Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 7/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  9. 12. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 7/2008 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Schválenie návrhov všeobecne – záväzných nariadení:
- VZN č.8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
- VZN č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky
- VZN č.10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny Euro
- VZN č. 11/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou
5. Predloženie záverečných správ za rok 2008 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na schválenie uznesenia
9. Záver


Ad.1 Otvorenie
Záverečnú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v kalendárnom roku 2008 viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu, nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda konštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Pavol Pavlík a Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce v krátkosti pripomenul uznesenie č.6/2008, ktoré bolo prijaté na schôdzi OZ dňa 24. 10. 2008.
- OZ zobralo na vedomie a prejednalo 35 bodov
- Schválilo 26 bodov
- Uložilo na splnenie 1 bod
- Zakázalo 1 bod
Na záver starosta konštatoval, že všetky body uznesenia, okrem bodu Ukladá pánovi Lovaszovi doložiť písomné stanovisko, sú splnené resp. sú v plnení a tým i bod Ad. 3 Kontrola uznesení za posledné zasadnutie OZ za splnený.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.4 Schválenie návrhov všeobecne – záväzných nariadení
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o predložených návrhoch nasledovných všeobecne – záväzných nariadení:
A) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
Všeobecne – záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou bolo zverejnené vyvesením dňa 21. 11. 2008. Účelom tohto nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a podrobné podmienky úhrady príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa. Jeho návrh prítomným poslancom predniesol starosta obce. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválený návrh Všeobecne – záväzného nariadenia  č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice.
B) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky
Všeobecne – záväzné nariadenie o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo zverejnené vyvesením dňa 21. 11. 2008. Účelom tohto nariadenia je určenie miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. Jeho návrh prítomným poslancom predniesol starosta obce. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválený návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky tvorí prílohu tejto zápisnice.
C) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro
Všeobecne – záväzné nariadenie o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro bolo zverejnené vyvesením dňa 21. 11. 2008. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť organizovaný a plynulý postup pri zmene zákonných peňazí a menovej jednotky v Obci Vysoká nad Kysucou rovnako ako v celej Slovenskej republike, v dôsledku prechodu zo slovenskej meny na euro, zamedziť nárastu inflácie v dôsledku prechodu na euro, zabezpečiť   pri prechode na euro ochranu ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov, zachovať kontinuitu existujúcich finančných a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj umožniť fyzickým osobám a právnickým osobám Obce Vysoká nad Kysucou postupne sa pripraviť a adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov, výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách na základe duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt. Jeho návrh prítomným poslancom predniesol starosta obce. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválený návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro tvorí prílohu tejto zápisnice.
D) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 11/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo zverejnené vyvesením  dňa 21. 11. 2008. Týmto Všeobecne záväzným nariadením, sa ustanovujú s účinnosťou od 1. januára 2009 na území Obce Vysoká nad Kysucou v súlade s §98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Jeho návrh prítomným poslancom predniesol starosta obce, ktorý zároveň poslancov upozornil na zmeny oproti doteraz platnému VZN č. 1/2007.
Ján Jánsky – myslím si, že by sme mali prehodnotiť navrhovanú výšku platby za 1m3 vody z navrhovaných 15,- Sk/0,5 EUR/m3 na 12,- Sk/0,4 EUR/m3.  
Starosta – doposiaľ, podľa schválených poplatkov pre obyvateľov, bol poplatok za odber 1m3 vody 10,- Sk/0,03 EUR. Väčšia časť Nižného Kelčova je zásobovaná pitnou vodou z obce Makov. Obec Makov našej obci účtuje za odber 1m3 vody sumu 21,- Sk/0,70 EUR! Teda naša obec dopláca na 1m3 vody 11,- Sk/0,37 EUR! Stále častejšie sa v praxi stretávame so skutočnosťou, že ľudia s vodou nešetria a obec nemá finančné prostriedky na réžiu údržby vodovodnej siete. Zvýšený poplatok za 1m3 vody má za úlohu naučiť obyvateľov hospodárnejšie využívať zmenšujúce sa zásoby pitnej vody a zároveň ich čiastočne pripravovať na blížiaci sa cenový prechod dodávania pitnej vody SeVaK-om, kde sa bude cena za 1m3 vody pohybovať okolo spomenutých 25,- Sk/0,83 EUR /m3!
Ján Lysík – musím pripomenúť, že v porovnaní s našou obcou má Obec Makov všetky poplatky vyššie! Aby naša obec mala i na réžiu, či už pri vode alebo pri satelite, tie poplatky musia pomaly rásť. Preto s navrhovanou cenou za 1m3 vody súhlasím.
Ján Lysík – ak porovnám % uhradených a neuhradených daní a poplatkov tak je to cca „dobré“. Navrhujem však, aby do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ale i do VZN o  správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou boli zapracované i pokuty a to v tom zmysle, že za každé upozornenie resp. upomienku by bola platba navýšená nasledovne:
- pre fyzické osoby: o 100,- Sk/3,32 EUR
- pre právnické osoby: 1. Upomienka 300,- Sk/9,96 EUR
                                     2. Upomienka 500,- Sk/16,60 EUR
                                     a za každú ďalšiu + 500,- Sk/16,60 EUR
Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol už žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom  návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 11/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválený návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 11/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí prílohu tejto zápisnice.
E) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou
Všeobecne – záväzné nariadenie o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou bolo zverejnené vyvesením dňa 21. 11. 2008. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady)  za konania a pracovné úkony, v zmysle      výkonu samosprávnych funkcií a  výkonu prenesenej štátnej správy vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou. Obec Vysoká nad Kysucou je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri výkone  samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  Jeho návrh prítomným poslancom predniesol starosta obce. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom  návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu. Schválený návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice.
F) Pracovný poriadok pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
Návrh Pracovného poriadku pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou predniesol starosta obce. Oproti doposiaľ platnému Pracovnému poriadku návrh pojednáva o nasledovných zmenách:
- §1 odst. 1: zmena OÚ na OcÚ
- Časť III, §8, odst. 3: zmena obedňajšej prestávky a to od 11:15 hod. do 11:45 hod. v zmysle platného ZP
- vymazáva sa Časť VIII. – Odborová organizácia, nakoľko táto bola zrušená
Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta o predloženom návrhu Pracovného poriadku pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Pracovný poriadok pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu a zároveň ruší doposiaľ platný Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu, ktorý schválilo OZ dňa 31. 5. 2004. Schválený návrh Pracovného poriadku pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Predloženie záverečných správ za rok 2008 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
V tomto bode programu boli zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.
Ako prvú zreferoval prednosta Obecného úradu Mgr. Anton Varecha správu z úseku prednostu obecného úradu.
Správa prednostu obecného úradu Mgr. Antona Varechu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato prednosta obecného úradu zreferoval správu z úseku poľnohospodárstva a štatistiku zo schôdzí obecného zastupiteľstva.
Obe správy Mgr. Antona Varechu tvoria prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti vypracovala a referovala  p. Margita Kubačáková.
Správa p. Margity Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Ako ďalšiu zreferovala koncoročnú správu p. Anna Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Anny Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato zreferovala koncoročnú správu p. Anna Vrbinárová o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámila prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2007.
Správa p. Anny Vrbinárovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Správa z úseku financií a školstva vypracovala p. Jana Kubalová a p. Emília Kubincová. Správu predniesla p. Jana Kubalová.
Správa p. Jany Kubalovej a p. Emílie Kubincovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
starosta – tak ako bolo uvedené v prednesenej správe, na budúci rok nás čaká zmena v účtovaní v podobe Programového rozpočtu. Ten budú tvoriť poslanci OZ a starosta obce v spolupráci s pracovníkmi obce. Programový rozpočet umožňuje zapracovávanie a následné financovanie jednotlivých projektov navrhovaných poslancami OZ. Povinnosť programového rozpočtu nám vyplýva zo zákona. Ide tu však i o navýšenie pracovnej agendy a preto je nutné prehodnotiť potrebu prijať ďalšieho THP. Do dôchodku odchádza i doterajší správca cintorína vo Vyšnom Kelčove, čo znamená, že vzniká potreba prijať na plný úväzok i ďalšieho R pracovníka. 
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala a predniesla p. Daniela Kubicová.
Správa p. Daniely Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Po prednesení správy o koncoročnom stave na úseku daní a poplatkov poslanci OZ v následnej diskusii, prostredníctvom návrhovej komisie navrhli, aby občania, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za príjem káblovej televízie, boli písomnou formou vyzvaní o jeho okamžitú úhradu a to najneskôr do 15. 12. 2008! V prípade, že tak v tomto termíne neučinia budú okamžite odpojení.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby občania, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za príjem káblovej televízie, boli písomnou formou vyzvaní o jeho okamžitú úhradu a to najneskôr do 15. 12. 2008! V prípade, že tak v tomto termíne neučinia budú okamžite odpojení.
Správu z úseku výstavby o investičných akciách obce vypracoval a predniesol  p. Ján Filo.
Správa p. Jána Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Prednesené správy obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
V závere tohto bodu programu starosta obce prítomných poslancov informoval, že pán Ján Filo, ktorý pracoval ako referent na úseku výstavby,  na vlastnú žiadosť k 31. 12. 2008 ukončí pracovný pomer s Obcou Vysoká nad Kysucou. Zároveň mu poďakoval ako vo vlastnom mene tak i v mene obecného zastupiteľstva za prácu, ktorú vykonal v prospech našej obce.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce ako predsedajúci žiadosti, ktoré boli doručené na prejednanie poslancami obecného zastupiteľstva.
Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, Čadca – žiadosť o pomoc v súvislosti so zabezpečením a finančnou podporou jubilejného XXXV. ročníka Kysuckého maratónu
V následnej diskusii poslanci OZ poverili starostu obce, o prejedaní možnosti opätovne obnoviť točňu maratónu pred budovou Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. Od prejednania tejto podmienky bude závisieť i možná finančná podpora, ktorá bude zvážená pri tvorbe obecného rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie.
Terézia Chalanová, Vysoká nad Kysucou 323 – žiadosť o vrátenie parcely (vydanie súhlasu na vysporiadanie)
Žiadosť bola prejednávaná OZ v roku 2003 pod uznesením č. 7/2003. V tom čase OZ poverilo starostu obce, o vyžiadanie ústneho stanoviska od p. Pavlíka, ktorý  s vrátením toho času obecnej parcely iba žiadateľke nesúhlasil, nakoľko by mu bol znemožnený prístup do rodinného domu. Listom zo dňa 12. 12. 2008 pod Č.j. ObPÚ-2008/01237-002/A07  Obvodný pozemkový úrad v Čadci oznámil, že vyhovel námietke p. Chalanovej, nakoľko po prešetrení údajov z pozemkovej knihy je zrejmé, že parcely E-KN 20220 a 20219 boli vytvorené ako tzv. neknihované parcely. Tieto boli spracovateľom zapísané do vlastníctva obce. Spätnou identifikáciu sa však zistilo, že v pozemkovom náčrte sa nenachádza žiadna neknihovaná parcela a preto parcely E-KN 20220 a 20219  musia byť súčasťou parcely E-KN 8504/1, čo znamená, že boli odpísané z vlastníctva obce. Nakoľko obec v tomto priestore, na základe vyššie spomenutého nemá žiadne parcely, žiadosť pani Chalanovej je bezpredmetná.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie.
DHZ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 735 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
Finančné oddelenie OcÚ Vysoká nad Kysucou – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – ZO Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na činnosť
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie a bude zohľadnená pri tvorbe rozpočtu na rok 2009.
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce – návrh, Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009
O predloženom návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009 schválilo.
V zmysle Uznesenia č. 6/2008, ktorým OZ schválilo spracovanie projektu „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“  spoločnosťou Premier Consulting, s.r.o., predložil p. Ján Filo návrh na zabezpečenie realizácie podprojektu Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti a zároveň návrh na spolufinancovanie podprojektu nasledovne:
Celkové výdavky na podprojekt: 2 436 482,16 SKK/80 876,40 EURO
Z toho: 
oprávnené výdavky: 2 323 503,56 SKK/77 126,18 EURO
Neoprávnené výdavky: 112 978,60 SKK/3 750,22 EURO
NFP (90% z z oprávnených výdavkov): 2 091 153,20 SKK/69 413,56 EURO
Spolufinancovanie (=celkové výdavky – NFP): 345 328,96 SKK/11 462,84 EURO
O predloženom návrhu na zabezpečenie realizácie podprojektu Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti a zároveň návrhu na spolufinancovanie podprojektu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie podprojektu Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti a spolufinancovanie podprojektu, pri nasledovnej výške v Celkové výdavky na podprojekt: 2 436 482,16 SKK/80 876,40 EURO
Z toho: 
oprávnené výdavky: 2 323 503,56 SKK/77 126,18 EURO
Neoprávnené výdavky: 112 978,60 SKK/3 750,22 EURO
NFP (90% z z oprávnených výdavkov): 2 091 153,20 SKK/69 413,56 EURO
Spolufinancovanie (=celkové výdavky – NFP): 345 328,96 SKK/11 462,84 EURO
Výška spolufinancovania sa môže zmeniť v dôsledku prepočtu SKK na Euro.
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce – správa o preverení vynaložených oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou  J & H Handel s.r.o.. 
O návrhu na úľavu z platby nájomného vo výške oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou  J & H Handel s.r.o. v zmysle predloženej správy hlavného kontrolóra dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu z platby nájomného vo výške oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou   J & H Handel s.r.o. v zmysle predloženej správy hlavného kontrolóra.
Správa hlavného kontrolóra o preverení vynaložených oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou  J & H Handel s.r.o. tvorí prílohu tejto zápisnice.
Finančné oddelenie OcÚ Vysoká nad Kysucou – návrh na vyplatenie v obecnom rozpočte schválených, odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
O predloženom návrhu na vyplatenie odmien dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
Finančné oddelenie OcÚ Vysoká nad Kysucou – z dôvodu zavedenia programového rozpočtu pre rok 2009 v praxi, návrh na zmenu spôsobu vyplácania odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi a to poslancom OZ vyplácať mesačne 1/12 schváleného rozpočtu a hlavnému kontrolórovi mesačne vyplácať schválených 30% z výšky mesačného platu. Z dôvodu prechodu na Euro bezhotovostným bankovým stykom.
O predloženom návrhu na vyplácanie odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplácanie odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi z dôvodu zavedenia programového rozpočtu pre rok 2009 v praxi a to poslancom OZ vyplácať mesačne 1/12 schváleného rozpočtu a hlavnému kontrolórovi mesačne vyplácať schválených 30% z výšky mesačného platu. Z dôvodu prechodu na Euro bezhotovostným bankovým stykom.
Finančné oddelenie OcÚ Vysoká nad Kysucou – návrh na zmenu spôsobu vyplácania odmeny starostovi obce a to z doposiaľ polročného na mesačné v percentuálnej výške, ktorú stanoví OZ
Martin Machciník – predkladám návrh, s účinnosťou od 1. 1. 2009 vyplácať mesačne starostovi obce odmenu vo výške 25% z výšky mesačného platu. Pripomínam, že je to iba polovica z maximálnej možnej miery.
Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden iný návrh o predloženom návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2009 vyplácať mesačne starostovi obce odmenu vo výške 25% z výšky mesačného platu dal starosta ako predsedajúci hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1. 1. 2009 vyplácať mesačne starostovi obce odmenu vo výške 25% z výšky mesačného platu.
Ján Lysík -  nakoľko v poslednej dobe veľmi často riešime žiadosti o odpredaji obecného majetku navrhujem, aby starosta uložil zodpovednému pracovníkovi, aktualizovať a pripraviť na prejednanie Zásady hospodárenia s majetkom obce so zreteľom na odpredaj obecného majetku. Mám na mysli i pri odpredaji stanoviť i určité podmienky napr. oznámenie, odhad atď.
Obecné zastupiteľstvo návrh zobralo na vedomie a poveruje starostu, aby uložil zodpovednému pracovníkovi, aktualizovať a pripraviť na prejednanie Zásady hospodárenia s majetkom obce so zreteľom na odpredaj obecného majetku.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
Ján Lysík -  chcem sa opýtať, kedy bude vo Vyšnom Kelčove možnosť pripojiť sa na WiFi internet o ktorom OZ rokovalo na poslednej schôdzi?
Starosta – Internet vo Vyšnom Kelčove je už v prevádzke. Treba kontaktovať firmu Herakles.
Ján Lysík -  Chcem sa opýtať prečo niektorí koncoví používatelia káblovej  televízie nechytajú obecný infokanál.
Prednosta – O tomto probléme nás nikto neinformoval. Chcem požiadať poslancov OZ aby informovali občanov, že akúkoľvek poruchu káblovej televízie a taktiež i osvetlenia treba ihneď telefonicky nahlásiť. Samozrejme po prevzatí obecnej káblovky spoločnosťou TES Slovakia, treba poruchu telefonicky nahlásiť do spoločnosti TES Slovakia.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 7/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Záver
Na záver, nakoľko sa jednalo o poslednú schôdzu OZ v kalendárnom roku 2008, starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za celoročnú obetavú prácu a i keď nie všetky rozhodnutia boli pozitívne, boli však v prospech obce. Všetkým zaželal príjemné prežitie tohtoročných vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2009. Taktiež poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi OZ a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada