TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 3/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  20. 4. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2007 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Prerokovanie Zadania pre územný plán Vysoká nad Kysucou
5. Schválenie zápisov do kroniky obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver


Ad.1 Otvorenie
Dnešnú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 5 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu            5 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 5 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ     
V úvode tohto bodu programu starosta obce konštatoval, že posledná schôdza OZ sa konala 20. 2. 2007. Na jej zasadnutí poslanci OZ prerokovali 47 pripomienok, z čoho 31 schválili a 4 neschválili. Neprerokovanou ostala žiadosť manželov Kužmovcov o odpredaj pozemku nachádzajúceho sa pod garážou v areáli ZŠ Horný Kelčov. Táto bude prejednaná na dnešnej schôdzi v bode Rôzne.


Na schôdzu OZ prišiel p. Anton Opial.


Ad. 4 Prerokovanie Zadania pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou
Poslancom OZ bolo spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ doručené i Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou, ktoré v zmysle časového harmonogramu zhotovovania Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou vypracoval Ing. arch. Vladimír Macura. I napriek skutočnosti, že každý poslanec si mohol zadanie v predstihu doma preštudovať, starosta obce Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou podrobne predstavil. Poslancov OZ ďalej oboznámil, že k predmetnému zadaniu sa už kladne vyjadrili zainteresované inštitúcie a je nutné, aby bolo schválené i obecným zastupiteľstvom. Súčasťou zadania sú i grafické podklady.
O predloženom Zadaní pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou schválilo. Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Schválenie zápisov do kroniky obce
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o schválení zápisov do obecnej kroniky.
Ako prvý predniesol kronikár obce Mgr. Anton Varecha návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2004. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli upraviť niektoré formálne nedostatky predneseného zápisu, ktorých oprava bola zaznačená priamo do predloženého návrhu. O prednesenom a upravenom návrhu Zápisu do obecnej kroniky za rok 2004 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Zápis do obecnej kroniky za rok 2004 schválilo. Zápis do obecnej kroniky za rok 2004 tvorí prílohu tejto zápisnice.
V poradí druhý predniesol kronikár obce Mgr. Anton Varecha návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2005. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli taktiež upraviť niektoré formálne nedostatky (korektúry v dejoch) predneseného zápisu, ktorých oprava bola zaznačená priamo do predloženého návrhu. O prednesenom a upravenom návrhu Zápisu do obecnej kroniky za rok 2005 dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Zápisu do obecnej kroniky za rok 2005 schválilo. Zápis do obecnej kroniky za rok 2005 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Rôzne
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Silvia Kazíková – vináreň „Hela“, Vysoká nad Kysucou 215 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2004
 O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo na ďalšie 3 roky
Materská škola Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 – žiadosť o navŕšenie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov na rok 2007
Obecné zastupiteľstvo zobralo predmetnú žiadosť na vedomie. Skutočnosť, že učiteľky materskej školy prechádzajú v roku 2007 do vyššieho platového stupňa, mala byť oznámená zo strany riaditeľky materskej školy ešte pred schvaľovaním obecného rozpočtu pre rok 2007. Požiadavka MŠ bude riešená pri dohodovacom konaní.
Lisková Terézia, Vysoká nad Kysucou 67 – odvolanie sa voči uzneseniu OZ č. 1/2007 o neodpustení platby za odobratú vodu
 O predloženom odvolaní dal starosta hlasovať a vyzval poslancov aby hlasovali, kto je ZA prijatie odvolania a možnosti opätovného prehodnotenia:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo odvolanie  neprijalo a Uznesenie č. 1/2007 ostáva v platnosti.
Mgr. Martin Dočár, Vysoká nad Kysucou 284 – žiadosť o súhlas s predajom nehnuteľnosti EN 4092/2 o výmere 170 m2
 O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Následne nato vyzval starosta obce prítomných poslancov, aby navrhli sumu, ktorú bude Obec Vysoká nad Kysucou za pozemok EN 4092/2 o výmere 170 m2 (bývalý a dnes už nepoužiteľný chodník – nakoľko vo svojej vrchnej časti je už v súkromnom vlastníctve) požadovať. Návrhová komisia predložila po vzájomnej diskusii s poslancami OZ návrh – pozemok odpredať za sumu 35,- Sk/m2.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti EN 4092/2 o výmere 170 m2 schválilo za sumu 35,- Sk/m2.
DHZ Horný Kelčov– žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na požiarnu techniku
 K predloženej žiadosti starosta obce uviedol, že sa stretol zo zástupcami DHZ Horný Kelčov, ktorý od obce požadujú dofinancovať 50% na nákup hasičskej striekačky čo by predstavovalo sumu 50 000,- Sk.
Miroslav Dorman – v žiadosti nesprávne uvádzajú, že striekačka bude slúžiť i k požiarom. Striekačka, ktorú plánujú kúpiť, je technicky stavaná možno na cca 3 min. záberu, teda výlučne iba pre súťažné účely!
Anton Opial – existovala by možnosť, že by novú striekačku mohli na športové účely používať oba hasičské zbory?
Miroslav Dorman – nie je to neprípustné. Sú to veci, ktoré sa jednoducho nepožičiavajú.
Miroslav Dorman – navrhujem, prideliť finančné prostriedky na požiarnu techniku vo výške 50 000,- Sk ale s podmienkou, že hasičské družstvá DHZ Horný Kelčov nebudú 1 rok dostávať tzv. reprezentačné, čo doteraz predstavovalo 100,- Sk na člena družstva.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  Pavol Pavlík
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na požiarnu techniku vo výške 50 000,- Sk schválilo s podmienkou, že hasičské družstvá DHZ Horný Kelčov nebudú 1 rok dostávať tzv. reprezentačné, čo doteraz predstavovalo 100,- Sk na člena družstva.
Róbert Gajdoš R. a G., Makov – Čierne 186 – žiadosť o preskúmanie problému s príjazdovou cestou k rekreačnému zariadeniu
 Starosta obce navrhol, že predmetnú žiadosť prejedná na mieste osobne s pánom Gajdošom a o výsledku jednania bude informovať poslancov na najbližšej schôdzi OZ.
Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie a uložilo vedeniu obce preriešiť problém prístupovej cesty v zmysle jeho návrhu. 
DDaDSS Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 287 – žiadosť o oslobodenie od dani z nehnuteľnosti - zahrnuté už vo VZN č. 2/2005
Amália Kužmová a Pavol Kužma – žiadosť o odpredaj pozemku č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž
Predložená žiadosť manželov Kužmovcov bola presunutá na dnešnú schôdzu z minulej schôdze OZ konanej dňa 20. 2. 2007, kvôli prešetreniu predmetu žiadosti v teréne. Po vysvetlení a objasnení starostom obce, o ktoré konkrétne parcely sa jedná, dal starosta o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpredaj pozemku  č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž  neschválilo.
Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov - žiadosť o finančnú podporu na činnosť
 Žiadosť tlmočil starosta obce, ktorý uviedol, že ústnu žiadosť predložila tajomníčka Okresného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov práve dnes, po pietnej spomienke 62. výročia semetešskej tragédie pri Pamätníku padlých na Semeteši.
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, podobne ako minulý rok, poskytnúť na činnosť Okresného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov sumu 1 000,- Sk.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  Pavol Pavlík
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na činnosť Okresného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov schválilo a to vo výške 1 000,- Sk.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – poďakovanie za pridelené finančné prostriedky na činnosť organizácie
 Obecné zastupiteľstvo zobralo poďakovanie na vedomie.
Anton Opial – Chcel by som navrhnúť, aby sa skultúrnilo prostredie okolo pamätníka na Semeteši a to výstavbou malého plotika, prípadne okolie vysypať štrkom.
Emil Matejov – návrh p. Matejova predniesol starosta obce. Uviedol, že po osobnom rozhovore s ľudovým rezbárom, tento má zámer vytvoriť pri farskom kostole sv. Matúša (presnejšie za kostolom a popri kostole zo západnej strany) vyrezávanú krížovú cestu i s Golgotou. Cena jedného zastavenia by sa pohybovala okolo  8 až 10 tisíc.
Obecné zastupiteľstvo zobralo návrh p. Matejova na vedomie. Vedeniu obce uložilo vyžiadať projektový nákres pripravovaného diela a taktiež vyjadrenie pána farára. Projekčné spracovanie diela by umožnilo žiadať finančné prostriedky i z rôznych kultúrnych grantov, musí ho však autor predložiť.
Starosta – o dva roky bude naša obec sláviť 390. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti predkladám OZ návrh, aby sme začali na príprave monografie obce, ktorá dodnes nebola spracovaná. Jednalo by sa o kvalitnú publikáciu určite v pevnej väzbe, ktorá by nebola orientovaná výlučne iba na minulosť, ale zachytávala by celú našu obec v akomsi priereze všetkých oblastí života a jej štruktúry. Monografia by mala však byť zostavená renomovanými autormi, ktorých už „zhruba“ máme vytypovaných a samozrejme zo súhlasom OZ by sme ich oslovili..
Anton Opial – súhlasím s návrhom starostu obce. Pri zbere materiálov bude treba osloviť predovšetkým samotných občanov obce a nesmieme zabudnúť na možné fotografické materiály p. Kubiatka.
Obecné zastupiteľstvo ukladá vedeniu obce zostaviť pracovný resp. autorský kolektív pre prípravu monografie obce, predložiť OZ možný rozpočet a predpokladané náklady na vydanie monografie.
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva – návrh na zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Ivana Zemana, Vysoká nad Kysucou č.p.  305
Sociálna pracovníčka zároveň predložila návrh, aby v tomto prípade bola zavedená 2 hodinová opatrovateľská služba.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  Pavol Pavlík
Obecné zastupiteľstvo návrh na zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Ivana Zemana, Vysoká nad Kysucou č.p.  305 schválilo v trvaní 2 hodiny.
Mária Varechová – návrh o rozšírenie členov Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva o p. Máriu Kováčikovú
Obecné zastupiteľstvo návrh zobralo na vedomie a navrhovateľke, ako predsedkyni komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva ukladá, predložiť k predmetnému návrhu doplnenie člena komisie i vyjadrenie samotnej komisie, nakoľko počet a zloženie členov bolo schválené Uznesením č. 1/2007.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
Mgr. Martin Machciník – je možné v tomto jarnom období zariadiť zvýšenie frekvencie zberu plastov?
Starosta – V rámci separovaného zberu odpadov podlieha naša obec riadnemu kalendáru zberu TKO. Na možnosť dočasného zvýšenia frekvencie zberu a odvozu plastového odpadu sa budem osobne informovať u riaditeľa Združenia TKO Semeteš n.o. pána Viliama Nevidzana.
Miroslav Dorman – na Starej ceste na Nižnom Kelčove sa ako viete začalo s výkopom kanalizácie. Na ceste je z jednej i druhej strany značka „Slepá ulica“. Pri zbere TKO ju však zberný KUKA voz vynechal celú, i keď sa dá prejsť zvlášť z jednej strany, otočiť sa a potom z druhej strany!
Starosta – O tom, že tam nebol vyvezený TKO sme nemali vedomosť. Ihneď nato upozorníme vedenie TKO Semeteš n.o. aby zjednali nápravu.
Miroslav Dorman – chcel by som upozorniť na možnú „čiernu stavbu“ za domom p. Marty Bongilajovej a požiadať starostu obce aby vec prešetril a v prípade, že nebolo vydané stavebné povolenie stavbu ihneď zastavil. Ďalej by som chcel požiadať o prešetrenie možnosti vyčistenia brehu vodného toku Kelčovský potok smerom od mosta na Starej ceste k jeho ústiu do Kysuce, priamo na správe povodia Váhu.
Starosta – Obe požiadavky ihneď prešetríme priamo na mieste.
Anton Opial – chcel by som na tomto mieste pochváliť počin detí zo ZŠ Horný Kelčov, ktoré v rámci Dňa zeme vyčistili niektoré úseky toku rieky Kysuca
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a. Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík a Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.  Uznesenie OZ č. 3/2007 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 16 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a korektný priebeh dnešnej schôdze. Následne na to schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo