TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 8/1999 zo schôdze obecného zastupiteľstva konanej 10. 12. 1999 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

 Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh obecného rozpočtu na rok 2000
4. Diskusia
5. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom schôdze, zároveň však vyjadril svoju nespokojnosť z dôvodu oneskoreného príchodu niektorých poslancov.
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Mgr. Milana Pivka a p. MUDr. Tibora Janíka.

Ad. 2 Kontrola uznesení
V tejto časti programu schôdze starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z predošlej schôdze OZ. Konštatoval, že na úlohe p. Jurčovej – zosúladiť položky návrhu rozpočtu so správou o jeho plnení – sa momentálne pracuje. Ďalej starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, že jednorázová finančná výpomoc nebola doposiaľ vyplatená:
a) p. Liskovej - doposiaľ nepriložila potrebné potvrdenia
b) p. Konkolovej – sa doviezlo drevo v hodnote 1.000,- Sk a zvyšná suma (1.000,- Sk) zo schválenej čiastky jej bude započítaná do pohrebu jej zomrelého manžela, ktorý zomrel 8. 12. 1999 a bol pochovaný na obecné trovy vo výške 4.077,- Sk
c) p. Danekovej – boli v sume 3.000,- Sk zakúpené plienky pre jej syna, ktorý utrpel vážne poranenia hlavy pri autonehode
Starosta obce ďalej vyjadril svoje obavy z časového priebehu inventarizácie v obci, načo reagoval obecný kontrolór p. Vrbinár Jozef, ktorý upozornil členov inventarizačných komisií, že inventarizácia musí prebehnúť v stanovených termínoch.
Prednosta obce navrhol zrušiť vo VZN č. 1/99, ktoré bolo prijaté Uznesením schôdze OZ 12. 11. 1999, §1 odst. m a v §8 odst. 6 z dôvodu, že by došlo k porušeniu zákona č. 311/92 Zb.
Okrem spomenutého, v tomto bode starosta obce zreferoval správu p. Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato p. Vrbinárová zreferovala návštevnosť a stav výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámila prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 1999.
Správa p. Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala p. Kubačáková, opäť zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 3 Návrh obecného rozpočtu na rok 2000
V tejto časti programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ s návrhom obecného rozpočtu na rok 2000.
V prvej časti starosta informoval o príjmovej časti rozpočtu, pričom sa vyjadril jednotlivo ku každej položke, porovnávajúc ich s návrhom obecného rozpočtu na rok 1999. Výsledkom boli rozdiely v navrhovaných príjmových sumách a okrem iného, podľa slov starostu obec postráda príjmy plynúce zo služieb obecného traktora, ktorý bol však obci odcudzený a preto sa položka z príjmov traktora neobjavuje samostatne. Avšak príjmy z prenajatého traktora sú zaradené, ako vysvetlila p. Jurčová, medzi náhodilé príjmy.
Mgr. Milan Pivko predniesol poslancom návrh, o presune príjmov z prenajatej časti požiarnej zbrojnice Jánom Lysíkom. Podľa jeho návrhu by p. Lysík ročný poplatok za prenájom priestorov požiarnej zbrojnice v Hornom Kelčove odvádzal tamojším požiarnikom a nie obci, čo by však, ako podotkli poslanci, v konečnom dôsledku znamenalo zvýšenie obecných výdavkov na požiarnu ochranu o cca 30.000,- Sk. Po následnej diskusii poslancov, vyzval p. Marián Cvikel zúčastnených poslancov, aby prešli k položke výdavkov a k tomuto problému sa opätovne vrátili. Náväzne nato starosta obce zreferoval výdavky obce, pričom poslancom vysvetlil, že v položke č. 14 (príspevky ZMOS …) je značné poddimenzovanie, pretože podľa jeho slov, aby obec mohla získať isté finančné podpory a granty, musí byť členom pokiaľ možno čo najväčšieho počtu regionálnych a nadregionálnych združení, ktoré tvoria i prílohu tejto zápisnice. Z tohoto dôvodu požiadal poslancov OZ, aby pre tieto účely schválili minimálne 10.000,- Sk.
p. Vlasta Gajdicová reagovala na starostove slová, týkajúce sa ozvučenia domov smútku v centre obce a v Hornom Kelčove myšlienkou, aby sa o ozvučenie okrem obce pričinil i farský úrad.
p. Mgr. Pavol Kužma požiadal p. Vrbinárovú o vypracovanie podrobnejšej dokumentácie o akciách, ktoré prebehli k 380. výročiu vzniku obce. Vo svojom prejave poďakoval p. Šobichovi za rozorávanie ciest. Podľa jeho slov, ba sa malo spomenutých 30.000,- Sk odsúhlasiť pre „Kelčovských“ požiarníkov a to z dôvodu, že jednak poskytli, na svoj úkor, priestory požiarnej zbrojnice na prenájom a jednak, že obec už dlhú dobu nič nepreinvestovala v tejto budove. Vyjadril i však svoje pochopenie pre nepriaznivú finančnú situáciu v TJ Spartak Vysoká nad Kysucou . V časti výdavkov určených na kultúru p. Kužma postrádal finančnú položku vyčlenenú na nákup kníh.
Následne na prejav p. Kužmu nadviazal p. Cvikel, ktorý oboznámil prítomných poslancov s nepriaznivou finančnou situáciou v TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. Konštatoval, že 100.000,- Sk vyčlenených vo výdavkoch pod položkou č. 14 – príspevky, stačí akurát na zaplatenie autobusov.
Starosta obce informoval poslancov o ponuke zaradenia obce do natáčania dokumentárneho filmu o Horných Kysuciach spolu s obcou Makov, mestami Turzovka a Čadca a firmou K - TEN Company, v prípade, že zaplatí 40.000,- Sk za natáčanie. Starosta dal OZ hlasovať o tejto ponuke. V hlasovaní bol 1 poslanec ZA a zvyšných 11 poslancov bolo PROTI, čo znamená, že táto ponuka bola Obecným zastupiteľstvom zamietnutá.
p. Ďurčanský dal poslancom opätovný návrh o presune už spomenutých 30.000,- Sk, ktoré tvoria nájom za prenajímanie požiarnej zbrojnice p. Lysíkom. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať – 7 poslancov bolo ZA, 4 poslanci boli PROTI a 1 sa ZDŽAL. Návrh o presune spomenutej sumy bol teda prijatý.
Poslanca p. Jurča zaujímala výdavková položka č. 8 (bytové a nebytové priestory), predovšetkým položil otázku koľko obec získa ich prenájmom a koľko spätne preinvestuje. Keďže na túto pripomienku nebolo možné podrobne odpovedať, navrhol p. Vrbinár rozdeliť príjmy a výdavky týkajúce sa tejto položky na : nájomné a služby.
p. Kužma vystúpil so svojím návrhom na šetrenie financií vo výdavkovej časti rozpočtu a to predovšetkým znížením poplatkov za telefón, xerox, traktor, tlačivá a materiál na údržbu.
Následne nato nadviazal starosta obce a pomerne pesimisticky informoval prítomných poslancov o finančnej situácii. Preto navrhol navŕšiť príjmy v položke č. 10 (daň s nehnuteľností) o cca 50.000,- Sk, čím vyriešil schodok vzniknutý presunom už spomínaných 30.000,- Sk požiarnikom z Horného Kelčova a zvyšných 20.000,- Sk by prešlo na TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. Starosta ďalej predniesol poslancom návrh o zlepšení finančnej politiky obce a vziať opätovne úver vo výške 3,5 až 4 mil. Sk s úrokovou sadzbou 7%.
p. Lysík vystúpil s návrhom odpredaja niektorých obecných budov (Vináreň – T. Gaborík, bývalá pekáreň), ktorý Obecné zastupiteľstvo privítalo a prijalo ako „priechodnú cestu“ navŕšenia finančných prostriedkov obce.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Diskusia
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
p. Mgr. Anton Varecha – zamestnanec obce, žiadosť o udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy cca 12 dní v jednom kalendárnom roku, z dôvodu nástupu na postgraduálne štúdium v odbore – regionálna geografia, na Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pracovné voľno s náhradou mzdy schválilo.
p. Lysík Ján – poslanec OZ, žiadosť o odpustenie poplatkov z predaja alkoholu a cigariet pre hostinec – Horný Kelčov.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie poplatkov z predaja alkoholu a cigariet v novootvorenej prevádzke v Hornom Kelčove schválilo v dĺžke trvania – 3 mesiace.
ZO DPZ Nižný Kelčov – žiadosť o zakúpenie 4 ks pneumatík do vozidla CAS 25, z dôvodu ich značného opotrebovania.
O tejto žiadosti poslanci nehlasovali, z dôvodu prešetrenia možností získať ojazdené pneumatiky od ZO DPZ v Oščadnici.
p. Kubinec Jozef – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 8.000,- Sk na zakúpenie uhlia.
Obecné zastupiteľstvo o žiadosti hlasovalo, pričom ZA nebol ani jeden poslanec, PROTI bolo 6 poslancov a ZDRŽALO sa 6 poslancov. Žiadosť bola s konečnou platnosťou zamietnutá a p. Kubinec bol odporučený na Okresný úrad.
p. Turiaková Jitka – bezvládna invalidná dôchodkyňa, žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na vykurovanie.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc schválilo vo výške 2.500,- Sk, ktorá jeje bude vyplatená v roku 2000.
p. Janík navrhol starostovi obce, aby zaslal list kompetentným orgánom štátnych lesov, v ktorom by vyjadril nespokojnosť s činnosťou zamestnancov Štátnych lesov – p. Ivanom Medveďom a Ing. Rudolfom Ševčíkom.

p. Vlasta Gajdicová v závere schôdze Obecného zastupiteľstva predniesla návrh na uznesenie. Po upresnení a doplnení, obecné zastupiteľstvo návrh na uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň pozval poslancov na malé občerstvenie pri príležitosti konania sa posledného obecného zastupiteľstva v tomto roku. Následne na to schôdzu ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo