TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 5/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  26. 8. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 5/2008 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
Po ukončení schôdze OZ bude o 14:00 hod. slávnostne odovzdané do užívania multifunkčné ihrisko pri farskom kostole vo Vysokej nad Kysucou.
 


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ a prítomným poslancom oznámil, že v zmysle pozvánky sa po ukončení dnešnej schôdze uskutoční slávnostne odovzdanie do užívania multifunkčného ihriska pri farskom kostole vo Vysokej nad Kysucou. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef Zborovan a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce v krátkosti pripomenul uznesenie č. 4/2008, ktoré bolo prijaté na schôdzi OZ dňa 20. 6. 2008.
Následne nato starosta obce požiadal o slovo hlavného kontrolóra obce, ktorý mal v zmysle Uznesenia č. 4/2008 prešetriť oprávnenosť nákladov pri rekonštrukcii prenajatých priestorov Vinárne HELA p. Silviou Kazíkovou, ktoré  je možné započítať do zníženia nájmu. Správu o znížení nájmu Silvii Kazíkovej – Vináreň HELA predniesol hlavný kontrolór pán Jozef Vrbinár. Správa o znížení nájmu tvorí prílohu tejto zápisnice.
O prednesenej správe dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie nájmu Silvii Kazíkovej – Vináreň HELA v zmysle predloženej správy hlavného kontrolóra.
V ďalšej časti tohto bodu programu predniesol hlavný kontrolór Vyjadrenie k financovaniu speváckeho súboru Vysočanka.
O predloženom návrhu spôsobu financovania uvedeného speváckeho súboru dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob financovania speváckeho súboru Vysočanka v zmysle návrhu hlavného kontrolóra a ukladá Odboru kultúry obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vypracovať vnútorný predpis na čerpanie rozpočtu výdavkov speváckeho súboru Vysočanka.
Ďalej starosta obce tlmočil záujem firmy AVA s.r.o. – Jozef Vavrica o kúpu osobného automobilu Škoda FELÍCIA so žiadosťou, o udelenie možnosti uhradiť kúpnu cenu formou splátok do konca kalendárneho roka 2008.
O predloženej žiadosti uhradiť kúpnu cenu za osobný automobil Škoda FELÍCIA formou splátok do konca kalendárneho roka 2008 dal starosta, ako predsedajúci, hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy AVA s.r.o. – Jozef Vavrica, ako záujemcu o kúpu osobného automobilu Škoda FELÍCIA, uhradiť kúpnu cenu formou splátok do konca kalendárneho roka 2008.
Nesplneným ostal bod – prostredníctvom Infokanála vyzvať občanov o predloženie návrhu na využitie budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Tento bude splnený v čo najbližšej dobe a občania budú mať možnosť vyjadriť sa zhruba do konca mesiaca september, nakoľko v októbri resp. najneskoršie v priebehu zimy, bude nutné sa jasne rozhodnúť čo s budovou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 4 Úprava rozpočtu
Nakoľko je za nami viac ako polrok roku 2008, dochádza k určitým zmenám oproti schválenému rozpočtu na rok 2008. Je preto nutné ho opätovne prehodnotiť. Pri jeho schvaľovaní nebolo možné počítať so získanými finančnými dotáciami ale i s novými výdavkovými položkami.
Následne starosta obce, ako predsedajúci, podrobne predstavil Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov.
O prednesenom a predloženom Návrhu na úpravu rozpočtu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Rôzne
V tejto časti tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce ako predsedajúci žiadosti, ktoré boli doručené na prejednanie poslancami obecného zastupiteľstva.
Vlasta Kubicová, Vysoká nad Kysucou 1145 – žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru a prepis opatrovateľského pracovného pomeru na jej manžela Jozefa Kubicu
Ústnu žiadosť žiadateľky predniesol a podrobne objasnil starosta obce. Opatrovateľská služba tu je  trvaní 3 hodiny denne zavedená už 7 rokov. Následne dal o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozviazanie pracovného pomeru s pani Vlastou Kubicovou a prepis opatrovateľského pracovného pomeru na jej manžela Jozefa Kubicu. 
Ján Kubištel  – starosta obce prítomným vysvetlil ako sa dostal do súčasnej situácie bezdomovca.
- podľa zistených skutočností pán Kubištel využíval iba „pôžitky“ rodičovského domu. Odmietal finančne prispievať na elektrinu, kúrenie a pod. Z tohto dôvodu jeho sestra, ako vlastník nehnuteľnosti, požiadala o zrušenie jeho trvalého pobytu. Momentálne prebýva v záhradnom domčeku pani Valašíkovej na pozemku pri cintoríne v Ústredí. Obecný úrad mu prostredníctvom sociálneho odboru zohnal prácu pastiera v Zákopčí spoločne i s ubytovaním. Pán Kubištel túto ponuku odmietol!
- pokúsime sa ho na Obecný úrad opätovne predvolať a formou dohovoru mu nájsť zimné ubytovanie. Záujem však musí predovšetkým vychádzať od neho, on však akýkoľvek pracovný pomer odmieta.
MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286  – žiadosť o určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 9. 2008
Riaditeľstvo MŠ Vysoká nad Kysucou zároveň v žiadosti predložilo návrh na určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 9. 2008 nasledovne:
- MŠ Vysoká nad Kysucou:      200,- Sk mesačne na dieťa
- MŠ Vysoká – Horný Kelčov: 100,- Sk mesačne na dieťa
O predloženom návrhu riaditeľstva MŠ Vysoká nad Kysucou  na určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 9. 2008 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom roku 2008/2009s platnosťou od 1. 9. 2008 nasledovne:
- MŠ Vysoká nad Kysucou: 200,- Sk mesačne na dieťa
- MŠ Vysoká – Horný Kelčov: 100,- Sk mesačne na dieťa
Vlasta Sirová, Vysoká nad Kysucou 1106 – žiadosť o vydanie súhlasu na vysporiadanie pozemku C-KN 7750
Na margo predloženej žiadosti prednosta obecného úradu prítomným poslancom objasnil, že obec je na uvedenej parcele vedená ako užívateľ. S vysporiadaním budú musieť súhlasiť samozrejme dotknutí spoluvlastníci. Obec ako spoluvlastník nie je vedená. Po objasnení podstaty žiadosti dal starosta o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia o vlastníctve parcely C-KN 7750 pre p. Vlastu Sirovú, Vysoká nad Kysucou 1106 a to v prípade, že menovaná na notársky úrad doloží súhlasy všetkých domnelých spoluvlastníkov.
J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158 – žiadosť o opravu a údržbu prenajatých priestorov v Požiarnej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove
Po následnej diskusii poslanci OZ navrhli:
- započítané resp. preplatené budú veci trvalého charakteru
- veci nad rámec príp. stavebného charakteru budú hradené žiadateľom
- prestavba sa bude riadiť v zmysle projektu, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ
- oprávnenosť nákladov vykoná po ich predložení hlavný kontrolór obce
Následne dal starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o opravu a údržbu prenajatých priestorov v Požiarnej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove v zmysle podmienok navrhovaných obecným zastupiteľstvom.
Finančné oddelenie OcÚ Vysoká nad Kysucou – návrh na vyplatenie v obecnom rozpočte schválených, odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
O predloženom návrhu na vyplatenie odmien dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, Čadca – žiadosť o stanovisko k návrhu na vyradenie cestnej komunikácie III/487019 Vysoká nad Kysucou – Príjazdná z cestnej siete SR
Jedná sa o príjazdovú komunikáciu k železničnej stanici v Ústredí. Táto je doposiaľ vedená v správe ciest ŽSK i napriek skutočnosti, že jej údržbu, predovšetkým zimnú, vykonáva obec.
O predloženej žiadosti dal starosta, ako predsedajúci, hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na vyradenie cestnej komunikácie III/487019 Vysoká nad Kysucou – Príjazdná z cestnej siete SR.
TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, Turzovka – návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov
Znenie návrhu zmluvy prítomným poslancom podrobne predniesol starosta obce. Následne nato dal o predloženej zmluve o združení finančných prostriedkov hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o združení finančných prostriedkov v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Diskusia
Mária Varechová -  Chcem tlmočiť nespokojnosť obyvateľov časti obce Nižný Kelčov – Stará cesta, ktorí sa prostredníctvom mňa sťažujú, že v tejto časti nie je dobre počuť vysielanie obecného rozhlasu. Chcem preto v ich mene požiadať o riešenie tohto problému.
Pavol Pavlík – vedenie obce chcem opätovne požiadať o vyčistenie priekop pozdĺž MK smerom na Rieku, lebo i napriek tomu, že tam pracovníci prijatí na aktivačné práce mali niečo robiť, priekopy sú nevyčistené.
- začalo sa s čistením toku Kelčovanky smerom od mosta do Liskov. Vyčistených bolo však iba pár metrov. Ako to bude ďalej?
prednosta -  mal som informáciu, že priekopy na Rieku boli dokončené. Situáciu si však overíme na mieste.
- Čistenie brehu Kelčovanky začali pracovníci prijatí na aktivačné práce. Pri ich počte a pracovnej morálke sa obávam, že by čistenie nedokončili. Navrhujem preto, aby členovia DHZ Horný Kelčov tento úsek vyčistili formou brigády podobne, ako tomu bolo v prípade čistenia brehu Kelčovanky na Nižnom Kelčove členmi DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov.
Pavol Pavlík – o tejto možnosti budem informovať ostatných členov DHZ Horný Kelčov
prednosta  – navrhujem prehodnotiť výšku príspevku za štart na pohárových hasičských súťažiach a stanoviť jasné pravidlá jeho preplácania
Po následnej diskusii návrhová komisia predložila nasledovný návrh na výšku preplácania stravnej jednotky počas pohárových a obvodových hasičských súťaží a maximálny počet členov v hasičskom družstve:
Maximálny počet súťažiacich v družstve:
Muži – 9 členov
Ženy – 9 členov
Žiaci – 12 členov (vrátane vedúceho a šoféra)

Hodnota stravnej jednotky:
Muži a Ženy – 80,- Sk/osoba
Žiaci – 50,- Sk/osoba
+ preplatenie štartovného
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku preplácania stravnej jednotky počas pohárových a obvodových hasičských súťaží a maximálny počet členov v hasičskom družstve v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák prítomným poslancom poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi a v zmysle pozvánky pozval všetkých poslancov na slávnostné odovzdanie do užívania multifunkčného ihriska pri farskom kostole vo Vysokej nad Kysucou.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo