Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 4/2010 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  7. 9. 2010 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Zápisnica č. 4/2010 v pdf formáte alt Program:

1) Otvorenie
2) Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Návrh investičných akcií pre rok 2010 – rekonštrukcie MK.
4) Rôzne
5) Diskusia
6) Návrh na uznesenie
7) Záver
 

Ad.1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.3 Návrh investičných akcií pre rok 2010 – rekonštrukcie MK.

Starosta obce predniesol poslancom OZ správu kontroly miestnych komunikácii ktorá sa uskutočnila dňa 16.8.2010 o 15:00 hod. Následne predniesol poslancom možnosti čerpania úverov.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave k prednesenej správe o stave MK a možnosti čerpania úverov.

Starosta – chcel by som však povedať, že na realizáciu oprav MK máme malý časový priestor. Oneskorenie realizácia opráv MK je zapríčinené predovšetkým dokončovacími prácami na kanalizácií,  samotná kolaudácia kanalizácie práve prebieha pričom mala byť ukončená 11.9.2009 a jednak je potrebné uskutočniť ešte výberové konanie na dodávateľa prác, ktoré vyžaduje cca 4 týždne (zákonom stanovené lehoty výberového konania) a samotné schválenie úveru bankov Dexia cca 1 týždeň. S tohto vyplýva reálny termín prevedenia prác okolo dátumu 25. 10. 2010. Na základe obhliadky MK ktorá sa uskutočnila 16.8.2010 môžem konštatovať že je potrebná rekonštrukcia cca 42 km MK pričom by sa vykonávalo vyspravenie ciest asfaltovaním a vysypávaním štrkodrvou. S vlastných skúseností viem, že na konci októbra je počasie pomerne nepriaznivé, daždivé prípadne môže aj snežiť príkladom je minuloročná snehová kalamita v strede októbra, s toho vyplýva že práce na opravách môžu byť aj s tohto dôvodu neuskutočniteľné. Chcel by som preto poslancom OZ požiadať aby zvážili svoje rozhodnutie k realizácií opráv MK v tomto kalendárnom roku.

Starosta – navrhujem aby OZ prijalo uznesenie v ktorom by odporučilo novému OZ komplexnú opravu MK v obci v jarných mesiacoch 2011 a financovanie opráv prostredníctvom úveru.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu pripomienku starosta obce dal o  predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Mária Varechová, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné schvaľuje návrh starostu obce a odporučuje novému OZ zastupiteľstvu aby komplexná oprava MK v obci prebehla v jarných mesiacoch 2011 a aby financovanie bolo zrealizované prostredníctvom úveru.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 4 Rôzne

1. Žiadosť Patrika Banetku, Vysoká nad Kysucou 873, 023 55 o dokončení prístupovej cesty k rodinnému domu č. 873.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – ide odhadom asi o 7 m cesty, ktorá končí vo Varechovskom potoku. Realizáciu tohto úseku by som navrhoval uskutočniť spolu s asfaltovaním cesty vo Varechovskom potoku, kde je momentálne panelová cesta ktorá už dosluhuje. Navrhujem aby sa opätovne touto žiadosťou zaoberalo nové OZ a prípadnú realizáciu tohto úseku spojilo s komplexmou opravou MK v jarných mesiacoch 2011.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obec a žiadosťou p. Patrika Banetku sa bude opätovne zaoberať nové OZ pri komlexnej oprave MK v jarných mesiacoch 2011.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

2. Žiadosť Antona a Moniky Dorociakovej, Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 o 3 mesačnú úľavu pri splácaní nájomného za prenajaté priestory.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – ide o prenájom priestorov v budove starého OcÚ.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh žiadosť Antona a Moniky Dorociakovej o 3 mesačnej úľave pri splácaní nájomného za prenajaté priestory.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

3. Žiadosť J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158, 023 55 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158, 023 55 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

4. Žiadosť Bc. Jitka Matušíková , Vysoká nad Kysucou 878, 023 55 o neoprávnenom používaní pozemku ako točňu pre vozidlá vykonávajúce údržbu MK a zvoz odpadu.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – doporučil by som aby sa žiadosťou opätovne zaoberalo nové OZ po preskúmaní vlastníckych vzťahov žiadateľky.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne ďalšie pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce a žiadosťou Bc. Jitky Matušíkovej sa bude opätovne zaoberať.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

5. Žiadosť SP MEDICA s.r.o., Vysoká nad Kysucou 599, 023 55 o výmenu okien a rekonštrukciu toaliet zdravotného strediska.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – nakoľko obec s nedostatku finančných prostriedkov (výpadok podielových daní) nevie zabezpečiť momentálne opravu a rekonštrukciu týchto priestorov odporučil by som aby sa touto žiadosťou zaoberalo nové OZ pri tvorbe rozpočtu na rok 2011.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k návrhu dal starosta hlasovať o predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial,  Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce a žiadosťou MEDICA s.r.o. sa bude zaoberať nové OZ pri tvorbe rozpočtu na rok 2011.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

6. Žiadosť Antónie Hrkútovej, Vysoká nad Kysucou 207, 023 55 o jednorázovú finančnú výpomoc.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k návrhu dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť p. Antónie Hrkútovej o jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 150 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

7. Ústna žiadosť p. Boženy Strkáčovej nar. 2.3.1929, Vysoká nad Kysucou 427, 023 55.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo jednorazovú finančnú výpomoc pre p. Boženu Strkáčovú vo výške 100 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

8. Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka, OcÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 o presune finančných prostriedkov s obecného účtu pre ZŠ Horný Kelčov v výške 5000 € na mesiac september.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – chcel by som touto cestou požiadať OZ o schválenia presunu finančných prostriedkov vo výške 5000 € z obecného účtu pre ZŠ Horný Kelčov pre mesiac september nakoľko ešte neboli poskytnuté financie s Dohodovacieho konania pre uvedenú ZŠ. Po zaslaní financií s dohodovacieho konania budú tieto opätovne vrátené na obecný účet.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo presun finančných prostriedkov s obecného účtu vo výške 5000 € pre ZŠ Horný Kelčov na mesiac september, finančné prostriedky budú vrátené na obecný účet po Dohodovacom konaní pre ZŠ Horný Kelčov.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 5 Diskusia

1. Ján Lysík  – chcel by som poprosiť starostu obce aby sa v čo najradšej dobe zrealizovala kanalizačná prípojka pre budovu Požiarnik na Hornom Kelčove nakoľko mi toto ako prevádzkovateľovi pohostinstva nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca. Ďalej by som chcel požiadať starostu aby sa nejakým spôsobom odstránil nános bahna a štrku v potoku pri moste do Liskov.

2. Starosta – prípojka bude zrealizovaná po ukončení kolaudácie a povolení spoločnosti SEVAK napojiť sa na kanalizáciu, potok sa budeme snažiť prečistiť prostredníctvom správcu toku  tj. Povodím Váhu.


Ad. 6 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 2/2010 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada