Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 27. 9. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z poslednej schôdze OZ
2. list p. riaditeľky ZŠ A. E. Cernana Mgr. Júlie Janetkovej, v ktorom vyjadrila nesúhlasné stanovisko s pridelením financií delimitáciou školských zariadení pod obec
3. ústne vyjadrenie Mgr. Júlie Janetkovej k ekonomickým problémom školy a k problému vykurovania bytoviek pri ZŠ
4. ústne vyjadrenie riaditeľa ZŠ Vyšný Kelčov Mgr. Lubomíra Valacha k ekonomickej situácii školy
5. návrh členov Obecnej školskej rady a to: Mgr. Milan Pivko, Mgr. Emília Krasulová, Mgr. Anna Sujová, p. Golisová, Mgr. Mária Grušpierová, JUDr. Anton Kupšo, Mgr. Anna Rúčková, p. Helena Baričáková, p. Sláva Friščáková, p. Mária Cudráková a p. Jozef Jankech
6. návrh aby v budúcom volebnom období v našej obci pracovalo 11 poslancov a to - 1 poslanec za časť Semeteš, 5 poslanci za časť Ústredie, 3 poslanci za časť Vyšný Kelčov, 2 poslanci za časť Nižný Kelčov
7. vymenovanie Mgr. Antona Varechu ako zapisovateľa miestnej volebnej komisie
8. informáciu starostu obce o výsledku parlamentných volieb v našej obci
9. informáciu starostu obce o hospodárení obce v príjmovej časti 21 564 723.63,- Sk a vo výdavkovej časti – 20 650 224.75,- Sk
10. informáciu starostu obce o možnosti vytvorenia spoločného Obecného úradu tzv. Úradovne pre obce Staškov, Podvysoká, Olešná, Korňa, Klokočov, Turzovka, Dlhá nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou a Makov
11. informáciu starostu obce o predpokladanom ukončení výstavby nájomných bytov a o výške nájomného
12. podmienky k prideleniu obecného bytu: predložiť ročný príjem (od augusta 2001 do augusta 2002) s mesačným prehľadom (v prípade manželov obaja), čestné prehlásenie, že nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu či rodinného domu, nesmie byť zaťažený hypotekárnym úverom, potvrdenie zamestnávateľa o vedení zrážok (pôžičky, výživné...), v prípade podnikateľských subjektov potvrdenie daňového úradu, že nemá pohľadávky voči štátu a treba doložiť i potrebné daňové priznania. Potvrdenia musia byť doručené najneskôr do 20. 10. 2002
13. žiadosť Davida Šmíru o prenájom nebytových priestorov v budove služieb, za účelom zriadenia kancelárie v miestnosti bývalej opravy obuvi, v ktorej sa bude zdržiavať iba 4x v mesiaci
14. žiadosť Miroslava Zahatlana o zmenu užívateľských práv k pozemku na ktorom má postavenú studňu a ktorý je v užívaní obce
15. žiadosť Jaroslava Planetu o odkúpenie ručnej ohýbačky do 1000 mm
16. žiadosť Milana Pavlíka o zmenu užívateľa pozemku KN 4138, kde je ako užívateľ vedená obec
17. žiadosť Miroslava Zajaca o úľavu na poplatkoch za odvoz TKO za rok 2002 za syna Miroslava Zajaca, ktorý sa z dôvodu štúdia zdržuje v mieste trvalého bydliska 1 až 2 dni v mesiaci
18. žiadosť Anny Jurčackovej o majetkové vysporiadanie nehnuteľností v lokalite Obecného úradu obce Vysoká nad Kysuckou
19. informáciu ŽSR o plánovanom zrušení koľaje č. 2 a č. 3 a výhybiek č. 1, 2, 3.
20. žiadosť AVC, ktorú tlmočil starosta obce, o odkúpenie pozemku KN 1475/4, ktorý sa nachádza pod stavbou ČOV
21. informáciu prednostu Obecného úradu o nutnosti uhradiť investične náklady vo výške 45 347,- Sk Združeniu TKO SEMETEŠ, n.o.
22. prosbu p. Holičára aby starosta upozornil zodpovednú firmu, ktorá počas plynofikácie vážne poškodila prechod cez železnicu v časti u Sivičkov
23. návrh, aby sa mimoriadna schôdza OZ konala dňa 25. 10. 2002
24. informáciu bytového spoločenstva, podľa ktorej do dnešného dňa nie sú vykurované byty v bytovkách pri ZŠ A. E. Cernana

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. členov Obecnej školskej rady a to: Mgr. Milan Pivko, Mgr. Emília Krasulová, Mgr. Anna Sujová, p. Golisová, Mgr. Mária Grušpierová, JUDr. Anton Kupšo, Mgr. Anna Rúčková, p. Helena Baričáková, p. Sláva Friščáková, p. Mária Cudráková a p. Jozef Jankech
2. počet 11 poslancov v budúcom volebnom období v našej obci a to - 1 poslanec za časť Semeteš, 5 poslanci za časť Ústredie, 3 poslanci za časť Vyšný Kelčov, 2 poslanci za časť Nižný Kelčov
3. Mgr. Antona Varechu ako zapisovateľa miestnej volebnej komisie
4. vytvorenie spoločného Obecného úradu tzv. Úradovne pre obce Staškov, Podvysoká, Olešná, Korňa, Klokočov, Turzovka, Dlhá nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou a Makov
5. podmienky k prideleniu obecného bytu: trvalé bydlisko v našej obci, predložiť ročný príjem (od augusta 2001 do augusta 2002) s mesačným prehľadom (v prípade manželov obaja), čestné prehlásenie, že nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu či rodinného domu, nesmie byť zaťažený hypotekárnym úverom, potvrdenie zamestnávateľa o vedení zrážok (pôžičky, výživné...), v prípade podnikateľských subjektov potvrdenie daňového úradu, že nemá pohľadávky voči štátu a treba doložiť i potrebné daňové priznania. Potvrdenia musia byť doručené najneskôr do 20. 10. 2002
6. žiadosť Davida Šmíru o prenájom nebytových priestorov v budove služieb, za účelom zriadenia kancelárie v miestnosti bývalej opravy obuvi, v ktorej sa bude zdržiavať iba 4x v mesiaci
7. žiadosť Milana Pavlíka o zmenu užívateľa pozemku KN 4138, kde je ako užívateľ vedená obec
8. žiadosť AVC, ktorú tlmočil starosta obce, o odkúpenie pozemku KN 1475/4, ktorý sa nachádza pod stavbou ČOV
9. úhradu investičných nákladov vo výške 45 347,- Sk Združeniu TKO SEMETEŠ, n.o.

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť Miroslava Zahatlana o zmenu užívateľských práv k pozemku na ktorom má postavenú studňu a ktorý je v užívaní obce
2. žiadosť Jaroslava Planetu o odkúpenie ručnej ohýbačky do 1000 mm
3. žiadosť Miroslava Zajaca o úľavu na poplatkoch za odvoz TKO za rok 2002 za syna Miroslava Zajaca, ktorý sa z dôvodu štúdia zdržuje v mieste trvalého bydliska 1 až 2 dni v mesiaci

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. starostovi obce zvolať najbližšiu schôdzu dňa 25. 10. 2002
2. starostovi obce zaslať kompetentnú odpoveď p. Jurčackovej

E) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Mgr. Júlii Janetkovej riaditeľke ZŠ A. E. Cernana zabezpečiť pravidelné vykurovanie bytoviek, ktoré sa nachádzajú pri ZŠ A. E. Cernana vo Vysokej nad Kysucou s dátumom od 28. 9. 2002 a dodržiavať všetky záväzky v zmysle delimitačného protokolu na základe jeho príloh

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada