TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 5/2010 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  5. 11. 2010 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Zápisnica č. 5/2010 v pdf formáte alt Program:

1) Otvorenie
2) Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva
4) Úprava rozpočtu na rok 2010
5) Zápis do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie
9) Záver
 

Ad.1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.3 Kontrola uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva

Starosta obce skonštatoval, že na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala 7. septembra 2010 prejednali poslanci obecného zastupiteľstva celkovo 12 návrhov, žiadostí a podnetov z čoho, 7 bolo schválených a zvyšok bolo zobratých na vedomie. Nakoľko sa jednalo o mimoriadnu schôdzu obecného zastupiteľstva, vedeniu obec neboli zadané žiadne úlohy na splnenie. Starosta taktiež skonštatoval, že splnené sú i uložené úlohy z predchádzajúcich schôdzí.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.Ad.4 Úprava rozpočtu na rok 2010

Navrhovanú úpravu rozpočtu na rok 2010 podľa jeho skutočného čerpania predniesla hlavná účtovníčka obce pani Jana Kubalová. Prítomných poslancov oboznámila z presunom finančných prostriedkov v rámci položiek obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania vo výdavkovej časti a taktiež i podľa napĺňania položiek obecného rozpočtu v príjmovej časti.
Návrh Úpravy obecného rozpočtu na rok 2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prezentácii úpravy obecného rozpočtu žiadnu doplňujúcu otázku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom návrhu Úpravy obecného rozpočtu na rok 2010 hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Úpravu obecného rozpočtu na rok 2010 v zmysle predkladaného návrhu schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.5 Zápis do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009

V tomto bode programu mali poslanci OZ rozhodnúť o schválení zápisov do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009.
Kronikár obce Mgr. Anton Varecha formou projekcie v krátkosti predstavil prítomným poslancom ako prvý návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2008 a následne i návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2009. K obom návrhom zápisu poslanci OZ nevzniesli žiadne pripomienky.
O prednesených návrhoch Zápisov do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009 dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Zápisy do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009 schválilo. Poslanci obecného zastupiteľstva zároveň i navrhli, že oba zápisy bude možné v prípade potreby doplniť, avšak najneskôr do 19. 11. 2010. Návrhy zápisov budú poslanom OZ poskytnuté na „domáce“ preštudovanie v kancelárii prednostu obecného úradu. Zápisy do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009 tvoria prílohu tejto zápisnice.


Ad. 6 Rôzne

V úvode tohto bodu programu predniesol hlavný kontrolór obce Jozef Vrbinár Správu z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou (Pozn.: Správa hlavného kontrolóra v plnom znení tvorí prílohu tejto zápisnice). Na základe zistenej kontroly predložil poslancom obecného zastupiteľstva následné návrhy na odstránenie zistených nedostatkov:
1. Schváliť limit pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole. Navrhujem pokladničný limit pre obe zariadenia vo výške 170 €, ale nakoľko Materská vo Vysokej nad Kysucou doručila na dnešnú schôdzu samostatnú žiadosť o schválenie pokladničného limitu vo výške 160 €, prikláňam sa k tomuto návrhu z dôvodu, aby bol pokladničný limit v oboch zariadenia jednotný.
O predloženom návrhu na stanovenie limitu pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 € dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo limit pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 €.
2. Nakoľko školská jedáleň nemá právnu subjektivitu, navrhujem obeh účtovných a pokladničných dokladov dopracovať do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce.
O predloženom návrhu hlavného kontrolóra obce na dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce  dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce schválilo.
3. Menovať inventarizačnú komisiu, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladní v školskej jedálni a v materskej škole minimálne 4x ročne.
Nakoľko je dnešná schôdza obecného zastupiteľstva poslednou schôdzu v tomto funkčnom období, obecné zastupiteľstvo doporučilo hlavnému kontrolórovi obce návrh na menovanie inventarizačnej komisie, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladne minimálne 4x ročne, predložiť novému obecnému zastupiteľstvu.

Ján Lysík – navrhujem preveriť, či obdobné opatrenie ako je uvedené v bode 2., nie je nutné urobiť pri Školskej jedálni pri ZŠ Horný Kelčov

V ďalšej časti tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo prerokovalo doručené žiadosti a návrhy:

1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou.
Predložený návrh zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou predstavil poslanom obecného zastupiteľstva formou prezentácie starosta obce. Na margo predkladaného návrhu starosta obce uviedol, že nakoľko obec do výstavby vodovodu investovala nemalé finančné prostriedky najideálnejšie by pre našu obec bolo, keby spoločnosť SeVaK a.s. vodovod odkúpila, avšak takáto možnosť neexistuje a z dôvodu poklesu výdatnosti, ako povrchového záchytu tak i hlbinných vrtov (cca o 15 l/s), nie je v silách obce vodovod prevádzkovať samostatne. Zároveň poslancov obecného zastupiteľstva informoval, že v nadchádzajúcom kalendárnom týždni pravdepodobne dôjde k prepojeniu na novovybudovaný prívod vody z Novej Bystrice. Nakoľko však nie je možné technicky zrealizovať výmenu a odpis všetkých vodomerov v našej obci, zástupcovia Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s. sa s vedením obce dohodli, že obec bude prijímanú vodu kupovať za identickú cenu za akú ju distribuuje. Následne nato starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie možných pripomienok resp. pozmeňujúcich návrhov. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k návrhu zmluvy žiadnu doplňujúcu otázku ani pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom návrhu zmluvy a stanoveniu podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou schválilo.

2. Obecný úrad Vysoká nad Kysucou – úsek kultúry a obecná knižnica, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou – návrh na vyradenie kníh a brožúr.
Predložený návrh na vyradenie kníh a brožúr poslancom obecného zastupiteľstva bližšie vysvetlila vedúca úseku kultúry a obecnej knižnice pani Anna Vrbinárová. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu na vyradenie žiadnu otázku, dal starosta obce o predloženom návrhu na vyradenie kníh a brožúr hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo vyradenie kníh a brožúr z Obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu.

3. Peter Kubačák, Ústredie 153, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou.
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou neschválilo.

4. Materská škola Vysoká nad Kysucou, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o schválenie finančnej hotovosti v pokladni materskej školy.
Nakoľko o tejto otázke už obecné zastupiteľstvo rozhodlo v úvode tohto bodu dnešného programu, o tejto žiadosti už obecné zastupiteľstvo opätovne nehlasovalo.

5. Pavlína Pekaríková, Semeteš 1004, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, žiadateľka spoločne s manželom je pravidelná konzumentka alkoholických nápojov, avšak majú tri nezaopatrené a školu povinné deti. Pani Pekaríková mala napožičiavané peniaze od obyvateľov Semeteša. Dlhy sa nám podarilo splatiť vďaka prvým sociálnym dávkam. Tieto budú dostávať v celkovej výške 330 €. Z tejto sumy sme pani Pekaríkovej vybavili formou preddavkov potravinové nákupy v potravinách U Cipára. Manžel pani Pekaríkovej je momentálne nezamestnaný a pokiaľ niekde pracuje, vždy je prepustený pre porušeniu pracovnej disciplíny kvôli alkoholu.
Ján Lisík – rodičia by si síce finančnú výpomoc nezaslúžili, ale sú tu deti.
Margita Kubačáková - navrhujem poslancom obecného zastupiteľstva zvážiť jednorázovú finančnú výpomoc, ktorá by formou nákupu zimného oblečenia bola určená práve týmto deťom a ich rodičia by teda nemali možnosť poskytnuté finančné prostriedky využiť na iné účely. Jednorázovú výpomoc navrhujem vo výške 100 €.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nepredložil iný návrh, dal starosta obce o predloženom návrhu poskytnúť p. Pavlíne Pekaríkovej jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 100 € formou nákupu zimného oblečenia pre jej deti hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 100 € schválilo a to formou nákupu zimného oblečenia pre tri školou povinné deti. Nákup zrealizuje sociálny pracovník obce p. Margita Kubačáková.

6. Daniela Bongilajová, Nižný Kelčov 554, 023 55 Vysoká nad Kysucou – ústna žiadosť, ktorú tlmočila Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, o jednorázovú finančnú výpomoc pre Petru Gažiovú.
Margita Kubačáková – maloletú Petru Gažiovú má v pestúnskej starostlivosti pani Daniela Bongilajová. Starostlivosť o maloletú je omnoho lepšia ako tomu bolo u pani Olšárovej. Žiadateľka žiada jednorazovú finančnú výpomoc za účelom nákupu zimného oblečenia. Jednorázovú výpomoc navrhujem vo výške 100 €. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nepredložil iný návrh, dal starosta obce o predloženom návrhu poskytnúť p. Daniele Bongilajovej jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 100 € na nákup zimného oblečenia pre maloletú Petru Gažiovú hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci na nákup zimného oblečenia pre maloletú Petru Gažiovú schválilo vo výške 100 €.

7. ZŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženej žiadosti na vyradenie žiadnu otázku, dal starosta obce o predloženej žiadosti na vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana schválilo v zmysle predloženého návrhu.

8. Obecný úrad Vysoká nad Kysucou – úsek financií, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu.
Predložený návrh na vyradenie kníh a brožúr poslancom obecného zastupiteľstva bližšie vysvetlila hlavná účtovníčka obce pani Jana Kubalová. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženej žiadosti na vyradenie žiadnu otázku, dal starosta obce o predloženej žiadosti na vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou schválilo v zmysle predloženého návrhu.

9. Ing. Ladislav Kubačák – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ústredie 168, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky.
Nakoľko sa jednalo o osobnú žiadosť starostu obce, ktorý bol zároveň predsedajúcim tejto schôdze obecného zastupiteľstva, starosta opustil rokovaciu miestnosť a hlasovanie o tejto žiadosti viedol zástupca starostu obce pán Ján Lisík. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženej žiadosti žiadnu otázku, dal pán Ján Lisík o predloženej žiadosti o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky starostovi obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky starostovi obce schválilo v rozsahu ako sa uvádza v žiadosti.

10. Ján Lisík – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou – návrh na vyplatenie odmeny starostovi obce.
Ján Lisík – spoločne s niektorým poslancami sme sa pred začiatkom dnešnej schôdze dohodli, že predložíme návrh na vyplatenie odmeny starosti obce. Išlo by akúsi spoločnú formu poďakovania, i za predošlých členov obecných zastupiteľstiev, za 20 ročnú prácu vo funkcii starostu a to i z toho dôvodu, že sa na konci každého funkčného obdobia vzdal svojej zákonitej možnosti na odstupné v prospech tejto obce. Ide o jeho posledné funkčné obdobie a predkladám návrh vyplatiť starosti obce odmenu vo výške 2000 €. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadnu pripomienku, dal pán Ján Lisík o návrhu na vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 2000 € hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 2000 €.

11. Ján Lisík – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou – návrh na vyplatenie odmeny zapisovateľovi návrhovej komisie.
Ján Lisík – funkciu zapisovateľa návrhovej komisie počas celého funkčného obdobia vykonávala poctivo pán Miroslav Dorman. Všetci dobre vieme, že ide o náročnú vec vyžadujúcu si absolútne sústredenie a predovšetkým je to „nevďačná“ práca navyše. Navrhujem preto vyplatiť Miroslavovi Dormanovi za túto prácu vyplatiť odmenu vo výške 100 €. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadnu pripomienku, dal pán Ján Lisík o návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny Miroslavovi Dormanovi za prácu zapisovateľa návrhovej komisie počas funkčného obdobia 2006-2010 mimoriadnu odmenu vo výške 100 € hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmeny Miroslavovi Dormanovi za prácu zapisovateľa návrhovej komisie počas funkčného obdobia 2006-2010 vo výške 100 €
Do rokovacej miestnosti bol prizvaný starosta obce, ktorý sa zároveň i opätovne ujal predsedania dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia

Mgr. Martin Machciník – telefonovala mi pani Jitka Turiaková zo Semeteša, ktorá sa chcela informovať prečo nie je zriadený samostatný volebný obvod na Semeteši. Pani Turiakovú som informoval, že vytvorenie volebného obvodu už nie je možné, nakoľko sú už volebné obvody určené a nahlásené na Obvodnom úrade v Čadci.
Starosta – Pani Jitku Turiakovú Ste informovali správne.
Mária Varechová – taktiež tlmočím telefonát pani Jitky Turiakovej, ktorá ma požiadala, aby som tlmočila jej žiadosť o vybudovanie bezbariérového prístupu do Domu Nádeje taktiež tlmočila jej nespokojnosť, s riešením bezbariérového prístupu do kostola sv. Matúša
Mgr. Anton Varecha, prednosta OcÚ – bezbariérový prístup do Domu nádeje bol vyriešený zhotovením drevenej nábehovej plošiny, ktorú je možné podľa potreby posúvať prípadne i odložiť. Obec Vysoká nad Kysucou momentálne vo svojom napätom a predovšetkým zo strany štátu krátenom obecnom rozpočte nedisponuje finančnými prostriedkami na vybudovanie bezbariérového prístupu do Domu Nádeje. Z tohto dôvodu sa realizácia drevenej rampy javila ako najprijateľnejšie riešenie. Samozrejme v zmysle platnej legislatívy s týmto riešením bude obec v krátkej budúcnosti počítať. Riešenie bezbariérového prístupu do kostola sv. Matúša je v plnej kompetencii vlastníka teda Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou
Mária Varechová – chcela by som pripomenúť, že Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 13-2/2010 o schválení finančných prostriedkov na zakúpenie stavebného materiálu na stavbu záhradného altánu v areáli domova dôchodcov je zatiaľ naplnené iba z časti. Týmto by som chcela požiadať o jeho naplnenie a preplatenie nákupu zvyšného materiálu (drevo + krytina)
Pavol Pavlík – v prípade, že je to možné, chcel by som požiadať úsek financií o preplatenie štartovného a diét, v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2008, za účasť na hasičských súťažiach mužov a žien DHZ Horný Kelčov v priebehu kalendárneho roka 2010. Nutné podklady už boli doručené na obecný úrad.
Starosta – samozrejme schválené uznesenia sa budeme snažiť v čo najkratšom čase naplniť, pochopiteľne v závislosti na finančnej situácii obce
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom návrhu na uznesenie ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.  Uznesenie OZ č. 5/2010 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák oficiálne ukončil funkčné obdobie 2006 – 2010 a poďakoval všetkým prítomným poslancom za vykonanú prácu a korektné pracovné vzťahy. Starosta vyjadril presvedčenie, že sa kompletné obecné zastupiteľstvo stretne ešte počas slávnostného posvätenia kostola vo Vyšnom Kelčove, ktoré sa bude konať  13. novembra 2010 a zároveň prítomných poslancov pozval i na prvú ustanovujúcu schôdzu po blížiacich sa komunálnych voľbách a poslednú schôdzu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou vo funkčnom období 2006 – 2010 ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo