Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 30. 6. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2009 v pdf formáteSample Image


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-3/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 30. 6. 2009

2-3/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Ján Lisík,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-3/2009
Plnenie uznesenia OZ 2/2009.

3-2/2009
Návrh na schválenie žiadosti p. Silvie Kazíkovej o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.
  
20-2/2009 - Nesplnené
Žiadosť poslanca OZ Jozefa Zborovana na zvolanie zasadania občanov časti obce Nižný koniec vo veci úpravy potoka v úseku od rodinného domu p. Krištofa smerom na Turzovku.

4-3/2009
Oboznámenie s investičnými akciami pre rok 2009.

5-3/2009
Správa audítora o overení riadnej účtovnej uzávierky za rok 2008.

6-3/2009
Návrh VZN č.3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky soc. pomoci.

7-3/2009
Oboznámenie s pripravovanými akciami s príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou..

8-3/2009
Žiadosť Obce Makov o príspevku na opravu prístupovej komunikácie Makov-Potok.

9-3/2009
Žiadosť spoločnosti E.STA Realitná a poradenská agentúra Čadca, Horná ul. 2040 zastupujúca klienta Ing. Petra Chlebničana – o predaji pozemkov a cenová ponuka.

10-3/2009
Žiadosť Radovana Frolla, Vysoká nad Kysucou 468, 023 55 – o zapojenie verejného osvetlenia.

11-3/2009
Žiadosť Jána a Márie Gajdičiarovej, Vyšný Kelčov 684, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o priznanie dotácie na zakúpenie ČOV.

12-3/2009
Žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o oprave miestnej komunikácie.

13-3/2009
Žiadosť obyvateľov osady u Rekši , Vysoká nad Kysucou 023 55 - o schválenie financií na zakúpenie a dodanie ,, korýtiek “ na odvodňovanie cesty v našej osade.

14-3/2009
Žiadosť Viery Lučanovej, Trojačka 59, Makov 023 56 – o povolení predaja potravín.

15-3/2009
Žiadosť ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou 023 55 - o vyradení inventárnych predmetov.

16-3/2009
OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 starosta obce – návrh na stanovenie výšky príplatku za riadenie pre novozvolených riaditeľov MŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Horný Klečov.

17-3/2009
Žiadosť pani Emílie Žihalovej, Vysoká nad Kysucou 1000, 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 265 € .

18-3/2009
Žiadosť pána Mlkvíka Štefana, Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 € .

19-3/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 prednostu OÚ – o schválení prostriedkov na preplácanie štartovného, stravného a pitného režimu pre účastníkov požiarnych súťaží DHZ Horný Kelčov a Nižný Kelčov.

20-3/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 3/2009


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-3/2009
Program schôdze OZ konanej dňa 30. 6. 2009

2-3/2009
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Ján Lisík,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh na zapisovateľa : Ing. Jozefa Chvasteka.

3-3/2009
Plnenie uznesenia OZ 2/2009.

6-3/2009
Návrh VZN č.3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky soc. pomoci.

7-3/2009
Kalendár akcií s príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou.

8-3/2009
Žiadosť Obce Makov o príspevku na opravu prístupovej komunikácie Makov-Potok OZ schvaľuje návrh poslanca OZ Jána Jánskeho, aby obec Vysoká nad Kysucou spolu s majiteľom chaty Kmínek prispeli spoločne na opravu miestnej komunikácie Makov-Potok vo výške 10 % s celkových nákladov na projekt teda sumou 497,9 €.

14-3/2009
Žiadosť Viery Lučanovej, Trojačka 59, Makov 023 56 – o povolení predaja potravín.

16-3/2009
OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 starosta obce – návrh na stanovenie výšky príplatku za riadenie pre novozvolených riaditeľov MŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Horný Klečov.

17-3/2009
Žiadosť pani Emílie Žihalovej, Vysoká nad Kysucou 1000, 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 265 € .

18-3/2009
Žiadosť pána Mlkvíka Štefana, Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 € .

19-3/2009
Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 prednostu OÚ – o schválení prostriedkov na preplácanie štartovného, stravného a pitného režimu pre účastníkov požiarnych súťaží DHZ Horný Kelčov a Nižný Kelčov.

20-3/2009
Návrh Uznesenia OZ č. 3/2009


Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

3-2/2009
Návrh na schválenie žiadosti p. Silvie Kazíkovej o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.
  
9-3/2009
Žiadosť spoločnosti E.STA Realitná a poradenská agentúra Čadca, Horná ul. 2040 zastupujúca klienta Ing. Petra Chlebničana – o predaji pozemkov a cenová ponuka.

11-3/2009
Žiadosť Jána a Márie Gajdičiarovej, Vyšný Kelčov 684, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o priznanie dotácie na zakúpenie ČOV.

13-3/2009
Žiadosť obyvateľov osady u Rekši , Vysoká nad Kysucou 023 55 - o schválenie financií na zakúpenie a dodanie "korýtiek" na odvodňovanie cesty v našej osade.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada