístrojov
Poslanci OZ sa zhodli na návrhu pomôcť NsP Čadca sumou 1000,- Sk.
O predloženej žiadosti a zároveň i návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík a Ján Ďurčanský. Mgr. Milan Pivko hlasoval PROTI, nakoľko navrhoval pomôcť sumou 2000,- Sk. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo vo výške 1000,- Sk.
p. Július Kruták – žiadosť o poskytnutie sponzorského daru na druhy diel knihy Bodľačie a ruže II.
Poslanci OZ navrhli prideliť sponzorský dar vo výške 1000,- Sk.
O predloženej žiadosti hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie sponzorského daru schválilo vo výške 1000,- Sk.
p. Anna Šubová – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci na vybudovanie novej studne – zdroja pitnej vody
O tejto žiadosti poslanci nehlasovali nakoľko uložili starostovi obce preveriť situáciu priamo na miest a opätovne tento problém predložiť na najbližšiu schôdzu Obecného zastupiteľstva.
p. Tibor Gáborík – žiadosť o zníženie kúpnej ceny budovy espressa
Po následnej diskusii poslancov OZ dal starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať. Z celkového počtu 11 poslancov hlasovalo – PROTI 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol ZA prijatie žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo a navrhlo v prípade záujmu p. Gáboríka o stanovenie splátkového predaja.
Po prejednaní predložených žiadostí sa poslanci OZ vrátili k riešeniu problému pracovnej morálky obecného lekára MUDr. Dušana Šupou, ktorý ostal nedoriešený z časti Ad.3.
Prítomní poslanci OZ navrhli predvolať lekára MUDr. Dušana Šupou na najbližšiu schôdzi OZ a zároveň zaradiť tento problém ako jeden s bodov programu. V prípade nezjednania nápravy navrhli poslanci oboznámiť o tomto probléme príslušné miesta podľa návrhu poslanca OZ p. MUDr. Janíka. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 7 poslancov: Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Poslanci: Vlasta Gajdicová a Jozef Jurčo sa hlasovania NEZDRŽALI. PROTI hlasovali Jozef Holičár a Jozef Zborovan.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo a MUDr. Šupola bude pozvaný na najbližšiu schôdzu Obecného zastupiteľstva.
V závere tohoto bodu programu sa riaditeľka Domovu dôchodcov opýtala na názor poslancov, keď pravdepodobne prejde Domov dôchodcov pod správu obce a zároveň ako občianka sa informovala na možnosť pridelenia finančných prostriedkov pre jej postihnutého syna. Poslanci spoločne so starostom však doposiaľ nezaujímajú žiaden postoj, nakoľko táto vec ešte nie je zákonom doriešená a čo sa týka finančnej výpomoci pre postihnuté dieťa, informovali p. Kováčikovú, aby si podala písomnú žiadosť na OZ o poskytnutie finančnej výpomoci
Nakoľko bod týkajúci sa VZN o nakladaní s odpadmi v obci zostal doposiaľ neprejednaný navrhol starosta obce zvolať dňa 3. 12. 2001 o 1400 hod. mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Pavol Kužma predniesla návrh na uznesenie.
O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov – ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Lysík, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

----------------------

Zápisnica č. 7/2001 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 3. 12. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Prejednanie práce obvodného lekára
5. VZN o nakladaní s odpadmi v obci
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaného hosťa MUDr. Dušana Šupou, ktorý v obci pôsobí ako všeobecný lekár, na v poradí už 7. schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Jána Ďurčanského a p. Mgr. Martina Machciníka.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Nakoľko posledná oficiálna schôdza OZ sa uskutočnila len pred deviatimi dňami, zadané úlohy podľa uznesenia OZ č. 6/2001 sú v plnení a preto sa na tejto mimoriadnej schôdzi OZ poslanci tomuto bodu nevenovali.

Ad. 4 Prejednanie práce obvodného lekára
Tento bod bol do programu schôdze OZ zaradený kvôli množiacim sa sťažnostiam na pracovnú morálku obvodného lekára MUDr. Dušana Šupou, ktorý bol z tohoto dôvodu, na základe žiadosti poslancov OZ, prizvaný i na dnešnú schôdzu OZ. Starosta obce tlmočil MUDr. Dušanovi Šupolovi sťažnosti miestnych občanov, ktorí však nechceli byť menovaný no zároveň ho ubezpečil, že sa nejedná o anonymy. Občania sa sťažujú predovšetkým na opakujúce sa prípady, kedy prídu k lekárovi, častokrát i z veľkej diaľky (Semeteš, Horný Kelčov, Vrchrieka atď.) a lekár nieje prítomný dokonca ani sestrička, ktorá je jeho zamestnankyňou, nevie či lekár v ten deň príde do práce. Ďalšou skupinou sú sťažnosti, kedy síce MUDr. Šupola ordinuje, avšak z nepochopiteľných dôvodov odmietne vyšetriť čakajúcich pacientov, čo zdôvodňuje náhlym odchodom a nedostatkom času. Posledným typom sú sťažnosti, kedy lekár je prítomný v ordinácii avšak z nepochopiteľných dôvodov neordinuje a pacienti kvôli tomu zmeškajú dopravné spoje. Ďalej starosta MUDr. Šupou upozornil, že obec vyvíja veľkú snahu zriadiť v našej obci lekáreň, čo by veľmi pomohlo pacientom, ktorí si musia pre lieky chodiť až do Turzovky. Zriaďovateľom lekárne však, podľa slov starostu, vadí nepravidelnosť dochádzky lekára do zamestnania a to predovšetkým z ekonomického dôvodu, pretože magistra ktorá by tu prišla vydávať lieky by nič nezarobila ak by pacientom nemal kto recepty vypísať. Následne nato vyzval starosta MUDr. Šupou k vyjadreniu sa k predmetným sťažnostiam.
MUDr. Dušan Šupola – povedal, že pokiaľ sa nejedná o konkrétne žiadosti ale iba o anonymy, tie neberie do úvahy. Podľa jeho slov, každá jeho neprítomnosť v ordinácii nebola v žiadnom rozpore s pravidlami a ustanoveniami Lekárskej komory. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje MUDr. Ladislav Kyzek, ktorý má ambulanciu v Makove. Uznal však, že nie všetky absencie boli kvôli pracovným povinnostiam mimo ambulancie. To, že v práci absentoval viac ako je únosné, zdôvodnil rodinnými problémami, pretože sa snažil pomôcť dcéram so školskými problémami, vyplývajúcimi zo začiatku školského roka a vyvrátil možnosť absencie kvôli „nejakej alkoholickej sieste“ a pokiaľ sú pacienti nespokojný s jeho prácou, stále majú možnosť zobrať si kartu a prejsť k inému lekárovi.
Poslanec OZ p. Jozef Holičár uviedol, že prišiel k lekárovi o 1300 hod. a ten ho odmietol ošetriť čo mu zdôvodnil, že musí nutne odísť. Táto situácia sa však podľa slov poslanca opakovala i nasledujúce dva dni čo ho priviedlo k rozhodnutiu zobrať si svoju kartu a prejsť k MUDr. Kyzekovi.. Ďalej p. Holičár uviedol, že keď vo svojom obchode stratil vedomie a odpadol, lekár MUDr. Dušan Šupola mu odkázal, že keď nieje jeho pacient prvú pomoc mu neposkytne.
Poslanec OZ p. Jozef Zborovan taktiež potvrdil, že sedel v čakárni všeobecného lekára takmer 2 hodiny a napriek tomu, že lekár bol v ordinácii z nepochopiteľných dôvodov neordinoval.
Poslanec OZ p. Marián Cvikel vysvetlil MUDr. Šupolovi, že poslanci OZ ale i obyvatelia a pacienti nevidia zmysel v riešení problému spôsobom „zoberiem kartu a idem preč“ čo by mohlo viesť k tomu, že po istom čase by lekár mohol stratiť všetkých pacientov čo by znamenalo, že obvod by zanikol a to nikto v žiadnom prípade nechce.
Na tieto pripomienky reagoval MUDr. Šupola slovami, že poslanci spochybňujú jeho odbornosť v snahe „vyprášiť ho“.
Starosta obce MUDr. Šupou uistil, že nikto z prítomných si nemôže dovoliť spochybniť jeho odbornosť nakoľko členovia OZ nie sú odborníci v jeho odbore a už v žiadnom prípade „nejdeme proti sebe a nechceme sa zbaviť lekára“. Nakoľko však treba brať do úvahy sťažnosti občanov, jedná sa nám o zjednanie nápravy a to predovšetkým v dochádzke lekára do zamestnania a jeho prístupu k pacientom. Podľa slov starostu je pochopiteľné, že ak má niekto osobné alebo rodinné problémy má nárok na voľno, ide však o to aby každá absencia lekára bola vopred oznámená napríklad i cestou obecného rozhlasu aby pacienti zbytočne necestovali a nečakali v ordinácii a to platí i keď sa lekár niekde zdrží a príde trebárs i neskoršie. V tomto prípade stačí vopred informovať o hodine, od ktorej už bude ordinovať. Ak by toto nebolo možné, obec by bola nútená obrátiť sa na inštitúcie podľa návrhu z minulej schôdze OZ.
Poslanec OZ Mgr. Pavol Kužma prítomným povedal, že k práci lekára sa môžu vyjadrovať predovšetkým jeho pacienti. Sťažnosti nespokojných pacientov tlmočil už vyššie starosta. V tejto chvíli môžu poslanci OZ poďakovať MUDr. Dušanovi Šupolovi za účasť na schôdzi OZ. K celej tejto situácii musí Obecné zastupiteľstvo zaujať určité stanovisko, ktoré bude oznámené i lekárovi.
MUDr. Dušan Šupola s týmto návrhom súhlasil. Prítomných uistil, že sa pokúsi pracovnú morálku zlepšiť a zároveň poprosil starostu obce aby ho ihneď informoval, ak by sa niekto sťažoval a on sa bude ihneď snažiť zjednať nápravu.
Starosta obce s týmto záverom súhlasil a v prípade, že lekár MUDr. Dušan Šupola nemá záujem zostať na schôdzi OZ, na ktorej sa budú prejednávať ďalšie body programu, mu poďakoval za účasť.
Poslanci OZ sa spoločne zhodli, že ak sa pracovná morálka a prístup k pacientom po dnešnom sedení s lekárom nezlepší a sťažnosti sa budú opakovať, Obecné zastupiteľstvo bude nútené prijať rozhodnutie, v ktorom by na tieto problémy upozornili Krajského štátneho lekára, Okresného štátneho lekára, Lekársku komoru a všetky zdravotné poisťovne.

Ad. 5 Všeobecno – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi v obci a poplatky za odstraňovanie TKO
A) VZN o nakladaní s odpadmi v obci
V tejto časti programu prejednávalo Obecné zastupiteľstvo VZN o nakladaní s odpadmi, ktoré nebolo prejednané na ostatnej schôdzi OZ zo dňa 23. 11. 2001. Starosta obce prečítal návrh VZN o nakladaní s odpadmi v obci. V následnej diskusii vysvetlil, že poplatok za zber TKO vyplýva zo zákona. Je len otázne či sa Obecné zastupiteľstvo rozhodne pre množstevný alebo intervalový zber, pričom podľa prepočtov pre našu obec lacnejšie vychádza množstevný (žetónový) zber. Následne nato dal starosta hlasovať najskôr za množstevný zber. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽAL Marián Cvikel. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Nakoľko väčšina poslancov hlasovala za množstevný zber o návrhu na intervalový zber TKO starosta už nedával hlasovať. Obecné zastupiteľstvo teda schválilo v našej obci množstevný (žetónový) systém zberu.
B) VZN o miestnych poplatkoch - §9
Spoločne s vyššie uvedeným VZN o nakladaní s odpadmi v obci bolo na dnešnú schôdzu OZ presunuté i VZN o miestnych poplatkoch a to iba §9. Znenie §9 v návrhu VZN o miestnych poplatkoch prečítal starosta obce. Najdiskutovanejšou časťou tohoto VZN bol bod 4. odstavec I. písmeno a) navrhli poslanci rozčleniť na domácnosti do 4 členov domácností a nad 4 členov v domácnosti. To znamená, že do 4 členov domácnosti by bol poplatok na osobu 250,- Sk za rok v čom by bolo zahrnuté 5 žetónov na osobu a za každého člena domácnosti navyše 80,- Sk na osobu za rok v čom by boli 2 žetóny na osobu. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI. Návrh bol jednohlasne schválený a bod a) bude znieť: „pre pôvodcov odpadu – vlastníkov, alebo správcov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na bývanie 250,- Sk na osobu za rok do 4 členov domácnosti (5 žetónov na osobu) trvale prihlásených a následne 80,- Sk za každú ďalšiu osobu (2 žetóny na osobu) trvale prihlásenú a 80,- Sk na osobu za rok prihlásenú na prechodný pobyt (pokiaľ sa táto nezdržuje trvalo v tejto nehnuteľnosti a byte čo by sa považovalo za trvalý pobyt).“
V ďalšej diskusii navrhli poslanci OZ poplatkovo zvýhodniť obyvateľov bývajúcich mimo zastavanej časti obce. Poslanec OZ Marián Cvikel navrhol v odľahlých osadách poplatok 150,- Sk na osobu za rok do 4 členov domácnosti a za každého člena domácnosti navyše 80,- Sk na osobu za rok. V osadách, ktoré sú ťažko dostupné by poplatok podľa návrhu bol 80,- Sk na osobu za rok.
Poslankyňa p. Anna Markuliaková navrhla aby bol poplatok v odľahlých osadách minimálny a to 80,- Sk na osobu za rok bez rozdielu počtu členov v domácnosti.
Starosta obce dal o predložených návrhoch hlasovať. V poradí ako prvý predložil návrh p. Cvikel. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 11 poslancov: Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽALI 4 poslanci: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Anna Markuliaková a Peter Dorman. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Nakoľko návrh p. Cvikla schválila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, o návrhu p. Markuliakovej bolo hlasovať bezpredmetné.
Nakoľko Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo v §9 bod 4 odstavec I. bude rozšírený o písmeno b), ktoré bude znieť nasledovne: „pre pôvodcov odpadu – vlastníkov, alebo správcov nehnuteľností a bytov slúžiacich na bývanie nachádzajúcich sa v odľahlých osadách 150,- Sk na osobu za rok do 4 členov domácnosti trvale prihlásených a následne 80,- Sk za každú ďalšiu osobu trvale prihlásenú.“ a ďalej bude rozšírený o písmeno c), ktoré bude znieť: „pre pôvodcov odpadu – vlastníkov, alebo správcov nehnuteľností a bytov slúžiacich na bývanie nachádzajúcich sa v nedostupných osadách 80,- Sk na osobu za rok trvale prihlásenú.“
V praxi to znamená, že v osadách budú rozmiestnené kontajnery a viac objemové zberné nádoby, ktoré sa budú odvážať tak ako to stanovuje VZN č. 2/2001 o nakladaní s odpadmi v obci. Pre sprehľadnenie vyberania poplatkov bude nutné vytvoriť klasifikáciu odľahlých a ťažko dostupných osád v obci.
Taktiež v §9 bod 4 odstavec I. podľa samotného návrhu zahŕňa i poplatky týkajúcich sa nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu. V návrhu bola výška tohoto poplatku za TKO 80,- Sk na osobu za rok. Poslanec OZ p. Marián Cvikel navrhol tento poplatok zvýšiť na 150,- Sk na osobu za rok. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽALA p. Anna Markuliaková. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Návrh bol teda scválený a §9 bod4 odstavec I. písmeno d) bude znieť: „pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu 150,- Sk osobu za rok prihlásenú na prechodný pobyt“.
V odstavci II. bodu 4 v §9 navrhli poslanci OZ vyškrtnúť písmeno e) nakoľko ho považovali za zbytočné a predošlými úpravami bol jeho obsah už schválený.
Počet žetónov na osobu v odstavci II. bodu 4 písmeno a) až d) vypočítame, keď zaplatenú sumu vydelíme cenou žetónu, čo je 40,- Sk (napr. za poplatok 80,- Sk za osobu na rok dostanem 2 žetóny).
O taktom upravenom §9 Všeobecno-záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch dal starosta obce hlasovať. Z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
V ďalšej časti tohoto bodu programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov s návrhom Zásad hospodárenia s majetkom obce. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Rôzne
V úvode tohoto bodu programu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Pred prednesením samotných žiadostí starosta obce oboznámil prítomných s vyrozumením o vypovedaní nájmu priestorov zo strany Slovenskej sporiteľne.
Materská škola Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančného daru na zakúpenie hračiek
Poslanci spoločne navrhli poskytnúť materskej škole finančný dar vo výške 5 000,- Sk.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Obyvatelia z časti obce „Závodie“ – žiadosť o zrealizovanie verejného osvetlenia (jedná sa o namontovanie jednej lampy)
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Obyvatelia osady „U Rekši“ – sťažnosť na poškodzovanie prístupovej komunikácie dôsledkom sťahovania drevnej hmoty
Člen Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby p. Marián Cvikel prisľúbil, že komisia situáciu prešetrí na jar, keď zíde sneh.
Starosta prítomných poslancov upozornil, že pravdepodobne už na budúci rok sa bude realizovať plynofikácia kotolne. Poslancom predložil návrh či plynofikáciu má priamym zadaním vykonať firma AVA, ktorej majiteľom je Jozef Vavrica, ktorý si bol už i obzrieť technické parametre kotolne alebo vytvoriť komisiu na výber firmy.
Poslanci súhlasili s priamym zadaním a v následnom hlasovaní hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Peter Dorman – poslanec OZ, v prípade záujmu, kto zabezpečuje čerpanie septikov
Starosta obce vysvetlil, že tieto práce môže zabezpečovať iba spoločnosť s osobitým oprávnením a to buď POKROK Turzovka alebo SEVAK Čadca.
Jozef Beňo – poslanec OZ, vyjadril svoju nespokojnosť zo systémom rozorávania snehu
Po následnej diskusii starosta prítomným poslancom vysvetlil, že prioritou je ráno najskôr rozorať prístupové cesty k Zdravotnému stredisku, k požiarnej zbrojnici, k obchodom a ostatným dôležitým inštitúciám v obci. Následne až potom môže traktorista začať vyorávať bočné prístupové cesty. Třeba však zobrať do úvahy, že jeden traktor rozoráva 73 km bočných ciest v obci čo samozrejme znamená, že nie každý občan môže mať rozhrnutú prístupovú cestu k domu už o 600 hod. ráno. Poslanca p. Beňa starosta upozornil, že traktorista bude rozhŕňať železničnú stanicu po drevený sklad a ďalej nie. Pokiaľ by mal p. Beňo záujem aby traktorista rozhŕňal sneh až po jeho bránu môže na obec zaslať požiadavkový list.
Vlasta Gajdicová – predložila poslancom návrh, aby OZ určilo termín a miesto konania sa poslednej schôdze OZ pre tento kalendárny rok.
Poslanci OZ sa spoločne dohodli na termíne dňa 20. 12. 2001 o 14:30 hod. v priestoroch Espressa u p. Gáboríka.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Nakoľko sa blíži záver tohoto kalendárneho roka navrhla P. Gajdicová schváliť odmeny poslancom OZ a obecnému kontrolórovi. Poslanec OZ p. Marián Cvikel navrhol polročnú odmenu vo výške 3000,- Sk ako „paušál“ + 500,- Sk za každú účasť na schôdzi OZ a na schôdzi Rady OZ. Poslankyňa OZ p. Vlasta Gajdicová navrhla polročnú odmenu vo výške 2000,- Sk ako „paušál“ + 500,- Sk za každú účasť na schôdzi OZ a na schôdzi Rady OZ.
Keďže ako prvý predložil svoj návrh p. Cvikel dal starosta najskôr hlasovať o jeho návrhu. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽAL p. Jozef Jankech. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Návrh p. Mariána Cvikla o výške odmien poslancov a obecného kontrolóra za II. polrok roku 2001 bol schválený a preto starosta obce už o druhom návrhu hlasovať nedával.
Pri príležitosti blížiaceho sa konca roku 2001 navrhol starosta obce vyplatiť odmenu vo výške 1000,- Sk zložkám obce a to: predsedovi DPZ Nižný Kelčov, predsedovi DPZ Vyšný Kelčov a prezidentovi TJ SPRTAK Vysoká. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI. Návrh na vyplatenie odmien predstaviteľom zložiek bol jednohlasne schválený.
Poslanci OZ navrhli vyplatiť odmenu vo výške 1000,- Sk p. Vlaste Gajdicovej za pravidelné vypracovávanie návrhu na uznesenie na schôdzach Obecného zastupiteľstva. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov hlasovalo – ZA 12 poslancov: Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Hlasovania sa ZDRŽALA p. Vlasta Gajdicová. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Návrh na vyplatenie odmeny p. Vlaste Gajdicovej bol schválený.
Poslanci OZ ďalej navrhli vyplatiť odmenu za II. polrok roku 2001 starostovi obce a to vo výške 100% mesačného platu. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI. Návrh na vyplatenie odmeny starostovi obce bol OZ jednohlasne schválený.
Pri príležitosti konania sa každoročnej Mikulášskej slávnosti, ktorú poriada už tradične Obecný úrad a pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov navrhol starosta obce vyčleniť finančné prostriedky vo výške 30,- Sk za jeden mikulášsky balíček a 200,- Sk za balíček, ktorý starosta každoročne dáva občanom našej obce, ktorí sú umiestnený v domovoch dôchodcov. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie.

O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 13 poslancov – ZA 13 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Beňo, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma, Ján Ďurčanský a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

------------------------

Zápisnica č. 8/2001 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 20. 12. 2001 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Zhodnotenie roku 2001
5. Rôzne
6. Záver

Ad.1 Otvorenie
V úvode schôdze Obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov na záverečnej slávnostnej schôdzi Obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s programom schôdze.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice si poslanci Obecného zastupiteľstva vybrali p. Petra Dormana a p. Mgr. Pavla Kužmu.

Ad. 3 Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
Nakoľko posledná oficiálna schôdza OZ sa uskutočnila 3. 12. 2001 všetky úlohy sú v plnení. Starosta však poslanom pripomenul, že na ostatnej schôdzi OZ, nebola schválená cena žetónov, ktoré si budú môcť občania zakúpiť v prípade, že im predplatený počet žetónov na jeden rok nebude postačovať. Poslanci OZ predložili dva návrhy a to 20,- Sk za jeden žetón naviac a druhý 25,- Sk za jeden žetón naviac. Starosta dal hlasovať najskôr o prvom návrhu a to 20,- Sk za jeden žetón naviac. Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Peter Dorman a Ján Lysík. Hlasovania sa ZDRŽALI: Anna Markuliaková, Jozef Jankech a Mgr. Pavol Kužma. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI. Návrh ceny 20,- Sk za každý žetón navyše bol schválený a preto starosta o druhom návrhu nedával hlasovať.
Uznesenie k bodu prijaté, priložená k zápisnici.

Ad. 4 Zhodnotenie roku 2001
V tomto bode programu boli zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.
Ako prvú starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2000.
Správa p. Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala p. Kubačáková, opäť zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Kubicová. Jej správu taktiež zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohoto bodu programu oznámil starosta prítomným poslancom, že ako volený zástupca nemôže podľa nového zákona byť členom žiadnej správnej ani dozornej rady. Týka sa to predovšetkým členstva v správnej a dozornej rade TKO SEMETEŠ n.o. Z toho dôvodu navrhol poslancom OZ, aby členom správnej rady TKO SEMETEŠ n.o. bol prednosta OÚ Ján Filo a členkou dozornej rady TKO SEMETEŠ n.o. účtovníčka OÚ. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 12 poslancov – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
V úvode tohoto bodu programu prejednávali poslanci OZ žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Daneková Júlia – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci na zakúpenie vecí potrebných pre nástup syna na kúpeľnú liečbu
Nakoľko p. Danekovej už bola jednorázová finančná výpomoc poskytnutá 3 krát, poslanci spoločne navrhli poskytnúť finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 12 poslancov – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle predloženého návrhu.
rodina Strkáčová – ústnu žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci z dôvodu zhorenia rodinného domu pri požiari dňa 17. 12. 2001
Poslanec Marián Cvikel navrhol postihnutej rodine poskytnúť výpomoc vo výške 6000,- Sk a následne nato Mgr. Pavol Kužma navrhol odsúhlasiť sumu 10 000,- Sk.
Ako o prvom dal starosta obce hlasovať o návrhu poslanca Mariána Cvikla. Z celkového počtu 12 poslancov hlasovalo – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, Jozef Jankech, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková a Peter Dorman. Hlasovania sa ZDRŽALI: MUDr. Tibor Janík, Ján Lysík a Mgr. Pavol Kužma. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Nakoľko hlasovala ZA nadpolovičná väčšina obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo vo výške 6000,- Sk. O druhom návrhu bolo hlasovať bezpredmetné.
Emília Šupčíková – sťažnosť na nedostatočné rozorávanie snehu na prístupovej ceste k jej rodinnému domu
Starosta prítomným poslancom vysvetlil, že v obci sa sneh rozoráva podľa určitých pravidiel. Najskôr sa rozoráva prístupová cesta k obchodom, k zdravotnému stredisku, ku kostolu, k požiarnym zbrojniciam, k Obecnému úradu, k autobusovým a vlakovým zastávkam a následne nato prichádzajú na radu prístupové cesty k rodinným domom. Tu sa však najskôr rozorávajú prístupové cesty k odľahlým osadám, čo je kvôli sťaženému prístupu už i len do obchodu samozrejme pochopiteľné. Následne nato prichádzajú na radu prístupové cesty v centre obce, kde majú obyvatelia čo sa týka prístupu k inštitúciám určitú výhodu oproti odľahlým osadám. Návšteva k p. Šupčíkovej mohla prísť po chodníku, ktorý vedie k jej rodinnému domu smerom od železničnej stanice, avšak pani Šupčíková požadovala okamžité rozoranie cesty kvôli pohodlnému prístupu autom až k jej rodinnému domu, čo je z pochopiteľných dôvodov kvôli vyťaženiu obecného traktora stále novými návalmi snehu nerealizovateľné. Skutočnosť, že nastane situácia, kedy ani starosta obce ani prednosta OÚ nevedia, kde traktor momentálne rozoráva plánujú predstavitelia obce vyriešiť zakúpením služobného mobilného telefónu traktoristovi, čím sa získa prehľad o jeho polohe.
Jozef Vrbinár – obecný kontrolór, predložil OZ návrh na vykonanie fyzickej inventarizácie obecného majetku v dňoch od 27. 12. 2001 do 31. 12. 2001 a predložil i zloženie dielčích inventarizačných komisií a zloženie centrálnej inventarizačnej komisie.
Pre tento účel boli stanovené inventarizačné komisie v tomto zložení:
a) požiarna zbrojnica Vyšný Kelčov: Ján Ďurčanský - predseda
                                                               Mgr. Milan Pivko
                                                               Jozef Matejík
b) požiarna zbrojnica Nižný Kelčov: Mgr. Anton Varecha - predseda
                                                               Milan Dorman
                                                               Peter Dorman
c) TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou: Jozef Jurčo - predseda
                                                                    Jozef Holičár
                                                                    Marián Cvikel
d) budova Obecného úradu: Ján Filo - predseda
                                                    Margita Kubačáková
                                                    Anna Vrbinárová
                                                    Anna Opialová
                                                    Daniela Kubicová
                                                    Emília Jurčová
                                                    Mgr. Anton Varecha
e) centrálna inventarizačná komisia: Vlasta Gajdicová - predseda
                                                                  Emília Jurčová
                                                                  Jozef Jankech
                                                                  Daniela Kubicová
                                                                  Mgr. Anton Varecha
starosta – predložil poslancom OZ návrh výboru ZO DPO Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, aby bol na miesto odstupujúceho veliteľa Petra Dormana menovaný Obecným zastupiteľstvom nový veliteľ a to Radoslav Frollo. O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 12 poslancov – ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, Marián Cvikel, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková a Ján Lysík. Hlasovania sa ZDRŽALI: Jozef Jurčo, Peter Dorman a Mgr. Pavol Kužma. Nikto z prítomných poslancov nebol PROTI.
Poslankyňa OZ p. Vlasta Gajdicová vyzvala poslancov, aby v prípade osobného záujmu prispeli na zbierku, ktorá je určená ako finančná pomoc bohoslovcovi Martinovi Lisíkovi,. ktorý je sirotou.

Na záver tohoto bodu návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková predniesla návrh na uznesenie.
O predloženom návrhu hlasovalo z celkového počtu 12 poslancov – ZA 12 poslancov: Vlasta Gajdicová, Jozef Holičár, MUDr. Tibor Janík, Jozef Jankech, Marián Cvikel, Jozef Jurčo, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník, Anna Markuliaková, Peter Dorman, Mgr. Pavol Kužma a Ján Lysík. Nikto z prítomných poslancov sa hlasovania NEZDRŽAL ani nebol PROTI.
Obecné zastupiteľstvo teda návrh na uznesenie jednohlasne schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a za celoročnú prácu ako poslancov OZ a schôdzu ukončil. Pri príležitosti konania sa poslednej tohtoročnej schôdze OZ pozval prítomných na malé občerstvenie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada