Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 23. 2. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 23. 2. 2004
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Ján Lysík a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Jozef Zborovan a Ing. Jozef Jurčo
3. správu o hospodárení obce za rok 2003
4. správu o hospodárení spoločného obecného úradu v Turzovke za rok 2003
5. správu o hospodárení TKO Semeteš n.o.
6. stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu v obci za rok 2003
7. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2003
8. 49 žiadostí o úľavu na dani z dôvodu vysokého veku (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. a) ):
Veronika Cabalová, Vysoká nad Kysucou 287; Anna Šurláková, Vysoká nad Kysucou 293; Anna Lučanová, Vysoká nad Kysucou 965; Hrošová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 313; Ligačová Amália, Vysoká nad Kysucou 456; Alojzia Vysokayová, Vysoká nad Kysucou 21; Ján a Zdenka Varechovci, Vysoká nad Kysucou 414; Jozef Pavlík, Vysoká nad Kysucou 502; Terézia a Ján Kupšovci, Vysoká nad Kysucou 63; Anna a Jozef Kubačákovci, Vysoká nad Kysucou 25; Emília Dočárová, Vysoká nad Kysucou 8; Emília Gáboriková, Vysoká nad Kysucou 572; Anna a Lukáš Lučanovci, Vysoká nad Kysucou 620; Mária Štefková, Vysoká nad Kysucou 802; Katarína Košinárová, Vysoká nad Kysucou 519; Pavla Bilíková, Vysoká nad Kysucou 560; Mária Perďochová, Vysoká nad Kysucou 542; Matejová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 305; Veronika Koleňáková, Vysoká nad Kysucou 403; Gejza Bulej, Vysoká nad Kysucou 135; Elena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou 206; Ladislav Cudrák, Vysoká nad Kysucou 575; Ján Beňo, Vysoká nad Kysucou 301; Anna Dočárová, Vysoká nad Kysucou 242; Berta Obročníková, Vysoká nad Kysucou 124; Helena Kratošová, Vysoká nad Kysucou 310; Jozef a Helena Žilinčárovci, Vysoká nad Kysucou 957; Mária Nečedová, Vysoká nad Kysucou 296; Emília Comorková, Vysoká nad Kysucou 351; Emília Jánska, Vysoká nad Kysucou 122; Anton Minarčík, Vysoká nad Kysucou 251; Mária Krutošíková, Vysoká nad Kysucou 471; Emília Záhumenská, Vysoká nad Kysucou 120; Agneša Šamajová, Vysoká nad Kysucou 345; Anna Dormanová, Vysoká nad Kysucou 515; Karolína Pavlíková, Vysoká nad Kysucou 151; Mária Miníková, Vysoká nad Kysucou 126; Emília Matejová, Vysoká nad Kysucou 874; Anna Barčáková, Vysoká nad Kysucou 16; Veronika Gregušová, Vysoká nad Kysucou 435; Anna Janetková, Vysoká nad Kysucou 342; Jozef Lajčák, Vysoká nad Kysucou 587; Helena Jendrisková, Vysoká nad Kysucou 619; Mária Matulíková, Vysoká nad Kysucou 158; Jozef Kubjatko, Vysoká nad Kysucou 399; Mária Vybošťoková, Vysoká nad Kysucou 333; Verona Kováčiková, Vysoká nad Kysucou 976; Anna Lisková, Vysoká nad Kysucou 630; Helena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou
9. 4 žiadosti o úľavu na dani z dôvodu zdravotného postihnutia (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. b) ):
Anna a Jozef Legerský, Vysoká nad Kysucou 421; Ida Chríbiková, Vysoká nad Kysucou 202; Júlia Zahatlanová, Vysoká nad Kysucou 130; Milan Pavlík, Vysoká nad Kysucou 648
10. žiadosť o úľavu na dani z dôvodu nízkeho finančného príjmu (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. c) ):
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516
11. žiadosť p. Emílie Papajovej o úľavu na dani z dôvodu starania sa o 87 ročnú matku a manžela, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP
12. žiadosť p. Evy Šmajovej o úľavu na dani z dôvodu zdravotne ťažko postihnutého syna
13. žiadosť p. Anny Feledíkovej o úľavu na dani a o odpustenie poplatku za TKO
14. návrh starostu obce o úpravu VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch §9 písm. g) a to v zmysle, aby pri platbe za TKO bol znížený poplatok o 50% pre chaty, ktorým nie je možné zabezpečiť odvoz TKO ani prostredníctvom kontajnerov
15. žiadosť p. Jaroslava Ovčačíka o úľavu z platby za TKO z dôvodu nedostupnosti jeho chaty
16. žiadosť p. Jána Helienka o úľavu na dani z nehnuteľnosti a z platby za TKO
17. žiadosť p. Milana Veselku o úľavu z platby za TKO z dôvodu ekologického kúrenia
18. žiadosť Mgr. Jána Dočára o úľavu z platby za TKO a to za dcéru, ktorá má prechodný pobyt v Púchove
19. žiadosť p. Pavla Hranca o zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu zlého zdravotného stavu
20. návrh na zvýšenie poplatku za odber vody pre rok 2004 na konečných 12,- Sk/m3 a stočné 4,- Sk/m3
21. návrh starostu obce aby pracovníci obce boli odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. návrh na zmenu vyplácania hlavného kontrolóra a to uzavretím riadnej pracovnej zmluvy
23. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce do roku 2008
24. žiadosť Urbariálnej obce o predĺženie nájomnej zmluvy
25. žiadosť p. Jána Hazuku o predĺženie nájomnej zmluvy
26. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
27. žiadosť p. Jána Kazíka o odpustenie poplatku z predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov
28. žiadosť p. Jozefa Holičára o predĺženie nájomnej zmluvy
29. žiadosť p. Marcela Bongilaja o prihlásenie družky Viery Baliarovej na trvalý pobyt
30. návrh inventarizačnej komisie ZŠ E.A. Cernana na vyradenie inventárnych predmetov
31. návrh inventarizačnej komisie ZŠ Horný Kelčov na vyradenie inventárnych predmetov
32. žiadosť Rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou o delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou
33. hlásenie havarijnej situácie v školskej jedálni
34. žiadosť nájomníkov obecných bytov v obecnej bytovke p.č. 1259 o dovybavenie bytových a spoločných priestorov z fondu opráv (pohybové snímače na svetlo, poštové schránky a merače tepla)
35. žiadosť p. Daniely Sojkovej o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva v budove Zdravotného strediska p.č. 1260
36. žiadosť p. Daniely Sojkovej o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky
37. žiadosť s. Zuzany Štefkovej o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky
38. opätovnú žiadosť p. Emílie Banetkovej o odpustenie finančného nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov počas prevádzkovania Pohostinstva na Nižnom Kelčove
39. žiadosť p. Pavla Varechu o namontovanie radiátora o dĺžke 60 cm do obývacej izby prenajatého obecného bytu
40. žiadosť ZO zväzu zdravotne postihnutých o pridelenie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na rok 2004
41. žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu
42. žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP
43. žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
44. žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze
45. žiadosť p. Amálie Ligačovej o zohľadnenie havárie vodovodného potrubia pri platbe za odber vody za rok 2003
46. žiadosť Ing. Rudolfa Masaríka a manželky Miroslavy a Ing. Miroslava Vrábela a manželky Magdalény o odkúpenie parcely E – KN 9597 o výmere 0,1192 ha vedená ako t.t.p.
47. ústnu žiadosť p. Vlasty Kubicovej, ktorú tlmočil Mgr. Milan Pivko, o pridanie počtu hodín na opatrovanie p. Antona Kubicu
48. návrh na úpravu obecného rozpočtu
- v príjmovej časti 23 447 000,- Sk
- vo výdavkovej časti 23 447 000,- Sk
49. vypracovaný návrh Ing. Ľubomíra Šperku a Mgr. Anny Sujovej o posune autobusových liniek prichádzajúcich z Horného Kelčova

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 23. 2. 2004
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Milan Pivko a Ján Lysík a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Jozef Zborovan a Ing. Jozef Jurčo
3. správu o hospodárení obce za rok 2003
4. správu o hospodárení spoločného obecného úradu v Turzovke za rok 2003
5. správu o hospodárení TKO Semeteš n.o.
6. stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu v obci za rok 2003
7. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2003
8. 49 žiadostí o úľavu na dani z dôvodu vysokého veku (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. a) ):
Veronika Cabalová, Vysoká nad Kysucou 287; Anna Šurláková, Vysoká nad Kysucou 293; Anna Lučanová, Vysoká nad Kysucou 965; Hrošová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 313; Ligačová Amália, Vysoká nad Kysucou 456; Alojzia Vysokayová, Vysoká nad Kysucou 21; Ján a Zdenka Varechovci, Vysoká nad Kysucou 414; Jozef Pavlík, Vysoká nad Kysucou 502; Terézia a Ján Kupšovci, Vysoká nad Kysucou 63; Anna a Jozef Kubačákovci, Vysoká nad Kysucou 25; Emília Dočárová, Vysoká nad Kysucou 8; Emília Gáboriková, Vysoká nad Kysucou 572; Anna a Lukáš Lučanovci, Vysoká nad Kysucou 620; Mária Štefková, Vysoká nad Kysucou 802; Katarína Košinárová, Vysoká nad Kysucou 519; Pavla Bilíková, Vysoká nad Kysucou 560; Mária Perďochová, Vysoká nad Kysucou 542; Matejová Jozefa, Vysoká nad Kysucou 305; Veronika Koleňáková, Vysoká nad Kysucou 403; Gejza Bulej, Vysoká nad Kysucou 135; Elena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou 206; Ladislav Cudrák, Vysoká nad Kysucou 575; Ján Beňo, Vysoká nad Kysucou 301; Anna Dočárová, Vysoká nad Kysucou 242; Berta Obročníková, Vysoká nad Kysucou 124; Helena Kratošová, Vysoká nad Kysucou 310; Jozef a Helena Žilinčárovci, Vysoká nad Kysucou 957; Mária Nečedová, Vysoká nad Kysucou 296; Emília Comorková, Vysoká nad Kysucou 351; Emília Jánska, Vysoká nad Kysucou 122; Anton Minarčík, Vysoká nad Kysucou 251; Mária Krutošíková, Vysoká nad Kysucou 471; Emília Záhumenská, Vysoká nad Kysucou 120; Agneša Šamajová, Vysoká nad Kysucou 345; Anna Dormanová, Vysoká nad Kysucou 515; Karolína Pavlíková, Vysoká nad Kysucou 151; Mária Miníková, Vysoká nad Kysucou 126; Emília Matejová, Vysoká nad Kysucou 874; Anna Barčáková, Vysoká nad Kysucou 16; Veronika Gregušová, Vysoká nad Kysucou 435; Anna Janetková, Vysoká nad Kysucou 342; Jozef Lajčák, Vysoká nad Kysucou 587; Helena Jendrisková, Vysoká nad Kysucou 619; Mária Matulíková, Vysoká nad Kysucou 158; Jozef Kubjatko, Vysoká nad Kysucou 399; Mária Vybošťoková, Vysoká nad Kysucou 333; Verona Kováčiková, Vysoká nad Kysucou 976; Anna Lisková, Vysoká nad Kysucou 630; Helena Hunčíková, Vysoká nad Kysucou
9. 4 žiadosti o úľavu na dani z dôvodu zdravotného postihnutia (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. b) ):
Anna a Jozef Legerský, Vysoká nad Kysucou 421; Ida Chríbiková, Vysoká nad Kysucou 202; Júlia Zahatlanová, Vysoká nad Kysucou 130; Milan Pavlík, Vysoká nad Kysucou 648
10. žiadosť o úľavu na dani z dôvodu nízkeho finančného príjmu (VZN č. 9/2003 o dani z nehnuteľnosti §10 písm. c) ):
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516
11. žiadosť p. Emílie Papajovej o úľavu na dani z dôvodu starania sa o 87 ročnú matku a manžela, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP
12. žiadosť p. Evy Šmajovej o úľavu na dani z dôvodu zdravotne ťažko postihnutého syna
13. žiadosť p. Anny Feledíkovej o úľavu na dani a o odpustenie poplatku za TKO
14. žiadosť p. Pavla Hranca o zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu zlého zdravotného stavu
15. zvýšenie poplatku za odber vody pre rok 2004 na konečných 12,- Sk/m3 a stočné 4,- Sk/m3
16. aby pracovníci obce boli odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17. vyplácania hlavného kontrolóra a to uzavretím riadnej pracovnej zmluvy
18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horné Kysuce do roku 2008
19. žiadosť Urbariálnej obce o predĺženie nájomnej zmluvy
20. žiadosť p. Jána Hazuku o predĺženie nájomnej zmluvy
21. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
22. žiadosť p. Jána Kazíka o odpustenie poplatku z predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov po dobu 3 mesiacov (január, február a marec)
23. žiadosť p. Jozefa Holičára o predĺženie nájomnej zmluvy s podmienkou úplného zákazu predaja alkoholu „na drobno“
24. žiadosť p. Marcela Bongilaja o prihlásenie družky Viery Baliarovej na trvalý pobyt
25. návrh inventarizačnej komisie ZŠ E.A. Cernana na vyradenie inventárnych predmetov
26. návrh inventarizačnej komisie ZŠ Horný Kelčov na vyradenie inventárnych predmetov
27. žiadosť Rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou o delegovanie zástupcu OZ do Rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou a v zmysle návrhu žiadosti deleguje p. Vlastu Gajdicovú
28. žiadosť nájomníkov obecných bytov v obecnej bytovke p.č. 1259 o dovybavenie bytových a spoločných priestorov z fondu opráv (pohybové snímače na svetlo, poštové schránky a merače tepla) avšak, finančné prostriedky na dovybavenie budú čerpané iba do výšky 50% zo sumy uloženej vo fonde opráv a to z dôvodu budúcich možných a nepredvídaných opráv
29. žiadosť p. Daniely Sojkovej o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia prevádzky holičstva a kaderníctva v budove Zdravotného strediska p.č. 1260
30. žiadosť p. Daniely Sojkovej o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky a to o 50% počas prvých 3 mesiacov
31. žiadosť s. Zuzany Štefkovej o zníženie nájmu z dôvodu otvorenia prevádzky a to o 50% počas prvých 3 mesiacov
32. žiadosť p. Amálie Ligačovej o zohľadnenie havárie vodovodného potrubia pri platbe za odber vody za rok 2003. Žiadateľka však uhradí minimálne 100m3 vytečenej vody
33. úpravu obecného rozpočtu
- v príjmovej časti 23 447 000,- Sk
- vo výdavkovej časti 23 447 000,- Sk

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. návrh starostu obce o úpravu VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch §9 písm. g) a to v zmysle, aby pri platbe za TKO bol znížený poplatok o 50% pre chaty, ktorým nie je možné zabezpečiť odvoz TKO ani prostredníctvom kontajnerov
2. žiadosť p. Jaroslava Ovčačíka o úľavu z platby za TKO
3. žiadosť p. Jána Helienka o úľavu na dani z nehnuteľnosti a z platby za TKO
4. žiadosť p. Milana Veselku o úľavu z platby za TKO
5. žiadosť Mgr. Jána Dočára o úľavu z platby za TKO
6. opätovnú žiadosť p. Emílie Banetkovej o odpustenie finančného nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov počas prevádzkovania Pohostinstva na Nižnom Kelčove
7. žiadosť p. Pavla Varechu o namontovanie radiátora o dĺžke 60 cm do obývacej izby prenajatého obecného bytu
D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. prejednať žiadosť ZO zväzu zdravotne postihnutých o pridelenie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu na rok 2004 až po zlepšení finančnej situácie obce
2. prejednať žiadosť p. Miroslava Šimeka o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie paliva na zimu až po zlepšení finančnej situácie obce
3. prejednať žiadosť p. Jany Jurčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na vykrytie nákladov v rehabilitačnom stredisku v ČR pre svojho syna, ktorý je ZŤP až po zlepšení finančnej situácie obce
4. prejednať žiadosť p. Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu hmotnej núdze až po zlepšení finančnej situácie obce
5. odročiť žiadosť p. Oľgy Barčákovej o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu, že žiadateľka sa momentálne nenachádza na území obce
6. riešiť hlásenú havarijnú situáciu v školskej jedálni vo Vysokej nad Kysucou, počas prerozdelovania finančných prostriedkov pre jednotlivé školské zariadenia

E) obecné zastupiteľstvo ukladá
1. prešetriť v teréne žiadosť Ing. Rudolfa Masaríka a manželky Miroslavy a Ing. Miroslava Vrábela a manželky Magdalény o odkúpenie parcely E – KN 9597 o výmere 0,1192 ha vedená ako t.t.p. a to, o ktorú parcelu sa jedná a zistiť plánovaný zámer žiadateľov a nimi navrhovanú cenu za 1 m2
2. sociálnej pracovníčke p. Margite Kubačákovej zaujať písomné stanovisko k ústnej žiadosti p. Vlasty Kubicovej
3. pri predlžovaní nájomnej zmluvy s p. Jozefom Holičárom zapracovať do zmluvy podmienku úplného zákazu predaja alkoholických nápojov „na drobno“ pričom porušenie tejto podmienky môže mať za následok i okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy zo strany obce

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo