Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 8. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2008 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 26. 8. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Ján Jánsky, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predošlej schôdze OZ
4. Správu o znížení nájmu Silvii Kazíkovej – Vináreň HELA, ktorú vypracoval a predniesol predniesol hlavný kontrolór pán Jozef Vrbinár
5. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k financovaniu speváckeho súboru Vysočanka
6. záujem firmy AVA s.r.o. – Jozef Vavrica o kúpu osobného automobilu Škoda FELÍCIA so žiadosťou, o udelenie možnosti uhradiť kúpnu cenu formou splátok do konca kalendárneho roka 2008
7. Návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov.
8. žiadosť p. Vlasty Kubicovej, Vysoká nad Kysucou 1145 o rozviazanie pracovného pomeru a prepis opatrovateľského pomeru na jej manžela Jozefa Kubicu
9. informáciu starostu obce o situácii bezdomovca pána Jána Kubištela a o snahe sociálneho odboru vzniknutú situáciu riešiť
10. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 286 určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 9. 2008
11. žiadosť p. Vlasty Sirovej, Vysoká nad Kysucou 1106 o vydanie súhlasu na vysporiadanie pozemku C-KN 7750
12. žiadosť J&H Handel s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1158 o opravu a údržbu prenajatých priestorov v Požiarnej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove
13. návrh Finančného oddelenia OcÚ Vysoká nad Kysucou na vyplatenie v obecnom rozpočte schválených, odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
14. žiadosť Správy ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, Čadca o zaujatie stanoviska k návrhu na vyradenie cestnej komunikácie III/487019 Vysoká nad Kysucou – Príjazdná z cestnej siete SR
15. návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi TKO Semeteš n.o. a Obcou Vysoká nad Kysucou
16. pripomienku pani Márie Varechovej o riešnie problému počuteľnosti vysielania obecného rozhlasu v miestnej časti Nižný Kelčov – Stará cesta
17. pripomienku pána Pavla Pavlíka na nevyčistenie priekop smerom na Rieku a možnosti vyčistenia brehu Kelčovanky smerom od mosta do Liskov k domu smútku
18. návrh prednostu obecného úradu prehodnotiť výšku príspevku za štart na pohárových hasičských súťažiach a stanoviť jasné pravidlá jeho preplácania
19. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 26. 8. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Ján Jánsky a aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. zníženie nájmu Silvii Kazíkovej – Vináreň HELA v zmysle predloženej správy hlavného kontrolóra
4. spôsob financovania speváckeho súboru Vysočanka v zmysle návrhu hlavného kontrolóra
5. žiadosť firmy AVA s.r.o. – Jozef Vavrica, ako záujemcu o kúpu osobného automobilu Škoda FELÍCIA, uhradiť kúpnu cenu formou splátok do konca kalendárneho roka 2008
6. úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2008 a podľa predpokladaných výdavkov
7. rozviazanie pracovného pomeru s pani Vlastou Kubicovou a prepis opatrovateľského pracovného pomeru na jej manžela Jozefa Kubicu
8. výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom roku 2008/2009s platnosťou od 1. 9. 2008 nasledovne:
- MŠ Vysoká nad Kysucou: 200,- Sk mesačne na dieťa
- MŠ Vysoká – Horný Kelčov: 100,- Sk mesačne na dieťa
9. žiadosť o opravu a údržbu prenajatých priestorov v Požiarnej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove v zmysle podmienok navrhovaných obecným zastupiteľstvom a to:
- započítané resp. preplatené budú veci trvalého charakteru
- veci nad rámec príp. stavebného charakteru budú hradené žiadateľom
- prestavba sa bude riadiť v zmysle projektu, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ
- oprávnenosť nákladov vykoná po ich predložení hlavný kontrolór obce
10. vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2008 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
11. zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi TKO Semeteš n.o. a Obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
12. výšku preplácania stravnej jednotky počas pohárových a obvodových hasičských súťaží a maximálny počet členov v hasičskom družstve a to nasledovne:
Maximálny počet súťažiacich v družstve:
Muži – 9 členov
Ženy – 9 členov
Žiaci – 12 členov (vrátane vedúceho a šoféra)
Hodnota stravnej jednotky:
Muži a Ženy – 80,- Sk/osoba
Žiaci – 50,- Sk/osoba
+ preplatenie štartovného
13. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2008


C) Obecné zastupiteľstvo súhlasí
1. s vydaním Osvedčenia o vlastníctve parcely C-KN 7750 pre p. Vlastu Sirovú, Vysoká nad Kysucou 1106 a to v prípade, že menovaná na notársky úrad doloží súhlasy všetkých domnelých spoluvlastníkov
2. s návrhom na vyradenie cestnej komunikácie III/487019 Vysoká nad Kysucou – Príjazdná z cestnej siete SR

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada