TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 21. 4. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2006 v doc formáte


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. program schôdze OZ konanej dňa 21. 4. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník
3. návrh investičných akcií na rok 2006 - priority opráv miestnych komunikácií v poradí: 1. cesta na Skalu 2. cesta na Vršek 3. Semeteš (smer do Solíkov a Šupíkov) 4. cesta do Slončíkov 5. cesta do Jedľovníka, ďalej úpravy MK nad p. Šamajom vo Vyšnom Kelčove, MK do Putkov a výtlky na MK do Zátoky, Zlámanej a ostatné; rekonštrukciu satelitného rozvodu.
4. návrh na úpravu rozpočtu obce na základe skutočného čerpania k 31. 3. 2006
5. návrh MŠ Vysoká nad Kysucou na udelenie ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu pre pedagogických zamestnancov p. Antóniu Žilinčárovú a p. Evu Friščákovú spoločne s finančným darom vo výške 2 000,- Sk na osobu
6. žiadosť p. Anny Smižíkovej, Vysoká nad Kysucou 299, ktorú tlmočila p. Margita Kubačáková, o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci
7. ústnu žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov región Kysuce, ktorú tlmočil starosta obce, o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci na činnosť
8. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou o finančný dar pre deti materskej školy pri príležitosti osláv 50. výročia založenia MŠ vo Vysokej nad Kysucou
9. žiadosť Regionálnej rady Klubu slovenských turistov o poskytnutie finančného príspevku na činnosť organizácie
10. žiadosť Diecéznej charity Nitra, CHSC Čadca o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
11. žiadosť p. Jána Jantoša, Vysoká nad Kysucou 1213 o odkúpenie pozemku a súhlasné stanovisko na prevádzkovanie zberu druhotných surovín u požiarnej zbrojnice v Nižnom Kelčove
12. poďakovanie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami za pridelenú finančnú pomoc
13. žiadosť p. Ladislava Vojteka, Vysoká nad Kysucou 23 a p. Jozefa Kubačáka, Vysoká nad Kysucou 25 o prenájom časti pozemku EKN 20007/1, ktorý je vo vlastníctve obce
14. žiadosť DHZ Nižný Kelčov, ktorú tlmočila p. Vlasta Gajdicová, o príspevok na ocenenie cca 10 členov DHZ Nižný Kelčov
15. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2006


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 21. 4. 2006
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce na základe skutočného čerpania k 31. 3. 2006 v zvýšení príjmovej časti o 756 000,- Sk a vo výdavkovej časti o 756 000,- Sk
4. návrh MŠ Vysoká nad Kysucou na udelenie ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu pre pedagogických zamestnancov p. Antóniu Žilinčárovú, p. Evu Friščákovú a p. Helenu Fulierovú spoločne s finančným darom vo výške 2 000,- Sk na osobu
5. žiadosť p. Anny Smižíkovej, Vysoká nad Kysucou 299 o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 3 000,- Sk
6. pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci na činnosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov región Kysuce vo výške 500,- Sk
7. poskytnutie finančného daru pre deti MŠ vo výške 100,- Sk na dieťa
8. poskytnutie finančného príspevku Regionálnej rade Klubu slovenských turistov vo výške 1 000,- Sk na činnosť organizácie
9. poskytnutie finančného príspevku na činnosť Diecéznej charity Nitra, CHSC Čadca vo výške 1 000,- Sk
10. dlhodobý prenájom časti pozemku CKN 3383 pri Požiarnej zbrojnici na Nižnom Kelčove p. Jánovi Jantošovi s podmienkou, že k uvedenému sa musí vyjadriť i výbor DHZ Nižný Kelčov a zberňa bude estetickým oplotením odčlenená od okolia. Ďalšie podmienky budú vyplývať priamo zo schválenie prevádzky Úradom životného prostredia.
11. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2006


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Jána Jantoša o odkúpenie pozemku na prevádzkovanie zberu druhotných surovín u požiarnej zbrojnice v Nižnom Kelčove


D) Obecné zastupiteľstvo odkladá
1. žiadosť p. Ladislava Vojteka, Vysoká nad Kysucou 23 a p. Jozefa Kubačáka, Vysoká nad Kysucou 25 o prenájom časti pozemku EKN 20007/1, ktorý je vo vlastníctve obce na najbližšiu schôdzu Obecného zastupiteľstva

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo