TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  19. 6. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2007 v pdf formáteSample Image
Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3.    Kontrola uznesení z minulého OZ
4.    Prerokovanie výstavby novej skládky na uskladňovanie TKO v lokalite Semeteš
5.    Investičná výstavba v obci
6.    Úprava rozpočtu obce pre rok 2007
7.    Rôzne
8.    Diskusia
9.    Schválenie uznesenia
10.    Záver

    
Ad.1 Otvorenie
Dnešnú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.
 

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Anton Opial a Ján Lysík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ
úvode tohto bodu programu starosta obce konštatoval, že posledná schôdza OZ sa konala 20. 4. 2007. Na jej zasadnutí poslanci OZ prerokovali 21 pripomienok, z čoho 11 schválili a 2 neschválili. Vedeniu obce uložili preriešiť žiadosť p. Róberta Gajdoša týkajúcu sa príjazdovej cesty k Chate Kmínek. Z tohto dôvodu bol p. Gajdoš prizvaný na dnešnú schôdzu OZ.
Róbert Gajdoš – problém prístupovej cesty k môjmu ubytovaciemu zariadeniu je naozaj akútny. Chata Kmínek je jediné ubytovacie zariadenie v katastri obce Vysoká nad Kysucou. Jediný prístup k nej je z obce Makov, ale obec Makov problém prístupovej cesty nechce riešiť, nakoľko sa chata nachádza na vysockom území. Spoločne so susednou chatou Snežná sme predložili požiadavku na riešenie prístupu k rekreačným zariadeniam starostovi obce Bíla. Ten nám prisľúbil výstavbu prístupovej cesty projekčne spracovať, čím by bolo možné na jej výstavbu získať finančné prostriedky prostredníctvom eurofondov. V tomto prípade je však podmienkou i účasť obcí Makov a Vysoká nad Kysucou. Je pochopiteľné, že z vlastných zdrojov nie sme, ani jedno rekreačné zariadenie, realizovať výstavbu prístupovej cesty. Sme však ochotní nejakou finančnou spoluúčasťou prispieť.
Starosta – navrhuje, vytvoriť z radov poslancov komisiu a spoločne so mnou sa stretnúť priamo na mieste so starostom obce Makov a Bíla.
Miroslav Dorman – súhlasím s návrhom starostu obce. Je nutné sa stretnúť a problém riešiť spoločne možno i prostredníctvom fondov určených na cezhraničnú spoluprácu.
Starosta – tak ako som už vyššie spomenul, zorganizujem stretnutie starostov obcí Bíla, Makov a Vysoká nad Kysucou priamo na mieste.
Po prejednaní tohto bodu programu p. Gajdoš schôdzu OZ opustil.
Ďalšou úlohou vedenia obce, bolo predložiť pracovný resp. autorský kolektív pre prípravu monografie, predložiť OZ možný rozpočet a predpokladané náklady na vydanie monografie. Starosta obce preto prítomných poslancov informoval, že pri zostavovaní monografie susednej obce Klokočov bolo preinvestovaných cca 500 000,- Sk na vydanie 500 ks. Všetky vydané monografie okolitých obcí boli graficky spracované a vydané firmou Magma v Čadci. Starosta ďalej navrhol, že autorský kolektív by mal pracovať v zložení:
-    Ing. Ladislav Kubačák
-    Mgr. Anton Varecha
-    Anna Vrbinárová
-    Anton Opial
-    Dr. Jaroslav Velička
-    Mgr. Pavol Kužma
-    Antónia Hudecová
Ako poslednú uložilo OZ na svojej poslednej schôdzi úlohu pani Márii Varechovej a to predložiť súhlas všetkých členov sociálnej komisie na prijatie nového člena – p. Máriu Kováčikovú.
Mária Varechová – p. Mária Kováčiková už nemá záujem pracovať v uvedenej komisii
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Prerokovanie výstavby novej skládky na uskladňovanie TKO v lokalite Semeteš
Starosta obce ako predsedajúci, v úvode tohto bodu programu, odovzdal slovo predsedovi správnej rady TKO Semeteš n. o. p. Jánovi Filovi, ktorý prítomných poslancov oboznámil s pripravovanou stratégiou výstavby novej skládky TKO v lokalite Semeteš vedľa pôvodnej skládky. Poslanci OZ k tomuto bodu programu obdržali spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ i návrh zmluvy o úvere pre TKO Semeteš n. o. za účelom preklenutia doby do poskytnutia úveru na realizáciu výstavby novej skládky odpadov prostredníctvom Enviromentálneho fondu. Náklady na projektovú dokumentáciu výstavby novej skládky odpadov sú podľa Ekonomickej štúdie počítané vo výške 500 000,- Sk. Na základe Štatútu Združenia TKO Semeteš n.o.  sa stanovuje podiel jednotlivým zakladateľom percentuálnym podielom na vklade do majetku Združenia TKO Semeteš n.o.. Tento podiel pre obec Vysoká nad Kysucou činí sumu 63 500,- Sk. (Návrh úverovej zmluvy a Ekonomický prepočet nákladov na uskladnenie pre projekt výstavby skládky odpadov Lokalita I. – Turzovka – Semeteš tvoria prílohu tejto zápisnice). Následne po odprezentovaní vyššie uvedených informácií p. Jánom Filom, dal starosta hlasovať o návrhu prípravy a ekonomickej analýzy vybudovania novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš, ktorá vychádza z prijatého uznesenia Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o. č. 2 zo dňa 18. 5. 2007.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš na základe ekonomického prepočtu zo dňa 4. mája 2007, vypracovaného predsedom správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o. a súhlasí so združením finančných prostriedkov (bezúročnou pôžičkou obce podľa hodnoty svojho podielu (12,7%) v Združení TKO Semeteš n.o. čo je 63 500,- Sk, za účelom preklenutia doby do poskytnutia úveru na realizáciu výstavby novej skládky odpadov prostredníctvom Environmentálneho fondu SR) na realizáciu projektovej dokumentácie skládky odpadov v zmysle návrhu zmluvy.
 Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.Ad. 5 Investičná výstavba v obci
V tomto bode programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov o prebiehajúcej investičnej výstavbe v obci.
V súčasnosti sú v stave výstavby 3 športové ihriská. O ďalšom ihrisku s umelou trávou, o ktoré sa naša obec uchádza vypracovaním a odovzdaním projektu na Slovenský futbalový zväz sa rozhodne práve dnes o 15:00 hod. na zasadaní SFZ v Bratislave. Prejdime teda k trom spomenutým ihriskám:

A) Viacúčelové antukové ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana
Stav: tesne pred dokončením
Na jeho povrchu sa síce už odohralo niekoľko zápasov Svätojánskeho volejbalového turnaja, ale je ešte nutné dokončiť ochranné siete, umiestnenie a osadenie futbalových brán, namontovať basketbalové koše, vyčiarovať ihriská a samozrejme dokončiť terénne úpravy. Finančné náklady zo strany obce boli do dnešného dňa vo výške cca 130 000,- Sk pričom v tejto sume nie sú zahrnuté rôzne výpomocné práce zamestnancov obce. Obrubníky, antuku a ostatný materiál zabezpečila základná škola ešte z vlaňajšieho rozpočtu. Podkladovú škváru sponzorsky zabezpečila firma A&T Services s.r.o. Obec financovala predovšetkým výkop drenážnych kanálov, navozenie vsakovacej štrkovej vrstvy, nanesenie škvárového podkladu, nanesenie antuky a zváracie práce. Osadenie obrubníkov, držiakov ochranných sietí, stĺpov na volejbal a terénne práce boli vykonávané svojpomocne.

B) Futbalové ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ E. A. Cernana
Stav: tesne pred dokončením
Výstavba tohto ihriska bola schválená OZ. Práce na podkladovej a zároveň i vsakovacej doske sú už dokončené. Jednalo sa o odkopanie, vývoz materiálu, odvodnenie, navezenie štrkovej vrstvy 20 cm, zhutnenie, navezenie štrkovej vrstvy 10 cm, zhutnenie, osadenie obrubníkov, osadenie stĺpikov na mantinely a ochranné siete a osadenie pätiek na stĺpy osvetlenia. Tieto práce predstavovali náklady cca 400 000,- Sk. Zajtra (20. 6. 2007) príde práce prevziať technik s firmy MARO, ktorá bude následne realizovať pokládku umelej trávy, namontovanie mantinelov, ochranných sietí a vyčiarovanie ihriska. Cena ihriska bez nami dodávaných prác je 547 400,- Sk z čoho máme zaplatených 90%.

C) Ihrisko oddychovej zóny v Ústredí
Stav: vo výstavbe
Výstavba tohto ihriska prebieha v spolupráci s Farským úradom. Do dnešného dňa sú zrealizované zemné práce – odkopanie, odvoz prebytočnej zeminy, navážka štrkového podložia od 20 cm do 1 m. Tieto práce stáli do dnešného dňa zhruba 120 000,- Sk. Zo strany obce budú ešte financované práce na spojené s výstavbou oporného múra od pošty a od rodinného domu p. Kupša a osadenie podporných stĺpov na ochranné siete, osadenie betónových obrubníkov a podkladné štrkopieskové vrstvy pre položenie umelého travnika.

D) Prepojenie ústredia obce na obecný vodovod
Stav: ukončené
Práce spojené s prepojením ústredia obce na obecný vodovod boli vykonávané svojpomocne, zamestnancami obce až na samotné výkopové práce. Prepojenie ústredia na obecný vodovod sa týkalo Obecného úradu, p. Segeča,  potravín COOP Jednota, p. Cvikla, p. Gáboríka, p. Lisíka, p. Zuskinovej, p. Pavlíka. Každý z dotknutých odberateľov však v zmysle platného VZN bude musieť uhradiť poplatok 5 000,- Sk za zrealizovanie vodovodnej prípojky. COOP Jednota má dve budovy takže to bude 10 000,- Sk. Tento poplatok nebudú hradiť tí odberatelia, ktorí to majú v nájme a to p. Kazíková a p. Pekarík.
 
Okrem spomenutých investičných akcií prebieha i množstvo drobný, ktoré máte možnosť pravidelne sledovať na našej internetovej stránke, ktoré sú dá sa povedať denne aktualizované.
Vynárajú sa nám tu však dve ďalšie neplánované a finančne náročné investičné akcie. Po búrke, ktorá bola 5. júna došlo k lokálnym záplavám i v našej obci, avšak smerom do osady Slončíky prívalová voda natoľko poškodila cestu, že je nevyhnutná jej oprava v dĺžke cca 1 km, nakoľko je takmer vôbec neprejazdná.
Ďalším závažným problémom je premŕzanie a plesnenie obecného nájomného bytu p. Šulekovej a taktiež i momentálne voľného bytu po p. Šamajovej. Problém je zrejme v tom, že projektant previedol zlý prepočet obvodových panelov a zatiaľ čo ostatné panely na budove sú zateplené, obvodové panely na týchto bytoch nie a dochádza k ich premŕzaniu a preto bude nutné obvodové múry na týchto bytoch zatepliť.
Miroslav Dorman – v prípade, že opravíme poškodenú cestu je možné udeliť zákaz zvážania dreva, aby sa opäť nepoškodila?
Starosta – takýto razantný zákaz obec vydať nemôže. Každému súkromnému vlastníkovi lesov a všetkým lesným spoločenstvám sme zaslali vyrozumenie, na základe ktorého je každý z nich povinný oznámiť obecnému úradu, plánované zvážanie dreva po miestnej komunikácii. Nie je však v našich silách ustrážiť,či je toto nariadenie dodržiavané a stretávame sa s prípadmi, že ako jednotlivci tak, čo je veľmi smutné, i lesné spoločenstvá, naše nariadenie ignorujú a pod rúškou „uváženého lesného hospodárenia“ devastujú a poškodzujú nie len obecné cesty ale i verejný majetok.
Ján Lysík – vo Vyšnom Kelčove ostali niektoré prístupové cesty zanesené štrkom. Chcem sa opýtať či už sú vyčisté napr. i p. Gáboríkovej a taktiež je veľmi poškodené cesty smerom k p. Antonovi Kubošnému.
starosta – cesty postupne čistia pracovníci zamestnaný na aktivačných prácach. Čo sa týka cesty p. Kubošnému o poškodení vieme. Túto cestu máme v pláne čiastočne vyspraviť aby bola ako – tak prechodná, nakoľko tu je plánovaná výstavba vodovodu a bude tak či tak opätovne rozkopaná.
Ján Lysík – rád by som poprosil, že v prípade ak neprejde tá dotácia zo SFZ na ihrisko v Kelčove, aby obec pomohla pri jeho rekonštrukcii z vlastných zdrojov
starosta – už sme sa rozprávali s pani riaditeľkou, škola by chcela vymeniť ochranné sitá
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.
 

Ad. 6 Úprava rozpočtu obce pre rok 2007
Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 predniesol starosta obce.
Ako prvú odprezentoval úpravu príjmovej časti obecného rozpočtu, ktorá bude v zmysle návrhu navŕšená o 3 820 000,- Sk.
Následne nato starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu, v ktorej budú výdavky navŕšené o 3 820 000,- Sk.
Po predstavení Návrhu na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 v jeho príjmovej a výdavkovej časti dal starosta obce o predloženom návrhu na úpravu obecného rozpočtu hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 schválilo, pričom príjmová i výdavková časť budú navŕšené o 3 820 000,- Sk.
Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.
 
 
Ad. 7 Rôzne
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
V úvode tohto bodu programu starosta obce predniesol Návrh  na prejednanie nájomných zmlúv a podlžnosti z predchádzajúcich nájomných zmlúv, ktorý predložila účtovníčka obecného úradu p. Emília Kubincová. Jedná sa o podlžnosti nasledujúcich nájomníkov:
•    Pavol Varecha – prenajatým obecný byt č. 7
- podlžnosť ku dnešnému dňu činí: 23 799,- Sk
•    Bioexpres, Jozef Bitala – prenajatá garáž v hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove
- podlžnosť ku dnešnému dňu činí: 15 000,- Sk
•    MR Shoe s.r.o., Miroslav Korchaník – prenajaté priestory v Dome služieb
- podlžnosť ku dnešnému dňu činí: 30 845,- Sk
•    Ján Lisík, Ústredie  – nájomné za byt pred jeho odpredajom
- podlžnosť ku dnešnému dňu činí: 7 460,- Sk
Miroslav Dorman – navrhujem zaslať všetkým poslednú výzvu a v prípade nedodržania stanoveného termínu úhrady dlhu vypovedať nájomnú zmluvu a dlh vymáhať prostredníctvom exekútora.
O predloženom návrhu na riešenie podlžnosti z nájomných zmlúv dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby bola dlžníkom a to p. Pavlovi Varechovi, p. Jozefovi Bitalovi, MR Shoe a.s. Miroslavovi Korchaníkovi a p. Jánovi Lisíkovi zaslaná výzva a určený termín, do ktorého musia podlžnosť zaplatiť. V prípade nedodržania výzvy im bude nájomná zmluva vypovedaná a dlžná čiastka bude vymáhaná exekútorom.   
Božena Strkáčová, Vysoká nad Kysucou 427 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na nákup uhlia na zimné obdobie
 O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o o jednorázovú finančnú výpomoc na nákup uhlia na zimné obdobie neschválilo.
V ďalšej časti starosta obce vyzval predsedkyňu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva p. Máriu Varechovú, aby informovala poslancov OZ o prešetrení ústnej žiadosti p. Anny Mojíkovej o zavedenie opatrovateľskej služby pre jej syna Róberta.
Mária Varechová – p. Róberta Mojíka sme navštívili spoločne i s p. Margitou Kubačákovou a p. Vlastou Gajdicovou. Menovaného sme našli v záhrade pri kosení trávy. Podľa jeho slov p. Mojíková odchádza za prácou týždenne na niekoľko dní. I keď sám realizuje nákupy, lekárka mu to zakázala a na opatrovateľskú službu má nárok. Nakoľko však ešte nemá výmer o dôchodku, komisia k ústnej žiadosti jeho matky nezaujala doposiaľ stanovisko.
Obecné zastupiteľstvo ústnu žiadosť p. Anny Mojíkovej zobralo na vedomie a o žiadosti bude rokovať v čase, keď bude podaná písomnou formou spoločne i s výmerom dôchodku p. Róberta Mojíka.
ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 – žiadosť o vyradenie predmetov vedený v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedený v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
Jozef Vrbinár – pri samotnom fyzickom vyraďovaní bude nutné stanoviť likvidačnú komisiu a vypracovať záznam o likvidácii
Anna Markuliaková, Mária Šutarová, Mária Cipková, osada Jedľovník – žiadosť o finančný príspevok na opravu vodovodu slúžiaceho 3 rodinám
Ján Lysík – nakoľko žiadatelia nemajú žiadnu inú možnosť navrhujem im prispieť podobne, ako sme prispievali i v minulosti na výstavbu skupinových vodovodov a títo ľudia tam majú sťažené podmienky na bývanie
Pavol Pavlík – navrhujem každej rodine prispieť sumou 3 000,- Sk
O predloženom návrhu k žiadosti o finančný príspevok na opravu vodovodu slúžiaceho 3 rodinám dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – Viktória Chvasteková
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný príspevok na opravu vodovodu slúžiaceho 3 rodinám schválilo a obec každej domácnosti prispeje na výstavbu spoločného vodovodu sumou 3 000,- Sk.
Peter Kubačka, Hlinené 79, Turzovka – žiadosť o povolenie výstavby pásovej píly na parcele CKN 635
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o povolenie výstavby pásovej píly na parcele CKN 635 neschválilo.
Štefan Varecha, Vysoká nad Kysucou 192 – opätovná žiadosť o náhradu škody spôsobenú dažďovou vodou stekajúcou zo štátnej cesty II/487.
Nakoľko žiadosť bola už poslancami OZ prejednaná dňa   17. 10. 2005 a dokonca i na mieste prešetrená členmi komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby, ktorá konštatovala, že Obec Vysoká nad Kysucou nenesie na spôsobenej škode žiadnu vinu, strosta obce zaslal žiadateľovi list, v ktorom mu odporučil uplatňovať si náhradu škody u vlastníka cesty II/487, ktorá je v vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Následne nato poslancom OZ predmetný list prečítal. OZ žiadosť zobralo na vedomie a plne súhlasí so znením zaslaného listu.
Ing. Jozef Chvastek, Vysoká nad Kysucou 248 – žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
Nakoľko sa uvolnil byt č. 2, ktorý mala v prenájme sl. Stanislava Šamajová a Ing. Jozef Chvastek je jediným žiadateľom dal starosta o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu č. 2 Ing. Jozefovi Chvastekovi schválilo.
Starosta obce – žiadosť o vstup Obce Vysoká nad Kysucou do ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) od 1. 7. 2007, nakoľko naša obec je jediná na Kysuciach, ktorá je mimo tejto organizácie. Poplatok predstavuje 2.50,- Sk/obyvateľa s tým, že od 1. 7. 2007 to bude iba polovica.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup Obce Vysoká nad Kysucou do ZMOS.
Anton Opial – chcel by som pripomenúť či by sa nezačalo uvažovať nad predĺžením chodníka až po Dom služieb?
starosta – je to veľmi problémová vec, nakoľko v tom brehu sú vedené diaľkové káble a my by sme museli zaplatiť jeho prekládku. Môžeme však nechať kábel vytýčiť a vykopať sondu ako je hlboko.
Ján Lysík – chcel by som, aby sa v rámci tej investičnej výstavby urýchlene riešila rekonštrukcia cesty, spomenutej v investičnej výstavbe, do Slončíkov
Pavol Pavlík – do osady U Putkov by chceli obyvatelia namontovať dve svetlá a vysypať cestu materiálom zo štátnej cesty pri výstavbe kanalizácie
Starosta – situáciu zo svetlami už riešime. Nakoľko druhé svetlo by bolo zbytočne ďaleko od cesty, naši zamestnanci tu namontujú iba jedno svetlo k samotným domom. Pokiaľ bude možnosť získať nejaký vhodný materiál pri výstavbe kanalizácie, samozrejme sa vynasnažíme ho získať a aspoň čiastočne vyspraviť poškodené miestne komunikácie.
Starosta – evidujeme tu sťažnosti na neupravené cesty pri výstavbe kanalizácie. 21. 6. 2007 sa zúčastním kontrolného dňa v Čadci a všetky tieto sťažnosti zo strany obyvateľov tam nanesiem. Ja osobne nesúhlasím aby nám poškodzovali cesty a miesta, ktoré nie sú priamo dotknuté kanalizáciou, lebo keď budú stavbu odovzdávať, budú ich zaujímať iba MK dotknuté stavbou a nie miesta, ktoré sú mimo a tie by ostali nám a to v žiadnom prípade nedopustíme.
Mgr. Anton Varecha – tlmočil návrh účtovníčky Jany Kubalovej, aby v júlovom termíne boli vyplatené, v obecnom rozpočte schválené, odmeny poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
O predloženom návrhu na vyplatenie odmien dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Diskusia
Miroslav Dorman – chcem sa opýtať na možnosť opraviť prierez cez cestu smerom do Škradného nad p. Varechovou, nakoľko už tam je jama
starosta – prešetríme to priamo na mieste a taktiež chcem povedať, že pokiaľ sa nám podarí získať odfrézovaný asfalt, chceli by sme vysypať i cestu v Škradnom od križovatky smerom ku Krupom
Pavol Pavlík – Kedy sa začne s výstavbou kanalizácie vo Vyšnom Kelčove?
starosta – budem „múdrejší“ až po kontrolnom dni. Zatiaľ Vám to povedať neviem.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.
 
 
Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a. Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2007 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a korektný priebeh dnešnej schôdze. Následne na to schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo