TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 8. 9. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 4/2006 v doc formáte Sample Image


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Prejednanie nájomných zmlúv
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice sa prihlásili: Jozef Zborovan a Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ    
Starosta uviedol, že na poslednej schôdzi OZ bolo prejednaných 24  bodov uznesenia. Z toho bolo 14 schválených a 2 neschválené.
Jedným z neschválených bodov bolo rozdelenie SVS a.s. Náš hlas bol však iba „kvapkou v mori“ a SVS a.s. bola rozdelená na dcérske spoločnosti. Dnes (8. 9. 2006) sa poklepaním základného kameňa v Čadci stavba otvorila. Základné údaje o stavbe sú:
- vodovodná sieť 175 km
- vodojemy 6 ks
- čerpacie stanice na vodovodoch 42 ks
- vodovodné prípojky 2 300 ks
- kanalizačná sieť 259 km
- čerpacie stanice odpadových vôd 65 ks
- kanalizačné prípojky 6 950 ks
- rozšírenie ČOV Čadca a ČOV Turzovka
- náklady stavby 54 339 000,- EUR
- zdroje financovania: EU – 80%, SR – 14%, SVS – 6%
- dodávateľ stavby: VÁHOSTAV-Sk, a.s. – vedúci člen, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. – člen, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ekologický podnik, a.s. - člen
Oficiálne informácie o stavbe získate i z letáka, ktorý umiestnený na webovej stránke obce.
Vlasta Gajdicová – Kedy sa začne s prácami v našej obci?
starosta – to nevieme povedať. Isté je že sa začalo dnes a stavba má byť ukončená v roku 2009. stavba je však jedna vec a tou druhou je majetok a jeho odovzdanie. Obec Vysoká nad Kysucou investovala do výstavby vodovodu 25 mil. a chceme si svoj majetok za každú cenu ubrániť. Je však isté, že dôjde k zmene taríf vodného a stočného.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Prejednanie nájomných zmlúv     
V tomto bode programu predložil starosta obce na prejednanie Obecnému zastupiteľstvu žiadosti o prenájom nebytových priestorov.
MR Shoe, s.r.o., Miroslav Korchaník, Turzovka – Vyšný koniec 82 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Starosta obce prítomným poslancom objasnil, že menovaná firma má záujem o prenajatie nebytových priestorov v Dome služieb, konkrétne o priestor bývalej kancelárie spoločnosti Koopertíva a priestorov bývalej kancelárie firmy Belkar, za účelom zriadenia predajne SECONDHAND-u. Následne nato dal o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia predajne SECONDHAND-u v zmysle predloženej žiadosti schválilo.
FRONTIER spol. s r.o., Palárikova 2311, Čadca – žiadosť o prenájom nebytových priestorov bývalej lekárne v budove zdravotného strediska, za účelom obnovenia činnosti výdajne liekov
Starosta obce prítomným poslancom uviedol, že po osobnom rozhovore s konateľmi firmy FRONTIER spol. s r.o., títo zároveň žiadajú o poskytnutie úľavy vo výške nájmu po dobu prvého roka činnosti. Následne nato dal starosta o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia výdajne liekov schválilo s výškou nájmu 150,- Sk/m2 po dobu prvého roka činnosti.
MEDIA-DS, s.r.o., všeobecné lekárstvo,  Vysoká nad Kysucou – žiadosť o zníženie nájomného
Starosta obce, ako predsedajúci prítomným poslancom vysvetlil, že sa jedná o obchodný názov všeobecného lekára MUDr. Dušana Šupolu. Následne nato vyzval prítomných poslancov aby sa hlasovaním vyjadrili k predloženej žiadosti:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie nájomného neschválilo.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 5 Rôzne
Nakoľko 2. decembra 2006 sa budú konať komunálne voľby, starosta obce ako predsedajúci, uviedol, že je nutné schváliť volebné obvody a počty poslancov pre jednotlivé obvody. Obec Vysoká nad Kysucou má menej ako 3 000 obyvateľov a z toho dôvodu môže byť budúce obecné zastupiteľstvo zložené z maximálne 9 poslancov. Je však nutné aby terajšie zastupiteľstvo navrhlo kľúč koľko poslancov bude v každom z volebných obvodov. Obec Vysoká nad Kysucou je rozdelená do troch volebných obvodov: 1. Ústredie, 2. Nižný Kelčov, 3. Vyšný Kelčov. Pani Vlasta Gajdicová navrhla počet poslancov 4 – 2 – 3. V následnej diskusii OZ návrh upravilo na: 5 – 2 – 2.  O predloženom návrhu počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch Obce Vysoká nad Kysucou dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledujúci počet volebných obvodov a počet poslancov v jednotlivých volebných obvodov pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať dňa 2. 12. 2006:
1. obvod Ústredie – 4 poslanci
2. obvod Nižný Kelčov – 2 poslanci
3. obvod Vyšný Kelčov – 2 poslanci
V ďalšej časti tohto bodu programu starosta prítomných poslancov informoval, že obce, ktoré majú pohrebnú službu resp. sú správcami pohrebiska, musia mať správcu teda človeka s odbornou spôsobilosťou. Odbornú spôsobilosť na oba cintoríny získal zamestnanec obce p. Pavol Lučan. K tomuto je však nutné mať schválené i VZN o pohrebiskách. Následne nato starosta prítomným poslancom predniesol návrh VZN o pohrebníctve.
Vlasta Gajdicová – Bolo by možné do VZN zahrnúť i podmienku, že počas pochovávania by už bola obruba vymurovaná? Aby sme tie hroby dostali ako tak do roviny.
Anton Opial – už existujúci systém nezmeníme. Pravdou je, že nad domom smútku a na kraji cintorína sú hroby umiestnené pekne vedľa seba. 
O predloženom návrhu VZN o pohrebníctve dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2006 o pohrebníctve schválilo v zmysle predloženého návrhu. (Schválený návrh VZN č. 1/2006 o pohrebníctve tvorí prílohu tejto zápisnice.)
V ďalšej časti tohto bodu programu predložil starosta obce na prejednanie žiadosti doručené pred obecné zastupiteľstvo.
Anna Kubicová, Vysoká nad Kysucou 1244 – žiadosť o navýšenie úväzku opatrovateľskej služby pre imobilného otca
starosta – situáciu by mal najskôr posúdiť terénny pracovník z Turzovky, naša sociálna pracovníčka a komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva. Treba brať na vedomie, že opatrovateľská služba je len služba na nutné veci (nákup a pod.) a nejedná sa o celodennú službu.
Margita Kubačáková – sociálna pracovníčka obce, priblížila prítomným poslancom situáciu. Uviedla, že v prípade p. Kubicu by mala byť 24 hodinová starostlivosť a túto nerieši opatrovateľská služba ale zaopatrovací príspevok
Starosta – odporúčam túto a ďalšie žiadosti, ktoré pojednávajú o navýšenie resp. zavedenie opatrovateľskej služby, prejednať najskôr na mieste komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Vilimová Adela, Vysoká nad Kysucou 1259/13 – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby drevenej montovanej garáže
starosta – nakoľko vedľa doposiaľ postavených drevených garáži už nie je voľné miesto (musíme zabezpečiť priechodnosť mapovaného chodníka) preveríme možnosť výstavby drevenej garáže za budovou COOP Jednota. Zároveň dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na prešetrenie možnosti výstavby drevenej garáže za budovou COOP Jednota schválilo.
Ján Jantoš, Vysoká nad Kysucou 1213 – doloženie vyjadrenia dotknutých organizácii k podnikateľskému zámeru – zriadenie výkupu železa a farebných kovov
starosta – prítomným poslancom ozrejmil, že Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 2/2006 schválilo prenájom časti pozemku CKN 3383 v areáli hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom zriadenia výkupu železných a farebných kovov. Žiadateľovi však uložilo podmienku, doložiť vyjadrenie členov výboru DHZ Nižný Kelčov a vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia. Žiadateľ osobne doložil nasledovné vyjadrenia:
- ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce: kladné vyjadrenie
- Obvodný úrad ŽP Čadca: kladné stanovisko
- Vyjadrenie členov výboru DHZ Nižný Kelčov: doloží dodatočne
Nakoľko OZ už kladné stanovisko prijalo (uznesenie 2/2006) a pokiaľ i Výbor DHZ prijme kladné stanovisko, je potrebné stanoviť výšku nájomného a dobu nájmu.
V následnej diskusii poslanci navrhli výšku nájmu nasledovne: do konca roku 2007 nájomné vo výške 5,- Sk/m2 a následne bude nájomné zvýšené na 10,- Sk/m2 ročne a to na dlhodobý prenájom.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  Vlasta Gajdicová
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu za dlhodobý prenájom časti pozemku CKN 3383 v areáli hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom zriadenia výkupu železných a farebných kovov vo výške 5,- Sk/m2 do konca roku 2007 a následne bude nájomné zvýšené na 10,- Sk/m2 ročne.
Margita Kubačáková, sociálna pracovníčka obce – návrh na vyplatenie 1 000,- Sk každému z troch detí p. Jána Šimka, ktoré sú umiestnené v Stredisku pomoci v Čadci, na nákup školských potrieb
O prednesenom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh p. Margity Kubačákovej, sociálnej pracovníčky obce, na vyplatenie 1 000,- Sk každému z troch detí p. Jána Šimka, ktoré sú umiestnené v Stredisku pomoci v Čadci, na nákup školských potrieb schválilo.
Ľuboš Dorman, Vysoká nad Kysucou 487 – žiadosť o zakúpenie paliva na zimné obdobie
Daniela Kubicová – pracovníčka obce na úseku miestnych daní, žiadateľ nemá doposiaľ voči obci vyrovnaný dlh za úhradu miestnych daní a poplatkov
Nakoľko je však žiadateľ vo veľmi vážnej zdravotnej ale i finančnej situácii starosta obce navrhol, aby bolo žiadateľovi zakúpené palivo v sume 1 000,- Sk. Nakoľko nikto z prítomných nepredložil žiaden iný návrh dal starosta o prednesenom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie palivového dreva v sume  1 000,- Sk.
Anna Juríková, Vysoká nad Kysucou 919 – žiadosť o finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk na individuálny satelitný príjimač
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný príspevok na individuálny satelitný príjimač neschválilo
Melánia Šobichová, Vysoká nad Kysucou 77 – žiadosť o darovanie alebo predaj pozemku CKN 551 o výmere 28 m2
starosta – prítomným poslancom objasnil, že na predmetnom pozemku je postavená pivnica a Obec Vysoká nad Kysucou bola ako pozemno-knižný vlastník na parcelu PKN 20012/3 zapísaná projektom ROEP Z 446/2006, pričom sami neviem na základe akého titulu. Na uvedený pozemok si obec nerobí žiaden nárok.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpredaj pozemku CKN 551 o výmere 28 m2 schválilo a to za cenu 1,- Sk/m2 s podmienkou, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku a taktiež zabezpečí i samotný prevod.
Anna Vrbinárová, Vysoká nad Kysucou 317 – ústna žiadosť o zrezanie tuje pri hrobe rodičov na cintoríne v Ústredí, nakoľko jej koreňový systém spôsobuje dvíhanie a lámanie pomníkovej obruby
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zrezanie tuje pri hrobe rodičov na cintoríne v Ústredí schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 6 Diskusia
V tejto časti programu vyzval starosta obce prítomných poslancov o predloženie ich žiadostí voči vedeniu obce a pracovníkom obecného úradu.
Vlasta Gajdicová – spoločná ústna žiadosť obyvateľov časti obce Nižný  Kelčov – Na Kamenec o vyrezanie briez pozdĺž toku rieky Kysuce.
Nakoľko práve brezovým stromoradím je plánovaná výstavba kanalizácie brezy teda budú počas jej realizácie vyrezané,  OZ ústnu žiadosť zobralo na vedomie.
V závere tohto bodu programu informoval starosta obce prítomných poslancov o stave projektu Rekonštrukcie ZŠ E.A. Cernana, MŠ a výstavby telocvične, ktorý je vo fáze vybavovania a je pravdepodobné, že peniaze bude možné čerpať už v júli budúceho roku.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z  celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.  Uznesenie OZ č. 4/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zároveň všetkých poslancov pozval na budúcu schôdzu OZ, ktorá sa bude konať v novembri 2006 a bude to posledná schôdza OZ v jej funkčnom období. Následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo