TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 6/2006 z ustanovujúcej schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  19. 12. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 6/2006 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Slávnostné otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vysoká nad Kysucou
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce
7. Voľba mandátovej a volebnej komisie
8. Voľba zástupcu starostu     
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie     komisií a voľba ich predsedov a členov, prípadne ďalších komisií
10. Schválenie platu starostu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver


Ad.1 Slávnostné otvorenie
Túto schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, ktorý opäť zvíťazil v komunálnych voľbách 2. 12. 2006. V úvode privítal všetkých novozvolených poslancov a pri tejto príležitosti im zablahoželal k zvoleniu do funkcie poslancov OZ. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov a oboznámil s programom schôdze. O navrhnutom programe tejto schôdze OZ dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 19 prítomných hlasovalo o predloženom programe ZA 19 prítomných: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Anna Opialová, Anna Vrbinárová, Daniela Kubicová, Jana Kubalová, Margita Kubačáková, Emília Kubincová, Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anton Varecha, Ján Filo a Jozef Vrbinár. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako zapisovateľa zápisnice zo schôdzí OZ navrhol starosta obce Mgr. Antona Varechu. Ako overovateľov  zápisnice si prítomní vybrali: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch mohli hlasovať starí a novozvolení poslanci. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 3 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce      
V tomto bode schôdze starosta obce vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie Mgr. Irenu Machciníkovú, aby prítomných oboznámila z výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 2. 12. 2006. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


V tejto časti programu starosta obce ako predsedajúci navrhol, aby ako ďalší bod programu bol prejednaný bod Voľba mandátovej komisie – teda časť bodu č. 7. O uvedenom návrhu dal starosta obce hlasovať. O predložených návrhoch mohli hlasovať starí a novozvolení poslanci. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Voľba mandátovej komisie
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová.
O predloženom návrhu na zloženie mandátovej komisie dal starosta ako predsedajúci hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Anna Sujová, Vlasta Gajdicová a Mgr. Milan Pivko. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie insígnií
Tento bod programu uviedol najstarší člen novozvoleného OZ Mgr. Martin Machciník, ktorý vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka, aby zložil zákonom predpísaný sľub. Znenie sľubu spoločne s právoplatným podpisom Ing. Ladislava Kubačáka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Následne po zložení sľubu odovzdal Mgr. Martin Machciník novozvolenému starostovi obce Vysoká nad Kysucou - Ing. Ladislavovi Kubačákovi insígnie obce. Po prebratí insignií Obce Vysoká nad Kysucou starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým občanom, ktorí mu vyslovili dôveru.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Po prevzatí insígnií, novozvolený starosta Ing. Ladislavom Kubačák, vyzval zvolených kandidátov na poslancov OZ, aby zložili zákonom predpísaný sľub. Upozornil ich však na skutočnosť, že zvolení kandidáti sa stávajú poslancami až vo chvíli, keď zložia predpísaný sľub, ktorý potvrdia slovom „SĽUBUJEM“ a následne i tento sľub podpíšu. Po prečítaní zákonom predpísaného sľubu, vyzval starosta, aby zvolení kandidáti pristúpili k zloženiu a podpísaniu sľubu v abecednom poradí.
Nikto zo zvolených kandidátov sľub neodmietol. Neprítomný p. Pavol Pavlík, zloží zákonom predpísaný sľub osobitne.
Starosta obce v závere tohoto bodu programu zablahoželal všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva a vyzval ich k zodpovednej práci pre obec Vysoká nad Kysucou, ktorá podľa jeho slov v tomto období nebude ľahká a vyjadril nádej, že  spoločnými silami  sa im podarí nesklamať dôveru spoluobčanov.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta Ing. Ladislav Kubačák predniesol prítomným slávnostný príhovor, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Voľba volebnej komisie
V úvode tohto bodu programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov s úlohami a náplňou práce volebnej komisie. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby ďalšie hlasovania boli verejné. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Nakoľko sa poslanci OZ zhodli na verejnej forme hlasovania, nie je potrebné vytvoriť volebnú komisiu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 9 Voľba zástupcu starostu
V úvode tohto bodu programu starosta obce prítomným objasnil kompetencie, ktoré vyplývajú z funkcie zástupcu starostu.
Nakoľko je starosta obce z volebného obvodu č. 1 Ústredie, preto navrhol, aby funkciu „Zástupcu starostu obce“ vykonával už skúsený poslanec OZ z volebného obvodu č. 3 Vyšný Kelčov a to p. Ján Lysík. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Do funkcie zástupcu starostu obce bol teda jednohlasne zvolený p. Ján Lysík, ktorý sa vzápätí poďakoval starostovi i prítomným poslancom za prejavenú dôveru. Zástupca starostu obce sa stáva zároveň i členom obecnej rady, v prípade, že táto bude zriadená.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 10 Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisí a voľba ich predsedov a členov, prípadne ďalších komisií
V úvode toho bodu programu starosta obce objasnil opodstatnenosť Rady OZ. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby bola zriadená obecná rada, v ktorej by bol za každý volebný obvod jeden poslanec.
Ján Lysík – zástupca starostu a poslanec za časť Vyšný Kelčov
Miroslav Dorman – poslanec za časť Nižný Kelčov
Jozef Zborovan – poslanec za časť Ústredie
O takomto predloženom návrhu na zloženie Rady obecného zastupiteľstva dal starosta obce hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu ZA 6 poslancov: Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová. Hlasovania sa ZDRŽAL: Miroslav Dorman a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Členovia Rady Obecného zastupiteľstva boli teda zvolení v zmysle návrhu.
V ďalšej časti tohoto bodu programu navrhol starosta obce, aby podobne ako  v minulom volebnom období, pracovali popri Obecnému zastupiteľstvu i komisie a po vzájomnej diskusii  poslanci OZ navrhli i jednotlivých predsedov komisií (pozn.: o každej komisii a predsedovi sa hlasovalo zvlášť) to:

Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva
predseda: Anton Opial
tajomník: Anna Vrbinárová
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Anton Opial. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva
predseda: Mária Varechová
tajomník: Margita Kubačáková
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť financií, správy majetku
predseda: Ján Lysík
tajomník: Emília Kubincová
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby
predseda: Jozef Zborovan
tajomník: Ján Filo
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová. Hlasovania sa ZDRŽAL: Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.

Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
predseda: Miroslav Dorman
tajomník: Daniela Kubicová
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Hlasovania sa ZDRŽAL: Miroslav Dorman. Nikto z prítomných nebol PROTI .
Vytvorenie komisie spoločne s jej predsedom bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom navrhlo predsedom jednotlivých komisií, aby do budúcej schôdze OZ predložili na schválenie OZ zoznam členov, ktorí budú pracovať v jednotlivých komisiách.
V ďalšej časti tohto bodu programu, starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby zo svojich radov navrhli štyroch poslancov ako sobášiacich. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli aby sobášiacimi boli: Mgr Martin Machciník, Ján Lysík, Viktória Chvasteková a Mária Varechová.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 11 Schválenie platu starostu
Starosta obce v tomto bode programu schôdze OZ citoval prítomným poslancom zákon. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,20 násobku (podľa počtu obyvateľov). Následne nato dal starosta o výške svojho platu, ktorý je určený vyššie citovaným zákonom hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 12 Rôzne
V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Irena Vaňková, Husová 2, Havířov Město a Anna Chromčáková, Jašíková 2469, Čadca – Zámer predaja pozemkov, ktoré tvoria areál bývalej Materskej školy na Nižnom Kelčove za cenu 100,- Sk/m2.
 Starosta objasnil, že v blízkej budúcnosti plánujeme budovu, ktorá v marci 2006 prešla do vlastníctva obce využiť a pre ďalší postup je nutné, aby sme boli vlastníkom okolitých pozemkov. Ide len o časť ich pozemkov po oplotenie bývalej MŠ.
V následnej diskusii poslanci vzniesli návrh, aby pri stretnutí so žiadateľkami bola prejednaná i skutočnosť, že obec odkúpi i zvyšnú časť pozemkov, ktoré sa nachádzajú za oplotením MŠ smerom k rodinnému domu p. Jantošovej, avšak v tom prípade, za nižšiu cenu. V prípade, že navrhovateľky nebudú ochotné predať zvyšnú časť pozemku obec odkúpi aspoň ponúkané pozemky.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo predloženú ponuku na odkúpenie pozemkov v areáli MŠ na Nižnom Kelčove schválilo avšak v prípade, že navrhovateľky budú ochotné predať i zvyšnú časť - v tom prípade za nižšiu cenu, ktorá bude prejednaná na schôdzi OZ.
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysoká nad Kysucou – žiadosť o finančný príspevok na výmenu okien vo farskom kostole sv. Matúša
Starosta objasnil, že práce na výmene okien na farskom kostole sú už ukončené a správca farnosti Mgr. Peter Hrenák zadal práce firme, ktorá mu ponúkla bezkonkurenčne najnižšiu cenu a práce zrealizovala i napriek skutočnosti, že farníci sa na nové okná doposiaľ vyzbierali sumou 100 000,- Sk. Zvyšná časť faktúry – 90 000,- Sk nie je doposiaľ uhradená. Treba však podotknúť, že Mgr. Peter Hrenák po svojom príchode do farnosti začal ihneď s prácami na kostole, na fare i okolí a kostol je stavbou, ktorá je pre nás všetkých. Zároveň požiadal poslancov OZ o predloženie návrhov.
Mária Varechová – navrhujem, aby obec poskytla na výmenu okien na farskom kostole sumu 90 000,- Sk
Ján Lysík – podporujem predložený návrh. Kostol je budovou a stavbou, ktorá neslúži iba pánovi farárovi ale nám všetkým a je takpovediac súčasťou obce
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol žiaden iný návrh, dal starosta o predloženom návrhu hlasovať:
 ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – Anton Opial
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný príspevok na výmenu okien vo farskom kostole sv. Matúša schválilo vo výške 90 000,- Sk.
Margita Kubačáková – tlmočila žiadosť p. Františka Mojíka, ktorý sa po diagnostikovaní vážnej choroby vrátil do domácej liečby, o jednorázový finančný príspevok vo výške 2 000,- Sk
O prednesenej žiadosti dal starosta hlasovať.
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 13 Diskusia
Anton Opial – nakoľko pri ZŠ E. A. Cernana bol založený futbalový krúžok dievčat, ktoré chodia trénovať do telocvične ZŠ Horný Kelčov, navrhujem, aby tieto deti neplatili za používanie telocvične a teda aby sa riaditelia oboch ZŠ škôl dohodli na spôsobe možnosti bezplatného využitie telocvične vo Vyšnom Kelčove, pre účely tréningu futbalového krúžku dievčat
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 14 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení p. miroslav Dorman a p. Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.  Uznesenie OZ č. 6/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 15 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo