TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Ján Šamaj a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Lysík a Ing. Ľubomír Šperka
3. návrh na vyplácanie funkčného príplatku vo výške 38% z najvyššej možnej triedy riaditeľovi ZŠ E.A. Cernana Mgr. Ľubomírovi Valachovi
4. návrh na vyplácanie funkčného príplatku vo výške 25% z najvyššej možnej triedy Mgr. Márii Pivkovej, ktorá je poverená riadením ZŠ Horný Kelčov
5. informáciu starostu obce o prideľovaní finančných prostriedkov školským zariadeniam v obci
6. návrh Mgr. Ľubomíra Valacha na vypracovanie správy racionalizačných opatrení osobitne pre každé školské zariadenie
7. informáciu p. Anny Golisovej o pripravovaných racionalizačných opatreniach v ŠJ Horný Kelčov (cudzí stravníci, jednorázový doplatok 100,- Sk, uvoľnenie ½ pracovnej sily)
8. informáciu p. Márie Cudrákovej o riešení zníženia pridelených finančných prostriedkov zvýšením ceny stravného
9. informáciu p. Heleny Fulierovej o realizovaných ale i pripravovaných racionalizačných opatreniach
10. informáciu starostu obce o plnení uznesenia z poslednej schôdze OZ
11. správu komisie životného prostredia a výstavby o vykonaní obhliadky a návrhu riešenia na racionálnejšie usporiadanie verejného osvetlenia
12. žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc
13. žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc
14. žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva
15. žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
16. návrh Kolektívnej zmluvy zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou
17. žiadosť p. Antónie Ehlovej o výmenu dvojizbového bytu za jednoizbový
18. žiadosť p. Hedvigy Pištekovej o pridelenie obecného nájomného bytu
19. žiadosť p. Gabriely Trňákovej o pridelenie obecného nájomného bytu
20. žiadosť p. Jozefa Dodulíka o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb a pozemkov
21. žiadosť p. Milana Cudráka o povolenie výstavby pílnice o výmere 12x5 m na parcelách C-KN 2548, 2549/1
22. žiadosť p. Evy Danielovej o jednorázovú finančnú výpomoc
23. žiadosť p. Jitky Turiakovej o zníženie alebo odpustenie platby za TKO na synov Vladislava a Jozefa
24. odvolanie sa p. Miroslava Zahatlana proti platobnému výmeru za platbu TKO
25. odvolanie sa p. Márie Vavricovej proti platobnému výmeru č. 274/2004 za platbu TKO
26. odvolanie sa p. Ing. Marty Cihlárovej proti platobnému výmeru č. 1196/2004 za platbu TKO
27. odvolanie sa p. Emila Lyčku proti platobnému výmeru č. 1062/2004 za platbu TKO
28. odvolanie sa p. Milana Grušpiera proti platobnému výmeru č. 1081/2004 za platbu TKO
29. žiadosť p. Miroslava Pipíka o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník
30. žiadosť p. Jozefa Masnicu o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník p.č. 938
31. odvolanie sa p. Ing. Marcely Slávikovej proti platobnému výmeru č. 927/2004 za platbu TKO
32. odvolanie sa p. Ing. Dalibora Bartu proti platobnému výmeru č. 1079/2004 za platbu TKO
33. žiadosť p. Daniela Malíka o pridelenie garáže
34. žiadosť p. Anny Opialovej o pridelenie garáže
35. ústnu žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, p. Milana Meheša o pridelenie garáže
36. návrh, ktorý predstavil starosta obce, o odkúpení a prevode budovy MŠ na Nižnom Kelčove do vlastníctva obce
37. návrh p. Vlasty Gajdicovej o vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie varhanov
38. návrh p. Antona Opiala o vyčlenenie finančných prostriedkov cca 10 000,- Sk na zadováženie krojov pre novovzniknutú ženskú spevácku skupinu
39. návrh starostu obce o vypracovanie menného zoznamu žiakov navštevujúcich obe ZŠ
40. návrh o zaradenie obyvateľov školskej bytovky v Hornom Kelčove pre platby za TKO podľa VZN č. 8/2003 §9 odstavec 4 oddiel I. písmeno a) časť a.a)

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Ján Šamaj a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ján Lysík a Ing. Ľubomír Šperka
3. návrh na vyplácanie funkčného príplatku vo výške 38% z najvyššej možnej triedy riaditeľovi ZŠ E.A. Cernana Mgr. Ľubomírovi Valachovi
4. návrh na vyplácanie funkčného príplatku vo výške 25% z najvyššej možnej triedy Mgr. Márii Pivkovej, ktorá je poverená riadením ZŠ Horný Kelčov
5. návrh Mgr. Ľubomíra Valacha na vypracovanie správy racionalizačných opatrení osobitne pre každé školské zariadenie v termíne do 15. 4. 2004
6. návrh riešenia na racionálnejšie usporiadanie verejného osvetlenia v zmysle znenia správy komisie životného prostredia a výstavby o vykonaní obhliadky verejného osvetlenia
7. žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva
8. žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 5 000,- Sk na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
9. Kolektívnu zmluvu zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou v znení jej predloženého návrhu
10. žiadosť p. Antónie Ehlovej o výmenu dvojizbového bytu za jednoizbový v prípade, že sa tento uvoľní
11. žiadosť p. Anny Opialovej o pridelenie garáže
12. odkúpenie a prevod budovy MŠ na Nižnom Kelčove do vlastníctva obce
13. zaradenie obyvateľov školskej bytovky v Hornom Kelčove pre platby za TKO podľa VZN č. 8/2003 §9 odstavec 4 oddiel I. písmeno a) časť a.a)

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc
2. žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc
3. žiadosť p. Evy Danielovej o jednorázovú finančnú výpomoc
4. žiadosť p. Jitky Turiakovej o zníženie alebo odpustenie platby za TKO na synov Vladislava a Jozefa
5. odvolanie sa p. Miroslava Zahatlana proti platobnému výmeru za platbu TKO
6. odvolanie sa p. Márie Vavricovej proti platobnému výmeru č. 274/2004 za platbu TKO
7. odvolanie sa p. Ing. Marty Cihlárovej proti platobnému výmeru č. 1196/2004 za platbu TKO
8. odvolanie sa p. Emila Lyčku proti platobnému výmeru č. 1062/2004 za platbu TKO
9. odvolanie sa p. Milana Grušpiera proti platobnému výmeru č. 1081/2004 za platbu TKO
10. žiadosť p. Miroslava Pipíka o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník
11. žiadosť p. Jozefa Masnicu o zníženie alebo odpustenie platby za TKO za chatu v osade Jedľovník p.č. 938
12. odvolanie sa p. Ing. Marcely Slávikovej proti platobnému výmeru č. 927/2004 za platbu TKO
13. odvolanie sa p. Ing. Dalibora Bartu proti platobnému výmeru č. 1079/2004 za platbu TKO
14. žiadosť p. Daniela Malíka o pridelenie garáže
15. ústnu žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, p. Milana Meheša o pridelenie garáže

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. zaradiť žiadosť p. Hedvigy Pištekovej o pridelenie obecného nájomného bytu do existujúceho poradovníka
2. zaradiť žiadosť p. Gabriely Trňákovej o pridelenie obecného nájomného bytu do existujúceho poradovníka
3. riešiť návrh p. Vlasty Gajdicovej o vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie varhanov
4. riešiť návrh p. Antona Opiala o vyčlenenie finančných prostriedkov cca 10 000,- Sk na zadováženie krojov pre novovzniknutú ženskú spevácku skupinu

E) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. doložiť k žiadosti p. Milana Cudráka o povolenie výstavby pílnice o výmere 12x5 m na parcelách C-KN 2548, 2549/1 písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov a všetkých dotknutých susedov
2. prešetriť sociálnu situáciu p. Jozefa Dodulíka, ktorý žiadal o poskytnutie daňovej úľavy zo stavieb a pozemkov
3. všetkým školským zriadeniam vypracovať správu racionalizačných opatrení v termíne do 15. 4. 2004
4. riaditeľom oboch ZŠ vypracovať menný zoznam žiakov (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia)

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo