Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2009 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  17. 2. 2009 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2009 v pdf formáteSample Image


Program:

1. Otvorenie
2  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce za rok 2008
5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008
6. Návrh VZN č. 1/2009 a VZN č. 2/2009
7. Prejednanie žiadosti o priznanie daňových úľav, o poskytovaní príspevkov, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2009
8. Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2009
9. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Na zasadnutí OZ bude od 15°° hod. prebiehať i voľba hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou pre ďalšie volebné obdobie 2009-2015. Voľbu vykonávajú iba poslanci OZ.


 

Sample Image 

Ad.1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko sa počas zasadnutia OZ, teda o 15:00 uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce, starosta navrhuje prerušiť zasadnutie OZ 1/2009 v tomto čase na uskutočnenie tejto voľby.   Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom spolu s voľbou obecného kontrolóra.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.3 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Prednesená správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenej správe.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu pripomienku dal starosta obce o predloženej Správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009 hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009 schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Prerušenie OZ - Voľba kontrolóra obce.

Starosta prerušil schôdzu OZ 1/2009 a vyzval poslancov OZ k voľbe hlavného kontrolóra. Starosta obce navrhol aby volebná komisia pracovala v nasledovnom zložení:

Predseda volebnej komisie: Anna Opialová,
Člen volebnej komisie:  Daniela Kubicová
Člen volebnej komisie:  Emília Kubncová.
Starosta obce dal o predloženom návrhu zloženia volebnej komisie hlasovať.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné zastupiteľstvo schválilo volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra.

Starosta obce oznámil  volebnej komisii a OZ, že v stanovenom termíne bolo doručených päť obálok od kandidátov v nasledovnom abecednom poradí: Ing. Charbuliak Daniel, Kubištelová Emília, Ing. Nekoranec Marcel, Vavrica Jozef a Vrbinár Jozef. Starosta obce následne informoval VK a OZ že dňa 17.2.2009 bol starostovi obce doručený list, v ktorom sa Ing. Charbuliak Daniel vzdáva kandidatúry. Starosta obce v krátkosti oboznámil  VK a poslancov OZ o priebehu a pravidlách volieb.          
Predsedkyňa volebnej komisie prevzala od starostu obce päť riadne uzatvorených a zapečatených obálok kandidátov na obecného kontrolóra a zároveň list o vzdaní sa kandidatúry. Volebná komisia následne vykonala otvorenie jednotlivých obálok a uskutočnila formálnu kontrolu požadovaných dokumentov (životopis, výpis s registra trestov a doklad o ukončenom vzdelaní)  jednotlivých kandidátov. Volebná komisia konštatovala, že všetci kandidáti doručili všetky stanovené dokumenty potrebné pre kandidatúru na pozíciu obecného kontrolóra. Predsedkyňa volebnej komisie oboznámila poslancov OZ s jednotlivými kandidátmi na hlavného kontrolóra a prečítala životopisy jednotlivých kandidátov podľa abecedného poradia.
Predsedkyňa VK rozdala hlasovacie lístky a vyzvala poslancov OZ k tajnej voľbe obecného kontrolóra, ktorá sa uskutoční v kancelárii prednostu obce.

Volebná komisia sčítala hlasy a predsedkyňa VK oznámila výsledky voľby obecného kontrolóra.
Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov OZ.
9 - hlasovacích lístkov platných
0 - hlasovacích lístkov neplatných

Počet hlasov jednotlivých kandidátov
Ing. Charbuliak Daniel - vzdal sa kandidatúry
Kubištelová Emília - 1 hlas
Ing. Nekoranec Marcel - 0 hlasov
Vavrica Jozef  - 1 hlas
Vrbinár Jozef - 7 hlasov
 
Predsedkyňa VK konštatuje že hlavným kontrolórom pre obdobie 2009 až 2015 je kandidát Vrbinár Jozef s počtom hlasov 7, ktorý bol zvolený nadpolovičnou väčšinou v prvom kole voľby podľa platných pravidiel volieb.
Predsedkyňa VK želá novozvolenému kontrolórovi veľa úspechov v jeho práci v období 2009-2015.

Starosta obce poďakoval VK za bezproblémový priebeh volieb kontrolóra, novému kontrolórovi zaželal veľa úspechov v jeho funkcii a ukončil prerušenie schôdze OZ  1/2009.

 

Ad. 4 Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2008

Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bola poslancom OZ doručená spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ. Nakoľko ju teda mali možnosť poslanci OZ naštudovať doma, starosta ju v krátkosti predniesol.
Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov.

Mária Varechová - K položke poplatok za dodávku pitnej vody z Makova, o vysvetlenie k uvedenej sumy.

Starosta - V letných mesiacoch roka 2008 bol nedostatok pitnej vody z vlastných zdrojov obce, museli sme uvedenú situáciu riešiť zvýšením dodávky pitnej vody z Makova.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu ďalšiu pripomienku dal starosta obce hlasovať že OZ Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2008 zobralo na vedomie.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2008 zobralo na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008 tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť s výrokom: „ Súhlas s celoročným hospodárením obce Vysoká nad Kysucou bez výhrad.“

O predloženom návrhu Záverečného účtu obce za rok 2008 dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schvaľuje Celoročné hospodárenie Obce Vysoká nad Kysucou bez výhrad.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Návrh VZN č. 1/2009 a VZN č. 2/2009

Starosta podrobne predstavil návrh VZN č.1/2009 o Opatrovateľskej službe a VZN č.2/2009 Zásady hospodárenia s majetkom obce,  ktoré tvoria prílohy tejto zápisnice. Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu VZN č.1/2009. a VZN č.2/2009.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k VZN č.1/2009 o Opatrovateľskej službe dal starosta hlasovať o prijatí VZN č. 1/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ schválilo VZN č1/2009 o  Opatrovateľskej službe v zmysle predložených návrhov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu VZN č.2/2009.

Ján Lysík - návrh na zmenu v článku 6 bod 2, VZN č.2/2009 „: Podmienky
obchodnej verejnej súťaže sa vyhlásia minimálne dva týždne pred lehotou.“, zmeniť na: „: Podmienky obchodnej verejnej súťaže sa vyhlásia minimálne tri týždne pred lehotou.“

Ján Lysík - návrh na doplnenie článku 6, VZN č.2/2009 Pri predaji
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nad 3300 €  účtovnej sumy majetku je potrebné vyhotoviť znalecký posudok predávaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a ďalej postupovať v zmysle obchodnej verejnej súťaže.

Po úpravách ktoré boli pripomienkované OZ, dal starosta hlasovať o prijatí VZN č. 2/2009.
 
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo VZN č.2/2009 Zásady hospodárenia s majetkom obce v zmysle predložených návrhov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Prejednanie žiadosti o priznanie daňových úľav, o poskytovaní príspevkov, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2009

Starosta obce predniesol OZ jednotlivé žiadosti žiadateľov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

1. Jozef Beňo  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - vyzval poslancov OZ aby do nasledujúceho zasadania OZ poslanci pripravili návrh na opráv ciest a komunikácií v obci tzv. Pasportizáciu opravy ciest.
 
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Beňa.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Majitelia nehnuteľností z osady Pokrívky  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - vyzval poslancov OZ aby do nasledujúceho zasadania OZ poslanci pripravili návrh na opráv ciest a komunikácií v obci tzv. Pasportizáciu opravy ciest.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie žiadosť majiteľov nehnuteľností osady Pokrívky.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o finanční príspevok

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Poslanci navrhli čiastku vo výške 13 278 € (400 000 Sk) pre maľbu kostola.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo žiadosť o finančnom príspevku vo výške 13 278 € (400 000 Sk) pre Rímskokatolícku cirkev farnosť sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. Klub Kysuckého maratónu Čadca - Žiadosť o finančnú podporu a pomoc so zabezpečením XXXV ročníka Kysuckého maratónu.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - Navrhujem aby podmienkou finančnej podpory Kysuckého maratónu bolo to, že usporiadatelia Kysuckého maratónu upravia dĺžku trate a to tak, že obrátka maratónu bude v centre obce pre OÚ Vysoká nad Kysucou.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík,
Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o finančnej podpore a pomocou pre zabezpečenie XXXV ročníka Kysuckého maratónu s podmienkou, že obrátka XXXV. ročníka Kysuckého maratónu bude pred OÚ vo Vysokej nad Kysucou. Výška finančnej pomoci bude upresnená po vyjadrení sa usporiadateľov Kysuckého maratónu.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

5. Obec Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci pre nezaopatrené deti Jozefa a neb. Anny Žilinčárovej.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

OZ navrhlo čiastku vo výške   200 € (6000 Sk)

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo  žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou o poskytnutí jednorázovej finančnej pomoci pre nezaopatrené deti Jozefa a neb. Anny Žilinčárovej.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


6. Ľubomíra Odrobiňáková a manžel Ladislav Odrobiňák - Žiadosť o spoluprácu pri  rekonštrukcii miestnej komunikácie s osady Vrch Rieka do osady Semeteš.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - vyzval poslancov OZ aby do nasledujúceho zasadania OZ poslanci pripravili návrh na opráv ciest a komunikácií v obci tzv. Pasportizáciu opravy ciest.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie žiadosť Ľubomíri Odrobiňákovej a Ladislava Odrobiňáka.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


7. Mária Sobčáková, Jiří Michalík, Josef Kubala, Emília Staníková a Jozef Staník - Žiadosť o opravu pozemnej komunikácie č. 5034 do Zátoky.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - vyzval poslancov OZ aby do nasledujúceho zasadania OZ poslanci pripravili návrh na opráv ciest a komunikácií v obci tzv. Pasportizáciu opravy ciest.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík,
Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov osady Zátoka o oprave komunikácie č 5034.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


8. Zväz postihnutých civ. chorobami v SR ZO Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

OZ navrhlo čiastku vo výške  298,75 € ( 9000 Sk).

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ schválilo žiadosť o poskytnutí finančnej pomoci pre ZPCCH SR ZO Vysoká nad Kysucou vo výške 298,75 € ( 9000 Sk).
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 8 Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2009

A, Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2009 až 2011
Starosta podrobne predstavil návrh Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre roky 2009 až 2011, v ktorom boli už zohľadnené i prejednané žiadosti.  Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2009 predpokladá vyrovnanú príjmovú i výdavkovú časť vo výške 2 401 912 €, (72 360 000,- Sk) vrátane základných škôl a školských zariadení. Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov.

Nakoľko nikto z prítomných už nevzniesol žiadnu pripomienku, starosta obce pokračoval bodom B.

B, Programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2009 až 2011
Starosta podrobne predniesol návrh Programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok pre roky 2009 až 2011, ktorý sa skladá  zo 14 programových  štruktúr a je rovný rozpočtu v bode A. Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov.

Nakoľko nikto z prítomných už nevzniesol žiadnu pripomienku, požiadal starosta obce hlavného kontrolóra o prednesenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2009 až 2011 a k návrh programového rozpočtu na roky 2009 až 2011.

 

Ad. 9 Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu

Stanovisko predniesol hlavný kontrolór Jozef Vrbinár, v ktorom doporučil poslancom OZ schváliť predložený návrh rozpočtu a zároveň návrh programového rozpočtu. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a k návrhu  programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre roky 2009 až 2011 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Následne na to dal starosta o predloženom návrhu rozpočtu a o návrhu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až 2011 hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet obce a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2009 až 2011 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 2 401 912 €, (72 360 000,- Sk)
- vo výdavkovej časti: 2 401 912 €, (72 360 000,- Sk) vrátane základných škôl a školských zariadení.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Rôzne

Starosta obce predniesol OZ jednotlivé žiadosti a podnety, ktoré boli doručené na OÚ na prejednanie Obecným zastupiteľstvom.

1. Mgr. Katarína Kmecíková - Odvolanie k výške nájomného za hrobové miesta a k nájomnej zmluve za hrobové miesto.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta -  Vyzval pracovníčku OÚ pani Danielu Kubicovú aby OZ oboznámila o poplatkoch za hrobové miesta v obci Vysoká a zároveň aj aby OZ oboznámila o poplatkoch  v susedných obciach. Starosta konštatoval že uvedené poplatky sú v porovnaní s okolitými obcami približne rovnaké a zároveň uviedol, že s poplatku za hrobové miesto je uskutočňované aj následná údržba hrobového miesta a správa cintorína.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k tomuto odvolaniu, dal starosta obce hlasovať za zamietnutie odvolania :

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ zamietlo odvolanie Mgr. Kataríny Kmecíkovej.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


2. JUDr. Anton Kupšo - žiadosť o udelenie súhlasu k vyhláseniu osvedčenia o vydržaní na parcelu CKN 3344/2 - zast. plocha o výmere 101 m2.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k tejto žiadosti, dal starosta obce hlasovať za schválenie tejto žiadosti :

ZA- nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ zamietlo žiadosť JUDr. Antona Kupša.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


3. Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou  - Prenájom klubovne na účel posilovne.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - Posilňovňa v budove TJ Spartak bola nevyhovujúca a to z dôvodu zabezpečenia vykurovania posilňovne, ale i z dôvodu chýbajúcich sociálnych zariadený WC, sprchy. Využitie priestorov klubovne v budove OÚ vidím ako veľmi výhodné, nakoľko sa klubovňa OÚ využíva veľmi málo.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k tejto žiadosti, dal starosta obce hlasovať za schválenie prenájmu klubovne za účelom posilňovne :

ZA -  Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo prenájom klubovne za účelom posilňovne.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


4. Silvia Kazíková - Žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - navrhuje k zmluvám o prenájme vypracovať dodatky a prijať určité opatrenia aby bol jasne definovaný postup, kedy je možné znížiť nájom ak nájomník na  vlastné náklady uskutoční stavebné alebo iné úpravy.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k tejto žiadosti, dal starosta obce hlasovať za zníženie nájmu :
ZA -  nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA -  Pavol Pavlík, Ján Lysík

OZ neschválilo žiadosť pani Sillvie Kazíkovej o znížení nájmu..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


5. Jana Mlkvíková - žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

OZ navrhlo čiastku vo výške 200 € (6 000 Sk).

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k tejto žiadosti, dal starosta obce hlasovať o poskytnutí opatrovateľskej služby v sume 33,33 €/ mesačne po dobu ½ roka.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schválilo žiadosť pani Jany Mlkvíkovej o jednorázovej finančnej výpomoci.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


6. Krištofová Daniela  -  Podnet na prešetrenie: Poškodzovanie majetku občanov vyliatím brehov potoka.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - Starosta uviedol, že uvedený tok nie je v majetku ani správe Obce Vysoká nad Kysucou ako sa uvádza v podnete pani Krištofovej.
Je na poslancoch OZ, či v rozpočte pre rok 2009 schváli finančné prostriedky na úpravu a reguláciu tohto toku.

Na to poslanci OZ konštatujú, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre rok 2009 nebude schválená žiadna finančná čiastka pre tento účel.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu ďalšiu pripomienku dal starosta obce hlasovať o podnete pani Krištofovej.

ZA - nikto 
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky 
ZDRAŽAL SA -  nikto

Poslanci OZ neschválili prostriedky na úpravu toku na rok 2009 a doporučujú, aby sa pani Krištofová obrátila so žiadosťou na Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Váhu Piešťany.

Druhá časť podnetu p. Krištofovej - Lesná cesta Galkovo parcela č. 6654

Obec Vysoká nad Kysucou nie je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, ale je len užívateľom. Obec ani bývalý MNV vo Vysokej nad Kysucou túto cestu nefinancovala ani nevykonávala jej realizáciu. Toto bolo vykonané zo strany štátu pre verejné a strategické účely. OZ doporučuje pani Krištofovej obrátiť sa uvedeným podnetom na Okresný súd. 

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 10 Diskusia

Jozef Vrbinár -  Chcel by som  poďakovať členom OZ za ich prejavenú dôveru. 

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 1/2009 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada