Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 6/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  24. 10. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 6/2008 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky – rok 2006 a 2007
5. Úprava rozpočtu
6. Zmluva o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10.Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Zároveň navrhol, aby vzhľadom na to, že na schôdzi OZ boli prítomní i zástupcovia nájomníkov obecných bytov a to p. Ján Lovasz a p. Drahomila Žideková, bola ich žiadosť, ktorá patrí do bodu rôzne, prejednaná ihneď v úvode. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu, ani jeho čiastočnej úprave, nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Martin Machciník a Viktória Chvasteková. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Nakoľko v úvode poslanci schválili prejednať žiadosť zástupcov nájomníkov obecných nájomných bytov pristúpil starosta obce, ako predsedajúci k bodu Rôzne.

Ad. 7 Rôzne
V úvode tohto bodu programu prečítal starosta obce doručený Zápis z domovej schôdze obyvateľov bytového domu Vysoká nad Kysucou – Ústredie zo dňa 3. 10. 2008. Zápis tvorí prílohu zápisnice.
Ján Lovasz -  Chceme sa opýtať ako by sa dali tieto problémy riešiť a to predovšetkým praskanie stien a plesnenie? 
Starosta – navrhujem, aby sa poslanci OZ vyjadrili a zaujali stanovisko konkrétne ku každej položke žiadosti.
1. Opätovné praskanie stien bytov aj po omaľovaní bytu
Mgr. Martin Machciník – Posúdil projekt stavby statik?
Starosta – Áno. Je však možné, že praskanie nie je spôsobené tým, že budova sadá, ale ide o omietku kde nie je sieťka. Sieťka však nebola na steny plánovaná ani projektantom, čo znamená že k porušeniu projektu nedošlo.
Ján Lovasz – do samotných bytom by sme investovali i my ako nájomníci samozrejme s možnosťou, že by sme ich mohli odkúpiť do osobného vlastníctva.
Starosta – Byty budú ako nájomné 30 rokov.
Drahomila Žideková – V našom byte sme už niekoľko krát skúšali praskliny akrylom vyspraviť. Byt sme nanovo vymaľovali a o nejaký mesiac sa praskliny začali prejavovať opäť.
Na schôdzu obecného zastupiteľstva prišiel pán Pavol Pavlík.
Jozef Zborovan – Bola na byty poskytnutá nejaká záruka?
Starosta – V zmysle podmienok výberového konania dodávateľ stavby poskytol na dielo záruku v trvaní 2 roky. Táto už padla.
Ján Lysík  - Myslím si, že oprava by stála obecnú pokladňu cca 400 tis. Sk.
Viktória Chvasteková – Poškodenia by mal niekto prejsť byt po byte.
Ján Filo  - praskanie v niektorých bytoch sme už preskúmali priamo na mieste. Technologický postup dodávateľom porušený nebol. Problém je v tom, že projektant nenaplánoval na omietku žiadne sieťky.
Miroslav Dorman – Navrhujem, aby si samotný nájomníci zrealizovali vyspravenie resp. novú omietku už so sieťkou a obec by im preplatila cenu materiálu.
Ján Lovasz – Podľa našich informácii nové sieťkové omietky si svojpomocne zrealizoval už nájomca Pavol Varecha.
Starosta – Pokiaľ takúto opravu niekto už zrealizoval, myslím si, že bude treba počkať ako sa bude omietka „správať“ a na návrh pána Dormana myslieť počas návrhu a schvaľovania obecného rozpočtu.
2. Vlhnutie a plesnenie bytov.
Starosta – V tomto prípade musím povedať, že za časť problémov si môžu samotní nájomníci. I niektorých som videl sušiť veci priamo na sušiakoch v izbách dokonca i na radiátoroch. Vlhkoť ide pochopiteľne do stien a najjednoduchšie je ihneď sa sťažovať že byt je vlhký. Samozrejme momentálne zvažujeme možnosť zateplenia západnej steny bytu p. Papajčíkovej a p. Ehlovej.
3. Nefunkčnosť okien.
Drahomila Žideková – Jednoducho niektoré okná sú nefunkčné a vetračky sa môžu samé otvoriť.
Starosta – Tento problém odstránime buď konzultáciou priamo s dodávateľom prípadne sa pokúsime dohodnúť s pánom Frollom, ktorý sa minulosti montážou plastových okien zaoberal.
4. Inštalácia elektronického vrátnika k hlavnému vchodu do objektu obytného domu (na obe strany) + brano.
Prednosta – Možnosť jeho namontovania prekonzultujeme špecializujúcou sa firmou resp. technikom.
Starosta – Jeho realizácia však bude hradená z vášho fondu.
5. Nežiaduci zápach z ČOV, ktorý sa šíri po bytových jednotkách cez odtoky a okná.
Starosta – Bohužiaľ tá ČOV je taká aká je. Z každej čističky pracujúcej na hnilobnom procese sa šíri zápach. Musím povedať, že z 50% je to i vaša chyba. Napriek našim upozorneniam, používate chemické prostriedky ako Domestos a Savo, ktoré sa následne dostanú do ČOV a ihneď zabijú celú kultúru baktérii a ČOV prestane pracovať.
- samozrejme v čo najkratšom čase ju opätovne skontrolujeme a vyčerpeme. Riešením však bude pripojiť budovu na kanalizáciu, ktorá je momentálne vo výstavbe.

Na schôdzu obecného zastupiteľstva prišiel pán Ján Jánsky.

6. Absencia hasiacich prístrojov a kompletné vybavenie hydrantu (chýbajú hadice).
Starosta – Chýbajúce časti budú doplnené a nutnosť hasiacich prístrojov posúdi požiarny technik.
7. Odstránenie poruchy časovačov svetelných vypínačov na chodbách
Starosta – Poruchy odstránime prostredníctvom našich zamestnancov za prítomnosti domovníka.
8. Odhlučnenie plechových garážových dverí OÚ na prízemí obytného domu
Starosta – Dvere sa pokúsime odhlučniť pomocou nejakých gumových líšt.
9. Verejné vysvetlenie hospodárenia spoločného fondu, fakturácie plynu a energií obyvateľom bytového domu, pravidelné informovanie o hospodárení s prostriedkami spoločného fondu
Jana Kubalová – Hospodárenie bolo už odovzdané domovníkovi, na ktorého požiadanie budeme poskytovať i ďalšie informácie týkajúce sa hospodárenia spoločného fondu.
10. K odčítaniu meračov tepla žiadame prizvať domovníka
Starosta – Túto požiadavku budeme tlmočiť technikovi, ktorý bude odčítanie realizovať.
11. Pravidelný vývoz kontajnera na papier.
Starosta – Bohužiaľ nie je možné zmeniť frekvenciu vývozu jedného kontajnera na papier. Nakoľko je domovník i zamestnancom obce, vieme po vzájomnej dohode zabezpečiť dočasné uskladnenie nadbytočného papiera.
Následne starosta uviedol, že tento zápis bude zo zápisnice vyňatý a zaslaný v písomnej podobe i domovníkovi obytného domu. Stanovené úlohy budú naplnené v čo najkratšom možnom čase.
Drahomila Žideková – poslancov OZ by som chcela požiadať, aby pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009 zvážili možnosť rekonštrukcie schodov k bočnému vchodu do kinosály. 
Ján Lovasz, Vysoká nad Kysucou 1259/14 – žiadosť o odkúpenie chodníka C-KN 3029
Mária Varechová – OZ už žiadosť o odkúpenie, vtedy iba časti tohto chodníka, už jeden krát prejednávalo. 
- z jeho odkúpením však nastal problém, pretože okolitý susedia nesúhlasili
- pravda je taká, že doteraz ten chodník nikoho nezaujímal a je celý zarastený, ako náhle sa o ňom začalo jednať tak ho všetci potrebujú
- navrhujem, aby žiadateľ pán Ján Lovasz písomne predložil kladné stanovisko dotknutých susedov a to: rod. Janitová, p. Vavricová, p. Mišáková, p. Jarošová a p. Krišťáková
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie chodníka C-KN 3029 zoralo na vedomie a rozhodne po doložení písomného kladného stanoviska dotknutých susedov a to: rod. Janitová, p. Vavricová, p. Mišáková, p. Jarošová a p. Krišťáková.
V tejto časti schôdze starosta obce Bod. č. 7 Rôzne prerušil a obecné zastupiteľstvo pokračovalo Bodom č. 3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce v krátkosti pripomenul uznesenie č. 5/2008, ktoré bolo prijaté na schôdzi OZ dňa 26. 8. 2008.
V zmysle k bodu Uznesenia 5/2008 - Odborom kultúry obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vypracovať vnútorný predpis na čerpanie rozpočtu výdavkov speváckeho súboru Vysočanka starosta uviedol, že tento je v štádiu spracovávania
K bodu týkajúcemu sa predaja osobného automobilu Škoda Felícia starosta uviedol, že  i napriek udelenia možnosti uhradiť kúpnu cenu formou splátok do konca kalendárneho roka 2008, firma AVA s.r.o. – Jozef Vavrica už o automobil nemá záujem.
Nesplneným ostal bod – prostredníctvom Infokanála vyzvať občanov o predloženie návrhu na využitie budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Nakoľko možnosť využitia tejto budovy je úzko spätá s vlastníckym vzťahom, je nutné najskôr vyriešiť majetko-právny vzťah k pozemku. Tento už bol geometricky zameraný a prebieha jeho vysporiadanie. 
Taktiež nebol naplnený bod – Rozviazanie pracovného pomeru s pani Vlastou Kubicovou a prepis opatrovateľského pracovného pomeru na jej manžela Jozefa Kubicu nakoľko po osobnej návšteve pani Vlasta Kubicová svoju žiadosť stiahla.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky – rok 2006 a 2007
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o schválení zápisov do obecnej kroniky za roky 2006 a 2007.
Ako prvý predniesol kronikár obce Mgr. Anton Varecha návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2006. V následnej diskusii poslankyňa pani Mária Varechová navrhla zápis doplniť o športové podujatie Svätojánsky volejbalový turnaj.
V poradí druhý predniesol kronikár obce Mgr. Anton Varecha návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2007. K tomuto návrhu zápisu poslanci OZ nevzniesli žiadne pripomienky.
O prednesených návrhoch Zápisov do obecnej kroniky za roky 2006 a 2007 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Zápisy do obecnej kroniky za roky 2006 a 2007 schválilo. Zápisy do obecnej kroniky za roky 2006 a 2007 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Úprava rozpočtu
Nakoľko je za nami väčšia časť roka 2008, dochádza k určitým zmenám oproti schválenému rozpočtu na rok 2008. Je preto nutné ho opätovne prehodnotiť a to i z dôvodu, že pri jeho tvorbe nebolo možné počítať so získanými finančnými dotáciami ale i s novými výdavkovými položkami.
Následne starosta obce, ako predsedajúci, podrobne predstavil Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 9. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov.
O prednesenom a predloženom Návrhu na úpravu rozpočtu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 9. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Zmluva o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou
Obec Vysoká nad Kysucou spolupracuje so spoločnosťou TES Slovakia Žilina od roku 2003. Udržiava s ňou zmluvné vzťahy na prevádzkovanie Káblového distribučného systému (ďalej len „KDS“). Sieť sa postupne v našej obci rozrástla na viac ako 520 prípojok.
Za dobu prevádzkovania KDS došlo k viacerým zmenám v legislatíve, prideľovaní licencií a vysielacích práv, technických normách atď.
Transformovala sa aj spoločnosť TES, z malej spoločnosti sa postupne vybudovala firma, ktorá prevádzkuje KDS v 27 obciach Žilinského kraja, čím sa zásadne zmenili jej investičné zámery a schopnosť zabezpečiť služby aj v našej obci.
Nová spoločnosť teraz TES - Media s.r.o Žilina (viažu sa na ňu licencie a vysielacie práva), na základe spomenutého, aby prevádzkovala náš KDS nám oznámila, že je potrebné, aby účastníci KDS uzatvorili nové zmluvy o pripojení na KDS s touto spoločnosťou. Zmluvy sa musia  uzatvoriť najneskôr do 30. 11. 2008. Znamená to, že náš celý systém, ktorý je vo vlastníctve obce treba zmluvne ošetriť - zmluvou o prenájme. Obec ale i naďalej ostane vlastníkom.
Zmluvy medzi účastníkmi KDS a spoločnosťou TES – Media s.r.o. by sa uzatvárali pri návšteve vlastníkov rodinných domov alebo budú títo účastníci volaní na podpis na OcÚ.
Pri uzatváraní zmluvy si môžu účastníci (abonenti) vybrať balík MINI a BASIC, spôsob platby (už nie obci ale spoločnosti) poštovou poukážkou alebo trvalým prevodným príkazom a periodicitu splátok (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne).
Balík MINI  (10 TV programov + Infokanál) 
STV1, STV2, STV3, Markíza, JOJ, TA3,  ČT1, ČT2, Prima, LUX
Účastnícky poplatok je navrhovaný na 80,00 SKK (2,66 EUR)/mesiac
Balík MINI + BASIC (20 TV programov + Infokanál) 
Programy balíka MINI  +  NOVA, JOJ Plus, Discovery Chanel, Hallmark Channel, MGM Channel, Galaxie sport, Eurosport, ČT4 šport, VIVA, RTL
Účastnícky poplatok je navrhovaný na  140,00 SKK (4,65 EUR)/mesiac

Poplatky, ktoré sa vrátia obci formou nájmu:
Pri počte abonentov - 520
Pri predpokladanom počte zákazníkov pripojených na BASIC - 250
- splátka investície (balík MINI) 10.2,- Sk/prípojka x 520 prípojok x 12 mesiacov ........................................................................................................... 63 648,- Sk/rok
- splátka investície (balík BASIK) 4,- Sk/prípojka x 250 prípojok x 12 mesiacov ........................................................................................................... 12 000,- Sk/rok
- prevádzková réžia majiteľa  KDS .................................................... 93 600,- Sk/rok
- Nájomné celkovo...............................................................................169 248,-Sk/rok
Mesto Turzovka (možno ste mali možnosť sa dozvedieť z médií) chce do KDS zriadiť aj internet. Znamená to nemalú investíciu - musia sa meniť všetky pasívne prvky, napájacie miesta, rozbočovače, zosilňovače, zásuvky a pod. Internet je dostupný iba pre tých, ktorí majú káblovú televíziu.
Obec má ústnu žiadosť od Firmy Herakles (a myslím si že je to najjednoduchší spôsob ako dostať internet do Horného Kelčova bez financií a technológiou WIFI), o prenájom dvoch vlákien v optickom kábli, ktorý smeruje z Ústredia až na Vyšný Kelčov – presnejšie na strechu základnej školy a odtiaľ by bol distribuovaný firmou Herakles WIFI technológiou. Tento spôsob by nás prakticky nič nestál, ešte by sme mali zavedený zadarmo internet v našich prevádzkach - škola a škôlka. Poprípade by sme prenájom dvoch vlákien riešili inou formou. V tomto prípade ide zatiaľ o hypotézu, nakoľko ak prenajmeme KDS spoločnosti TES Media s.r.o. je otázne, či bude súhlasiť aby sme dve optické vlákna nezávisle prenajali firme Herakles. Túto otázku však vyriešime osobným jednaním s vedením oboch spoločností.
Následne po objasnení vyššie spomenutých informácii, predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh Zmluvy o prenájme KDS Vysoká nad Kysucou od  1. 1. 2009 spoločne s Dodatkom č. 1 a Prílohou č. 2. O predloženom návrhu dal následne hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o prenájme KDS Vysoká nad Kysucou od 1. 1. 2009 spoločne s Dodatkom č. 1 a Prílohou č. 2 v zmysle predloženého návrhu.  Návrh Zmluvy o prenájme KDS Vysoká nad Kysucou od 1. 1. 2009 spoločne s Dodatkom č. 1 a Prílohou č. 2 tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohto bodu programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh Zmluvy o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom KDS Vysoká nad Kysucou spoločne s Tarifou pre obec Vysoká nad Kysucou platnou od 1. 1. 2009. O predloženom návrhu dal následne hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom KDS Vysoká nad Kysucou spoločne s Tarifou pre obec Vysoká nad Kysucou platnou od 1. 1. 2009 v zmysle predloženého návrhu.  Návrh Zmluvy o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom KDS Vysoká nad Kysucou spoločne s Tarifou pre obec Vysoká nad Kysucou platnou od 1. 1. 2009 tvorí prílohu tejto zápisnice.
V závere tohto bodu programu poslanci OZ vyzvali starostu obce, aby vyvolal jednanie o možnosti prenajať dve optické vlákna firme Herakles, čo by umožnilo šíriť WIFI internet i vo Vyšnom Kelčove.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Rôzne
a) Projekt prioritnej osi 4 ROP
V krátkej budúcnosti bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov Prioritnej osi 4 ROP
Opatrenie 4.1 -  Regenerácia sídiel
1. projektové a inžinierske práce pre projekt, projektový manažment, verejné obstarávanie
2. úprava verejných priestranstiev, parkov  a zelene
3. výstavba verejných osvetlení
4. výstavba a rekonštrukcie chodníkov a cyklistických trás
5. rekonštrukcia MK vrátane dopravných subsystémov
6. rekonštrukcia mostov v náväznosti na MK a chodníky
7. rekonštrukcia a výstavba zastávok
8. rekonštrukcia a výstavba verejných a hygienických zariadení
9. úprava a regulácia povodí výlučne v náväznosti na realizáciu iných investičných aktivít
10.opodstatnená rekonštrukcia inžinierskych sieti a  t o výlučne v náväznosti na iné investičné akcie regenerácie sídiel
Rozsah operácií v rámci jedného projektu zahŕňa aspoň  štyri operácie z bodov 2 až 10.
Na základe uvedeného by sme sa chceli uchádzať o získanie financií i pre našu obec. Nakoľko, ako už bolo uvedené, sú potrebné aspoň 4 aktivity chceli by sme dať spracovať projekt, ktorý by riešil:
- úpravu verejných priestranstiev v ústredí - námestie od zdravotného strediska až pred budovu OcÚ, vrátane výmeny inžinierskych sietí, VO a úpravy zelene v parku (fontána, lavičky a pod.)
- Rekonštrukcia MK - Rekšovce
- Rekonštrukcia MK - Vrch Rieka
- Rekonštrukcia MK - Jedľovník
- Rekonštrukcia MK - Zátoka
Na jednej strane je však chcieť a na druhej treba to aj zaplatiť. Projekt pre stavebné povolenie – teda jeho vypracovanie sa pohybuje podľa toho, koľko je v ňom zainteresovaných remesiel a to od 3 až 5% z projektových nákladov.
Po spracovaní stavebného projektu (bez neho sa nemôžeme uchádzať o prostriedky z fondov EÚ), nastupuje druhá fáza - spracovanie projektu pre podanie žiadosti - ten pozostáva z nákladov na spracovanie projektu a potom z % obdŕžanej čiastky (pohybujúcej sa až do 10%, no v niektorých prípadoch je to oprávnený výdavok, pokiaľ ho nie je treba zaplatiť skôr ako je projekt schválený).
Po prednesení predchádzajúcich informácií predložil starosta obce prítomným poslancom návrh na spracovanie projektu, ktorý by riešil:
- úpravu verejných priestranstiev v ústredí - námestie od zdravotného strediska až pred budovu OcÚ, vrátane výmeny inžinierskych sietí , VO a úpravy zelene v parku (fontána, lavičky a pod.)
- Rekonštrukcia MK - Rekšovce
- Rekonštrukcia MK - Vrch Rieka
- Rekonštrukcia MK - Jedľovník
- Rekonštrukcia MK - Zátoka
O predloženom návrhu dal následne hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie stavebného projektu v zmysle navrhovaného rozsahu.
b) Projekt rekonštrukcie ZŠ E. A. Cernana
V tejto časti starosta uviedol, že projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana – zníženie energetickej náročnosti“, ktorý naša obec podala dňa 17. 4. 2008  bol bohužiaľ neúspešný. Naša obec má možnosť dať projekt opäť spracovať a vo  výzve, ktorá bude zverejnená v januári 2009, sa opätovne uchádzať o nenávratné finančné prostriedky. Starosta obce predložil preto prítomným poslancom návrh, aby žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana – zníženie energetickej náročnosti spracovala spoločnosť Castor & Pollux, a.s. zo Žiliny. O predloženom návrhu dal následne hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana – zníženie energetickej náročnosti spoločnosťou Castor & Pollux, a.s. zo Žiliny.
c) Projekt Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
V súvislosti so zverejnenou výzvou na opatrenie 2.2. „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“ je možné získať prostriedky na nasledovné aktivity:
- výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane nosných a podporných konštrukcií.
- doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov.
- výstavba nových vetiev verejného osvetlenia výlučne v spojení s modernizáciou existujúcich systémov verejného osvetlenia, pričom podiel NFP na nové vetvy verejného osvetlenia neprekročí 35% celkového NFP na projekt.
- inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania osvetlenia.
- úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.
- stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie).
- výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).
V prípade, že máme záujem zúčastniť sa nadchádzajúcej výzvy, musíme pripraviť projekt pre opatrenia „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“. Z tohto dôvodu sme oslovili spoločnosť Premier Consulting, s.r.o., ktorá má s podobnými projektmi dlhoročnú a úspešnú skúsenosť. Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov o hlasovanie, poveriť s prípravou projektu „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“ spoločnosť Premier Consulting, s.r.o.:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, pripravenie a spracovanie projektu „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“  spoločnosťou Premier Consulting, s.r.o.
V ďalšej časti tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce ako predsedajúci žiadosti, ktoré boli doručené na prejednanie poslancami obecného zastupiteľstva.
DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov 524 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 – žiadosť o povolenie na výrub smrekových stromov v časti školského areálu.
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo povoľuje výrub smrekových stromov v časti školského areálu ZŠ Horný Kelčov z dôvodov uvedených v žiadosti.
Anna Pivková, Vysoká nad Kysucou 95 – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti nedoplatku za odber pitnej vody
Referentka na úseku miestnych daní a financií k žiadosti uviedla, že do dnešného dňa treba z pôvodnej sumy nedoplatku 14 130,- Sk (k poruche nedošlo ich priamym zavinením) doplatiť zvyšných 5 630,- Sk. Žiadateľka miestne dane a poplatky uhrádza vždy včas v stanovenej lehote – dokonca medzi prvými.
Prihliadajúc na vyššie uvedené, návrhová komisia predložila návrh, zo zvyšnej nedoplatenej sumy 5 630,- Sk odpustiť žiadateľke 50%.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustiť žiadateľke 50% zo zvyšnej nedoplatenej sumy za odber pitnej vody.
ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 – oznámenie o zložení inventarizačnej komisie pre rok 2008
Obecné zastupiteľstvo oznámenie o zložení inventarizačnej komisie pre rok 2008 zobralo na vedomie.
Terézia Zajacová, Vysoká nad Kysucou 340  – žiadosť o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
Anna Grušpierová, Vysoká nad Kysucou 20  – žiadosť o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
Na margo predložených žiadostí starosta uviedol, že podobných žiadostí bude pribúdať. Tuje na miestnom cintoríne v Ústredí sú zasadené takpovediac „nešťastne“, pretože hrubnúci kmeň spôsobuje poškodzovanie obrúb a taktiež i praskanie náhrobných kameňov. Do odstránenia škôd musia vlastníci investovať nemalé finančné prostriedky. Obdobná situácia hrozí i pri možnom spadnutí starých konárov briez, ktoré sa taktiež nachádzajú priamo nad hrobovými miestami.
Nakoľko sa jednalo o identické žiadosti, dal starosta obce o žiadostiach hlasovať spoločne.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka schválilo.
Obecné zastupiteľstvo vopred schvaľuje ďalšie prípadné žiadosti o odstránenie stromu na cintoríne resp. orezanie konárov, kde bude z osobnej obhliadky správcom cintorína zrejmé, že strom poškodzuje pomník.
ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286
ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658
– žiadosť o úhradu režijných nákladov
Identické žiadosti predložili obidve jedálne. Starosta prítomným objasnil, že v zmysle výpočtu je hodnota potravín 30,- Sk a režijné náklady 30,- Sk. Obe jedálne majú možnosť variť stravu i pre dôchodcov. V tomto prípade by cene jedla predstavovala hodnotu 60,- Sk, čo je pre dôchodcov nezaujímavé.
V následnej diskusii poslanci OZ predložili prostredníctvom návrhovej komisie návrh preplácať režijné náklady ŠJ Vysoká nad Kysucou a ŠJ Horný Kelčov vo výške 15,- Sk (t.j. 50% z požadovanej sumy), čo znamená, že cena jedla pre dôchodcov by bola 45,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo preplácať režijné náklady ŠJ Vysoká nad Kysucou a ŠJ Horný Kelčov vo výške 15,- Sk (t.j. 50% z požadovanej sumy), čo znamená, že cena jedla pre dôchodcov bude bola 45,- Sk.
ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286
ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658
– žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov
Od 1. septembra 2008 je v platnosti nový zákon č. 245/2008 O výchove a vzdelávaní, ktorý udáva, že zákonný zástupca dieťaťa hradí len výšku potravín potrebných na prípravu obedu, ale nehradí režijné náklady – 4,- Sk na jeden obed. Z tohto dôvodu obe jedálne žiadajú o pokrytie režijných nákladov za obdobie september – december 2008.
O predložených žiadostiach dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo pokrytie režijných nákladov žiakov za obdobie september – december 2008 s podmienkou, že obe jedálne doložia presný reálny počet žiackych stravníkov za uvedené obdobie.
Mária Cudráková, Turzovka, Vyšný koniec 66 – žiadosť o preplatenie 75-tich nadčasových hodín
Starosta v zmysle predloženej žiadosti uviedol, že nadčasové hodiny vznikli zastupovaním pomocnej sily p. Svitekovej a vedúcej kuchárky p. Janošcovej počas ich neprítomnosti v práci.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o preplatenie 75-tich nadčasových hodín schválilo.
ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 – žiadosť o ½ pomocnej pracovnej sily
V zmysle žiadosti má ŠJ Vysoká nad Kysucou 185 a z tohto dôvodu vedúca žiada o navýšenie pracovných síl o ½ .
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o  1/2  pracovnej sily schválilo.
MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 – žiadosť o prehodnotenie a navýšenie rozpočtu materskej školy, za účelom nakúpenia 30ks vankúšov, 30ks paplónov a 15ks nových ležadiel.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prehodnotenie a navýšenie rozpočtu materskej školy, za účelom nakúpenia 30ks vankúšov, 30ks paplónov a 15ks nových ležadiel schválilo.
Jana Kubalová – účtovníčka OcÚ informovala prítomných poslancov o zmene podmienok ambulantného predaja v obci. Podľa platných legislatívnych noriem, je obecný úrad povinný kontrolovať doklad o živnosti alebo samohospodárení, správnosť uvádzania duálnych cien. Ambulantný pred môže byť realizovaný len na hygienikom schválených miestach a v žiadnom prípade nie na znamenie. V prípade porušenia týchto zásad je obec oprávnená udeliť predajcovi pokutu. V prípade, že ho kontrola odhalí porušovať zásady ambulantného predaja na území našej obce, môže byť pokuta udelená obci.
- následne predložila poslancom OZ návrh, že ambulantný predaj bez doloženia zákonom stanovených potvrdení nie je na území našej obci možný. Taktiež je zakázané predávať „na znamenie“. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ambulantný predaj v obci iba s doložením zákonom stanovených potvrdení a zakazuje predávať „na znamenie“.
Z dôvodu nového programového vybavenia, ktorým sú zmapované obidva cintoríny v obci a je prístupný verejnosti na internete, bolo nutné prijať opatrenie v oblasti prenájmu  hrobových miest a  výberu poplatkov za ich prenájom. V minulosti neboli na hrobové miesta uzatvárané nájomné zmluvy, poplatky boli inkasované ako súčasť platby za pohrebné služby. Týmto spôsobom dochádzalo k tomu, že  miesta, kde nebol nikto pochovaný a hrob bol už vybudovaný  neboli spoplatnené. Z tohto dôvodu predložil starosta obce poslancom OZ návrh Zmluvy na prenájom hrobového miesta s platnosťou od 1. 1. 2009. Súčasťou návrhu je i zjednotenie platieb a doby nájmu, na základe ktorého je potrebné odrátať od platieb za nájom  na roky 2009 - 2018  alikvotnú časť pôvodne  predplateného nájmu pripadajúcu na roky 2009 až do skončenia nájmu (t.j. pri hroboch kde bol nájom stanovený  200,– Sk  na desať rokov sa bude odrátavať 20,– Sk na nevyužitý rok,   pre  dvojhroby s nájmom 400,– Sk na desať rokov sa bude kompenzovať suma 40,– Sk na rok, hroby účtované po 500,– Sk a dvojhroby po 1 000,– Sk budú upravované o 50,– Sk a 100,– Sk  za rok nevyužitého nájmu). Týmto postupom sa doba nájmu  a zároveň aj spoplatnenie  všetkých existujúcich  hrobových miest  vytvorí na rovnaké desaťročné obdobie, čím sa opravia nedostatky v evidencii ako aj v samotnom programovom  spracovaní cintorínov. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu na prenájom hrobového miesta s platnosťou od 1. 1. 2009 a zároveň schvaľuje zjednotenie platieb a doby nájmu, na základe ktorého je potrebné odrátať od platieb za nájom  na roky 2009 - 2018  alikvotnú časť pôvodne predplateného nájmu pripadajúcu na roky 2009 až do skončenia nájmu.
V ďalšej časti tohto bodu programu starosta obce uviedol, že v rámci dohodovacieho konania boli našej obci na činnosť školstva schválené finančné prostriedky vo výške 1 634 000,- Sk. Úlohou obecného zastupiteľstva je finančné prostriedky rozdeliť medzi dve základné školy s právnou subjektivitou v našej obci.
Po následnej vzájomnej diskusii predložili poslanci OZ prostredníctvom návrhovej komisie spoločný návrh, aby na základe posúdenia špecifík a potrieb jednotlivých škôl boli finančné prostriedky určené na činnosť školstva   z dohodovacieho konania pre rok 2008  vo výške 1 634 000,- Sk rozdelené medzi dve základné školy s právnou subjektivitou nasledovne:
- 800 tis. Sk z dotácie rozdeliť 50 % podielom medzi obe školy (s prihliadnutím na objektívne príčiny  - umiestnenie škôl, technická vybavenosť)
- 834 tis. Sk z dotácie rozdeliť podľa počtu detí v jednotlivých školách, t. j. v Hornom Kelčove na počet detí 97 a vo Vysokej nad Kysucou na počet detí 204. 
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozdeliť finančné prostriedky z dohodovacieho konania pre rok 2008 vo výške 1 634 000,- Sk určené na činnosť školstva medzi dve základné školy s právnou subjektivitou nasledovne:
- 800 tis. Sk z dotácie rozdeliť 50 % podielom medzi obe školy (s prihliadnutím na objektívne príčiny  - umiestnenie škôl, technická vybavenosť)
- 834 tis. Sk z dotácie rozdeliť podľa počtu detí v jednotlivých školách, t. j. v Hornom Kelčove na počet detí 97 a vo Vysokej nad Kysucou na počet detí 204.
Dotácia  je určená na pokrytie  všetkých skutočných  potrieb škôl, t.j. na mzdy, odvody do poistných fondov a prevádzku.
DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov 524 – návrh výboru DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, aby funkciu veliteľa organizácie vykonával pán Ján Lovasz
Doterajší veliteľ pán Radovan Frollo z funkcie odstúpil na osobnú žiadosť.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh výboru DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, aby funkciu veliteľa organizácie vykonával pán Ján Lovasz schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Diskusia
Pavol Pavlík -  Chcem pripomenúť dohodnuté vyspravenie cesty vo Vyšnom Kelčove smerom na Rieku.
Starosta – cestu sme osobne s pánom Pavlíkom prešli a jej vyspravenie plánujeme uskutočniť spoločne s asfaltovaním po kanalizácii a prípravou na zimnú údržbu
Mária Varechová, Miroslav Dorman -  od starostu obce a zamestnancov obce sme sa dozvedeli, že sa plánuje asfaltovanie časti Starej cesty na Nižnom Kelčove smerom od Širokého mosta. Chceli by sme však upozorniť, že nie všetky domácnosti v tejto časti majú vyvedené kanalizačné prípojky.
Starosta – na základe informácii od zástupcov spoločnosti ZIPP a Monsta sme mali zato, že v tejto časti sú dokončené všetky kanalizačné prípojky. Túto skutočnosť spoločne so zástupcom spoločnosti ZIPP preveríme priamo na mieste.
Mária Varechová  – bude sa asfaltovať i cesta na Kamenec na Nižnom Kelčove?
Starosta – Áno, ale nie v celej dĺžke, nakoľko sa tento rok robila prípojka k pánovi Kopeckému a práve táto časť sa bude asfaltovať až na budúci rok.
Pavol Pavlík – Chceli by sme obnoviť vianočné osvetlenie stromčeka, ktorý každoročne stojí pri kostole vo Vyšnom Kelčove. Môžeme „počítať“ s finančnou alebo materiálnou podporou obce?
Starosta – na základe vzájomnej dohody môže obec refinancovať potrebný materiál
Viktória Chvasteková – Chcela by som upozorniť na psa pána Sztrančíka, ktorý niekedy ráno voľne pobehuje po ceste.
Starosta – S majiteľom sa urýchlene skontaktujeme a vec budeme riešiť.
Ján Jánsky – Chcel by som požiadať o opätovné opravenie železnej mreže na miestnej komunikácii v časti, kde okrem iných stojí i môj rodinný dom, nakoľko táto sa zachytáva o podvozok zberného vozidla TKO, čo spôsobuje, že zamestnanci TKO Semeteš n.o. odmietajú z tejto časti vyvážať TKO.
Starosta – v čo najkratšom čase to naši zamestnanci vyriešia.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 6/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák prítomným poslancom poďakoval za účasť a dnešnú schôdzu OZ ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo