TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 7/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  14. 12. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 7/2007 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vysoká nad Kysucou
5. VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Úprava rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007
7. Predloženie záverečných správ za rok 2007 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ, ktorá je zároveň i poslenou schôdzou OZ v kalendárnom roku 2007. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Na schôdzu OZ sa s oneskorením dostavil p. Ján Jánsky.


Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ        
V úvode tohto bodu programu starosta obce konštatoval, že posledná schôdza OZ sa konala 16. 11. 2007. Na jej zasadnutí poslanci OZ prerokovali 24 pripomienok, z čoho 17 schválili a 2 neschválili. Obecné zastupiteľstvo taktiež doporučilo vedeniu obce prešetriť na mieste opodstatnenosť žiadosti p. Jozefa Martiníka, Turzovka –  Stred 375 o odkúpenie pozemku. K žiadosti p. Jozefa Martiníka, Turzovka –  Stred 375 starosta obce uviedol, že parcela je z pohľadu obce nevyužiteľná. Chodník vedúci zo starej cesty na novú je úzky a je doň umiestnená resp. postavená hospodárska budova a obyčajne býva zarastený burinou. Vchod do domu po neb. Kataríne Košinárovej je možný priamo zo starej cesty, kde je hlavná brána.
Takže z pohľadu obce je pozemok nevyužiteľný, ale samozrejme, že budeme akceptovať potreby trvalo žijúcich občanov ak ho chcú a budú využívať. V opačnom prípade nevidím dôvod tento pozemok žiadateľom neodpredať podľa GP, ktorý si musí zaobstarať žiadateľ. Následne nato opätovne predložil starosta prítomným poslancom žiadosť p. Jozefa Martiníka.
Jozef Martiník, Turzovka - Stred 375 – žiadosť o odkúpenie pozemku 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku t.j. časť parcely EKN 20209 tzv. skotňu pozdĺž parcely CKN 3027 až po jej koniec  schválilo s podmienkou, že žiadateľ doloží písomné súhlasy dotknutých susedov a to P. Jarošovej, p. Mišiakovej, p. Krišťákovej, p. Vavricovej, p. Lovasza a p. Janitu. Geometrický plán pre vytýčenie presnej časti parcely dá zhotoviť žiadateľ.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vysoká nad Kysucou
Povinnosť vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) vyplýva zo zákona 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom alebo základnou úlohou obce je zabezpečiť všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľstva. PHaSR má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu v súlade s PHaSR Žilinského samosprávneho kraja. Je to dokument, ktorý vytvorí predpoklady na možnosť zapojenia sa do procesu čerpania prostriedkov z EÚ fondov a tak isto je súčasne strategickým podkladom pri predkladaní konkrétnych projektov k budúcim výzvam čerpania finančných prostriedkov EÚ.
Od 8. do 29. októbra prebiehali verejné návrhy, uverejnené i na našej webovej stránke, ale ako to už býva zvykom, u obyvateľov nemali skoro žiadnu odozvu. PHaSR spracovaný agentúrou AMP – Ing. Peter Weber z Bytče obsahuje:
- Históriu obce
- Sociálnu a ekonomickú analýzu
- Analýzu prírodných a ekologických podmienok
- Sociálnu analýzu
- Základné demografické charakteristiky
- Sociálnu infraštruktúru a verejné zariadenia
- Ekonomickú analýzu
- Životné prostredie
- SWOT analýzu
- Stratégiu rozvoja obce
- Strategické rozvojové ciele
- Priority a opatrenia
- Finančný plán a zabezpečenie realizácie programu
Možno teda konštatovať, že PHaSR Obce Vysoká nad Kysucou je rozdelený na tri základné časti:
1) Rozanalyzovanie skutkových stavov jednotlivých oblastí
2) SWOT analýza
3) Najdôležitejšia časť – Stratégia a rozvoj
PHaSR je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať resp. niektoré aktivity upraviť prípadne zrušiť.
Nakoľko PHaSR musí byť schválený obecným zastupiteľstvom dal starosta obce o takto predloženom vypracovanom návrhu PHaSR Obce Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo PHaSR Obce Vysoká nad Kysucou schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V tomto bode programu podrobne predstavil starosta obce, ako predsedajúci, návrh Všeobecného - záväzného nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Ten bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli dňa 27. 11. 2007. Predložený návrh vychádza z Všeobecného - záväzného nariadenia č. 2/2005, ktoré bolo upravené v zmysle platného legislatívneho predpisu.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli opravu formálnych chýb a to:
- str. 2 v úvodnom odstavci opraviť formálnu chybu a opraviť dátum účinnosti „... s účinnosťou od 1. januára 2008...“
- str. 6 v §11: „2. splátka do 31. septembra“
Nakoľko nikto z prítomných poslancov voči predloženému návrhu nevzniesol žiaden ďalší pozmeňujúci návrh a taktiež spomenutý návrh Všeobecného - záväzného nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nepripomienkoval žiaden z občanov počas zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie, dal starosta obce o predloženom návrhu Všeobecného - záväzného nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hlasovať:
 ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecné- záväzné nariadenia č. 1/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo v zmysle predloženého a doplneného návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Úprava rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou
V tomto bode programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007. Upozornil, že ide o zmeny v rámci položiek a teda konečná suma ostáva nezmenená. Návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007 tvorí prílohu tejto zápisnice.
O predloženom návrhu na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007 dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 11. 2007 schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Predloženie záverečných správ r. 2007 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi obecného úradu
V tomto bode programu boli zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.

Ako prvú zreferoval prednosta Obecného úradu Mgr. Anton Varecha správu z úseku prednostu obecného úradu.
Správa prednostu obecného úradu Mgr. Antona Varechu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala a predniesla p. Daniela Kubicová.
Správa p. Daniely Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Miroslav Dorman – navrhujem tých, ktorí do vianočných sviatkov poplatok a káblovú televíziu nezaplatia, aby ich zamestnanci obce pred vianočnými sviatkami odpojili!

Správa z úseku financií a školstva vypracovala a predniesla p. Emília Kubincová.
Správa p. Emílie Kubincovej tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ako ďalšiu zreferovala koncoročnú správu p. Anna Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Anny Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.

Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala a referovala  p. Margita Kubačáková.
Správa p. Margity Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.

Následne nato zreferovala koncoročnú správu p. Anna Vrbinárová o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámila prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2007.
Správa p. Anny Vrbinárovej tvorí prílohu tejto zápisnice.

Správu z úseku výstavby o investičných akciách obce vypracoval a predniesol  p. Ján Filo.
Správa p. Jána Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.

Následne nato prednosta obecného úradu zreferoval správu z úseku poľnohospodárstva a štatistiku zo schôdzí obecného zastupiteľstva.
Obe správy Mgr. Antona Varechu tvoria prílohu tejto zápisnice.

Prednesené správy obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predniesol starosta obce poďakovanie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Matúša za pomoc a finančnú podporu zo strany obce v roku 2007. Obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej schôdzi dňa 20. 2. 2007 uznesením č. 1/2007 schválilo pridelenie finančnej podpory vo výške 200 000,- Sk na výstavbu areálu oddychu a športu pri farskom kostole sv. Matúša. Nakoľko je však uvedená stavba financovaná z rozpočtu obce a sponzorských darov, navrhujem čiastku 200 000,- Sk presunúť a využiť pre potreby farského úradu.
Pavol Pavlík – finančný príspevok bol predsa určený na výstavbu ihriska, ktoré mal stavať farský úrad a nie obec. Takto budú v ústredí dve ihriská s umelým povrchom a vo Vyšnom Kelčove ani jedno.
prednosta – ihrisko vo Vyšnom Kelčove je v zadaní ako projekt, ktorý vyhlásil SFZ na výstavbu mini ihrísk
starosta – finančný príspevok bude použitý na rekonštrukčné práce, ktoré prebiehajú ako v kostole sv. Matúša tak i v kostole Božského srdca vo Vyšnom Klečove, teda pre všetkých farníkov
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  Pavol Pavlík
Obecné zastupiteľstvo návrh na využitie finančnej podpory vo výške 200 000,- pre potreby farského úradu schválilo.
Obecný úrad, Vysoká nad Kysucou 215 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu, Školskej jedálne pri MŠ Vysoká nad Kysucou, Zdravotného strediska a DHZ Nižný Kelčov
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu, Školskej jedálne pri MŠ Vysoká nad Kysucou, Zdravotného strediska a DHZ Nižný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
Jana Kubalová, účtovníčka Obecného úradu – návrh, na vyplatenie mimoriadnej odmeny, vo výške mesačného platu, starostovi obce pri príležitosti dožitia sa životného jubilea
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo vyplatenie mimoriadnej odmeny, vo výške mesačného platu, starostovi obce pri príležitosti dožitia sa životného jubilea schválilo.
Anton Opial – v jednej zo správ z jednotlivých úsekov obecného úradu bola spomenutá práve prebiehajúca výstavba kancelárie prvého kontaktu. Bolo tam spomenuté, že sem budú prenesené i niektoré jednoduché kompetencie úsekov. Podobné kancelárie vznikli v Rakovej i v Turzovke a je to momentálne akási novinka. Myslím si, že nemusíme „ísť“ do všetkého čo je nové. Navrhuje výstavbu v tomto štádiu zastaviť a ešte s tým počkať. Nová pracovná sila bude predstavovať i navýšenie výdavkov na mzdy. 
Starosta – kancelária prvého kontaktu predovšetkým predstavuje krok k občanovi. V jej priestoroch sa budú poskytovať všetky dostupné informácie pre občana. Chceme tu umiestniť i kopírku. Naši klienti, ktorí majú zníženú mobilitu tu budú môcť vybaviť určité vybrané úradné výkony napr. overenie podpisu a to formou, že nebudú musieť ísť hore po schodoch, ale pracovníčka bude telefonicky vyrozumená a príde do kancelárie za klientom. Samotná výstavba kancelárie prvého kontaktu je hradená predovšetkým z dotácie na individuálne potreby obce a preto obecný rozpočet zaťažuje naozaj minimálne. Na margo pracovnej sily chcem objasniť, že túto zatiaľ plánujeme vykryť formou absolventskej praxe.
Mária Varechová – projekt kancelárie prvého kontaktu sa mi osobne páči. Taktiež ho vnímam ako novinku a my musíme držať krok s modernými trendmi. Na obecný úrad nechodia iba klienti z našej obce ale i ľudia, pre ktorých bude predstavovať kancelária prvého kontaktu, podľa môjho názoru i zjednodušenie orientácie pri vybavovaní úradných záležitostí.
Anna Vrbinárová, úsek kultúry a obecnej knižnice – návrh, na zvýšenie ročného zápisného do Obecnej knižnice
Návrh:
Dospelí – 40,- Sk
Deti – 20,- Sk
Zaslanie: 1. upomienky – 10,- Sk
               2. upomienky – 20,- Sk
               3. upomienky – 30,- Sk
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zvýšenie ročného zápisného do Obecnej knižnice schválilo v zmysle predloženého návrhu a to: Dospelí – 40,- Sk; Deti – 20,- Sk; zaslanie 1. upomienky – 10,- Sk;  2. upomienky – 20,- Sk; 3. upomienky – 30,- Sk.
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce – návrh, Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008
O predloženom návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008 schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 9 Diskusia
Ján Lysík – platí majiteľ chaty Kmínek poplatok obci za lôžko?
Daniela Kubicová – áno samozrejme, pán Gajdoš tento poplatok platí na základe predloženia knihy ubytovaných.
Mária Varechová – chcela by som požiadať o zaslanie písomnej žiadosti na Obvodné riaditeľstvo policajného zboru, aby príslušná policajná hliadka pravidelnejšie kontrolovala a preverovala mladistvých zdržujúcich sa v autobusovej zastávke – Základná škola. Títo poškodzujú okolitý verejný ale i súkromný majetok, sú hluční a pod.
Miroslav Dorman  – nakoľko som bol oslovený dotknutými občanmi zo Škradného, chcel by som požiadať obec o pomoc pri rekonštrukcii drevenej lávky smerom do osady Škradné. Túto žiadosť však predložím až pri tvorbe a schvaľovaní obecného rozpočtu. 
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 10 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 7/2007 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 11 Záver
Na záver, nakoľko sa jednalo o poslednú schôdzu OZ v kalendárnom roku 2007, starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za celoročnú obetavú prácu v prospech obce a všetkým zaželal príjemné prežitie tohtoročných vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2008. Taktiež poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi OZ a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo