Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 5/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 11. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 5/2006 v pdf formáteSample Image


Program:
1)  Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Plnenie uznesení z poslednej schôdze OZ
4) Úprava obecného rozpočtu pre rok 2006
5) Informácia o štatistických údajoch na jednotlivých úsekoch pracovníkov Obecného zastupiteľstva
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Občerstvenie
10) Záver


Ad.1 Otvorenie
Poslednú plánovanú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2006 a zároveň i poslednú vo volebnom období 2002 - 2006 otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom dnešnej schôdze. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
 Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice sa prihlásili: Ján Jánsky a Mgr. Milan Pivko. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Plnenie uznesení z poslednej schôdze OZ     
Jedným z prejednaných bodov bola i žiadosť firmy FRONTIER s.r.o. o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska (bývalá lekáreň) za účelom zriadenia a otvorenia výdajne liekov. Bohužiaľ, firma FRONTIER s.r.o. sa však nevie dohodnúť s najväčším potenciálnym odberateľom – Domovom dôchodcov a sociálnych služieb vo Vysokej nad Kysucou, kde nie je záujem o odber liekov a hygienického materiálu z výdajne a preto s najväčšou pravdepodobnosťou k otvoreniu výdajne liekov vo Vysokej nad Kysucou nedôjde. Firma FRONTIER s.r.o. preto vedie jednanie s otvorením výdajne liekov v susednej obci.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Úprava obecného rozpočtu pre rok 2006
Starosta obce uviedol, že rozpočet obce Vysoká nad Kysucou je vyrovnaný a finančne pokrytý i vďaka tomu, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky pre dofinancovanie obidvoch škôl vo výške 1.5 mil. Sk, ďalej boli preinvestované i finančné prostriedky poskytnuté na zimnú kalamitu a rekonštrukciu obecného rozhlasu.
Následne nato starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006. Najskôr oboznámil poslancov z položkami, v ktorých došlo k navŕšeniu výdavkov a to v celkovej sume 2 951 000,- Sk. Následne nato zreferoval i položky obecného rozpočtu, v ktorých došlo k zníženiu výdavkov v celkovej sume 1 216 000,- Sk.
V ďalšej časti starosta obce zreferoval príjmovú časť rozpočtu a ako prvé zreferoval tie položky obecného rozpočtu, v ktorých došlo k zvýšeniu príjmov v celkovej sume 1 735 000,- Sk.
Po oboznámení poslancov OZ s výdavkovou a príjmovou časťou rozpočtu dal starosta o Návrhu na  úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006 a to navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk a navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 

Obecné zastupiteľstvo Návrh na  úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006 a to navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk a navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk schválilo.
Návrh na  úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Informácia o štatistických údajoch na jednotlivých úsekoch pracovníkov Obecného úradu
 V tomto bode programu boli zreferované správy zamestnancov Obecného úradu z jednotlivých úsekov.
Ako prvé zreferoval prednosta Obecného úradu Mgr. Anton Varecha a zapisovateľ na schôdzach OZ štatistické informácie týkajúce sa počtu prejednaných uznesení a schôdzí OZ.
Správa Mgr. Antona Varechu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala  p. Margita Kubačáková, zreferoval starosta obce.
Správa p. Margity Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Následne nato prednosta obecného úradu zreferoval správu z úseku poľnohospodárstva.
Správa Mgr. Antona Varechu z úseku poľnohospodárstva tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Daniela Kubicová. Jej správu zreferoval starosta obce.
Správa p. Daniely Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Ďalšia v poradí bola správa z úseku školstva, ktorú vypracovala p. Emília Kubincová. Správu zreferoval prednosta obecného úradu.
Správa p. Emílie Kubincovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ako ďalšiu starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Anny Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Správu z úseku financií za rok 2006 vypracovala sl. Jana Kubalová. Správu zreferoval prednosta obecného úradu.
Správa sl. Jany Kubalovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2006.
Správa p. Anny Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ako poslednú zreferoval starosta obce správu o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2006.
Správa p. Jána Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že tak ako to uviedol vo svojej správe p. Filo, naši zamestnanci vykonávali   15. júna 2006 naťahovanie optického kábla pre zjednotenie káblovej televízie v našej obci. Optický kábel bolo nutné ťahať v jednom kuse a nesmel byť prerušený. Z naťahovaním sme začali z Nižného Kelčova, kde bol bubon s káblom umiestnený na traktorovej vlečke, smerom do centra. Okrem toho sa na voľných plochách vytvárali, kvôli ľahšiemu ťahaniu tzv. „smyčky“. Už natiahnuté úseky naši zamestnanci zaisťovali špeciálnymi profi kotvami, určenými výlučne pre tento druh kábla. V čase keď naši zamestnanci naťahovali kábel popred farskú budovu, teda v ústredí, došlo z nepochopiteľného dôvodu k vyskočeniu kábla z upínacích kotiev v časti U Arnolda. V tom čase popod kábel prechádzal kamión. Kábel vytvoril síce previs, ale nie toľký aby ho kamión zachytil a strhol. Šofér kamiónu však začal prudko brzdiť čo spôsobilo, že sa mu uvoľnil náklad, ktorý poškodil kamiónový náves. K tejto nehode bola okamžite privolaná polícia. Naši zamestnanci nakoľko mali všetci oblečené výstražné vesty a upozorňovali vodičov na prebiehajúce práce museli taktiež vypovedať pred políciou. Všetko však nasvedčovalo tomu, že náklad na kamióne nebol dostatočne upevnený. Od toho času nás ohľadom nehody nikto nekontaktoval. Koncom mesiaca október bol na naše veľké prekvapenie predvolaný na dopravnú políciu p. Filo, ktorý vtom čase riadil výkon prác, s tým, že obec zavinila dopravnú nehodu a musí zaplatiť vzniknutú škodu. Následne nato bol predvolaný na výsluch starosta a prednosta obce. Ihneď sme začali jednanie s poisťovňou kde máme uzavretú poistku na spôsobenie škody. V prípade, že by sa na túto situáciu poistka nevzťahovala sme pripravení sa brániť akýmkoľvek spôsobom, nakoľko sme presvedčení, že vyšetrovanie dopravnej nehody má viacero nedostatkov a to, že vodič kamiónu pri svojej výpovedi zavádzal, nakoľko ho naši zamestnanci upozorňovali na prebiehajúce práce a on ich v žiadnom prípade nemohol prehliadnuť, pretože práve v tom čase pracovali pred farskou budovou a taktiež sme presvedčení, že náklad nebol dostatočne upevnený. Môže však nastať i situácia, že budeme nútený pokutu zaplatiť. Z tohto dôvodu predkladám pred OZ žiadosť o uhradenie prípadnej pokuty za spôsobenú dopravnú nehodu z rezervného fondu. O predloženej žiadosti dal starosta zároveň hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyplatenie prípadnej pokuty za spôsobenú škodu vzniknutú pri dopravnej nehode počas naťahovania optického kábla  dňa 15. 6. 2006 z prostriedkov rezervného fondu schválilo.
V ďalšej časti starosta obce predniesol návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, ktorých náklady na vymoženie by presiahli výťažok, vymáhanie by vzhľadom na pomery dlžníka neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky a vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami a to voči povinnému ZTS – Dubnica nad Váhom, nakoľko firma je v likvidácii a správca konkurznej podstaty nám oznámil, že takéto pohľadávky nebudú v rámci konkurzu uspokojované. Uhradená z ich strany bola iba daň z nehnuteľnosti.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou voči povinnému ZTS – Dubnica nad Váhom vo výške 7 446,- Sk schválilo.
Ako ďalší predniesol starosta obce návrh na odpísanie ostatných nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, ktorých náklady na vymoženie by presiahli výťažok, vymáhanie by vzhľadom na pomery dlžníka neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky a vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami a to voči:
• Anna Vrbinárová, Vysoká nad Kysucou 659, nájomné z bytu vo výške  2 372,- Sk – dlžníčka zomrela
• Firma Drevocorp Horný Kelčov, nájomné za nebytové priestory za roky 1997 a 1998 vo výške 14 606,50 - Sk – firma zlikvidovaná
• Štefánia Šubová, Vysoká nad Kysucou 893, poplatky za verejnú telefónnu stanicu vo výške 5 735,10,- Sk – menovaná je toho času umiestnená v Domove dôchodcov v Makove. Je dlhodobo nezamestnaná a na výzvy a upozornenia nereaguje.
• Helena Šimeková, toho času sa nezdržuje v obci, nedoplatok za elektrickú energiu v budove Materskej školy na Nižnom Kelčove, kde bola dočasne s deťmi ubytovaná, vo výške 30 854,- Sk.
• Perla Gážiová, Vysoká nad Kysucou č. 427, nedoplatok za elektrickú energiu v budove Materskej školy na Nižnom Kelčove, kde bola dočasne s deťmi ubytovaná, vo výške 5 138,- Sk – v roku 2006 zomrela.
Milan Pivko – pri odpísaní nevymožiteľných pohľadávok treba samozrejme dodržať zákonom stanovenú časovú lehotu trvania a evidovania nevymožiteľnej pohľadávky
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo Návrh na odpísanie ostatných nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 58 705,60,- Sk schválilo.
Správa katastra v Čadci – prerušenie návrhu na vklad Kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1479 a to parcelu CKN 1472/8 – zast. pl. a nádvoria o výmere 103 m2, ktorú obec odpredala               p. Gáboríkovi.
V následnej diskusii starosta uviedol, že návrh na vklad bol prerušený nakoľko treba na katastrálny úrad doložiť kolok vo výške 2 000,- Sk na zaplatenie správneho poplatku.
Poslanci OZ preto vzniesli v následnej diskusii návrh, aby správny poplatok uhradil kupujúci, nakoľko predajná cena túto skutočnosť zohľadňovala.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo aby správny poplatok vo výške 2 000,- Sk vo forme kolku uhradil na katastrálny úrad kupujúci p. Tibor Gáborík a Margita r. Urbánková.
Gajdošová Terézia, Vysoká nad Kysucou 457 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 4 000,- Sk
- žiadateľka nemá voči obci uhradenú domovú daň ani ostatné poplatky
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc neschválilo.
ZŠ Horný Kelčov Vysoká nad Kysucou 658 – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo Návrh na vyradenie inventárnych predmetov vedených vo vlastníctve ZŠ Horný Kelčov schválilo v zmysle predloženého návrhu.
ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo Návrh na vyradenie  inventárnych predmetov vedených vo vlastníctve ZŠ E.A. Cernana schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo Návrh na vyradenie  inventárnych predmetov vedených v správe Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a materiálu, ktorý je vo vlastníctve dotknutých organizácií schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou – úsek knižnice – žiadosť o vyradenie kníh a brožúr
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť na vyradenie  kníh a brožúr z Obecnej knižnice schválilo v zmysle predloženého návrhu.
ZŠ Horný Kelčov Vysoká nad Kysucou 658 – žiadosť o povolenie zlúčenia MŠ a ZŠ v Hornom Kelčove
Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť zobralo na vedomie. Po prešetrení všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto skutočnosti a po doložení všetkých potrebných vyjadrení bude predložená žiadosť opäť prejednaná na najbližšej schôdzi OZ.
Jana Kubalová – hlavná účtovníčka obce,  starosta obce nemá vyčerpaných zvyšných 40 dní dovolenky. Je samozrejmé, že do konca kalendárneho roka ju ani nestihne vyčerpať. 
Vlasta Gajdicová – navrhujem aby v prípade, že starosta obce neuspeje v blížiacich sa komunálnych voľbách, mu bola zostávajúca časť dovolenky preplatená.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo návrh aby v prípade, že starosta obce neuspeje v blížiacich sa komunálnych voľbách, mu bolo preplatených 40 dní dovolenky schválilo.

Vlasta Gajdicová – navrhla vyplatiť zvyšnú časť odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to poslancom OZ paušálne prerozdeliť rovnakým dielom zvyšnú polovicu sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za druhý polrok a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to poslancom OZ paušálne prerozdeliť rovnakým dielom zvyšnú polovicu sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za druhý polrok a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
  .
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov OZ o vznesenie ich pripomienok resp. žiadostí a návrhov.
p. Vlasta Gajdicová – zástupkyňa starostu obce, poďakovala v mene všetkých poslancov OZ starostovi obce za vykonanú prácu vo funkčnom období 2002 – 2006 a starostovi odovzdala kvetinový darček.


Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Záver
Na záver, nakoľko sa jednalo o poslednú schôdzu OZ v kalendárnom roku 2006 a zároveň i poslednú schôdzu OZ vo funkčnom období 2002 - 2006, starosta obce   Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za odvedenú obetavú prácu v prospech obce. Taktiež poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi OZ a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo