Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2009 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  3. 9. 2009 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2009 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Oboznámenie s investičných akciami  pre rok 2009
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2009
6. Nájomné zmluvy pre nového praktického lekára a lekáreň
7. 390. výročie prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou – príprava na obecné zastupiteľstvo
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu  9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík a Mgr. Martin Machciník. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Martin Machciník a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík  a Mgr. Martin Machciník. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ
Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenie z minulého OZ, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie splnenie všetkých uznesení OZ 3/2009.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 3/2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Oboznámenie s investičnými akciami  pre rok 2009
Starosta obce predniesol prítomným poslancom informácie o investičných akciách pre rok 2009.

1. Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou
Dňa 22.6.2009 bolo oficiálne odovzdané stavenisko a zahájenie prác na stavbe: "Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou.“
Stavebný dozor: 4 890,00 €
Autorizovaný dozor: 5 000,00 €
Spolu: 417 535,00 €
Dotácia z EÚ cestou MV SR: 386 617,50 €
Celkové rozpočtové náklady: 407 645,00 €
Ukončenie stavby 18.9.2009

2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Realizácia začatá v 04/2009 ukončenie plánované na 06/2009.
Nenávratné finančné prostriedky: 69 413,36 € - prostredníctvom Nórskeho fin. mech.
Vlastné zdroje: 7 713,00 €
Neoprávnené finančné náklady: 14 000,00 €
Celkové rozpočtové náklady: 77 126,19 €
Ukončenie akcie 30.9.2009

3. Regulácia farského potoka a odvodnenie cintorína
Práce zahájené v 04/2009 plánované ukončenie 09/2009
Dotácia s envirofondu: 53 000,00 €
Vlastné zdroje: 3 700,00 €
Ukončenie stavby 1.9.2009

4. Zakúpenie traktora a drviča
Dotácia s Envirofondu: 59 000,00 €
Vlastné zdroje: 9 242,00 €
Celkové náklady: 68 242,00 €
Dodávka traktora a drviča k 15.10.2009

 

Ad. 5 Zmena rozpočtu obce na rok 2009
Starosta obce vyzval pracovníčku OÚ Vysoká nad Kysucou p. Janku Kubalovú aby predniesla návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2009. Hlavná účtovníčka Janka Kubalová predniesla starostovi obce a poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2009.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predloženom návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2009. Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2009, dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3, úprava rozpočtu o sumu 65 413 EUR v príjmovej aj výdavkovej časti, rozpočet obce na rok 2009 ostáva aj naďalej vyrovnaný.
Uznesenie k bodu prijaté priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Nájomné  zmluvy pre nového praktického lekára a lekáreň.
Starosta obce predniesol poslancom OZ pripravené návrhy nájomných zmlúv pre nového praktického lekára a novú lekáreň.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predložených návrhoch nájomných zmlúv.  Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať o predložených návrhoch zmlúv
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo návrhy nájomných zmlúv pre nového praktického lekára a novú lekáreň.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 390. Výročie prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou - príprava na Obecné zastupiteľstvo obce.
Starosta obce predniesol poslancom návrh program hlavných osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci,  ktorý je v súlade zo schváleným kalendárom akcií na rok 2009 pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.

Program od 18. – 21.9.2009
Piatok:
Laserová disko zábava od 19:00 hod. (Kinosála OÚ)
Sobota: Vystúpenie speváka Roba Kazíka od 18:00 hod. (Kinosála OÚ)
Nedeľa: Slávnostná sv. omša 09:30 hod. (Kostol sv. Matúša)
Hodové atrakcie od 08:00 hod. (Námestie obce)
Vystúpenie šermiarskej skupiny JAGO od 11:00 hod. (Námestie obce) 
Futbalový zápas TJ Spartak Vysoká – ŠK Radoľa od 15:30 hod. (TJ Spartak)
Pondelok: Slávnostné OZ od 15:30 hod. (OÚ Vysoká nad Kysucou)
Konsegrácia kostola sv. Matúša od:17:00 hod. (Kostol sv. Matúša)
Slávnostná recepcia a uvedenie do života nového CD folklórnej skupiny Vysočanka od 19:00 hod. (Kinosála OÚ)
    
Starosta obce vyzval prítomných poslancov obce k rozprave o programe. Nakoľko nikto s prítomných poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu osláv  pri príležitosti 390. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo program osláv pri príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Rôzne
Starosta obce predniesol OZ jednotlivé žiadosti žiadateľov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

1. Terézia Chalanová, Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55  – Reakcia k listu zo dňa 10.04.2009 "Prejedanie žiadosti“ doručenému 04.06.2009, ktorý som obdržala ako odpoveď na sťažnosť. 
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k predloženej reakcií na list z 10.4.2009.
Starosta – Navrhujem aby OZ zobralo na vedomie list p. Chalanovej a aby si majetok vysporiadala právnou a zákonnou cestou.
OZ berie na vedomie reakciu p. Chalanovej k listu zo dňa 10.4.2009 a odporúča aby si majetok vysporiadala právnou a zákonnou cestou.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

2. Žiadosť spoločnosti K-Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 o predaji parcely CKN 1475/4 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1479 na ktorej má spoločnosť vo vlastníctve postavenú čističku odpadových vôd čs. 1292 zapísanú na LV č. 10796.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Poslanci OZ sa dohodli že navrhujú cenu vo výške 3,5 € za m2.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu  dal starosta hlasovať o schválení uvedenej žiadosti a ceny 3,5 € za m2:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje žiadosť spoločnosti K-Ten Turzovka s.r.o. o odkúpení parcely CKN 1475/4 za 3,5 €/m2.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

3. Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55, žiadosť o zaokrúhlenie výšky príspevku na dieťa v MŠ od 1.9.2009.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje zaokrúhlenie príspevku na dieťa v MŠ Vysoká nad Kysucou na 6,60 € a v MŠ Horný Kelčov na 3,30 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55, žiadosť o navýšení rozpočtu na chemické čistenie kobercov.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – navrhujem aby sa namiesto investície do čistenia kobercov zakúpili nové koberce v požadovanej sume 600 €.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje návrh starostu obce o zakúpení nových kobercov pre MŠ Vysoká nad Kysucou vo výške 600 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

5. Okresný súd Čadca ul. 17. Novembra 1256, 022 01 Čadca – vec: Vyjadrenie predsedu OS Čadca k navrhovaným kandidátom na voľbu prísediacich v súlade s § 385/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k vyjadreniu predsedu OS Čadca a k navrhovaným kandidátom na voľbu prísediacich.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k vyjadreniu predsedu OS Čadca, dal starosta hlasovať o uvedených kandidátoch:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ volí kandidátov na prísediacich Okresného súdu Čadca v súlade s § 385/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

6. Žiadosť obyvateľov Horný Kelčov  o vybudovaní uličiek, chodníkov a schodiska na cintoríne v Hornom Kelčove.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – navrhujem aby OZ zobralo na vedomie uvedenú žiadosť a aby sa s uvedenou realizáciou stavebných úprav cintorína v Hornom Kelčove počítalo pri príprave rozpočtu na rok 2010, kedy by sa zrealizovali aj uvedené stavebné úpravy.
OZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov Horného Kelčova o vybudovaní uličiek, chodníkov a schodiska na cintoríne v Hornom Kelčove.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

7. Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z dôvodu ukončenia činnosti dlžníkov Bioexpress - Jozef Bitala a MR Shoe - Miroslav Korchaník.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok .
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

8. Žiadosť občanov Horného Kelčova Peter Sekera, Karol Vöröš, Zubacký Ivan o údržbu a opravu časti MK v Hornom Kelčove u Urbana.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík,
Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť občanov Horného Kelčova o oprave a údržbe časti MK u Urbana.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

9. Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na generálnu opravu vozidla Liaz.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť TKO Semeteš o združení finančných prostriedkov na GO vozidla Liaz v výške 1270 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

10. Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na zakúpenie plastových vriec.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť TKO Semeteš o združení finančných prostriedkov na zakúpenie plastových vriec vo výške 94,84 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

11. Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o schválení znenia zmluvy medzi TKO Semeteš n.o. a bankou Dexia.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť TKO Semeteš vo veci znenia zmluvy medzi TKO Semeteš a bankou Dexia.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

12. Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek návrh na vyradenie inventáru v ambulancii MUDr. Dušana Šupolu z dôvodu zmeny obvodného lekára.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo návrh na vyradenie inventáru v ambulancii MUDr. Dušana Šupolu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

13. Žiadosť občanov Horného Kelčova o oprave MK u Urbana
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – navrhujem aby OZ zobralo na vedomie uvedenú žiadosť. Oprava MK u Urbana sa bude realizovať po zrealizovaní napojenia okolitých nehnuteľnosti žiadateľov na nové vodovodné potrubie.
OZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov Horného Kelčova U Urbana a informáciu starostu obce.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

14. Žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o zúčtovanie alkoholických nápojov pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného areálu ihriska TJ Spartak Vysoká a pri príležitosti priateľského družobného zápasu medzi TJ Spartak Vysoká a TJ Horné Obdokovce, ktoré boli schválené v rámci kalendára akcií podujatí pri príležitosti osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť TJ Spartak Vysoká o zúčtovaní alkohol nápojov do uznateľných výdavkov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

15. Žiadosť obyvateľov obytného č.p. 1259 o rekonštrukcií bytových jednotiek a predloženie ponuky dodávateľom stavebných prác.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť obyvateľov obytného domu č. p. 1259 o rekonštrukcií bytových jednotiek a zároveň schválilo cenovú ponuku dodávateľa na vykonanie stavebných prác a dodávku materiálu – Baumit Maxima.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Diskusia
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.

 

Ad. 10 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník.  Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2009 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi, ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada