Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica OZ č. 2/2008 Tlačiť E-mail

Zápisnica č. 3/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  25. 4. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2008 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Prejednanie návrhu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o. Vysoká nad Kysucou
5. Prejednanie územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
 

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Jánsky,    Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce v krátkosti pripomenul uznesenie č. 1/2008, ktoré bolo prijaté na schôdzi OZ dňa 15. 2. 2008 nakoľko schôdza OZ konaná dňa 19. februára 2008 bola mimoriadna a venovaná iba odpredaju hasičskej zbrojnice.
Na schôdzi OZ dňa 15. 2. 2008 obecné zastupiteľstvo schválilo 14 bodov:
- Správu hl. kontrolóra za rok 2007
- VZN č. 1/2008 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou
- Poskytnutie 50% úľavy za platby – zber a odvoz TKO v osadách: U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a Ovčovce, z dôvodu zavedenia kontajnerov
- Zmluvu na prenájom hrobového miesta (mimochodom na našej webovej stránke je umiestnená kolónka, ktorá odkazuje na pohrebiská v našej obci, kde si môžete pozrieť polohu, obrázok a  mapku hrobového miesta)
- Odpredaj pozemku CKN 4865/1 U Putkov
- Poskytnutie Farnosti Vysoká nad Kysucou finančný príspevok vo výške 100 000,- Sk na zakúpenie obetného stola
- Rozpočet obce na rok 2008 – 2010
- Štatút knižnice
- Jednorazovú finančnú výpomoc pre rodinu Štefana Šamaja (5 000,- Sk)
Obecné zastupiteľstvo ďalej neschválilo:
- Žiadosť p. Ľudmily Barošovej o daňovú úľavu
- Zavedenie opatrovateľskej služby pre Róberta Mojíka
a doporučilo:
- komisionálne prešetriť žiadosť p. Antónie Ehlovej a p. Pavla Varechu
- prejednať žiadosť A&T Reality s.r.o. na mimoriadnom zasadnutí dňa 19. 2. 2008.
V zmysle uznesenia bola mimoriadna schôdza OZ zvolaná dňa 19. 2. 2008. Na schôdzi OZ zobralo na vedomie 12 bodov. Z toho 6 schválilo:
- kúpnu cenu za odpredaj areálu hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove firme A&T Reality s.r.o.
- žiadosť Marcely Delinčákovej o potvrdenie kúpno-predajnej zmluvy
- podporu projektu Internetizácia MRHK na základe operačného programu EÚ – operačná os 3 – širokopásmový internet
a neschválilo:
- žiadosť p. Rudolfa Segeča o zníženie paušálu za odber pitnej vody.

Všetky body uznesenia sú splnené, alebo sa plnia priebežne.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Na obecné zastupiteľstvo prišiel Pavol Pavlík.


Ad. 4 Prejednanie Návrhu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o.
V tomto bode programu mali poslanci OZ prejednať i Návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o., ktorá bola poslancom OZ doručená spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ.
Starosta obce, ako predsedajúci, návrh vyššie spomenutej kúpnej zmluvy predniesol i v tomto bode programu. Po jeho prednesení starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok resp. návrhov o doplnenie.
Starosta – na str. 1 kúpnej zmluvy pod riadkom IČO predávajúceho navrhujem vynechať riadok „konanie“
Pavlík, Machciník, Jánsky – navrhujeme, aby v článku 8 bod 2 bola uvedená výška odstupnej sumy
Miroslav Dorman – navrhujem, aby v prípade, že dôjde k prevodu majetku  medzi dcérskymi spoločnosťami (napr. A&T Reality s.r.o. a A&T Transport s.r.o.), bolo prevádzané i predkupné právo
Ján Filo – navrhujem, aby  nájom spodnej časti hasičskej zbrojnice, opísanej v článku 3 bod 1 kúpnej zmluvy, bol na LV zavedené ako vecné bremeno.
Starosta – nakoľko predávajúci, teda obec, splnomocní kupujúceho na podanie žiadosti o vklad do katastra nehnuteľností, navrhujem, aby kupujúci znášal i stým spojené finančné náklady v plnej výške a teda i v prípade, že požiada i urýchlenie zápisu a teda nie ako uvádza článok 10 bod 2 kúpnej zmluvy.
S týmto návrhom súhlasil i Mgr. Martin Machciník.
Starosta – v článku 9 bod 3 kúpnej zmluvy navrhujem opraviť značenie odsekov „a)“ a „b)“
Viktória Chvateková – v kúpnej zmluve sa v článku 4 bod 3 hovorí o prílohe tejto zmluvy, ktorá tu však  nie je
Starosta – príloha bude doplnená v znení a v zmysle uznesenia OZ č. 2/2008
O takto doplnenom Návrhu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o., dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov a priľahlé pozemky, medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a A&T Reality s.r.o. schvaľuje s podmienkou zapracovania predložených návrhov a pripomienok.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Prejednanie územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou
Príprava územného plánu prešla všetkými zákonom stanovenými krokmi. Posledným krokom tohto dokumentu je schválenie Všeobecne – záväzného nariadenia o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou. Návrh tohto Všeobecne – záväzného nariadenia bol poslancom OZ doručený spoločne s pozvánkou a taktiež bol vyvesený na Úradnej tabuli od dňa 9. 4. 2008. Nakoľko každý z poslancov OZ mal dostatok času na jeho podrobné preštudovanie starosta obce ho predstavil heslovite a následne vyzval prítomných poslancov o vznesenie pozmeňujúcich resp. doplňujúcich návrhov. Z dôvodu, že nikto z prítomných poslancov OZ nevzniesol žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o predloženom návrhu  Všeobecne – záväzného nariadenia o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou  hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 7/2008  o záväznej časti Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou  schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu starosta obce prítomným poslancom postupne a podrobne predniesol  návrhy všeobecne záväzných nariadení a to:
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Návrh jeho znenia bol na Úradnej tabuli zverejnený dňa 29. 2. 2008. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči prednesenému návrhu žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 2/2008  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Vysoká nad Kysucou. Návrh jeho znenia bol na Úradnej tabuli zverejnený  dňa 29. 2. 2008. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči prednesenému návrhu žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,           Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 3/2008  o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Vysoká nad Kysucou schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Kysucou. Návrh jeho znenia bol na Úradnej tabuli zverejnený  dňa 29. 2. 2008. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči prednesenému návrhu žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,           Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 4/2008  o udržiavaní čistoty a o o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Kysucou schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov. Návrh jeho znenia bol na Úradnej tabuli zverejnený dňa 14. 3. 2008. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči prednesenému návrhu žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 5/2008  o chove, vodení a držaní psov schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o chove včiel. Návrh jeho znenia bol na Úradnej tabuli zverejnený dňa 14. 3. 2008. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči prednesenému návrhu žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh dal starosta obce, ako predsedajúci, o Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia o chove včiel hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky,           Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie s číslom 6/2008  o chove včiel schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
V ďalšej časti tohto bodu programu informoval starosta obce o nákupe nového služobného automobilu. Návrh starostu obce na zhodnotenie finančnej situácie obce a následne zvážiť skutočnosť stále sa zvyšujúcich nákladov do prevádzky  osobného automobilu Škoda FELÍCIA a tento nahradiť novým automobilom úžitkovej triedy obecné zastupiteľstvo prerokovalo na svojej riadnej schôdzi dňa 21. 9. 2007.  V januári 2008 preto vedenie obce oslovilo 6 dodávateľských firiem o vypracovanie cenovej ponuky na automobil Škoda Roomster. Cenovo najprijateľnejšiu ponuku i vrátane dopravnej dostupnosti predložila spoločnosť Autoprofit, s.r.o. Čadca. Na základe osobného dohovoru a spresnení bol starostom obce u spoločnosti Autoprofit, s.r.o. Čadca dňa 20. 2. 2008 objednaný osobný automobil Škoda ROOMSTER Style 1.4 16V 63kW(85k). K samotnému prevzatiu vozidla došlo po následnom vybavení objednávky dňa 1. 4. 2008. Doposiaľ používaný osobný automobil Škoda FELÍCIA bol znalcom ohodnotený. Automobil bol nadobudnutý v apríli 1999. V prípade 100% stavu by jeho cena podľa znalca bola 79 900,- Sk. Vzhľadom na aktuálny stav a reálne opotrebenie ho znalec ohodnotil na minimálnu cenu 49 700,- Sk. Obecné zastupiteľstvo preto musí určiť ďalší postup prípadného predaja osobného automobilu Škoda FELÍCIA.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby bol oznam o odpredaji osobného automobilu Škoda FELÍCIA zverejnený na stránkach Infokanála obce Vysoká nad Kysucou a prípadní záujemcovia predložili svoje ponuku na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou najneskôr do 25. 5. 2008. Automobil bude následne odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu sumu.
V rámci schváleného Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008, obecné zastupiteľstvo vyčlenilo sumu 800 000,- Sk na rekonštrukciu ihriska a športovej budovy. Tento návrh zahŕňal výmenu trávnika na šírku „päťky“ v dĺžke hracej plochy čo by predstavovalo 25m x 100m = 2 500m2. Obdobnú úpravu realizoval na ihrisku ŠK Javorník Makov p. Krajčovič a cena za 1m2 sa pohybovala od 250,- Sk do 300,- Sk. V našom prípade by teda išlo o sumu od 625 000,- Sk do 750 000,- Sk. Tento typ rekonštrukcie hracej plochy sme taktiež konzultovali i s českou firmou Zelený pažit s.r.o., ktorá realizovala úpravu trávnika napr. i na štadióne Baník Ostrava. Zástupcovia tejto firmy previedli i osobnú prehliadku hracej plochy, kde formou sondy z analyzovali i kvalitu podložia. Ako p. Krajčovič tak i zástupcovia firmy Zelený pažit s.r.o. uviedli, že vzhľadom na nekvalitné podložie hracej plochy, by zrekonštruovaná časť trávnika mala životnosť cca 2 roky, nakoľko by stále dochádzalo k jeho zabahneniu. Firma Zelený pažit s.r.o. preto navrhla úpravu trávnika na celom ihrisku. Jeho výmenu by firma zrealizovala, v zmysle zaslanej ponuky, za 585 000,- Kč bez DPH, čo spoločne s kurzom a DPH predstavuje cca do 905 000,- Sk. Rekonštrukcia by trvala približne 3 mesiace. Po tomto čase by bol trávnik pripravený na hranie. Je preto na obecnom zastupiteľstve o prehodnotení možnosti zrealizovať výmenu trávnika na celej hracej ploche, čím sa podstatne zmenila kvalita hracej plochy a predĺžila sa životnosť celého trávnika, avšak za vyššiu cenu oproti tej, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu obce na rok 2008. Starosta obce preto poslancom obce navrhol, aby zvážili možnosť i výmeny trávnika na celej hracej ploche.  Znamená to však –  v prípade realizácie upraviť rozpočet obce (navýšenie položky pre TJ Spartak cca o 150.000,-Sk).
Nakoľko poslanci vyjadrili svoj kladný postoj k predloženej ponuke firmy Zelený pažit s.r.o. dal starosta obce o predloženej ponuke na rekonštrukciu ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou formou úpravy celého trávnika hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s oslovením Firmy Zelený pažit s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou formou výmeny celého trávnika.
V ďalšej časti tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce ako predsedajúci žiadosti, ktoré boli doručené na prejednanie poslancami obecného zastupiteľstva.
Rada školy pri ZŠ E. A. Cernna, Vysoká nad Kysucou 316 – oznámenie o ukončení funkčného obdobia
Do Rady školy ZŠ E. A. Cernana pre ďalšie funkčné obdobie je nutné doplniť i jedného člena z radov poslancov OZ.
Starosta – nakoľko túto funkciu doteraz zastával Mgr. Martin Machciník, v prípade že bude súhlasiť, navrhujem aby v nej pokračoval.
Mgr. Martin Machciník – zasadania Rady školy ZŠ E. A. Cernana som sa pravidelne zúčastňoval, nakoľko mi na fungovaní školy záleží. V prípade, že mi OZ opätovne udelí dôveru budem s členstvom v Rade školy ZŠ E. A. Cernana súhlasiť.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby členom Rady školy ZŠ E. A. Cernana pre ďalšie funkčné obdobie bol z radov poslancov OZ Mgr. Martin Machciník.
Zo schôdze obecného zastupiteľstva, z dôvodu pracovných povinností, odišiel Mgr. Martin Machciník
Ivan Pavelka, Vysoká nad Kysucou 139 – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1115/71
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie návrhov na stanovenie kúpnej ceny.
Návrhová komisia predložila návrh, pozemok odpredať za cenu 70,- Sk m2.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku  CKN 1115/71 schválilo za cenu 70,- Sk/m2.
Lovasz Ján, Vysoká nad Kysucou 1259,  Žideková Drahomíra, Vysoká nad Kysucou 1259,  Ďurčanský Ladislav, Vysoká nad Kysucou 1259,  Šulek Richard, Vysoká nad Kysucou 1259,  Opialová Anna, Vysoká nad Kysucou 1094,  Bonec Jozef, Vysoká nad Kysucou 184 – ako majitelia drevených garáží  – žiadosť o odpredaj časti parcele CKN 1475/1, na ktorom sú garáže postavené
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie návrhov na stanovenie kúpnej ceny.
Návrhová komisia predložila návrh, pozemok odpredať za cenu 70,- Sk m2 s podmienkou, že geometrický plán zhotovia žiadatelia na vlastné náklady.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie časti pozemku  CKN 1475/1, na ktorej sú postavené drevené garáže schválilo za cenu 70,- Sk/m2 s podmienkou, že geometrický plán zhotovia žiadatelia na vlastné náklady.
KONZUM - Jozef Holičáč, Vysoká nad Kysucou 114 – oznámenie o vypovedaní zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove Domu služieb p.č. 200 z dôvodu ukončenia živnosti
Obecné zastupiteľstvo oznámenie o vypovedaní zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove Domu služieb  p.č. 200 z dôvodu ukončenia živnosti zobralo na vedomie.
Vináreň „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 – žiadosť o zrekonštruovanie toaliet
O havarijnom stave toaliet, ktoré má v prenájme žiadateľka, informoval poslancov OZ prednosta obecného úradu Mgr. Anton Varecha.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zrekonštruovanie toaliet schválilo. Termín rekonštrukcie bude prejednaný so žiadateľkou starostom obce.
Vináreň „HELA“ – Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215 – žiadosť o povolenie rekonštrukcie prenajatej kuchyne
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo povoľuje rekonštrukciu prenajatej kuchyne.
E.STA. Realitná a poradenská agentúra zastupujúca p. Petra Chlebničana – žiadosť o odkúpenie podielov v parcelách EKN 7363 podiel 1/1 – 911 m2.
Počas prípravy predloženia žiadosti pred obecné zastupiteľstvo bolo zistené, že žiadateľ v žiadosti omylom uviedol nesprávne označenie parcely nakoľko sa nejedná o EKN ale o CKN parcelu. Obecné zastupiteľstvo bude teda prejednávať žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7363, t.t.p., podiel 1/1 – 911 m2.
 Nakoľko obec uvedený pozemok nevyužíva poslanci predložili návrh uvedenú parcelu odpredať. Jedná sa však o majetko-právne usporiadanú CKN parcelu, ktorej je obec vlastníkom v celosti, preto poslanci po vzájomnej diskusii navrhli parcelu odpredať za cenu 100,- Sk/m2. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7363, t.t.p., podiel 1/1 – 911 m2 schválilo za cenu 100,- Sk/m2, nakoľko sa jedná o majetko-právne usporiadanú CKN parcelu, ktorej je obec vlastníkom v celosti.
Ing. Róbert Gaboš, Vysoká nad Kysucou 1185 – žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 20224 o výmere 6429 m2, ktorý bude vytýčený geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa.
Vo vzájomnej diskusii poslanci OZ navrhli odpredať časť pozemku EKN 20224 a to od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku, ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa za cenu 70,- Sk/m2. Zvyšnú časť si obec ponechá vo vlastníctve, z dôvodu zabezpečenia prístupu k rieke možným budúcim majiteľom susedných nehnuteľností.  O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 20224 schválilo a to iba v jeho časti od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku, ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa za cenu 70,- Sk/m2. Odpredávaná časť pozemku EKN 20224 bude vytýčená geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa.
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou – poďakovanie za poskytnuté finančné prostriedky na činnosť organizácie z Rozpočtu obce na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo poďakovanie zobralo na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
Miroslav Dorman -  opäť sa chcem opýtať na ďalšie možné využitie budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Myslím si, že s jej využitím by sme sa mali vážne zaoberať.
Starosta – od 11. 4. 2008 má naša obec v prevádzke Infokanál obce Vysoká nad Kysucou. Prostredníctvom neho chcem našich obyvateľov informovať o dianí v našej obci. Na jeho stránkach plánujeme prezentovať aktuálne dianie v obci, prebiehajúce práce, športové výsledky, kultúru ale taktiež i veci „nepopulárne“ ako napríklad: čierne skládky, neporiadok pri súkromných záhradách, poškodzovanie miestnych komunikácií ťažbou dreva ako právnickými tak i fyzickými osobami a pod. Navrhujem preto, aby sme prostredníctvom Infokanála vyzvali občanov, predovšetkým obyvateľov Nižného Kelčova, o predloženie možných návrhov využitia tejto budovy a to v termíne do najbližšej schôdze OZ, kedy Vás budeme informovať o doručených návrhoch.
- Na spomenutom Infokanáli obce Vysoká nad Kysucou ste určite postrehli informáciu, že sa zišla komisia poverená OZ s prípravou monografie Obce Vysoká nad Kysucou. Na prvom stretnutí boli zadané prvé pracovné úlohy, ale rád by som o aktívnu spoluprácu požiadal i vás.
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 21.4.2008 zverejnilo výzvu na predkladanie projektov o nenávratný finančný príspevok  z prostriedkov EÚ v rámci „Regionálneho operačného programu“ pre programové obdobie 2007-2013- Prioritná os 1-Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania. Do uvedeného programu sa zapojila i naša obec s projektom „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou - modernizácia školy a zníženie energetickej náročnosti. Projekt pre stavebnú časť spracovala firma Ing. Oliver Golis, J. Kráľa 40, Čadca, na  základe výberového konania zo dňa 16.04.2004. Cena projektu – 499.000,- Sk. Projekt na predloženie žiadosti o dotáciu spracovala firma Agentúra AMP – Ing. Peter Weber Bytča, na základe výberového konania zo dňa 16.11.2007. Cena projektu  - 70.000,- Sk + 0,5% zo sumy získaného grantu po schválení žiadosti na NFP. Obec Vysoká nad Kysucou projekt „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – modernizácia školy  a zníženie energetickej náročnosti“ zaregistrovala na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 17. apríla 2008.
- Dňa 21. 4. 2008 sme spoločne s pánom farárom oficiálne otvorili Kanceláriu prvého kontaktu.
- Rád by som vás informoval, že našej obci bola pravdepodobne schválená (zatiaľ nemáme písomné vyjadrenie) dotácia z Ministerstva životného prostredia na odvodnenie cintorína v Ústredí vo výške 1 200 000,- Sk.
-  V priebehu mesiaca Máj sa pripravuje inštalácia dreveného detského ihriska do areálu materskej školy. Na jeho realizáciu bola Obci Vysoká nad Kysucou na základe podaného projektu schválená dotácia z Ministerstva financií SR z položky na individuálne potreby obce v roku 2007 – kapitálové výdavky vo výške 200.000,-Sk. Práce bude realizovať firma   K-TEN Drevosklad s.r.o. Makov. Z uvedenej dotácie sa v októbri 2007 preinvestovalo 18.000,-Sk  (zakúpenie rehabilitačnej zostavy „ATLAS“).
- Priebežne naši zamestnanci, podľa priazne počasia, začali s prácami na multifunkčnom ihrisku pri kostole. Taktiež prebehlo stretnutie s dodávateľom umelého trávnika a tento by mal byť položený, ako samozrejme nedôjde k posunu prác, v priebehu prvého júnového týždňa. Súbežne s týmito prácami prebiehajú i prípravy na rekonštrukciu ochranných sietí na antukovom ihrisku pri ZŠ Horný Kelčov.
Viktória Chvasteková – mám informáciu, že začína vysielať i slovenská katolícka televízia LUX. Bolo by ju možné zaradiť do programovej ponuky káblovej televízie?
Starosta – zatiaľ sme o tejto informácii nevedeli. Preveríme to u dodávateľskej spoločnosti TES Slovakia.
Miroslav Dorman – Bolo by možné doplniť programovú štruktúru káblovej televízie o TV kanál Discovery?
Starosta – Samozrejme tento kanál plánujeme do programovej štruktúry zaradiť. V súčasnosti na tom pracujeme. Rád by som však OZ upozornil, že v prípade zvýšenia počtu TV staníc bude nutné prehodnotiť výšku mesačného poplatku, nakoľko tento už je v súčasnosti „na hrane“.
Miroslav Dorman – pri odovzdávaní budovy hasičárne treba zvážiť, kde uskladníme inventárny majetok (stoly, stoličky atď.)
Starosta – k odovzdávaniu budovy a k spísaniu preberacieho protokolu budú samozrejme hasiči prizvaní. Čo sa týka uskladnenia inventárneho majetku máme už pripravených niekoľko alternatív.
Miroslav Dorman – v Rozpočte obce na rok 2008 máme naplánovaných 100 000,- Sk na opravu techniky resp. hasičských automobilov. Myslím si, že je zbytočné ísť do nejakej opravy. Trend je taký, že tieto staré autá sa predávajú a namiesto nich sa kupujú, či už nové alebo ojazdené 9  miestne tranzity, ktoré sa prerábajú na hasičské.
Starosta – Konkrétne návrhy musia prísť od samotných hasičov i s predbežným návrhom finančného krytia. Vieme však tie peniaze tento rok ušetriť a do navrhovanej investície ísť o rok. Je to všetko na samotných hasičských zboroch.
Pavol Pavlík – Na základe žiadosti od obyvateľov z Rieky, ktorý ma oslovili, by som chcel požiadať o vyčistenie priekopy pozdĺž miestnej komunikácie smerom z Rieky na Hranicu.
Mária Varechová – Chcem tlmočiť nespokojnosť obyvateľov Nižného Kelčova zo stavom Starej cesty. Firma realizujúca výstavbu kanalizácie v jeden deň vykope prípojku a potom sa celý týždeň nič nedeje. Kanalizácia sa pritom na Starej ceste začala kopať ako prvá a dodnes tento úsek nie je ukončený. Keby sa tento úsek kompletne dokončil nedochádzalo by k stálemu rozrýpavaniu a poškodzovaniu cesty.
- ďalej by som chcela pochváliť zriadenie Kancelárie prvého kontaktu a taktiež i spustenie Infokanálu obce. Zo svojho okolia počúvam na tieto veci len kladné ohlasy.
Viktória Chvasteková – Chcela by som sa opýtať, či neexistuje možnosť nejako efektívne využiť plochu pod rodinným domom p. Ľubomíra Kupša.
Starosta – bohužiaľ tento pozemok je v súkromnom vlastníctve pána Greguša z Kysuckého Nového Mesta. Ten sa však o pozemok nestará! Nakoľko sa však nachádza v centre obec sa stará o jeho udržiavanie predovšetkým len kvôli kultúrnosti prostredia.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Jánsky, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 3/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada