Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 31. 5. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Lysík a Ing. Jozef Jurčo
3. ústnu žiadosť p. Emílie Banetkovej o odpustenie nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov vo výške 31 059.70,- Sk
4. návrh na zrušenie uznesenia č. 1/2004 zo dňa 29. 3. 2004 písmeno C, odst. 6
5. návrh p. Jána Jánskeho o odpustenie celej dlžnej sumy
6. návrh p. Mgr. Milana Pivka o odpustenie sumy vo výške 10 000,- Sk a stanovenia splátkového kalendára na zvyšnú časť
7. návrh p. Ing. Ľubomíra Šperku o odpustenia 50% z dlžnej sumy a stanovenia splátkového kalendára na zvyšnú časť
8. informáciu starostu obce o plnení úloh z predošlej schôdze obecného zastupiteľstva
9. správu starostu obce o rozdelení finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
10. rozpočet Základnej školy E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2004
11. rozpočet Základnej školy Horný Kelčov pre rok 2004
12. rozpočet Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2004
13. rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou pre rok 2004
14. návrh na vyradenie DHM zo ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
15. návrh na vyradenie DHM z MŠ Vysoká nad Kysucou
16. správu Mgr. Ľubomíra Valacha o uskutočnených a pripravovaných racionalizačných opatreniach v ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
17. správu Mgr. Márie Pivkovej o uskutočnených a pripravovaných racionalizačných opatreniach v ZŠ Horný Kelčov
18. správu p. Heleny Fulierovej o uskutočnených a pripravovaných racionalizačných opatreniach v MŠ vo Vysokej nad Kysucou
19. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o určení školských obvodov
20. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 o ustanovení školských rád
21. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o používaní symbolov obce
22. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 o spôsobe udeľovania ocenení obce
23. návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií
24. návrh Pracovného poriadku obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
25. návrh Organizačného poriadku obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
26. návrh Odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
27. správu starostu obce o pripravovaných investičných akciách v obci
28. návrh na prešetrenie stavu priekop pri MK vo Vyšnom Kelčove
29. text do Obecnej kroniky za rok 2003
30. žiadosť p. Anny Šubovej o finančnú a materiálnu pomoc
31. žiadosť p. Adriany Zuskinovej o odkúpenie pozemku C-KN 1476/3 o výmere 355 m2 vedeného ako t.t.p.
32. sťažnosť p. Štefana Varechu na neriešenie veci úpravy priekopy pred jeho rodinným domom
33. žiadosť sl. Stanislavy Šamajovej o pridelenie obecného nájomného bytu
34. žiadosť Mgr. Petra Zimena, ktorú tlmočil starosta obce, o finančnú podporu obce pri rekonštrukcii orgánu v kostole sv. Matúša v ústredí obce
35. návrh p. Vlasty Gajdicovej na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ
36. žiadosť p. Soni Ježíkovej, ktorú tlmočil starosta obce, o výmenu priestorov predajne
37. 29 odvolaní sa proti platobnému výmeru za zber a odvoz TKO:
Emília Ježíková, Jozef Stolarík, Miroslav Ritnošík, Mária Schnirczová, PaeDr. Iveta Štiborová, Jozef Pobuda, Mária Valčuhová, Veronika Boková, Oľga Gaňová, Irena Sláviková, Štefánia Kučminová, Vladimír Šebesta, Břetislav Krček, Ján Helienek, Ján Ščučinský, Milan Pobuda, Jana Fajkusová, Jozef Matejov, Ing. Karol Miškovič, Ing. Zoltán Dudás, Jozef Papík, Jozef Trulík, Milan Lajčák, Michal Kokavec, Veronika Kováčiková, Anton Minarčík, Milan Pavlík, Rudolf Pavlík a JUDr. Milan Pivovarči.
38. návrh na zmenu VZN č. 8/2003 formou dodatku:
- §9 doplniť o písmená:
i) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých osadách (písm. e) s umiestneným kontajnerom minimálne 260,- Sk paušálne za 1 dom, chatu
j) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých alebo nedostupných osadách (písm. e, f) bez kontajnera sa poplatok odpúšťa
- v §9 odst. II. písmeno b) sa mení výška poplatku u dotknutých subjektov nasledovne:
Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka – 1 200,- Sk
Potraviny a pohostinstvo Nižný Kelčov – Lajčáková – 1 600,- Sk

- pri subjekte Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka sa vkladá nasledovná podmienka:
„Uvedená suma výšky poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov platí iba do ukončenia rekonštrukcie“.
39. správu hlavného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára o kontrole poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
40. informáciu prednostu obecného úradu p. Jána Fila o možnosti založenie investičného fondu, do ktorého by bolo možné poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
41. informáciu starostu obce o odplatnom prevode nehnuteľného majetku – stavba MŠ Nižný Kelčov č.p. 1142, ktorá je postavená na CKN č. 3453 v katastri obce Vysoká nad Kysucou

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 31. 5. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Lysík a Ing. Jozef Jurčo
3. návrh p. Ing. Ľubomíra Šperku o odpustenia 50% z dlžnej sumy a stanovenia splátkového kalendára na zvyšnú časť, ktorý začne plynúť dňa 1. 6. 2004 po dobu 2 rokov. V prípade porušenia splátkového kalendára bude vymáhaná celá dlžná čiastka.
4. rozpočet Základnej školy E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2004
5. rozpočet Základnej školy Horný Kelčov pre rok 2004
6. rozpočet Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2004
7. rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou pre rok 2004
8. vyradenie DHM zo ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
9. vyradenie DHM z MŠ Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení školských obvodov
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o ustanovení školských rád
12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o používaní symbolov obce
13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o spôsobe udeľovania ocenení obce
14. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií
15. Pracovný poriadok obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
16. Organizačný poriadok obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
17. Odmeňovací poriadok zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
18. žiadosť p. Adriany Zuskinovej o odkúpenie pozemku C-KN 1476/3 o výmere 355 m2 vedeného ako t.t.p., v cene 20,- Sk/m2 s podmienkou, že nová majiteľka v prípade havárie ktorejkoľvek inžinierskej siete, umožní vstup na svoj pozemok
19. žiadosť Mgr. Petra Zimena, ktorú tlmočil starosta obce, o finančnú podporu obce pri rekonštrukcii orgánu v kostole sv. Matúša v ústredí obce a obec pre tento účel vyčlení finančné prostriedky vo výške 20 000,- Sk
20. návrh p. Vlasty Gajdicovej na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, ktoré budú vyplatené paušálne podľa finančnej možnosti obce
21. žiadosť p. Soni Ježíkovej, ktorú tlmočil starosta obce, o výmenu priestorov predajne s podmienkou, že akékoľvek vizážne zásahy do budovy budú prejednané s vedením obce
22. Dodatok č. D1/2004 k VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch v nasledovnom znení:
- §9 doplniť o písmená:
ii) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých osadách (písm. e) s umiestneným kontajnerom minimálne 260,- Sk paušálne za 1 dom, chatu
j) pre pôvodcov odpadu – vlastníkov nehnuteľností a bytov, slúžiacich na individuálnu rekreáciu a nachádzajúcich sa v odľahlých alebo nedostupných osadách (písm. e, f) bez kontajnera sa poplatok odpúšťa
- v §9 odst. II. písmeno b) sa mení výška poplatku u dotknutých subjektov nasledovne:
Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka – 1 200,- Sk
Potraviny a pohostinstvo Nižný Kelčov – Lajčáková – 1 600,- Sk
- pri subjekte Rekreačné stredisko – Greenlandia Zátoka sa vkladá nasledovná podmienka:
„Uvedená suma výšky poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov platí iba do ukončenia rekonštrukcie“.
23. informáciu starostu obce o odplatnom prevode nehnuteľného majetku – stavba MŠ Nižný Kelčov č.p. 1142, ktorá je postavená na CKN č. 3453 v katastri obce Vysoká nad Kysucou z majetku štátu do majetku obce za cenu, ktorá bude zložená s nákladov vynaložených na zhotovenie znaleckého posudku a nákladov na oznamovacie povinnosti

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. návrh p. Jána Jánskeho o odpustenie celej dlžnej sumy
2. návrh p. Mgr. Milana Pivka o odpustenie sumy vo výške 10 000,- Sk a stanovenia splátkového kalendára na zvyšnú časť
3. žiadosť p. Anny Šubovej o finančnú a materiálnu pomoc nakoľko žiadateľka do dnešného dňa dlží obci Vysoká nad Kysucou sumu 5 000,- Sk
4. žiadosti p. Antona Minarčíka, Milana Pavlíka a Rudolfa Pavlíka o odpustenie poplatku za zber a odvoz TKO

D) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. uznesenie č. 1/2004 zo dňa 29. 3. 2004 písmeno C, odst. 6

E) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Komisii pre oblasť životného prostredia a poslancom z časti obce Vyšný Kelčov, prešetriť stav priekop pri MK v časti obce Vyšný Kelčov a OZ podať na najbližšej schôdzi podrobnú správu
2. poslancom OZ doložiť do najbližšej schôdze OZ pripomienky k textu do kroniky za rok 2003
3. p. Jánovi Filovi zabezpečiť podklady a informácie k založeniu investičného fondu, do ktorého by bolo možné poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada