Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 7. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z poslednej schôdze OZ
2. informáciu starostu obce o delimitácii školských zariadení
3. návrh na funkčné príplatky pre riaditeľov škôl:
- s právnou subjektivitou vo výške 38%
- bez právnej subjektivity vo výške 30%
4. návrh na zloženie obecnej školskej rady v počte členov: 3 členovia – MŠ, 4 členovia - ZŠ Horný Kelčov, 4 členovia - ZŠ A.E. Cernana
5. informáciu starostu obce o novelizácii zákona č. 369/91 o obecnom zriadení
6. žiadosť Kysuckej kultúrnej nadácie o predloženie návrhov na ocenenie
7. žiadosť p. Kataríny Ligačovej o jednorázovú finančnú výpomoc na kúpeľnú liečbu
8. žiadosť p. Boženy Strkáčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie krytiny
9. návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2000 zo dňa 7. 7. 2000
10. návrh poslancov p. Lysíka a p. Machciníka na premyslenie kritérií podľa ktorých budú prideľované byty v nadstavbe ZS

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. funkčné príplatky pre riaditeľov škôl:
- s právnou subjektivitou vo výške 38%
- bez právnej subjektivity vo výške 30%
2. zloženie obecnej školskej rady v počte členov: 3 členovia – MŠ, 4 členovia - ZŠ Horný Kelčov, 4 členovia - ZŠ A.E. Cernana
3. žiadosť p. Kataríny Ligačovej o jednorázovú finančnú výpomoc na kúpeľnú liečbu vo výške 2000,- Sk
4. žiadosť p. Boženy Strkáčovej o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie krytiny vo výške 5000,- Sk

C) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Uznesenie č. 7/2000 zo dňa 7. 7. 2000 o pravidelnom ročnom vyplácaní sumy 1000,- Sk p. Štefanovi Varechovi za využívanie jeho pozemku ako točne pre KUKA vozidlo

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. po obdržaní delimitačných protokolov zvolať zasadnutie členov Obecnej rady a riaditeľov školských zariadení za účelom ustanovenia funkcie hospodára školských zariadení v pôsobnosti obce
2. Kysuckej kultúrnej nadácii udeliť ocenenie: manželom Pavlovi a Amálii Kužmovcom a akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada