Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 13. 6. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 3/2005 v doc formáte


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 13. 6. 2005
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 2/2005
4. správu auditorky Ing. Ľubice Feníkovej o vykonanom audite účtovnej uzávierky za rok 2004
5. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
6. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2005
7. návrh Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou
8. ústnu žiadosť Domova dôchodcov, Vysoká nad Kysucou 287 o jednorázový bezplatný prenájom sály za účelom organizácie tanečnej zábavy a o bezplatné hlásenie akcie v miestnom rozhlase
9. žiadosť Okresného súdu v Čadci o určenie 4 prísediacich za obec Vysoká nad Kysucou
10. žiadosť p. Jána Lovasza, Vysoká nad Kysucou 1259 o povolenie výstavby garáže na obecnom pozemku
11. žiadosť p. Daniely Šulekovej, Vysoká nad Kysucou 1259 o povolenie výstavby garáže na obecnom pozemku
12. žiadosť Materskej školy, Vysoká nad Kysucou 286 o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti pri príležitosti 50. výročia založenia MŠ vo výške 200,- Sk na dieťa
13. žiadosť p. Pavlíny Pekaríkovej, Vysoká nad Kysucou 1025 o jednorázovú finančnú výpomoc
14. žiadosť p. Tibora Gáboríka o vystornovanie pohľadávky OÚ vo Vysokej voči subjektu Expresso – vináreň
15. návrh ZŠ Horný Kelčov na vyradenie majetku
16. ďakovný list Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za schválené finančné prostriedky
17. žiadosť (resp. sťažnosť) p. Štefana Mikovčáka, Vysoká nad Kysucou 1127; Anny Grušpierovej, Vysoká nad Kysucou 20; Moniky Kubalovej, Vysoká nad Kysucou 19; Jozefa Najdeka, Vysoká nad Kysucou 22 – bránenie v riadnom užívaní nehnuteľností

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 13. 6. 2005
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Jozef Zborovan
3. Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou
4. vyradenie DHM a ZP v majetku obce Vysoká nad Kysucou a v užívaním obecného úradu s podmienkou, že za likvidáciu bude zodpovedná inventarizačná komisia o čom vyhotoví i podrobný zápis
5. do funkcie prísediacich na Okresnom súde v Čadci za obec Vysoká nad Kysucou: Vlasta Gajdicová, Dpt. Jozef Vavrica, Margita Kubačáková a Milan Dorman st.
6. žiadosť Matreskej školy, Vysoká nad Kysucou 286 o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie hračiek pre deti pri príležitosti 50. výročia založenia MŠ vo výške 100,- Sk na dieťa
7. vyradenie majetku zo ZŠ Horný Kelčov v zmysle predloženého návrhu na vyradenie

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť Domova dôchodcov, Vysoká nad Kysucou 287 o jednorázový bezplatný prenájom sály za účelom organizácie tanečnej zábavy a o bezplatné hlásenie akcie v miestnom rozhlase

D) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. preveriť výšku príjmov v domácnosti p. Pavlíny Pekaríkovej, Vysoká nad Kysucou 1025 a či má žiadateľka uhradené voči obci všetky pohľadávky
2. preveriť žiadosť p. Tibora Gáboríka o vystornovanie pohľadávky OÚ Vysoká nad Kysucou
3. preveriť možnosť výstavby garáže o ktorú požiadala p. Daniela Šuleková

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada