Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 3. 9. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2009 v pdf formáteSample Image


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-4/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 03.09. 2009

2-4/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník  a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-4/2009
Plnenie uznesenia OZ 3/2009.

4-4/2009
Oboznámenie s investičnými akciami pre rok 2009.

5-4/2009
Zmena rozpočtu obce na rok 2009.

6-4/2009
Návrhy nájomných zmlúv pre nového praktického lekára a novú lekáreň.

7-4/2009
390. výročie prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou – príprava na OZ.

8-4/2009
Terézia Chalanová, Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55  – Reakcia k listu zo dňa 10.04.2009 ,, Prejedanie žiadosti “ doručenému 04.06.2009, ktorý som obdržala ako odpoveď na sťažnosť. 

9-4/2009
Žiadosť spoločnosti K-Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 o predaji parcely CKN 1475/4 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1479 na ktorej má spoločnosť vo vlastníctve postavenú čističku odpadových vôd čs. 1292 zapísanú na LV č. 10796.

10-4/2009
Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55 o zaokrúhlenie výšky príspevku na dieťa v MŠ Vysoká nad Kysucou a MŠ Horný Kelčov od 1.9.2009.

11-4/2009
Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55, žiadosť o navýšení rozpočtu na chemické čistenie kobercov.


12-4/2009
Okresný súd Čadca ul. 17. Novembra 1256, 022 01 Čadca – vec: Vyjadrenie predsedu OS Čadca k navrhovaným kandidátom na voľbu prísediacich v súlade s § 385/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel.

13-4/2009
Žiadosť obyvateľov Horný Kelčov o vybudovaní uličiek, chodníkov a schodiska na cintoríne v Hornom Kelčove.

14-4/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z dôvodu ukončenia činnosti dlžníkov Bioexpress - Jozef Bitala a MR Shoe - Miroslav Korchaník .

15-4/2009
Žiadosť občanov Horného Kelčova Peter Sekera, Karol Vöröš, Zubacký Ivan o údržbu a opravu časti MK v Hornom Kelčove u Urbana.

16-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na generálnu opravu vozidla Liaz.

17-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na zakúpenie plastových vriec.

18-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o schválení znenia zmluvy medzi TKO Semeteš n.o. a bankou Dexia.

19-4/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek návrh na vyradenie inventáru v ambulancii MUDr. Dušana Šupolu z dôvodu zmeny obvodného lekára.

20-4/2009
Žiadosť občanov Horného Kelčova o oprave MK u Urbana.

21-4/2009
Žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o zúčtovanie alkoholických nápojov pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného areálu ihriska TJ Spartak Vysoká a pri príležitosti priateľského družobného zápasu medzi TJ Spartak Vysoká a TJ Horné Obdokovce, ktoré boli schválené v rámci kalendára akcií podujatí pri príležitosti osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.

22-4/2009
Žiadosť obyvateľov obytného domu č. p. 1259 o rekonštrukcií bytových jednotiek a predloženie ponuky dodávateľom stavebných prác.

23-4/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 4/2009

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-4/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 03.09. 2009

2-4/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Martin Machciník  a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-4/2009
Plnenie uznesenia OZ 3/2009.

5-4/2009
Zmenu rozpočtu obce na rok 2009.

6-4/2009
Návrhy nájomných zmlúv pre nového praktického lekára a novú lekáreň.

7-4/2009
Program osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou a program slávnostného OZ.

9-4/2009
Žiadosť spoločnosti K-Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 o predaji parcely CKN 1475/4 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1479 na ktorej má spoločnosť vo vlastníctve postavenú čističku odpadových vôd čs. 1292 zapísanú na LV č. 10796 za cenu 3,5 Eur/m2.

10-4/2009
Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55 o zaokrúhlenie výšky príspevku na dieťa v MŠ Vysoká nad Kysucou a MŠ Horný Kelčov od 1.9.2009.

11-4/2009
Žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou 023 55, návrh starostu obce o zakúpení nových kobercov pre MŠ Vysoká nad Kysucou vo sume 600 Euro.

14-4/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z dôvodu ukončenia činnosti dlžníkov Bioexpress - Jozef Bitala a MR Shoe - Miroslav Korchaník .

15-4/2009
Žiadosť občanov Horného Kelčova Peter Sekera, Karol Vöröš, Zubacký Ivan o údržbu a opravu časti MK v Hornom Kelčove u Urbana.

16-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na generálnu opravu vozidla Liaz.

17-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o združení finančných prostriedkov na zakúpenie plastových vriec.

18-4/2009
Žiadosť TKO Semeteš n.o., Semeteš č.439, 02354 Turzovka o schválení znenia zmluvy medzi TKO Semeteš n.o. a bankou Dexia.

19-4/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 02 355 Janka Kubalová finančný úsek návrh na vyradenie inventáru v ambulancii MUDr. Dušana Šupolu z dôvodu zmeny obvodného lekára.

21-4/2009
Žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o zúčtovanie alkoholických nápojov pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného areálu ihriska TJ Spartak Vysoká a pri príležitosti priateľského družobného zápasu medzi TJ Spartak Vysoká a TJ Horné Obdokovce, ktoré boli schválené v rámci kalendára akcií podujatí pri príležitosti osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.

22-4/2009
Žiadosť obyvateľov obytného domu č. p. 1259 o rekonštrukcií bytových jednotiek a predloženie ponuky dodávateľom stavebných prác.

23-4/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 4/2009

 


Obecné zastupiteľstvo volí:

12-4/2009
OZ volí kandidátov na prísediacich pre Okresný súd Čadca ul. 17. Novembra 1256, 022 01 Čadca v súlade s § 385/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada