TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 10. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2008 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 24. 10. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Viktória Chvasteková, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. Zápis z domovej schôdze obyvateľov bytového domu Vysoká nad Kysucou – Ústredie zo dňa 3. 10. 2008
4. žiadosť p. Jána Lovasza, Vysoká nad Kysucou 1259/14 o vydanie súhlasu na vysporiadanie pozemku C-KN 3029
5. ústnu žiadosť p. Drahomily Židekovej, Vysoká nad Kysucou 1259/ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009 zvážiť možnosť rekonštrukcie schodov k bočnému vchodu do kinosály
6. informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predošlej schôdze OZ
7. návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2006
8. návrh Zápisu do obecnej kroniky za rok 2007
9. Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 9. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov
10. návrh Zmluvy o prenájme KDS Vysoká nad Kysucou od 1. 1. 2009 spoločne s Dodatkom č. 1 a Prílohou č. 2
11. návrh Zmluvy o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom KDS Vysoká nad Kysucou spoločne s Tarifou pre obec Vysoká nad Kysucou platnou od 1. 1. 2009
12. návrh na spracovanie projektu, ktorý by riešil:
- úpravu verejných priestranstiev v ústredí - námestie od zdravotného strediska až pred budovu OcÚ, vrátane výmeny inžinierskych sietí , VO a úpravy zelene v parku (fontána, lavičky a pod.)
- Rekonštrukcia MK – Rekšovce
- Rekonštrukcia MK - Vrch Rieka
- Rekonštrukcia MK – Jedľovník
- Rekonštrukcia MK - Zátoka
13. návrh, aby žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana – zníženie energetickej náročnosti spracovala spoločnosť Castor & Pollux, a.s. zo Žiliny
14. návrh, poveriť s prípravou projektu „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“ spoločnosť Premier Consulting, s.r.o.
15. žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov 524 o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
16. žiadosť ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o povolenie na výrub smrekových stromov v časti školského areálu
17. žiadosť p. Anny Pivkovej, Vysoká nad Kysucou 95 o odpustenie zvyšnej časti nedoplatku za odber pitnej vody
18. žiadosť ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
19. návrh ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 na zloženie inventarizačnej komisie pre rok 2008
20. žiadosť p. Terézie Zajacovej, Vysoká nad Kysucou 340 o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
21. žiadosť p. Anny Grušpierovej, Vysoká nad Kysucou 20 o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
22. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 a ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o úhradu režijných nákladov
23. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 a ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o navýšenie finančných prostriedkov
24. žiadosť p. Márie Cudrákovej, Turzovka, Vyšný Koniec 66 o preplatenie 75-tich nadčasových hodín
25. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 o 1/2 pracovnej sily
26. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 o prehodnotenie a navýšenie rozpočtu materskej školy, za účelom nakúpenia 30ks vankúšov, 30ks paplónov a 15ks nových ležadiel
27. návrh sl. Jany Kubalovej, účtovníčky OcÚ, aby bol v  zmysle platného zákona ambulantný predaj bez doloženia zákonom stanovených potvrdení na území našej obci zakázaný a taktiež i predávať „na znamenie“
28. návrh Zmluvy na prenájom hrobového miesta s platnosťou od 1. 1. 2009. Súčasťou návrhu je i zjednotenie platieb a doby nájmu, na základe ktorého je potrebné odrátať od platieb za nájom  na roky 2009 - 2018  alikvotnú časť pôvodne  predplateného nájmu pripadajúcu na roky 2009 až do skončenia nájmu
29. návrh, aby na základe posúdenia špecifík a potrieb jednotlivých škôl boli finančné prostriedky určené na činnosť školstva   z dohodovacieho konania pre rok 2008 rozdelené medzi dve základné školy s právnou subjektivitou nasledovne:
- 800 tis. Sk z dotácie rozdeliť 50 % podielom medzi obe školy (s prihliadnutím na objektívne príčiny  - umiestnenie škôl, technická vybavenosť)
- 834 tis. Sk z dotácie rozdeliť podľa počtu detí v jednotlivých školách, t. j. v Hornom Kelčove na počet detí 97 a vo Vysokej nad Kysucou na počet detí 204.
Dotácia  je určená na pokrytie  všetkých skutočných  potrieb škôl, t.j. na mzdy, odvody do poistných fondov a prevádzku.
30. návrh výboru DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov, aby funkciu veliteľa organizácie vykonával pán Ján Lovasz
31. pripomienku pána Pavla Pavlíka na vyspravenie cesty smerom na Rieku
32. upozornenie Márie Varechovej a Miroslava Dormana o nedokončených kanalizačných prípojkách na Starej ceste
33. informáciu Jána Jánskeho o poškodenej železnej mreži na miestnej komunikácii
34. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 24. 10. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Martin Machciník a Viktória Chvasteková, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. Zápisy do obecnej kroniky za roky 2006 a 2007
4. úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 9. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov v zmysle predloženého návrhu
5. Zmluvu o prenájme KDS Vysoká nad Kysucou od 1. 1. 2009 spoločne s Dodatkom č. 1 a Prílohou č. 2 v zmysle predloženého návrhu
6. Zmluvu o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom KDS Vysoká nad Kysucou spoločne s Tarifou pre obec Vysoká nad Kysucou platnou od 1. 1. 2009 v zmysle predloženého návrhu
7. spracovanie stavebného projektu  pre Prioritnú os 4 ROP Opatrenie 4.1 – Regenerácia sídiel v zmysle navrhovaného rozsahu
8. spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E. A. Cernana – zníženie energetickej náročnosti spoločnosťou Castor & Pollux, a.s. zo Žiliny
9. pripravenie a spracovanie projektu „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá“  spoločnosťou Premier Consulting, s.r.o.
10. žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
11. výrub smrekových stromov v časti školského areálu ZŠ Horný Kelčov z dôvodov uvedených v žiadosti
12. odpustiť p. Anne Pivkovej, Vysoká nad Kysucou 95 polovicu t.j. 50% zo zvyšnej nedoplatenej sumy za odber pitnej vody
13. žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu
14. žiadosť p. Terézie Zajacovej, Vysoká nad Kysucou 340 o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
15. žiadosť p. Anny Grušpierovej, Vysoká nad Kysucou 20 o odstránenie stromu na cintoríne z dôvodu poškodzovania pomníka
16. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 a ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o úhradu režijných nákladov
17. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 a ŠJ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o navýšenie finančných prostriedkov
18. žiadosť p. Márie Cudrákovej, Turzovka, Vyšný Koniec 66 o preplatenie 75-tich nadčasových hodín
19. žiadosť ŠJ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 o 1/2 pracovnej sily
20. navýšenie rozpočtu materskej školy, za účelom nakúpenia 30ks vankúšov, 30ks paplónov a 15ks nových ležadiel
21. ambulantný predaj v obci iba s doložením zákonom stanovených potvrdení
22. Zmluvu na prenájom hrobového miesta s platnosťou od 1. 1. 2009
23. zjednotenie platieb a doby nájmu, na základe ktorého je potrebné odrátať od platieb za nájom  na roky 2009 - 2018  alikvotnú časť pôvodne predplateného nájmu pripadajúcu na roky 2009 až do skončenia nájmu
24. návrh, aby na základe posúdenia špecifík a potrieb jednotlivých škôl boli finančné prostriedky určené na činnosť školstva   z dohodovacieho konania pre rok 2008 rozdelené medzi dve základné školy s právnou subjektivitou nasledovne:
- 800 tis. Sk z dotácie rozdeliť 50 % podielom medzi obe školy (s prihliadnutím na objektívne príčiny  - umiestnenie škôl, technická vybavenosť)
- 834 tis. Sk z dotácie rozdeliť podľa počtu detí v jednotlivých školách,   t. j. v Hornom Kelčove na počet detí 97 a vo Vysokej nad Kysucou na počet detí 204.
25. do funkcie veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov pán Jána Lovasza
26. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2008


C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. k žiadosti p. Jána Lovasza doložiť písomné kladné stanovisko dotknutých susedov a to: rod. Janitová, p. Vavricová, p. Mišáková, p. Jarošová a p. Krišťáková


D) Obecné zastupiteľstvo zakazuje
1. formu ambulantného predaja v obci „na znamenie“

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo