TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 2/2007 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  5. 3. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 2/2007 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Úvod – Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc (zahájenie stavby, financovanie projektu, rozsah projektu ...)
2. Priebeh prác, rozdelenie projektu podľa objektov, doprava počas rozkopávok ...
3. Užívanie diela – prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie, fakturácia, technické možnosti napojenia obyvateľov, kontrolné šachtičky a vodomerné šachty ...
4. Voľná diskusia a otázky
5. Záver

 

Ad.1 Úvod – Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc (zahájenie stavby, financovanie projektu, rozsah projektu...)
Mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá bola zvolaná z dôvodu informovanosti poslancov OZ o projekte Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Horných Kysúc,  otvoril a viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a predovšetkým privítal zástupcu SVS a.s. - Ing. Ďurčanského.

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Ján Lysík a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.


Následne starosta obce v krátkosti informoval o technických parametroch stavby, ktoré sú v prílohe tejto zápisnice, ale taktiež sú dostupné i na webovej stránke obce.


Ad.2 Priebeh prác, rozdelenie projektu podľa objektov, doprava počas rozkopávok ...
Starosta obce ako predsedajúci odovzdal slovo Ing. Ďurčanskému. Ten uviedol:
- Celý projekt má hodnotu 2,1 miliardy Sk a náklady sú 2.7 miliardy Sk. Tento rozdiel bude dofinancovaný zo SVS a.s.
- Samotnú stavbu dozoruje 6 stavebných dozorov, nad ktorými je hlavný stavebný dozorca nemec Gert Bichner.
- Hlavným dodávateľom je spoločnosť Váhostav a.s., ďalej ZIPP Bratislava a Vodohospodárske stavby ekológicky podnik a.s.
- Tieto firmy budú niektoré práce zadávať subdodávateľom. Množstvo zadaných prác pre subdodávateľov je percentuálne určené.
- Podľa projektu sa kanalizácia bude v priemere kopať do hĺbky 1,8 m až 2 m. V niektorých častiach, v závislosti od terénu, to však môže byť podstatne hlbšie možno až 4 m.
- Samotné výkopové práce budú technicky veľmi náročnou záležitosťou, nakoľko počas výkopových prác sa budeme musieť prispôsobiť už existujúcim sieťam, či už to je vodovod, plyn alebo rôzne káble.
- Stavba je naplánovaná na 3 roky. Už dnes vieme, že sa bude realizovať po častiach, nakoľko musíme zobrať do úvahy predovšetkým cestnú premávku.
- Samozrejme stavba je poistená, nakoľko to vyplýva z podmienok realizácie diela a to voči nepredvídateľne vzniknutým škodám napr. poškodenie plota a pod. Každý úsek, do ktorého sa pôjde pracovať, bude nafilmovaný, aby sa v prípade sťažností vedel posúdiť počiatočný stav.


Ad. 3 Užívanie diela – prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie, fakturácia, technické možnosti napojenia obyvateľov, kontrolné šachtičky a vodomerové šachty         
Taktiež i v tomto bode programu starosta obce „odovzdal slovo“ Ing. Ďurčanskému. Ten prítomným poslancom objasnil:
- Snáď dôležitou je tá informácia, že prípojky resp. vyústenia kanalizácie sa budú privádzať až na hranicu pozemku. V rámci celého projektu je to v priemere 6m. Samozrejme, že niekde je to viac niekde menej.
- Na vlastníkovi teda bude vybudovať si kanalizačné alebo vodovodné potrubie po svojom pozemku, kanalizačnú šachtu, vodovodnú šachtu. Na kanalizačnú šachtu sa snažíme zohnať finančné prostriedky, zatiaľ však platí že to bude na vlastníkovi. Dôležité je, že prípojka musí byť „napriamo“, nie teda ako výtok alebo prepad zo žumpy. V prípade, že to gravitačne nebude vychádzať (ten spád musí byť minimálne 2%) bude nutné urobiť na vlastné náklady vlastníka prečerpávačku. Tá sa pohybuje v cene od 20 000,- Sk do 100 000,- Sk. Samotnú kvalitu výkopu, obsypu a zhotovenia kanalizačnej prípojky musí odobriť technik SVS a.s.
- Samotná fakturácia sa bude uskutočňovať raz ročne na základe odpočtu vodomeru alebo kanalizačného merača. U tých, ktorí nebudú mať vodomer, sa bude fakturácia uskutočňovať a základe paušálneho prepočtu.
- Súčasná cena vodného je 20,- Sk/m3 bez DPH a stočného 23,- Sk/m3 bez DPH.
- Prihlášky resp. žiadosti o zavedenie kanalizácie budú rozdávať zamestnanci SVS a.s. Tieto je nutné v niekoľkých bodoch podpísať, doložiť list vlastníctva (tento stačí i z obecného úradu)  fotokópiu pozemkovej mapy.
- Bolo by zo strany občanov dobré, aby sa už počas samotnej výstavby dohodli priamo s pracovníkmi na mieste, kde by chceli mať na hranici pozemku vyústenie kanalizácie.
- Taktiež je dôležité všetkých upozorniť, že na kanalizáciu sa bude možné pripojiť až po zverejnení  výzvy na pripojenie od SVS a.s. Výstavba kanalizácie sa bude robiť na etapy a pripojenie načierno by mohlo spôsobiť na niektorom mieste poškodenie či vytopenie.
- Z väčšej časti sa bude stavba realizovať v miestnych a štátnych komunikáciách ale niekde pôjde stavba i po súkromných pozemkoch.
- Kanalizácia sa buduje výlučne pre splaškové vody, nie je možné do nej vyústiť dažďovú vodu. V opačnom prípade by sa i od nej platilo stočné.
- Veľmi nepríjemným sprievodným javom celej stavby však bude prach, blato, hlučnosť a pod. Sú to však skutočnosti, ktorým sa pri stavbe tohto typu nedá vyhnúť. Dúfame preto o pochopenie zo strany občanov.

 

Ad. 4 Voľná diskusia a otázky
V tomto bode programu vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie otázok na Ing. Ďurčanského.
Ján Filo – Budú sa realizovať prípojky ku všetkým domácnostiam alebo, len k tým, ktorí sa budú chcieť pripojiť?
Ing. Ďurčanský – prípojky sa budú vyvádzať ku každej domácnosti prípadne k spoločnému zberaču. Je to lepšie, ako keby sa potom mala opätovne rezať a rozkopávať cesta.
Starosta – Čo presne znamená, že prípojka resp. jej vyústenie bude na hranici pozemku?
Ing. Ďurčanský – my dovedieme prípojku iba po hranicu napr. plot a občan si tam musí na vlastné náklady zabezpečiť šachtu, buď kúpiť alebo podľa technických doporučení postaviť.
Ján Lysík – Bude možné mať dva vodné zdroje?
Ing. Ďurčanský – z hygienických dôvodov a samozrejme i kvôli prehľadnosti bude nutné, aby tieto systémy boli oddelené.
Ján Lysík – Môže ísť do jednej šachty aj viac kanalizačných zberačov?
Ing. Ďurčanský – samozrejme áno. Technicky to je možné záleží však na tom ako sa dohodnú na platbe.
Jozef Zborovan – Bude možné trebárs žumpu prečerpávať do kanalizácie?
Ing. Ďurčanský – Nie toto nebude možné iba napriamo. Žumpa by musela byť objemovo upravená tak, že splaškové vody by museli byť vždy do 6 hodín prečerpané.
Jozef Zborovan – Do kedy sa bude musieť domácnosť po spustení kanalizácie pripojiť?
Ing. Ďurčanský – Pri novostavbe a rekonštrukcii je pripojenie povinné zo zákona. U ostatných domácností to je do 90 dní a pri organizáciách do 30 dní. Nijaké extrémne nútenie však nebude, ale budeme sa snažiť, aby sa domácnosti pripájali jednak kvôli finančnej návratnosti ale i kvôli tomu, že všetky technické zariadenia majú ročnú skúšobnú domu a my jednoducho potrebujeme ,aby pracovali a nie aby sme tam púšťali čistú vodu.
Starosta – Pri takýchto prácach bude veľké množstvo zeminy a preto by som chcel apelovať na poslancov OZ, aby vytypovali miestna, kde by mohla byť táto zemina použitá prípadne uskladnená.
Anton Opial – môžeme ju využiť tak, že by sme vytypovali nejakú plochu a možno by sme mohli uvažovať i nad novým ihriskom aspoň tréningovým.
Starosta – na výkup takéhoto pozemku jednoducho obec nemá dostatok financií a ani časový priestor, nakoľko k výkopovým prácam dôjde v prípade priaznivého počasia okolo 15. marca. Skôr si myslím, že môžeme rekultivovať resp. vyrovnať niektoré depresie napr. na Nižnom konci U Vojtkov, na Nižnom Kečove pred železničnou zastávkou a pod.
Mária Varechová – Určite máte prehľad o cenových reláciách a preto by ste nám nevedeli povedať, koľko vyjde zavedenie kanalizácie priemernú domácnosť?
Ing. Ďurčanský – samotné vedenie potrubia kanalizácie spoločne s vodovodom vyjde okolo 3 000,- Sk; šachta 4 až 5 tis. Sk – tak ako som uviedol s prečerpávaním 20 až 100 tis. Sk; vodovodná šachta s kompletným vybavením 8 000,- Sk.
Starosta – Na jednom stretnutí zo zástupcami SVS a.s. v Turzovke sme spoločne s ostatnými starostami podali návrh, či by tieto šachty nemohla predávať SVS a.s., čo by znamenalo, že pri väčšom odbere by boli lacnejšie.
Ing. Ďurčanský – Tak ako som už uviedol, hľadáme finančné možnosti aby sme ich hradili, preto všetky možnosti ostávajú otvorené.
Mária Varechová – Kedy sa začne stavať?
Starosta – Stavba sa začala už 8. septembra 2006 poklepaním základného kameňa za prítomnosti predsedu správnej rady a poslanca NR SR Jána Slotu, podpredsedníčky parlamentu Anny Belousovej, zástupcov dodávateľov a investorov ako aj primátorov a starostov obcí. My chceme aby sa začalo už s prácami na vodovode, no momentálne prebiehajú jednania s riaditeľom spoločnosti Hanibal s.r.o. Pri takomto peknom počasí môžu začať i práce na kanalizácii v niektorých úsekoch obce. Z 99% sa bude realizovať výstavba kanalizácie v našej obci v štátnych a miestnych komunikáciách.

V závere tohto bodu programu predložil starosta obce prítomným poslancom mimoriadnu ponuku firmy MARO s.r.o., ktorá sa týka výstavby ihriska s umelým povrchom. Ponuka je určená pre žiadateľov, ktorí doposiaľ neuspeli v projekte, ktorý vyhlásil Slovenský futbalový zväz – Výstavba umelých mini ihrísk, do ktorého sa naša obec prihlásila a i keď sme splnili všetky podmienky, doposiaľ naša žiadosť nebola posúdená kladne.
Následne dal starosta obce, ako predsedajúci o predloženej ponuke firmy MARO s.r.o. na výstavbu ihriska s umelým povrchom a osvetlením o rozmere 33x18 m v areáli ZŠ E. A. Cernana hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo ponuku firmy MARO s.r.o. na výstavbu ihriska s umelým povrchom a osvetlením o rozmere 33x18 m v areáli ZŠ E. A. Cernana schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval Ing. Ďurčanskému a všetkým prítomným poslancom za účasť na dnešnej mimoriadnej schôdzi OZ a schôdzu OZ ukončil.
Ihneď po ukončení mimoriadnej schôdze OZ pokračovalo stretnutie  Ing. Ďurčanského s obyvateľmi obce Vysoká nad Kysucou.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo