Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Mgr. Milan Pivko a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Šamaj a Ing. Jozef Jurčo
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 1/2005
4. návrh rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu
5. návrh na vyradenie DHM a ZP v majetku obce Vysoká nad Kysucou a v užívaním obecného úradu
6. 3 možné alternatívy naloženia s nájdeným traktorom (72) a starým traktorom (52)
7. plnenie a čerpanie obecného rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v prvom ¼ roku 2005
8. návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
9. odvolanie sa p. Anny Skybíkovej, Vysoká nad Kysucou 1 a jej opätovnú žiadosť o zníženie platby za TKO
10. žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých ZO Čadca o finančnú dotáciu
11. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu o zníženie platby nájomného


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Mgr. Milan Pivko a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Šamaj a Ing. Jozef Jurčo
3. rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
4. vyradenie DHM a ZP v majetku obce Vysoká nad Kysucou a v užívaním obecného úradu s podmienkou, že za likvidáciu bude zodpovedná inventarizačná komisia o čom vyhotoví i podrobný zápis
5. vypracovanie znaleckého posudku a následný odpredaj traktora 52, nie však za menej ako 150 000,- Sk
6. plnenie a čerpanie obecného rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v prvom ¼ roku 2005
7. Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
8. žiadosť p. Anny Skybíkovej o zníženie platby TKO a jej domácnosť bude pri platbe posudzovaná ako domácnosť s ekologickým kúrením
9. žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých ZO Čadca o finančnú dotáciu vo výške 1 000,- Sk (suma bude prevedená na účet žiadateľa)
10. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu o zníženie platby nájomného z pôvodnej výšky 1 000,- Sk/m2/rok na sumu 500,- Sk/m2/rok s platnosťou od 1. 5. 2005


C) Obecné zastupiteľstvo podmieňuje
1. v prípade akejkoľvek neospravedlnenej, neohlásenej neprítomnosti v ordinácii zo strany MUDr. Dušana Šupolu a ktorá nebude oznámená zástupcom Obecného úradu, OZ vo Vysokej nad Kysucou upraví na maximálnu možnú výšku v zmysle Opatrenia MF SR č. 02/R/2003 z 22. 12. 2003

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada