TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 5. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2010 v pdf formáteSample Image


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-2/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 18. 5. 2010
2-2/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozef Chvastek.
3-2/2010
Plnenie uznesenia č. 1/2010.
4-2/2010
Správa  o hospodárení obce, záverečný účet za rok 2009.
5-2/2010
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou.
6-2/2010
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2009.
7-2/2010
Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010.
8-2/2010
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2010.
9-2/2010
Správa hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov.
10-2/2010
Návrh investičných akcií pre rok 2010- rekonštrukcie MK.
11-2/2010
Schválenie dokumentov v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení :
- Zásady odmeňovania poslancov
- Určenie platu novému starostovi
- Určenie počtu poslancov pre budúce OZ
- Rokovací poriadok pre budúce OZ
- Štatút obce
12-2/2010
Žiadosť Občianskeho združenia Board club Žilina, Kempelenova 3401/43, 01015 Žilina o vyslovení súhlasu na zriadenie dvoch súkromných školských zariadení a to : Centrum voľného času Rada Žideka a Školské stredisko Rada Žideka.
13-2/2010
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb prevádzka Vysoká nad Kysucou č. 287, 023 55 – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie stavebného materiálu na stavbu záhradného altánu v areáli domova dôchodcov.
14-2/2010
Žiadosť Dorociaka Antona a Dorociakovej Moniky, U Sojkov č. 101, Vysoká nad Kysucou, 023 55 o prenájme dvoch miestností v budove bývalého domu služieb za účelom zriadenia maloobchodnej činnosti.
15-2/2010
Miroslav Janošec, Podvysoká č. 249, 023 57 žiadosť o vyhotovenie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou a to k parcelám CKN 8072/2 a CKN 8072/1 na ktorom je postavený náš rodičovský dom.
16-2/2010
Jana Jurčová Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55 o preplatení cestovných výdavkov spojených s návštevou školského zariadenia pre autistov v Regionálnom centre Žilina.
17-2/2010
Ľubomír Vojtek, Vysoká nad Kysucou 326, 023 55 žiadosť o zabezpečenie kanalizačných rúr na odvedenie povrchovej vody ktorá steká z priľahlých lúk.
18-2/2010
Žiadosť pána Jána  Nekoranca a manželky  Anny Nekorancovej r. Kuderavá obaja bytom Ústredie 1223, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie parcely CKN č. 1703/25, na LV 1479 v podiele 1/1 a parcely CKN č. 1703/24, na LV 1479 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  z ktorej sa GP č. 62/2010 vytvorili:  parcela CKN č. 1703/30 -  zast. plochy o výmere 235 m2 a parcela CKN č. 1703/31 – záhrady o výmere 70m2.
19-2/2010
Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu poklesu tržieb.
20-2/2010
Anna Oboňová, Vysoká nad Kysucou 320, 023 55 žiadosť o opravu potoka a zabezpečenie korýtiek na jeho vyloženie.
21-2/2010
Žiadosť Jozefa Vráblika a manželky,  Vysoká nad Kysucou 1146, 023 55 o znížení poplatku za komunálny odpad.
22-2/2010
Žiadosť ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení inventárnych predmetov podľa priloženého zoznamu a posudku technika. Zoznam o vyradení inventárnych predmetov tvorí prílohu tejto zápisnice.
23-2/2010
TKO Semeteš n.o. Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka návrh na inú formu výstavby skládky.
24-2/2010
Žiadosť o vybudovanie a schválenie finančných prostriedkov na projekt Cyklochodníka Čadca –  Makov.
25-2/2010
Ponuka spoločnosti TES Slovakia s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina o možnosti pripojenia obce Vysoká nad Kysucou na KDS Turzovka a rozšírení ponuky káblovej TV a pripojenia na internet.
26-2/2010
Žiadosť Daniela Lysíka Hostinec Požiarnik č. 735, Vysoká nad Kysucou 023 55 o ukončení nájmu priestorov pohostinstva Požiarnik a o zrealizovaní novej zmluvy na spoločnosť Real Plus s.r.o. Ján Lysík, Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55.
27-2/2010
Žiadosť Milana Žihalu, Vysoká nad Kysucou č.1000, 023 55 o prenájme obecných priestorov na bývanie.
28-2/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 o :
A, predložení žiadosti o NFP  v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou“ ktorý je realizovaný v obci Vysoká  nad Kysucou
B, o zabezpečení realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
29-2/2010
Návrh uznesenia 2/2010


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-2/2010
Program schôdze OZ konanej dňa 18. 5. 2010
2-2/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa: Ing. Jozef Chvastek.
3-2/2010
Plnenie uznesenia č. 1/2010.
5-2/2010
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou.
7-2/2010
Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010.
8-2/2010
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2010.
10-2/2010
Návrh investičných akcií pre rok 2010- rekonštrukcie MK.
11-2/2010
Schválenie dokumentov v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení :
- Zásady odmeňovania poslancov
- Určenie platu novému starostovi
- Určenie počtu poslancov pre budúce OZ
- Rokovací poriadok pre budúce OZ
- Štatút obce
13-2/2010
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb prevádzka Vysoká nad Kysucou č. 287, 023 55 – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie stavebného materiálu na stavbu záhradného altánu v areáli domova dôchodcov.
14-2/2010
Žiadosť Dorociáka Antona a Dorociákovej Moniky, U Sojkov č. 101, Vysoká nad Kysucou, 023 55 o prenájme dvoch miestností v budove bývalého domu služieb za účelom zriadenia maloobchodnej činnosti.
15-2/2010
Miroslav Janošec, Podvysoká č. 249, 023 57 žiadosť o vyhotovenie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou a to k parcelám CKN 8072/2 a CKN 8072/1 na ktorom je postavený náš rodičovský dom.
16-2/2010
Jana Jurčová Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55 o preplatení cestovných výdavkov spojených s návštevou školského zariadenia pre autistov v Regionálnom centre Žilina.
18-2/2010
Žiadosť pána Jána  Nekoranca a manželky  Anny Nekorancovej r. Kuderavá obaja bytom Ústredie 1223, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie parcely CKN č. 1703/25, na LV 1479 v podiele 1/1 a parcely CKN č. 1703/24, na LV 1479 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  z ktorej sa GP č. 62/2010 vytvorili:  parcela CKN č. 1703/30 -  zast. plochy o výmere 235 m2 a parcela CKN č. 1703/31 – záhrady o výmere 70m2.
22-2/2010
Žiadosť ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení inventárnych predmetov podľa priloženého zoznamu a posudku technika. Zoznam o vyradení inventárnych predmetov tvorí prílohu tejto zápisnice.
23-2/2010
TKO Semeteš n.o. Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka návrh na inú formu výstavby skládky.
24-2/2010
Žiadosť o vybudovanie a schválenie finančných prostriedkov na projekt Cyklochdníka Čadca –  Makov.
26-1/2010
Žiadosť Daniela Lysíka Hostinec Požiarnik č. 735, Vysoká nad Kysucou 023 55 o ukončení nájmu priestorov pohostinstva Požiarnik a o zrealizovaní novej zmluvy na spoločnosť Real Plus s.r.o. Ján Lysík, Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55.
28-2/2010
Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 o :
A, predložení žiadosti o NFP  v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou“ ktorý je realizovaný v obci Vysoká  nad Kysucou
B, o zabezpečení realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
29-1/2010
Návrh uznesenia 2/2010


Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

12-2/2010
Žiadosť Občianskeho združenia Board club Žilina, Kempelenova 3401/43, 01015 Žilina o vyslovení súhlasu na zriadenie dvoch súkromných školských zariadení a to : Centrum voľného času Rada Žideka a Školské stredisko Rada Žideka.
17-2/2010
Ľubomír Vojtek, Vysoká nad Kysucou 326, 023 55 žiadosť o zabezpečenie kanalizačných rúr na odvedenie povrchovej vody ktorá steká z priľahlých lúk.
19-2/2010
Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu poklesu tržieb.
20-2/2010
Anna Oboňová, Vysoká nad Kysucou 320, 023 55 žiadosť o opravu potoka a zabezpečenie korýtiek na jeho vyloženie.
21-2/2010
Žiadosť Jozefa Vráblika a manželky,  Vysoká nad Kysucou 1146, 023 55 o znížení poplatku za komunálny odpad.
25-1/2010
Ponuka spoločnosti TES Slovakia s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina o možnosti pripojenia obce Vysoká nad Kysucou na KDS Turzovka a rozšírení ponuky káblovej TV a pripojenia na internet.
27-1/2010
Žiadosť Milana Žihalu, Vysoká nad Kysucou č.1000, 023 55 o prenájme obecných priestorov na bývanie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo