Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 22. 2. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení na schôdzach OZ v roku 2001
2. informáciu starostu obce o hospodárení obce za rok 2001 – v príjmovej časti: návrh 7 696 000,- Sk
                                                                                                                                                skutočnosť 14 876 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: návrh 7 696 000,- Sk
                                      skutočnosť 14 326 000,- Sk

3. žiadosti o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO:
Vavrica Vincent Vysoká n. Kysucou 76, Šurláková Anna Vysoká n. Kysucou 1073, Janošec Ján Vysoká n. Kysucou 797, Občania časti Hoený Kelčov – U Liskov, Hoďáková Anna Vysoká n. Kysucou 659, Frollová Štefánia Vysoká n. Kysucou 468, Zajacová Terézia Vysoká n. Kysucou 138, Veselka Milan Vysoká n. Kysucou 686, Zápalková Mária Vysoká n. Kysucou 665, Kubica Rudolf Vysoká n. Kysucou 813, Kupšo Ján Vysoká nad Kysucou 63, Hričovec Jaroslav Vysoká n. Kysucou 812, Ďurčanská Karolína Vysoká nad Kysucou 635, Jurčová Lucia Vysoká n. Kysucou 370, ZŠ A. E. Cernana Vysoká nad Kysucou 316, ZŠ Horný Kelčov Vysoká n. Kysucou 658
4. návrh na zmenu znenia §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch zo dňa 23. 11. 2001
5. návrh na zníženie poplatku za zber a odvoz TKO v nedostupných a odľahlých osadách
6. návrh na zníženie poplatku za zber a odvoz TKO o 50,- Sk pre domácnosti, ktoré majú pozemok vzdialený od cesty viac ako 100m (pričom sa nemení počet žetónov)
7. návrh Všeobecno – záväzného nariadenie č. 1/2002 o miestnych poplatkoch, ktorým sa mení znenie §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch zo dňa 23. 11. 2001
8. 30 žiadostí o úľavu na dani z nehnuteľnosti:
Ligačová Katarína Vysoká n. Kysucou 1200, Bulej Gejza Vysoká n. Kysucou 135, Gavláková Anna Vysoká n. Kysucou 377, Gregušová Veronika Vysoká n. Kysucou 435, Miníková Gizela Vysoká n. Kysucou 396, Dormanová Anna Vysoká n. Kysucou 515, Dočárová Anna Vysoká n. Kysucou 242, Belková Mária Vysoká n. Kysucou 1022, Pavlíková Karolína Vysoká n. Kysucou 151, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Rabovcová Antónia Vysoká nad Kysucou 817, Šurláková Anna Vysoká n. Kysucou 293, Kováčiková Veronika Vysoká nad Kysucou 976, Veselková Veronika Vysoká n. Kysucou 702, Barčáková Anna Vysoká nad Kysucou 16, Lučanová Anna Vysoká n. Kysucou 965, Krutošíková Anna Vysoká nad Kysucou 694, Cviklová Paulína Vysoká n. Kysucou 218, Comorková Emília Vysoká nad Kysucou 351, Šamaj Peter Vysoká n. Kysucou 156, Mikovčáková Ľzudmila Vysoká nad Kysucou 24, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Turiaková Jitka Vysoká nad Kysucou 1179, Koteková Alojzia Vysoká n. Kysucou 1010, Varecha Jozef Vysoká nad Kysucou 552, Matulíková Johana Vysoká nad Kysucou 158, Gáboríková Emília Vysoká nad Kysucou 572, Chríbiková Ida Vysoká n. Kysucou 202, Lisková Terézia Vysoká n. Kysucou 67, Galuščáková Veronika Vysoká n. Kysucou 321
9. žiadosť p. Jitky Turiakovej o poskytnutie finančnej pomoci na dofinancovanie zdravotných pomôcok pre invalidnú dôchodkyňu
10. žiadosť p. Petra Šamaja o poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie sedačky pre postihnutého syna
11. žiadosť rodiny Strkáčovej o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie prikrývok
12. žiadosť p. Milana Hučeka o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie doplnkov do dočasne prideleného bytu
13. žiadosť p. Anny Ševčíkovej o zníženie poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov zo 7% na konečných 5%
14. žiadosť Zväzu zdravotne postihnutých ZO Vysoká o pridelenie finančných prostriedkov na chod organizácie
15. žiadosť ZO slovenského zväzu sluchovo postihnutých o finančný príspevok na športovo – kultúrne podujatia
16. žiadosť p. Jána Pipíka o prinavrátenie pozemkov KN 1115/67, KN 1115/68 ktoré boli vykúpený bývalým MNV a nebol vrátený pôvodnému majiteľovi neb. Alojzovi Pipíkovi
17. žiadosť TIPOS a.s. o zmapovanie voľných obchodných priestorov na zriadenie pobočky
18. sťažnosť občanov osady Semeteš na stálu prevádzku skládky TKO, následkom ktorej je zvýšený výskyt smrteľných chorôb u občanov bývajúcich v jej blízkosti
19. žiadosť p. Jitky Turiakovej o sociálnu pôžičku
20. návrh starostu obce na presun obce do účtovnej skupiny malých obcí
21. návrh rozpočtu obce pre rok 2002
– v príjmovej časti: 21 302 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 21 302 000,- Sk
22. návrh prednostu OÚ na osvetlenie celej obce v neskorých nočných hodinách

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. žiadosť p. Anny Hoďákovej, bytom Vysoká nad Kysucou 659 o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO za dve deti, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí
2. zníženie poplatku za zber a odvoz TKO v nedostupných a odľahlých osadách
3. zníženie poplatku za zber a odvoz TKO o 50,- Sk pre domácnosti, ktoré majú pozemok vzdialený od cesty viac ako 100m (pričom sa nemení počet žetónov)
4. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 1/2002 o miestnych poplatkoch, ktorým sa mení znenie §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch zo dňa 23. 11. 2001
5. 27 žiadostí o úľavu na dani:
Ligačová Katarína Vysoká n. Kysucou 1200, Bulej Gejza Vysoká n. Kysucou 135, Gavláková Anna Vysoká n. Kysucou 377, Gregušová Veronika Vysoká n. Kysucou 435, Miníková Gizela Vysoká n. Kysucou 396, Dormanová Anna Vysoká n. Kysucou 515, Dočárová Anna Vysoká n. Kysucou 242, Belková Mária Vysoká n. Kysucou 1022, Pavlíková Karolína Vysoká n. Kysucou 151, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Rabovcová Antónia Vysoká nad Kysucou 817, Šurláková Anna Vysoká n. Kysucou 293, Kováčiková Veronika Vysoká nad Kysucou 976, Veselková Veronika Vysoká n. Kysucou 702, Barčáková Anna Vysoká nad Kysucou 16, Lučanová Anna Vysoká n. Kysucou 965, Krutošíková Anna Vysoká nad Kysucou 694, Cviklová Paulína Vysoká n. Kysucou 218, Comorková Emília Vysoká nad Kysucou 351, Šamaj Peter Vysoká n. Kysucou 156, Mikovčáková Ľzudmila Vysoká nad Kysucou 24, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Turiaková Jitka Vysoká nad Kysucou 1179, Koteková Alojzia Vysoká n. Kysucou 1010, Varecha Jozef Vysoká nad Kysucou 552, Matulíková Johana Vysoká nad Kysucou 158, Gáboríková Emília Vysoká nad Kysucou 572
6. žiadosť p. Jitky Turiakovej o poskytnutie finančnej pomoci na dofinancovanie zdravotných pomôcok vo výške 5 000,- Sk
7. žiadosť p. Petra Šamaja o poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie sedačky pre postihnutého syna vo výške 5 000,- Sk
8. žiadosť rodiny Strkáčovej o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie prikrývok v cene 5 000,- Sk
9. žiadosť p. Milana Hučeka o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie doplnkov do dočasne prideleného bytu vo výške 5 000,- Sk
10. žiadosť p. Anny Ševčíkovej o zníženie poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov zo 7% na konečných 5%
11. žiadosť Zväzu zdravotne postihnutých ZO Vysoká o pridelenie finančných prostriedkov na chod organizácie vo výške 2 500,- Sk
12. žiadosť ZO slovenského zväzu sluchovo postihnutých o finančný príspevok na športovo – kultúrne podujatia vo výške 1 000,- Sk
13. žiadosť p. Jána Pipíka o prinavrátenie pozemku KN 1115/67
14. žiadosť spoločnosti TIPOS a.s. o prenajatie voľných obchodných priestorov na zriadenie pobočky
15. presun obce do účtovnej skupiny malých obcí
16. rozpočet obce pre rok 2002
- v príjmovej časti : 21 302 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 21 302 000,- Sk
17. osvetlenie celej obce v neskorých nočných hodinách

C) Neschvaľuje
1. 3 žiadosti o úľavu na dani – 50% zo stavieb
Chríbiková Ida Vysoká n. Kysucou 202, Lisková Terézia Vysoká n. Kysucou 67, Galuščáková Veronika Vysoká n. Kysucou 321

D) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. znenie §9 Všeobecno - záväzného nariadenie č. 1/2001 o miestnych poplatkoch zo dňa 23. 11. 2001
2. vypínanie verejného osvetlenia v neskorých nočných hodinách

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada