TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 2/2008 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  19. 2. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 2/2008 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Prejednanie žiadosti A&T Reality s.r.o.
4. Rôzne
5. Schválenie uznesenia
6. Záver


 
Ad.1 Otvorenie
Mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorú navrhli dňa 15. 2. 2007 poslanci OZ zvolať na dnešný deň, viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Schôdze OZ sa zúčastnia i zástupcovia a konatelia spoločnosti A&T Reality s.r.o., ktorí budú na schôdzu prizvaní zhruba o hodinu.  Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.3 Prejednanie žiadosti A&T Reality s.r.o.          
V úvode tohto bodu programu starosta obce pripomenul, že hlavným bodom dnešného programu je prejednanie žiadosti spoločnosti A&T Reality s.r.o.. Táto už bola sčasti prejednaná na schôdzi OZ dňa 15. 2. 2007 a nakoľko si poslanci OZ vyžiadali čas na zváženie predloženého návrhu žiadosti, ktorá sa týka odkúpenia  areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov.
Spoločnosť A&T Reality s.r.o. v predloženom návrhu navrhla kúpnu cenu 1,- Sk za budovu a 1,- Sk za pozemok. Nakoľko v samotnej ponuke na odkúpenie, ale predovšetkým v kúpnej cene sa názory poslancov OZ na schôdzi konanej dňa 15. 2. 2007 rozchádzali, požiadal starosta obce poslancov OZ o vznesenie stanovísk k predmetnej žiadosti.
 Skôr ako odovzdal slovo samotným poslancom uviedol, že pred plénum OZ bola doručená žiadosť pána Miroslava Zajaca, Vysoká nad Kysucou 1210 na odkúpenie  areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za sumu 300 000,- Sk. V žiadosti sa žiadateľ zaväzuje vybudovať na pozemku športové ihrisko a park, v ktorom bude zabezpečovať i údržbu. Poslancov OZ starosta požiadal, aby pri svojom rozhodovaní zohľadnili obe žiadosti.
Ján Lysík – Nakoľko sa jedná o vážny bod, som rád, že sme si dali čas na rozmyslenie. K uvedenej veci zaujímam nasledovné stanovisko (Na požiadanie pána Lysíka je jeho stanovisko zapísané v plnom znení i v zápisnici): „Z predajom budovy a z priľahlým pozemkom nemôžem súhlasiť, nakoľko je veľmi krátka doba k vyjadreniu sa a posúdeniu predaja pozemku a budovy.
Žiadosť o predaj bola predložená dňa 15. 02. 2008 ako mimoriadny bod obecného zastupiteľstva, kedy predaj nebol schválený a náhradný termín rokovania bol určený na druhý pracovný deň, od zasadnutia obecného zastupiteľstva (všetko veľmi urýchlené).
a) Je potrebné previesť zmenu územného plánu a doriešiť, kto zmenu územného plánu bude hradiť.
b) Previesť úradný odhad budovy a pozemku.
c) Predaj uskutočniť – doriešiť na základe známeho znaleckého posudku. V žiadnom prípade pozemok a budovu odpredať za 1,- Sk.
d) Priestory, ktoré ostanú hasičskému zboru k dispozícii v žiadnom prípade nepredávať, neriešiť to žiadnym vecným bremenom, dohodou o užívaní a pod.
Som si vedomý, že budovu treba riešiť, nakoľko je nevyužitá, obecný úrad má zvýšené náklady s udržiavaním tejto budovy, taktiež nebude jednoduché pozemok a budovu správne využiť ale v každom prípade – predajom tejto budovy obecný rozpočet sa musí značne navýšiť.“
starosta – Nesúhlasím so zmenou územného plánu, ale iba s jeho doplnkom. Toto by však bola starosť kupujúcich.
- Účtovná hodnota budovy je 1 260 000,- Sk. Jej súčasná trhová cena sa môže pohybovať okolo 3 000 000,- Sk.
Mária Varechová – Určite sme všetci neboli za ponúknutú 1,- Sk. Dobre, že sme mali čas na rozhodnutie a popremýšľanie. My hasiči, sme v nedeľu 17. 2. 2008 zvolali mimoriadnu výborovú schôdzu, nakoľko sme sa cítili spoločne s p. Miroslavom Dormanom svojim rozhodnutím zodpovední i voči DHZ Nižný Kelčov a taktiež sme chceli vedieť, aké stanovisko k predaju resp. k ponúknutej cene zaujme naša organizácia. Pravda je taká, že keby sa o samotnú údržbu nestarali svojou nezištnou brigádnou činnosťou samotní hasiči, tak by dnes budova bola v omnoho horšom stave. Pre hasičov je nevyužiteľná a úplne súhlasíme s tým, že ju niekto zrekonštruuje, zavedie do nej kúrenie a my budeme využívať iba prízemie.
Miroslav Dorman – Tak ako uviedla pani Varechová, možnosť predaja sme na výborovej schôdzi riadne zvážili. Výbor DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov zaujal nasledovné stanovisko spoločne s podmienkami k predaju:
1. Budovu odpredať min. za 400 000,- Sk v hotovosti
2. Úprava prízemia budovy
3. Výmena oblokov a dverí
4. Riešenie vykurovania
5. Hradiť režijné náklady (spotreba energií)
6. Zachovať prízemie budovy výlučne pre DHZ po dobu existencie DHZ
7. Príspevok pre DHZ, vo výške min. 40 000,- Sk ročne po dobu 20 rokov
Viktória Chvasteková – Nie som za to aby sa to predalo za spomenutú 1,- Sk. Súhlasím s cenou 400 000,- Sk plus ten ročný príspevok hasičom. Myslím si, že obci to prinesie naozaj veľa. Som aj za ten doplnok územného plánu.
Mgr. Martin Machciník – Len výdavky na elektrickú energiu sú ročne 50 000,- Sk. Neviem to rozčleniť koľko z toho je na Nižnom Kelčove a koľko vo Vyšnom Kelčove.
Starosta – Z tejto sumy tvorí hasičská zbrojnica na Nižnom Kelčove cca 95%.
Mgr. Martin Machciník – Už len tieto náklady by obec nemusela znášať. Ak sa bojíme nejakého krachu, vieme to predsa právne ošetriť v zmluve a v tomto prípade by nám majetok vrátili už zveľadený. Keď to tak zoberiem, pre budúce roky budú mať hasiči „bezstarostný“ život. Prikláňam sa k ponuke predať za 1,- Sk ale budem súhlasiť i so 400 000,- Sk.
Jozef Zborovan – Súhlasím s návrhom DHZ.
Pavol Pavlík – Tiež súhlasím s tým, aby prízemie ostalo vo vlastníctve hasičov.
Ján Lysík – My by sme mohli urobiť to, že keby ostala spodná časť vo vlastníctve obce a v užívaní hasičov, do zmluvy by sme zakotvili, že ak by DHZ zanikol, ich spoločnosť by mala právo predkúpy.
Jozef Zborovan – V prípade, že im nebude patriť i prízemná časť budovy, prečo by dávali peniaze do jej rekonštrukcie?
Ján Lysík – Stále neviem pochopiť ich zámer. Keď si chcem niečo kúpiť tak prečo na nejaké dlhodobé splátky?
Mária Varechová – Návrh DHZ zahŕňa predovšetkým tú skutočnosť, že navrhovaných min. 40 000,- Sk ročne pod dobu 20 rokov by mali hasiči istých,  pre svoju organizáciu.
Anton Opial – Ja som osobne uvažoval nad tým, aby sa urobil úradný odhad a teda aby sme vedeli akú cenu tá budova má. Dnes by sme ju za nadobúdaciu cenu nepostavili. V prípade schválenia žiadosti, tak ako tu bola prezentovaná, by sme mohli ľahko dopadnúť tak, ako s Drevocorpom vo Vyšnom Kelčove. Najskôr tu bola koruna a potom sme naskočili na nejakú ponúkanú cifru 400 000,- Sk. Neverím v ich prezentovaný prepočet a keď sú takí rozumní ako tvrdia, neverím, že vo svojich prepočtoch si nechali rezervu na kúpu budovy, ktorú tak chcú iba 400 000,- Sk. Aj keď k pozemku nie sú vedené žiadne siete a má určité obmedzenia, jeho cena je minimálne 70,- Sk/m2, ale keď sa buduje priemyselný park, cena je ešte vyššia. Navrhujem predať za odhadovú cenu a režijné náklady hasičov v prízemí si budeme riešiť sami.
Miroslav Dorman – K elektrine – nejde o to, že by sa v budove vysedávalo a kvôli tomu kúrilo, ale kúri sa predovšetkým pod cisternou, aby v nej nezamrzla voda. 
Jozef Zborovan – Treba si povedať, že keď sa o tú budovu nikto nezaujímal tak sa ani nič nedialo.
Ján Lysík – Najideálnejšie by bolo predať iba vrch a za získané prostriedky prerobiť spodok.
starosta – K návrhu hasičov musím povedať, že kúpnopredajná zmluva bude uzavretá medzi kupujúcim a obcou a nie hasičmi. To znamená, že obecné zastupiteľstvo nemusí súhlasiť s tým, aby získané peniaze z predaja v hotovosti, alebo v splátkach išli hasičom.
Následne nato starosta obce zhrnul návrhy všetkých poslancov:
Ján Lysík – odpredať ½ budovy (prízemie ponechať vo vlastníctve obce) a pozemok za úradný odhad
Mária Varechová, Miroslav Dorman – v zmysle návrhu DHZ Nižný Kelčov odpredať všetko za cenu 400 000,- Sk a po dobu 20 ročný príspevok pre DHZ Nižný Kelčov vo výške 40 000,- ročne
Viktória Chvasteková – odpredať všetko bez ďalších podmienok, nie však za 1,- Sk
Mgr. Martin Machciník – odpredať za 1,- Sk, ale nevylučuje ani verziu za 400 000,- Sk
Jozef Zborovan – odpredať za podmienok ako uvádzajú hasiči
Pavol Pavlík – predať s podmienkami ako navrhuje poslanec Lysík
Anton Opial – odpredať, v podstate súhlasí s tým, aké podmienky navrhol poslanec Lysík, ale upozornil, aby to nedopadlo ako s Drevocorpom
Po následnom poradnom hlasovaní sa poslanci OZ zhodli, že poslanec Miroslav Dorman predloží spoločnosti A&T Reality s.r.o. nasledujúci návrh:
- Súhlas s predajom.
- Odpredáme pozemok za odhadovú cenu a ½ budovy za cenu 1 200 000,- Sk  a chceme nejaké sponzorské pre činnosť hasičov.
Starosta  – osobne sa taktiež prikláňam k predaju. Samozrejme slušnému predaju a ½ polovica budovy aby ostala vo vlastníctve obce. Musím upresniť, že náklady na energiu uvádzané v navrhovanej tabuľke, nemôžeme brať konštantne, nakoľko sú priamo závislé aj na poveternostných podmienkach..
Miroslav Dorman – tak ako povedala p. Varechová s naším návrhom súhlasí i výbor DHZ nakoľko o tomto nechceme rozhodovať sami.
Jozef Vrbinár – Tých 25 miliónov, ktoré spoločnosť plánuje preinvestovať určite nie sú priamou investíciou. Ponúkaná cena – čistých 400 000,- Sk je naozaj málo. Ak však máme zo zákona zveľaďovať obecný majetok, tak isto sa prikláňam k odpredaju iba polovice budovy a celého pozemku.
Anton Opial – Keď dáme urobiť odhad budeme mať čistý štít voči občanom.
Viktória Chvasteková – Treba si uvedomiť, že je príjemnejšie ak spoločnosť bude investovať v našej obci, ale aby sme nebanovali keď takáto obrovská investícia bude niekde inde.

Na schôdzu OZ boli prizvaní zástupcovia spoločnosti A&T Reality s.r.o. - Ing. Radoslav Hetflajš, Ing. Róbert Gaboš a Róbert Putorík.
Zástupcov spoločnosti A&T Reality s.r.o. starosta privítal a zároveň sa ospravedlnil, za predĺženú poradu poslancov OZ. Následne nato vyzval starosta obce prítomných poslancov, aby ich zástupca vzniesol návrh, na ktorom sa zhodlo obecné zastupiteľstvo.
Miroslav Dorman – predniesol zástupcom spoločnosti A&T Reality s.r.o. návrh OZ:
- Súhlas s predajom.
- Odpredáme pozemok za odhadovú cenu a ½ budovy za cenu 1 200 000,- Sk a chceme nejaké sponzorské pre činnosť hasičov.

Starosta – Cenu stanovenú odhadom predpokladám okolo 3 000 000,- Sk teda polovica z toho je 1 500 000,- Sk + pozemok.
Ing. Róbert Gaboš – Kto dá urobiť odhad? Aká je nadobúdacia cena budovy?
Starosta – Úradný odhad dá zhotoviť predávajúci. Nadobúdacia cena je okolo 1 260 000,- Sk.
Ing. Róbert Gaboš – My máme pre Vás pripravený nasledujúci návrh. Tak ako sme uviedli, máme vytvorenú rezervu na kúpu budovy 400 000,- Sk. To by bola okamžite vyplatená cena. Následne sa zaväzujeme po dobu 20 rokov formou odvodov 2% z našej spoločnosti prispievať sumou:
Rok 2008 až 2010 – 50 000,- Sk ročne (v prípade, že odvádzaná 2% z dane by tvorili nižšiu sumu – doplatíme rozdiel do 50 000,- Sk; v prípade, že by to bolo viac suma by sa na 50 000,- Sk neznižovala)
Rok 2011 – 80 000,- Sk (taktiež platí to čo vyššie)
Rok 2012 až 2027 – 100 000,- Sk ročne (taktiež platí to čo vyššie)
Toto by znamenalo, že spoločne s kúpnou cenou by sme za budovu a okolité pozemky zaplatili 2 230 000,- Sk. K tejto sume treba pripočítať sumy uvádzané v našej žiadosti: príjmy od A&T, úspora obce na investíciách do budovy a nakoľko sa momentálne jedná o obecný majetok z ktorého pochopiteľne obec sama sebe neplatí dane a preto ďalšou nezanedbateľnou položkou je daň z nehnuteľností, ktorá by v súčasnosti predstavovala sumu takmer 48 000,- Sk ročne. Za obdobie 10 rokov by obec získala 2 046 400,- Sk (zoberúc do úvahy príjmy od A&T, úspora obce a príjem z dane). Naďalej samozrejme trváme na úplnej rekonštrukcii budovy – zateplenie, výmena okien, dverí, realizácia vlastného vchodu, riešenie systému kúrenia atď. Hasiči môžu v budove ostať až do konca ich existencie. Samozrejme v prípade krachu resp. insolventnosti firmy sme ochotní budovu vrátiť v zrekonštruovanom stave späť obci.
Ján Lysík – Je to lepšie ako odhad. Je tu jedna vec a to že tá zmluva je neistá. Bolo by lepšie keby ste nám kúpnu cenu zaplatili naraz.
Ing. Róbert Gaboš – na rovinu, tejto obci takáto investícia neklope na dvere každý deň a treba to posúdiť triezvo bez závisti. Lebo si myslím, že v tejto veci vládne predovšetkým závisť.
Ján Lysík – Nevládne tu žiadna závisť. Nemyslíte však vážne, že by ste nám boli schopní budovu vrátiť späť a zrekonštruovanú.
Ing. Róbert Gaboš – Ale áno. Ja som ochotný to zaviesť aj do zmluvy a samozrejme ju podpísať.
Starosta – Dozvedeli ste sa nové argumenty a novú ponuku a taktiež ste počuli stanovisko spoločnosti A&T Reality s.r.o.. Mali by ste teda rozhodnúť. Je však na Vás či v prítomnosti zástupcov A&T Reality s.r.o., alebo osamote a potom im zaslať písomné stanovisko.
Ing. Róbert Gaboš – naša ponuka je o investíciách do obce. Je to jeden z našich rozbehových projektov, ktorých v obci plánujeme viac. Chcem aby ste pochopili, že tu ide predovšetkým o výhľad do budúcnosti nie len pre nás, ale i pre obec. Keď budete chcieť za tú budovu 5 mil. a my ju odmietneme, čo tu bude za pár rokov.
Viktória Chvasteková – Takáto investícia je pre obec jedinečná. Pokiaľ sa dá dvihnime tú kúpnu cenu, ale tá ponuka je jedinečná sama o sebe.
Ján Lysík – Ako poslanec pôsobím už mnoho rokov. Riešili sme rôzne veci a nie všetky podobné projekty dopadli dobre ako napr. Drevocorp, potraviny na Nižnom konci a pod. Nejde tu v žiadnom prípade o nejakú závisť, ale máme iba neistotu a snažíme sa byť opatrní.
Ing. Róbert Gaboš – My chceme ísť za svojimi cieľmi, ktoré sa týkajú i veľkých investícií v tejto obci.
Mgr. Martin Machciník – Rozhodnúť treba dnes. Všetko je jasné.
Jozef Zborovan – Navrhujem, aby dal starosta o predloženom návrhu spoločnosti A&T Reality s.r.o. hlasovať.
Následne nato starosta obce, ako predsedajúci, na opakovaný podnet poslanca Zborovana, a keďže nikto s prítomných poslancov už nepodal iný návrh, vyzval poslancov OZ o hlasovanie návrhu poslanca Zborovana k žiadosti spoločnosti A&T Reality s.r.o., ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov. Spoločnosť A&T Reality s.r.o. ponúkla kúpnu cenu: 400 000,- Sk ako kúpnu cenu v hotovosti, po dobu 20 rokov formou odvodov 2% zo spoločnosti A&T Group a.s. prispievať sumou:
Rok 2008 až 2010 – 50 000,- Sk ročne (v prípade, že odvádzaná 2% z dane by tvorili nižšiu sumu – doplatíme rozdiel do 50 000,- Sk; v prípade, že by to bolo viac suma by sa na 50 000,- Sk neznižovala)
Rok 2011 – 80 000,- Sk (taktiež platí to čo vyššie)
Rok 2012 až 2027 – 100 000,- Sk ročne (taktiež platí to čo vyššie)
Spoločnosť sa zaväzuje zrekonštruovať budovu vrátane prízemia,  zatepliť budovu, vymeniť okná a vchodové a garážové dvere, zabezpečiť i vykurovanie prízemia, bezplatne prenajať prízemie DHZ Nižný Kelčov po dobu existencie organizácie a znášať režijné náklady na energie.  Ak bude potrebný doplnok územného plánu, tento uhradí kupujúci. V prípade krachu resp. insolventnosti spoločnosti bude mať predkupné právo obec a spoločnosť A&T Reality s.r.o. sa zaväzuje nepredať, ani neprenajať budovu a priľahlého areálu tretej osobe. O takto predloženom návrhu  poslanci súhlasili, aby dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík
Obecné zastupiteľstvo žiadosť spoločnosti A&T Reality s.r.o., ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov schválilo za kúpnu cenu 400 000,- Sk následne po dobu 20 rokov formou odvodov 2% zo spoločnosti A&T Group a.s. prispievať sumou:
Rok 2008 až 2010 – 50 000,- Sk ročne (v prípade, že odvádzaná 2% z dane by tvorili nižšiu sumu – doplatíme rozdiel do 50 000,- Sk; v prípade, že by to bolo viac suma by sa na 50 000,- Sk neznižovala)
Rok 2011 – 80 000,- Sk (taktiež platí to čo vyššie)
Rok 2012 až 2027 – 100 000,- Sk ročne (taktiež platí to čo vyššie)
Spoločnosť sa zaväzuje zrekonštruovať budovu vrátane prízemia,  zatepliť budovu, vymeniť okná a vchodové a garážové dvere, zabezpečiť i vykurovanie prízemia, bezplatne prenajať prízemie DHZ Nižný Kelčov po dobu existencie organizácie a znášať režijné náklady na energie. Ak bude potrebný doplnok k územnému plánu, tento uhradí kupujúci. V prípade krachu resp. insolventnosti spoločnosti bude mať predkupné právo obec a spoločnosť A&T Reality s.r.o. sa zaväzuje nepredať ani neprenajať budovu a priľahlého areálu tretej osobe.
Ing. Róbert Gaboš – Chcel by som sa Vám všetkým poďakovať a chcem vyjadriť svoje presvedčenie a ubezpečiť Vás, že naozaj chceme urobiť všetko preto, aby ste videli, že to má zmysel. Garantujeme Vám, že náš vzťah k obci bude nadštandardný. Dúfam, že o pár rokov sa stretneme a budeme obojstranne spokojní.
Starosta – Dúfam, že naše rozhodnutie neobanujeme a naša ďalšia spolupráca bude nadštandardná. K tomu Vám i nám želám veľa úspechov.
Mgr. Martin Machciník – Bolo by dobré, aby pri tvorbe zmluvy bol prítomný aj niektorý z poslancov OZ.
Starosta – Návrh zmluvy bude musieť byť prejednaný na schôdzi OZ
Ing. Róbert Gaboš – OZ môže určiť človeka, s ktorým budeme riešiť detaily zmluvy.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Po ukončení tohto bodu programu zástupcovia spoločnosti A&T Reality s.r.o. schôdzu OZ opustili.


Ad. 4 Rôzne
V tomto bode programu prejednali poslanci OZ žiadosti doručené pre OZ.
Rudolf Segeč, Vysoká nad Kysucou 210 – žiadosť o zmenu  platenia paušálu za odber pitnej vody na osobu
V následnej diskusii starosta objasnil, že obec prostredníctvom svojich zamestnancov urgovala p. Segeča o namontovanie vodomeru už od mája minulého roku. Nakoľko sa tak neudialo platba za odber pitnej vody musí byť paušálne teda 17,5 m3 na osobu/rok.
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať v znení kto je ZA zamietnutie žiadosti:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zmenu platenia paušálu za odber pitnej vody na osobu neschválilo.
Marcela Delinčáková, Vysoká nad Kysucou 211 – žiadosť o vyjadrenie a potvrdenie platnosti kúpno-predajnej zmluvy
Starosta obce ako predsedajúci podrobne predstavil celú žiadosť i s prílohami.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Vrbinárová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o potvrdenie platnosti kúpno-predajnej zmluvy schválilo.
Projekt internetizácie MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet.
Projekt bol poslancom podrobne predstavený na poslednej schôdzi OZ. Plénum OZ sa však k nemu nevyjadrilo.
Od OZ sa žiada vyjadrenie súhlasu s podporou tohto projektu  (v prípade jeho úspešnosti) a v tom prípade aj 5% spolufinancovanie (max 5% v našom prípade 79 x 3 000 = cca 240 008,- Sk; Výstavba stožiarov a staníc po schválení a hladký priebeh cca 10 týždňov). Následne dal starosta obce o vyjadrenie súhlasu s podporou tohto projektu hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Vrbinárová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo podporu Projektu internetizácie MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 2/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 6 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi, ale i za zvládnutie dnešného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo