Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 9. 12. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2008 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 9. 12. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Pavol Pavlík  a Anton Opial, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predošlej schôdze OZ
4. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
5. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro
7. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou
9. Návrh Pracovného poriadku pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
10. koncoročnú správu prednostu obecného úradu Mgr. Antona Varechu
11. koncoročnú správu Mgr. Antona Varechu z úseku poľnohospodárstva a štatistiku zo schôdzí obecného zastupiteľstva
12. koncoročnú správu p. Margity Kubačákovej z úseku sociálnej starostlivosti
13. koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe
14. koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a o uskutočnených kultúrnych akciách v roku 2008
15. koncoročnú správu p. Jany Kubalovej a p. Emílie Kubincovej z úseku financií a školstva
16. koncoročnú správu p. Daniely Kubicovej z úseku daní a poplatkov
17. návrh, aby občania, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za príjem káblovej televízie, boli písomnou formou vyzvaní o jeho okamžitú úhradu a to najneskôr do 15. 12. 2008! V prípade, že tak v tomto termíne neučinia budú okamžite odpojení.
18. koncoročnú správu p. Jána Fila z úseku výstavby o investičných akciách obce
19. žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, Čadca o pomoc v súvislosti so zabezpečením a finančnou podporou jubilejného XXXV. ročníka Kysuckého maratónu
20. žiadosť p. Terézie Chalanovej, Vysoká nad Kysucou 323 o vrátenie parcely (vydanie súhlasu na vysporiadanie) – opätovné prejednanie
21. žiadosť DHZ Horný Kelčov, Nižný Kelčov 735 o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
22. návrh Finančného oddelenia OcÚ Vysoká nad Kysucou na vyradenie predmetov vedených v inventári Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
23. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR – ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančnej pomoci na činnosť
24. návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009, ktorý predložil hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár
25. návrh na zabezpečenie realizácie podprojektu Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti a zároveň návrh na spolufinancovanie podprojektu
26. správu hlavného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára  o preverení vynaložených oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou  J & H Handel s.r.o.
27. návrh na vyplatenie v obecnom rozpočte schválených, odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce
28. návrh na zmenu spôsobu vyplácania odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi z dôvodu zavedenia programového rozpočtu pre rok 2009 v praxi
29. návrh, s účinnosťou od 1. 1. 2009 vyplácať mesačne starostovi obce odmenu vo výške 25% z výšky mesačného platu
30. návrh p. Jána Lysíka, aby starosta uložil zodpovednému pracovníkovi, aktualizovať a pripraviť na prejednanie Zásady hospodárenia s majetkom obce so zreteľom na odpredaj obecného majetku
31. informáciu starostu obce o sprevádzkovaní WiFi internetu vo Vyšnom Kelčove
32. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 7/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 9. 12. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Pavol Pavlík  a Anton Opial, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
4. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle predloženého návrhu
5. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných predpisov so zavedením meny euro v zmysle predloženého návrhu
6. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 11/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého a doplneného  návrhu
7. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
8. Pracovný poriadok pracovníkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
9. aby občania, ktorí do dnešného dňa neuhradili poplatok za príjem káblovej televízie, boli písomnou formou vyzvaní o jeho okamžitú úhradu a to najneskôr do 15. 12. 2008! V prípade, že tak v tomto termíne neučinia budú okamžite odpojení.
10. žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
11. vyradenie predmetov vedených v inventári Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009
13. zabezpečenie realizácie podprojektu Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti a spolufinancovanie podprojektu, pri nasledovnej výške v SKK/Euro:
Celkové výdavky na podprojekt: 2 436 482,16 SKK/80 876,40 EUR
Z toho: 
oprávnené výdavky: 2 323 503,56 SKK/77 126,18 EUR
Neoprávnené výdavky: 112 978,60 SKK/3 750,22 EUR
NFP (90% z z oprávnených výdavkov): 2 091 153,20 SKK/69 413,56 EUR
Spolufinancovanie (=celkové výdavky – NFP): 345 328,96 SKK/11 462,84 EUR
Výška spolufinancovania sa môže zmeniť v dôsledku prepočtu SKK na Euro.
14. úľavu z platby nájomného vo výške oprávnených výdavkov na rekonštrukciu prenajatých priestorov predajne potravín a rozličného tovaru v budove Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove spoločnosťou  J & H Handel s.r.o. v zmysle predloženej správy hlavného kontrolóra
15. vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
16. vyplácanie odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi z dôvodu zavedenia programového rozpočtu pre rok 2009 v praxi a to poslancom OZ vyplácať mesačne 1/12 schváleného rozpočtu a hlavnému kontrolórovi mesačne vyplácať schválených 30% z výšky mesačného platu. Z dôvodu prechodu na Euro bezhotovostným bankovým stykom.
17. s účinnosťou od 1. 1. 2009 vyplácať mesačne starostovi obce odmenu vo výške 25% z výšky mesačného platu
18. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2008

 

C) Obecné zastupiteľstvo poveruje
1. starostu obce, aby uložil zodpovednému  pracovníkovi, aktualizovať a pripraviť na prejednanie Zásady hospodárenia s majetkom obce so zreteľom na odpredaj obecného majetku

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada