TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 7. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 7. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 3/2004
4. prehliadku voľného bezbariérového dvojizbového bytu v prístavbe zdravotného strediska
5. 24 žiadostí o pridelenie nájomného bytu spoločne s vyjadrením žiadateľov
6. návrh textu za rok 2004 pre zápis do Obecnej kroniky
7. záznam Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotnú zo dňa 15. 6. 2004
8. žiadosť p. Anny Ligáčovej o OS pre dcéru Katarínu
9. žiadosť p. Márie Zápalkovej o OS
10. žiadosť Veroniky Matejovej o OS
11. návrh ZŠ Horný Kelčov na vyradenie DHM
12. návrh Obecného úradu Vysoká nad Kysucou na vyradenie kopírky SHARP AL 840, Inv. číslo 33-7/Zp
13. žiadosť PaedDr. Evy Gáboríkovej o finančný príspevok na projekt spracovania histórie malotriedneho školstva Horných Kysúc
14. žiadosť p. Jitky Turiakovej o opätovné zníženie poplatku za odpad
15. žiadosť p. Ladislava Zápalku o odkúpenie obecných pozemkov CKN 3865 o výmere 451 m2 a CKN 3866 o výmere 410 m2 vedených na LV 1479
16. žiadosť ERKO – hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Čadca o finančný príspevok pre pobyt 37 detí v letnom tábore
17. žiadosť MŠ a ŠJ vo vysokej nad Kysucou o finančný preddavok vo výške 1000,- Sk
18. návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov MŠ a ŠJ vo Vysokej nad Kysucou
19. informáciu starostu obce o rozpracovaní projektu „Operačný program – základná infraštruktúra OP ZI-2004-3.1“ pre stavby „Základná škola Vysoká nad Kysucou – prestavba, prístavba telocvične“ a „Materská škola Vysoká nad Kysucou Ústredie – prestavba“
20. informáciu starostu obce o pripravovanej návšteve družobnej obce Vysoká nad Kysucou v dňoch 23., 24. a 25. júla pri príležitosti osláv jej 760. výročia od založenia obce

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 7. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Jozef Zborovan a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová
3. pridelenie obecného dvojizbového (bezbariérového) nájomného bytu žiadateľke Stanislave Šamajovej
4. text za rok 2004 pre zápis do Obecnej kroniky
5. OS pre dcéru Katarínu p. Anny Ligačovej v dĺžke 2 hodiny
6. OS pre p. Máriu Zápalkovú v dĺžke 1 hodiny
7. OS pre p. Veroniku Matejovú v dĺžke 1 hodiny
8. vyradenie kopírky SHARP AL 840, Inv. číslo 33-7/Zp
9. rozoslať oznam o pripravovanom projekte a o možnosti umiestnenia reklamy v publikácii podnikateľským subjektom a závislosti na ich reakcii zaujať OZ
10. žiadosť p. Ladislava Zápalku o odkúpenie obecných pozemkov CKN 3865 o výmere 451 m2 a CKN 3866 o výmere 410 m2 vedených na LV 1479 za cenu úradného odhadu minimálne však 70,- Sk/m2
11. žiadosť MŠ a ŠJ vo vysokej nad Kysucou o finančný preddavok vo výške 1000,- Sk
12. žiadosť ERKO – hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Čadca o finančný príspevok pre pobyt 37 detí v letnom tábore a to vo výške 100,- Sk na jedno dieťa
13. Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov MŠ a ŠJ vo Vysokej nad Kysucou
14. spolufinancovanie projektu „Operačný program – základná infraštruktúra OP ZI-2004-3.1“ pre stavby „Základná škola Vysoká nad Kysucou – prestavba, prístavba telocvične“ a „Materská škola Vysoká nad Kysucou Ústredie – prestavba“ vo výške 5% z ceny diela

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Jitky Turiakovej o opätovné zníženie poplatku za odpad

D) obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. ZŠ Horný Kelčov doložiť k návrhu na vyradenie potrebné potvrdenia k vyradeniu technických zariadení
2. riešiť žiadosť p. Jitky Turiakovej pri návrhu a schvaľovaní nového VZN o miestnych poplatkoch
3. starostovi obce zistiť bližšie informácie k žiadosti farského úradu o finančný príspevok pre detský letný tábor (37 detí) pri Bojniciach

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo