Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  20. 6. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2008 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Investičná výstavba v obci
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. I napriek výzve starostu obce nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh a preto dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce v krátkosti pripomenul uznesenie č. 3/2008, ktoré bolo prijaté na schôdzi OZ dňa 25. 4. 2008.
Na schôdzi OZ dňa 25. 4. 2008 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 35 bodov z čoho schválilo 16 bodov. Hlavným bodom schôdze OZ bolo prejednanie návrhu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi spoločnosťou A&T a.s. a Obcou Vysoká nad Kysucou bola podpísaná a samozrejme boli, v zmysle uznesenia OZ č. 3/2008, do nej zapracované vznesené pripomienky, ktorými boli: vecné bremeno nájomnej zmluvy pre DHZ zavedené na LV, pri predkúpnom práve bola uvedená výška odstupnej sumy 400 000,- Sk. Náklady na jej registráciu znášal kupujúci.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo:
- 6 nových všeobecne – záväzných nariadení,
- žiadosť p. Silvie Kazíkovej o zrekonštruovanie toaliet,
- odpredaj pozemkov majiteľom drevených garáží pri 14 bytovom dome.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s oslovením firmy Zelený pažit s. r.o. o realizáciu rekonštrukcie ihriska TJ SPARTAK Vysoká. Povolilo Vinárni HELA rekonštrukciu prenajatej kuchyne a doporučilo zverejniť oznam o odpredaji osobného automobilu Škoda Felícia.
Nesplneným ostal bod – prostredníctvom Infokanála vyzvať občanov o predloženie návrhu na využitie budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Tento bude splnený v čo najbližšej dobe.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 4 Investičná výstavba v obci
V úvode tohto bodu programu starosta obce uviedol, že nad rámec schváleného rozpočtu sa podarili do dnešného dňa získať tieto finančné prostriedky:
• 1 200 000,- Sk – ide o časť schváleného projektu Odvodnenie cintorína a regulácia farského potoka v celkovej hodnote 3 000 000,- Sk, ktorý bol podaný na enviromentálny fond. Nakoľko bola schválená len jeho jedna časť, v tomto roku pristúpime k realizácii odvodnenia cintorína a jeho zaústenia do farského potoka.
• 315 700,- Sk – od Krajského úradu životného prostredia. Finančné prostriedky nám boli poskytnuté ako kompenzácia nahlásených povodňových škôd v roku 2007. Sú preto účelovo určené na zrekonštruovanie ČOV, opravu ciest a pod.
• 10 000,- Sk – od Centra pre filantropiu, ktoré nám boli poskytnuté na oplotenie viacúčelového ihriska u kostola.
• 40 000,- Sk od Žilinského samosprávneho kraja, ktorý nám takto kladne posúdil zadaný projekt na nákup krojov pre ženskú spevácku skupinu Vysočanka.
Do dnešného dňa nemáme informácie v akom štádiu je náš projekt, v ktorom žiadame finančné prostriedky na dokončenie rekonštrukcie strechy telocvične pri ZŠ Horný Kelčov. V rámci tohto projektu už našej obci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 000 000,- Sk, za ktoré boli vyrobené väzníky, no v súčasnosti s týmto projektom „stojíme“.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 21. 4. 2008 zverejnilo výzvu na predkladanie projektov o nenávratný finančný príspevok  z prostriedkov EÚ v rámci „Regionálneho operačného programu“ pre programové obdobie 2007-2013- Prioritná os 1 - Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
Do uvedeného programu sa zapojila i naša obec s projektom „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou - modernizácia školy a zníženie energetickej náročnosti“
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je skvalitnenie priestorových, technických a zdravotných podmienok realizácie výchovno - vzdelávacieho procesu, prístupu k vzdelávaniu pre telesne postihnutých žiakov.
Realizáciou projektu očakávame zlepšenie podmienok, zníženie tepelnej náročnosti objektu, odstránenie porúch na jestvujúcej plochej streche vytvorením sedlovej strechy, zateplenie hlavnej budovy a výmeny okien, ďalej zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre telesne postihnutých žiakov vybudovaním bezbarierového vstupu a interiéru školy.
Projekt pre stavebnú časť spracovala firma Ing. Oliver Golis, J. Kráľa 40, Čadca, na  základe výberového konania zo dňa 16.04.2004. Cena projektu – 499.000,-Sk
Projekt na predloženie žiadosti o dotáciu spracovala firma Agentúra AMP – Ing. Peter Weber Bytča, na základe výberového konania zo dňa 16.11.2007. Cena projektu  - 70.000,- Sk + 0,5% zo sumy získaného grantu po schválení žiadosti na NFP.
Obec Vysoká nad Kysucou projekt „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – modernizácia školy a zníženie energetickej náročnosti“ zaregistrovala na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 17. apríla 2008.
Projekt na rekonštrukciu materskej školy predkladáme na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 19. augusta 2008.
Väčšie investičné akcie v tomto roku boli:
 zakúpenie kopírovacieho stroja SHARP AR-M207 od firmy ELMONT Čadca – 52 000,- Sk
 Izolácia strechy materskej školy. Dodávateľom bola martinská firma Stavkryt – 257 967,- Sk
 zakúpenie nového služobného automobilu Škoda ROOMSTER od spoločnosti Autoprofit Čadca – 488 000,- Sk
 položenie umelého povrchu na ihrisko u kostola. Dodávku a práce realizoval pán Vladimír Fuska. Celková hodnota polyfunkčného ihriska u kostola bude cca 1 450 000,- Sk oproti plánovaným 2 800 000,- Sk
 v blízkom čase, presnejšie posledný júnový týždeň ba sa malo začať s rekonštrukciou ihriska TJ S/PARTAK Vysoká. Táto plánovaná investícia by mala predstavovať finančné náklady vo výške 1 300 000,- Sk. Na tomto projekte spolupracujeme so spoločnosťou A&T Group a.s., vďaka čomu by sme mali ušetriť nejaké finančné prostriedky.
 V štádiu prípravy sú projekty: rekonštrukcie miestnych komunikácií (výzva zo strany ministerstva zatiaľ nebola zverejnená), rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia rozhlasu, úprava miestneho potoka U Gajdicov. Najnáročnejšou časťou týchto projektov je však majetkoprávne vysporiadanie a môže nastať situácia, že práve nesúhlas pôvodných vlastníkov znemožní ich realizáciu, nakoľko nehnuteľnosti na ktorých rekonštrukciu žiadame finančné prostriedky musia byť vo vlastníctve obce.
Pavol Pavlík – v akom štádiu je projekt ihriska s umelou trávou vo Vyšnom Kelčove
Starosta – to presne povedať nevieme, nakoľko ani nám neboli zo strany SFZ poskytnuté informácie. Nezávisle na jeho úspešnosti však chceme v čo najkratšom termíne počas letných prázdnin, dokončiť zavesenie ochranných sietí.
- rád by som ďalej pripomenul, že spoločne s otvorením olympijských hier v Pekingu bude na Slovensku uvedený do prevádzky športový kanál STV3, na ktorý bude presunuté vysielanie všetkých športových prenosov z STV1 a STV2. Samozrejme tento chceme okamžite zaradiť i do programovej ponuky našej káblovej televízie. Nakoľko už prebehli prvotné jednania so spoločnosťou TES Media s.r.o., ktorá je správcom našej káblovej televízie, predpokladaná investícia na jeho zavedenie bude cca 28 000,- Sk mimo vysielacej vložky. Na tomto mieste by som chcel požiadať OZ o vyjadrenie sa k zakúpeniu novej vysielacej vložky pre jeden TV kanál, v tomto prípade by je cena bola cca 15 000,- Sk, alebo pre tri TV kanály (ak by sme v budúcnosti plánovali rozšíriť ponuku televíznych programov) a v tomto prípade by jej cena bola cca 30 000,- Sk.
V následnej diskusii poslanci OZ jednoznačne navrhli, aby sa v krátkej budúcnosti „počítalo“ z rozšírením ponuky TV kanálov predovšetkým o TV kanál náučného žánru. Z tohto dôvodu dal starosta obce hlasovať o možnosti zakúpiť vysielaciu vložku umožňujúcu šírenie naraz až troch TV kanálov.
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie nového vysielacieho kanála STV3 a nákup vysielacej vložky umožňujúcej šírenie naraz až troch TV staníc.
Miroslav Dorman – chcel by som požiadať, že keď už budú pracovné stroje na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká, aby sa odrazu dal aspoň čiastočne zrovnať priestor medzi budovou TJ SPARTAK a plotom pani Kupšovej.
Starosta – v úprave tohto priestoru nás obmedzuje zakopaný vodovod, ale v rámci možností na to budeme samozrejme pamätať.
- v rámci rekonštrukcie ihriska TJ SPARTAK Vysoká, by som vás chcel informovať, že sa nám úspešne podarilo dohodnúť odkúpenie časti záhrady od pána Miníka, čím dôjde k posunu ochrannej siete, vyrovnanie ihriska a samozrejme ostane tu i priestor na prístupovú cestu.
- taktiež sme zrealizovali odpredaj železného šrotu z budovy TJ SPARTAK a poškodených rámikov.  Za získané finančné prostriedky, chceme zrealizovať nákup železných rúr a zrekonštruovať existujúce oplotenie ihriska avšak už iba v podobe zábradlia, ktoré bude určite estetickejšie a jednoduchšie na údržbu.
- nakoľko v plánovanej rekonštrukcii dôjde i k výstavbe tlakového zavlažovacieho systému, na ihrisku bol zrealizovaný 36 m hlboký vrt, ktorý bude ešte doplnený 10 až 15 m3 nádržou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Rôzne
V tejto časti tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce ako predsedajúci žiadosti, ktoré boli doručené na prejednanie poslancami obecného zastupiteľstva.
Jana Šamajová ml., Vysoká nad Kysucou 84 – žiadosť o mesačný finančný príspevok na starostlivosť o otca
Po doručení tejto žiadosti na obecný úrad prešetrila Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva jej opodstatnenosť priamo v domácnosti žiadateľky. Správu z prešetrenia predniesla predsedníčka komisie p. Mária Varechová. Komisia prijala nasledovný záver:
- rodine nemôže byť poskytnutý zaopatrovateľský príspevok nakoľko ho nemá kto poberať
- rodina má nízky príjem
- zdravotný stav pána Šamaja si vyžaduje celodennú starostlivosť. Tú môže vykonávať len najbližší príbuzný, ale nesmie byť invalidný dôchodca ani študent čo v tomto prípade nie je možné. Do úvahy prichádza opatrovateľská služba. Opatrovateľská služba je platená. Nakoľko majú nízky príjem obec musí opatrovateľskú službu poskytnúť bez poplatku. Komisia navrhuje poskytnúť finančnú výpomoc do konca kalendárneho roka 2008 vo výške 1 500,- Sk mesačne, ktorá bude vyplatená jednorázovo. Rodina s týmto návrhom súhlasí.
V následnej diskusii poslanci navrhli tento príspevok zvýšiť a to na mesačne 2 000,- Sk s podmienkou, že toto je konečná suma, ktorú môže obec rodine poskytnúť. Znamená to teda, že rodine Šamajovej bude poskytnutá finančná výpomoc vo výške 20 000,- Sk (2 000,- Sk mesačne nakoľko úraz sa p. Šamajovi stal 1. 2. 2008). Uznesením č. 1/2008 už bola rodine Šamajovej poskytnutá finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk čo znamená, že obec do konca roka 2008 jednorázovo vyplatí 15 000,- Sk.
O predloženom návrhu k žiadosti Jany Šamajovej ml. dal starosta, ako predsedajúci, hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre rodinu Šamajovú vo výške 2000,- Sk mesačne t.j. 20 000,- Sk za kalendárny rok 2008. Nakoľko Uznesením č. 1/2008 už bola rodine Šamajovej poskytnutá finančná výpomoc vo výške 5 000,- Sk obec do konca roka 2008 jednorázovo vyplatí zvyšných 15 000,- Sk.
Informácie audítorky pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2007
Informácie audítorky pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Vysoká nad Kysucou a taktiež Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2007 predniesol starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo Informácie audítorky pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Vysoká nad Kysucou a taktiež Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2007 zobralo na vedomie.
Vináreň HELA - Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215  – žiadosť o zníženie nájmu
Prítomným poslancom starosta obce pripomenul, že rekonštrukciu kuchyne, ktorú má žiadateľka v prenájme povolilo OZ svojim uznesením č. 3/2008. Podobne ako u obdobných žiadostí prejednávaných v minulosti, výška nájmu bola znížená o investičné náklady trvalo zabudovateľných vecí. Z tohto dôvodu OZ poverilo hlavného kontrolóra, aby do najbližšej schôdze OZ prelustroval priložené pokladničné doklady a navrhol o akú finančnú čiastku môže byť nájomné znížené.
V závere tohto bodu predniesol hlavný kontrolór Obce Vysoká nad Kysucou pán Jozef Vrbinár Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008. O predloženom Pláne kontrolnej činnosti na hlavného kontrolóra obce 2. polrok 2008 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2008 v znení predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Diskusia
Mária Varechová -  Chcem sa opýtať, nakoľko som sa o tom zmienila pri schvaľovaní obecného rozpočtu, či vedenie obce pamätá na naplánovanú rekonštrukciu dámskych toaliet nachádzajúcich sa vo vestibule pred sálou kultúrneho domu.
Starosta – samozrejme túto rekonštrukciu máme v pláne.
Mária Varechová -  Už na predošlých zasadnutia OZ som žiadala riešiť problém prehĺbenia potoka v Škradnom v časti U Krupov. Nakoľko do dnešného dňa sa toto nerealizovalo chcela by som opätovne upozorniť na riešenie tohto problému.
Starosta – Situáciu sme spoločne s prednostom úradu prešetrili priamo na mieste. Ako náhle začnú výkopové práce na odvodnení cintorína, chceme na tvar miesta priviesť bagristu či je potok možné prehĺbiť nakoľko hrozí, že by tam bager mohol zapadnúť. Samozrejme musím povedať, že tento problém „máme na pamäti“.
Mária Varechová  – Ako to vyzerá s dokončením kanalizačných prípojok na Starej ceste? Boli by sme radi, keby sa už konečne vykopali a firma, ktorá práce realizuje, by sa tam nemusela stále vracať, čím dochádza stále k ešte väčšiemu poškodzovaniu cesty.
Starosta – Podľa našich informácii je pre realizačné firmy prioritou výkop zberača a prípojok na štátnej ceste až potom prídu na rad MK.
Jozef Zborovan – Zo strany občanov sa často stretávam s otázkou či je pripojenie na kanalizáciu povinné, alebo sa môžem individuálne pripojiť na domovú čističku, ktorú si zakúpi?
Starosta – Pripojenie na kanalizáciu je dobrovoľné.
Pavol Pavlík – Nakoľko obec má už k dispozícii pracovníkov aktivačných prác, chcel by som pripomenúť, už na obecnom zastupiteľstve nanesenú žiadosť o vyčistenie priekop smerom na Hranicu a vyspravenie diery v MK u pána Hričovca.
Starosta – Čo sa týka realizácie prác pracovníkmi prijatými na aktivačné práce, chcel by som požiadať Vás ale tak isto i občanov o určité strpenie, nakoľko sa s ich pomocou snažíme najskôr vykonať najnutnejšie práce ako čistenie obce, kosenie cintorínov a verejných priestranstiev, čistenie priepustov a pod. Sami viete, že ich pracovná morálka je veľmi zlá a nie je v našich silách ich neprestajne kontrolovať čo znamená, že nimi vykonávané práce napredujú veľmi pomaly.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák prítomným poslancom tlmočil pozvánku ZŠ E. A. Cernana na Svätojánsky volejbalový turnaj, ktorý sa bude konať v sobotu 21. 6. 2008 na antukových ihriskách v areáli ZŠ E. A. Cernana. Následne nato poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi a dnešnú schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada