Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1 až 8/2001 zo schôdze OZ konanej v roku 2001 vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 9. 2. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o hospodárení obce za rok 2000 – v príjmovej časti: návrh 10 241 000,- Sk
                                                                                                                                                skutočnosť 12 389 000,- Sk
                                                                                                              - vo výdavkovej časti: návrh 10 241 000,- Sk
                                                                                                                                                   skutočnosť 11 920 000,- Sk
3. návrh VZN č. 1/2001 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/1999
4. návrh VZN č. 2/2001 o miestnych poplatkoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/1999
5. návrh VZN č. 3/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
6. kritéria pre daňové úľavy a to:
a) zdravotne ťažko postihnutý, samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
b) občania vo veku nad 80 rokov, samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
c) občania s nízkym príjmom, čo je:
    pre osobu – 3.500,- Sk
    pre dvojicu – 6.000,- Sk
d) občania žijúci v odľahlých osadách (Poľana, Zlámaná, Zátoka, Šatina, Slončíky, Dučkov, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala) – 50% zo stavieb
7. 20 žiadostí o úľavu na dani
8. informáciu starostu obce o návrhu obecného rozpočtu na rok 2001 v príjmovej časti 7 696 000,- Sk a vo výdavkovej časti 7 696 000,- Sk
9. informáciu starostu obce o pripravovanom sčítaní ľudu, domov a bytov v máji tohoto roku
10. informáciu starostu obce o pripravovanom bezplatnom prevode Zdravotného strediska do vlastníctva obce
11. žiadosť SEVAKu o vyjadrenie sa Obecného zastupiteľstva k prevodu štátneho podniku formou akcií na obec
12. žiadosť Emílie Ritnošíkovej o poskytnutie finančnej pomoci na obnovenie vodovodu
13. žiadosť Štefana Ševčíka o odpustenie platby 5% z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
14. žiadosť Róberta Gajdoša o vyjadrenie sa k podnikateľskému zámeru
15. žiadosť Zväzu zdravotne postihnutých ZO Vysoká o pridelenie finančných prostriedkov
16. žiadosť niekoľkých občanov Horného Kelčova, ktorú tlmočil starosta obce, o odkúpenie unimobuniek v Hornom Kelčove – Rieke
17. informáciu starostu obce o konaní sa plesu Kysučanov v Bratislave

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. VZN č. 1/2001 o dani z nehnuteľnosti v znení pozmeňujúceho návrhu
2. VZN č. 2/2001 o miestnych poplatkoch v znení pozmeňujúceho návrhu
3. VZN č. 3/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
4. kritéria pre daňové úľavy a to:
a) zdravotne ťažko postihnutý, samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
b) občania vo veku nad 80 rokov, samostatne žijúci po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
c) občania s nízkym príjmom, čo je:
    pre osobu – 3.500,- Sk
     pre dvojicu – 6.000,- Sk
d) občania žijúci v odľahlých osadách (Poľana, Zlámaná, Zátoka, Šatina, Slončíky, Dučkov, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala) – 50% zo stavieb
5. úľavu na dani – 50% zo stavieb:
Janošcová Mária Vysoká n. Kysucou 832, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Žilinčar Ján Vysoká n. Kysucou 961, Miníková Gizela Vysoká n. Kysucou 396, Rabovcová Antónia Vysoká n. Kysucou 817, Košinárová Katarína Vysoká n. Kysucou 519, Dormanová Anna Vysoká n. Kysucou 515, Krutošíková Anna Vysoká n. Kysucou 694, Barčáková Anna Vysoká n. Kysucou 16, Veselková Katarína Vysoká n. Kysucou 702, Baričáková Mária Vysoká nad Kysucou 906, Šutarík František Vysoká n. Kysucou 66, Mikovčáková Ľudmila Vysoká nad Kysucou 24
6. obecný rozpočet na rok 2001 v príjmovej časti 7 696 000,- Sk a vo výdavkovej časti 7 696 000,- Sk
7. vstup obce Vysoká nad Kysucou do Žilinsko – Kysuckej vodárenskej spoločnosti, ktorá vznikne prevodom majetku štátneho podniku SEVAK
8. žiadosť Emílie Ritnošíkovej o poskytnutie finančnej pomoci na obnovenie vodovodu vo výške 1 000,- Sk na zainteresovanú domácnosť vo forme nákupu materiálu
9. žiadosť Róberta Gajdoša bez akýchkoľvek námietok
10. žiadosť Zväzu zdravotne postihnutých ZO Vysoká o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 1 500,- Sk avšak s podmienkou o predložení podrobnej finančnej správy o hospodárení organizácie

C) Neschvaľuje
1. žiadosti o úľavu na dani – 50% zo stavieb
Turiaková Jitka Vysoká n. Kysucou 1179, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Segečová Anna Vysoká n. Kysucou 321, Zahatlanová Júlia Vysoká n. Kysucou 130, Pavlík štefan a Melánia Vysoká n. Kysucou 318, Papajová Emília Vysoká n. Kysucou 655, Vincent Kubicz Ostrava - Zábřeh

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. prešetriť do najbližšej schôdze OZ, koľkým občanom na Semeteši a ako často dováža p. Štefan Ševčík propán-butánové fľaše

E) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Pôvodné kritérium pre úľavu na dani z nehnuteľností:
c) občania s nízkym príjmom, čo je:
    pre osobu – 3.230,- Sk
    pre dvojicu – 5.490,- Sk

------------------------------

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 3. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. obhliadku budov Zdravotného strediska
2. informáciu starostu obce o plnení úloh z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva
3. informáciu starostu obce o doterajšom prenájme Zdravotného strediska zubným a praktickým lekárom
4. informáciu starostu obce o možnostiach prenájmu ďalších priestorov v budove Zdravotného strediska
5. informáciu starostu obce o prenájme bytov p. Zuskinovou a p. Lisíkom
6. výpoveď p. Zuskinovej a p. Lisíka o momentálnom stave bytov
7. návrh poslancov OZ o prešetrení stavu bytov bytovou komisiou
8. návrh obecného kontrolóra o spísaní zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou a p. Zuskinovou a p. Lisíkom
9. návrh na zrealizovanie nadstavby jedno až troj izbových bytov na budove Zdravotného strediska
10. návrh na priame zadanie realizácie bytovej nadstavby na budove zdravotného strediska
11. informáciu starostu obce o pripravovanom sčítaní ľudí, domov a bytov v máji 2001
12. žiadosť p. Jozefy Dorociakovej o opätovné prehodnotenie stanoviska
13. žiadosť p. Jozefa Holičára o predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky na predaj potravín v doposiaľ prenajatých priestoroch
14. žiadosť p. Jozefa Beňa o udelenie súhlasu na stálu prevádzku stolárskej dielne
15. žiadosť Urbariálnej obce Makov – Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy
16. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
17. žiadosť p. Jána Hazuku o predĺženie nájomnej zmluvy
18. žiadosť Domova dôchodcov Čadca-Horelica o sponzorský finančný dar
19. žiadosť p. Anny Špacaiovej o odkúpenie obecného bytu
20. žiadosť p. Jozefa Beňa o umiestnenie tabule „ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ“ na železničnú stanicu
21. žiadosť p. Jozefa Beňa o upozornenie občanov na voľne sa túlajúce psy formou verejnej vyhlášky
22. žiadosť p. Vlasty Gajdicovej o vysypanie cesty vo Varechovskom potoku
23. správu o realizácii výstavby inžinierskych sietí IBV – miestna komunikácia, vodovod, plynofikácia pre 14 novovybudovaných rodinných domov
24. návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 310 000,- Sk z rozpočtu obce schvaleného pre rok 2001 na dofinancovanie IBV

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. návrh na zrealizovanie nadstavby jedno až troj izbových bytov na budove Zdravotného strediska
2. návrh na priame zadanie realizácie bytovej nadstavby na budove zdravotného strediska
3. žiadosť p. Jozefa Holičára o predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky na predaj potravín v doposiaľ prenajatých priestoroch
4. žiadosť p. Jozefa Beňa o udelenie súhlasu na stálu prevádzku stolárskej dielne
5. žiadosť Urbariálnej obce Makov – Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy
6. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
7. žiadosť p. Jána Hazuku o predĺženie nájomnej zmluvy
8. žiadosť Domova dôchodcov Čadca-Horelica o sponzorský finančný dar vo výške 1000,- Sk
9. návrh na zohľadnenie ostatných žiadostí na odkúpenie obecného bytu a vyhlásenie verejnej súťaže
10. žiadosť p. Vlasty Gajdicovej o vysypanie cesty vo Varechovskom potoku
11. správu o realizácii výstavby inžinierskych sietí IBV – miestna komunikácia, vodovod, plynofikácia pre 14 novovybudovaných rodinných domov
12. návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 310 000,- Sk z rozpočtu obce schvaleného pre rok 2001 na dofinancovanie IBV

C) Neschvaľuje
1. žiadosť p. Jozefy Dorociakovej o opätovné prehodnotenie stanoviska
2. žiadosť p. Anny Špacaiovej o odkúpenie obecného bytu

D) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. spísať zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou a p. Zuskinovou a p. Lisíkom
2. oboznámiť občanov o probléme voľne sa túlajúcich psov formou verejnej vyhlášky
3. umiestniť na železničnú stanicu tabuľu s nápisom „ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ“
4. prešetriť súčastný stav bytov bytovou komisiou

---------------------

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 6. 4. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení úloh z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o správe ústrednej inventarizačnej komisie
3. návrh p. Jozefa Beňa o spísaní hmotnej zodpovednosti so zamestnancami, ktorí majú prístup do zámočníckej dielne
4. návrh p. Jozefa Beňa o umiestnenie svetelného senzora na dvor bývalého MNV
5. návrh p. Jozefa Beňa o vyradení zváracieho trafa INV.č. 109/I z inventarizačného zoznamu majetku obce
6. návrh poslancov OZ na zriadenie inventarizačnej komisie pre zdravotné stredisko v zložení : p. Vlasta Gajdicová
                                                                                                                                                                          p. Anna Markuliaková
                                                                                                                                                                          p. MUDr. Tibor Janík
7. návrh poslancov OZ na zriadenie vyraďovacej komisie v zložení:
p. Jozef Beňo
p. Peter Dorman
p. MUDr. Tibor Janík
p. Jozef Zborovan
p. Ján Lysík
8. požiadavku občanov na zriadenie lekárne v našej obci
9. informáciu starostu o pripravovanom predaji bytov patriacich k zdravotnému stredisku
10. informáciu starostu obce o prebiehajúcich prípravách súvisiacich s realizáciou nadstavby na zdravotnom stredisku
11. žiadosť p. farára Petra Zimena, ktorú tlmočil poslanec Marián Cvikel, o zastavenie vývozu odpadu na jeho pozemok
12. žiadosť p. Anny Dočárovej o preberanie dôchodku svojho chorého manžela
13. žiadosť p. Magdalény Dedičovej o prenájom 1/2 skladu pri zastávke SAD v centre obce za účelom predaja obuvi a odevov
14. rozpor Základnej školy A.E. Cernana k zmluve o triedení druhotných surovín a zároveň žiadosť o zníženie ceny žetónu na odvoz TKO
15. návrh p. Vlasty Gajdicovej o vyhotovenie a upevnenie madla na schody vedúce do budovy zdravotné strediska
16. návrh p. Jána Lysíka na umiestnenie odpadových košov k autobusovým zastávkam
17. návrh p. Petra Dormana na upozornenie pracovníkov zodpovedných za odvoz TKO
18. návrh p. Jozefa Vrbinára na upozornenie zodpovedných o udržiavaní čistoty v okolí cintorína
19. návrh p. Jozefa Zborovana na prešetrenie spaľovania odpadov zo závodu DAS v domácnostiach
20. návrh p. Petra Dormana na poskytnutie materiálu na opravu lávky na Nižnom Kelčove smerom do Škradného
21. návrh poslancov na odvysielanie relácie, cestou obecného rozhlasu, o pripravovanom zákone o lesoch a o nutnosti vytvorenia spoločenstva
22. návrh p. MUDr. Tibora Janíka aby sa termín konania schôdze OZ presunul na 14:30 hod.

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. návrh p. Jozefa Beňa o vyradení zváracieho trafa INV.č. 109/I z inventarizačného zoznamu majetku obce
2. prenajatie priestorov v budove zdravotného strediska za účelom zriadenia lekárne
3. žiadosť p. Anny Dočárovej o preberanie dôchodku svojho chorého manžela
4. žiadosť p. Magdalény Dedičovej o prenájom 1/2 skladu pri zastávke SAD v centre obce za účelom predaja obuvi a odevov
5. návrh p. MUDr. Tibora Janíka aby sa termín konania schôdze OZ presunul na 1430 hod.

C) Neschvaľuje
1. rozpor Základnej školy A.E. Cernana k zmluve o triedení druhotných surovín a zároveň žiadosť o zníženie ceny žetónu na odvoz TKO

D) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. Zriadiť inventarizačnú komisiu pre zdravotné stredisko v zložení :
p. Vlasta Gajdicová
p. Anna Markuliaková
p. MUDr. Tibor Janík

2. zriadiť vyraďovaciu komisiu v zložení:
p. Jozef Beňo
p. Peter Dorman
p. MUDr. Tibor Janík
p. Jozef Zborovan
p. Ján Lysík
3. spísať hmotnú zodpovednosť so zamestnancami, ktorí majú prístup do zámočníckej dielne
4. umiestniť svetelný senzor na dvor bývalého MNV
5. odvysielať reláciu, cestou obecného rozhlasu, o pripravovanom zákone o lesoch a o nutnosti vytvorenia spoločenstva
6. prešetriť spaľovanie odpadov zo závodu DAS v domácnostiach
7. upraviť okolie cintorína

------------------

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 6. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení úloh z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o zasadaní Rady OZ
3. návrh Rady OZ na členov dražobnej komisie a to v zložení:
MUDr. Tibor Janik – predseda
Vlasta Gajdicová – člen
Margita Kubačáková – zapisovateľka
Ján Lysík – člen
Jozej Vrbinár - člen

4. žiadosť p. Zuskinovej o odkúpenie bytu, ktorý patril k budove Zdravotného strediska
5. informáciu starostu obce o priebehu výstavby plynovodu v obci
6. informáciu starostu obce o priebehu rekonštrukcie na satelitnom rozvode
7. návrh obecného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára o predložení návrhu zmluvy a priebežného rozpočtu firmou BISAT
8. informáciu starostu obce o prebiehajúcich prípravách na začatie výstavby nadstavby Zdravotného strediska
9. návrh zloženia komisie pre verejné obstarávanie:
MUDr. Tibor Janík
Marián Cvikel
Mgr. Milan Pivko
Mgr. Pavol Kužma
Ing. Ladislav Kubačák – starosta obce
Ján Filo – prednosta Obecného úradu
10. žiadosť p. Jozefa Kubinca o opravu cesty do osady Pokrývky
11. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o odpočítanie nákladov vzniknutých maľovaním prevádzky z nájmu za prevádzku
12. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie otváracích hodín z dôvodu usporiadania diskotéky
13. sťažnosť poslanca p. Jozefa Beňa + podpísaní občania na neriešenie „problému psov“ v záhrade p. Džavíkovej
14. žiadosť p. Jitky Turiakovej o 50% daňovú úľavu
15. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednotázovú finančnú výpomoc
16. žiadosť Okresného súdu v Čadci o určenie prísediacich na roky 2002-2005
17. žiadosť p. Tibora Gaboríka o odkúpenie prevádzky Espresso-vináreň
18. žiadosť p. Štefana Ševčíka o odpustenie nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov z dôvodu zásobovania niektorých občanov Semeteša propán-butánovými fľašami
19. žiadosť starostu obce o navýšenie sumy určenej na pokrytie výdavkov vzniknutých pri oslavách Dňa detí na 4 500,- Sk
20. žiadosti p. p. Matejova, p. Krasulu a p. Opiala, ktoré tlmočil starosta obce, o odkúpenie unimobunky, ktorá patrila k vleku na Hornom Kelčove a stojí na pozemku p. Krasulu
21. žiadosť p. Adriany Zuskinovej o odkúpenie bytu p.č. 222
22. žiadosť p. Jána Lisíka o odkúpenie bytu p.č. 222

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. návrh Rady OZ na členov dražobnej komisie a to v zložení:
MUDr. Tibor Janik – predseda
Vlasta Gajdicová – člen
Margita Kubačáková – zapisovateľka
Ján Lysík – člen
Jozej Vrbinár - člen
2. návrh obecného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára o predložení návrhu zmluvy a priebežného rozpočtu firmou BISAT
3. návrh zloženia komisie pre verejné obstarávanie:
MUDr. Tibor Janík
Marián Cvikel
Mgr. Milan Pivko
Mgr. Pavol Kužma
Ing. Ladislav Kubačák – starosta obce
Ján Filo – prednosta Obecného úradu

4. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o predĺženie otváracích hodín z dôvodu usporiadania diskotéky a to jeden krát za mesiac, pokiaľ nebudú sťažnosti susedov
5. žiadosť p. Jitky Turiakovej o 50% daňovú úľavu
6. v prípade opätovného záujmu p. Šupčíka a Dpt. J. Vavricu ako prísediacich na okresnom súde v Čadci
7. žiadosť p. Tibora Gaboríka o odkúpenie prevádzky Espresso-vináreň za sumu stanovenú úradným odhadom
8. žiadosť p. Štefana Ševčíka o odpustenie nedoplatku za predaj alkoholu a tabakových výrobkov z dôvodu zásobovania niektorých občanov Semeteša propán-butánovými fľašami
9. žiadosť starostu obce o navýšenie sumy určenej na pokrytie výdavkov vzniknutých pri oslavách Dňa detí na 4 500,- Sk
10. odpredaj unimobunky nachádzajúcej sa u lyžiarskeho vleku v Hornom Kelčove p. Krasulovi

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
l. žiadosť p. Jozefa Kubinca o opravu cesty do osady Pokrývky
2. žiadosť p. Silvie Kazíkovej o odpočítanie nákladov vzniknutých maľovaním prevádzky z nájmu za prevádzku
3. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednotázovú finančnú výpomoc

D) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. Odpredaj obecného bytu v Hornom Kelčove previesť dražbou dňa 26. 6. 2001 o 1500 hod. v zložení dražobnej komisie:
MUDr. Tibor Janik – predseda
Vlasta Gajdicová – člen
Margita Kubačáková – zapisovateľka
Ján Lysík – člen
Jozej Vrbinár - člen
2. prizvať p. Beňa a p. Zborovana k podpisu zmluvy s firmou BISAT, ktorá vykonáva rekonštrukciu satelitného rozvodu

E) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. uznesenie rady č. R1/2001 písmeno B odstavec 1.

----------------------

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 14. 9. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení úloh z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o podpise zmluvy a predbežnom vyúčtovaní rekonštrukcie káblového rozvodu satelitnej televízie s firmou BISAT
3. informáciu starostu obce o odpredaji bytu dražbou p. Špacaiovej
4. informáciu starostu obce o výbere dodávateľa pre stavbu malometrážnych bytov komisiou pre verejné obstarávanie
5. informáciu starostu obce o prebiehajúcich prípravách na odpredaji budovy Espresa
6. informáciu starostu obce o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za 1. polrok 2001 v príjmovej časti 4 904 000,- Sk a vo výdavkovej časti 4 282 000,- Sk
7. návrh poslanca OZ Jozefa Jurča na vyplatenie odmien členom OZ vo výške 1000,- Sk + 500,- Sk za účasť na schôdzi OZ
8. návrh poslancov OZ na vyplatenie polročnej odmeny starostovi obce vo výške 70% mesačného platu a obecnému kontrolórovi vo výške 4000,- Sk
9. informáciu starostu obce o prebiehajúcej plynofikácii obce, o prípravách výstavby malometrážnych bytov a o prebiehajúcej výstavbe ciest v obci
10. návrh starostu obce o založenie budov : Domu kultúry, Zdravotného strediska, Domu služieb a Požiarneho domu pre získanie úveru
11. žiadosť Edity Lajčákovej o odpustenie 5% dane z predaja alkoholu a tabakových výrobkov v pohostinstve na Nižnom Kelčove
12. žiadosť Rudolfa Smižíka o ponechanie satelitnej prípojky
13. žiadosť Vlasty Balážovej o jednorázovú sociálnu výpomoc
14. žiadosť Vladimíra Dorociáka o odkúpenie unimobuniek v Hornom Kelčove, ktoré slúžili ako nocľaháreň pre vodičov SAD
15. žiadosť Františka Macha, Jozefa Vavricu a Stanislava Macha o odkúpenie obecného pozemku KN 3858 a KN 3857
16. žiadosť Okresného súdu v Čadci o schválenie prísediacich na Okresnom súde v Čadci
17. žiadosť prezidenta TJ SPARTAK Vysoká a poslanca OZ Mariána Cvikla o prevedenie poplatkov za umiestnenie stánkov v čase hodov pre potreby TJ SPARTAK VYSOKÁ
18. informáciu poslankyne OZ Vlasty Gajdicovej o uskutočnenej inventarizácii zdravotného strediska
19. návrh obecného kontrolóra o určenie vyraďovacej a likvidačnej komisie pre ZS v zložení: Vlasta Gajdicová, Emília Jurčová, Anna Vrbinárová a Mgr. Anton Varecha
20. informáciu poslancov OZ o množiacich sa sťažnostiach na pracovnú morálku MUDr. Dušana Šupolu zo strany občanov
21. návrh poslanca OZ Jozefa Holičára o zaslanie blahoprajného telegramu akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi k jeho oceneniu

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. pripraviť do budúcej schôdze OZ finančný rozpočet prenájmu zdravotného strediska vo výdavkovej a príjmovej položke – palivá
2. vyplatiť odmenu poslancom za 1. polrok 2001 vo výške: paušál 1000,- Sk + 500,- Sk za každú schôdzu OZ
3. vyplatiť odmenu starostovi obce vo výške 70% mesačného platu a obecnému kontrolórovi vo výške 4000,- Sk
4. návrh starostu obce o ručenie budovami Domu kultúry, Zdravotného strediska, Domu služieb a Požiarneho domu pre získanie úveru
5. žiadosť Edity Lajčákovej o odpustenie 5% dane z predaja alkoholu a tabakových výrobkov v pohostinstve na Nižnom Kelčove na dobu 3 mesiacov
6. žiadosť Rudolfa Smižíka o ponechanie satelitnej prípojky s podmienkou zaplatenia rekonštrukčného poplatku do konca roku 2001
7. žiadosť Vlasty Balážovej o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 1000,- Sk s podmienkou, že doloží potrebné doklady a potvrdenia
8. žiadosť Vladimíra Dorociaka o odkúpenie unimobuniek v Hornom Kelčove, ktoré slúžili ako nocľaháreň pre vodičov SAD za cenu, ktorá bude stanovená dohodou
9. žiadosť Františka Macha, Jozefa Vavricu, Stanislava Macha o odkúpenie obecného pozemku KN 3858 a KN 3857 s podmienkou, aby bola predateľná i zvyšná časť parcele KN 3858 o výmere 170m2
10. ako prísediacich na Okresný súd v Čadci Dpt Jozefa Vavricu a Jozefa Šupčíka
11. prevedenie získaných poplatkov za umiestnenie stánkov v čase hodov pre potreby TJ SPARTAK VYSOKÁ
12. zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie pre ZS v zložení: Vlasta Gajdicová, Emília Jurčová, Anna Vrbinárová a Mgr. Anton Varecha

C) Ruší
1. vyraďovaciu a likvidačnú komisiu zriadenú uznesením OZ 3/2001 zo dňa 6. 4. 2001

D) Navrhuje
1. starostovi obce predvolať MUDr. Dušana Šupolu a informovať ho o množiacich sa sťažnostiach na jeho pracovnú morálku zo strany občanov
2. zaslať akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi blahoprajný telegram pri príležitosti jeho ocenenia, ktoré prevzal z rúk prezidenta SR

----------------------------

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 23. 11. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informácie starostu obce o plnení úloh z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva
2. návrh na prijatie Všeobecno – záväzného nariadenia č. 2/2001 o nakladaní s odpadmi v obci
3. pripomienku a nesúhlas p. Idy Chríbikovej i viacerých občanov k poplatkom za odvoz TKO a s poplatkom za psa
4. návrh riaditeľky Domova dôchodcov p. Márie Kováčikovej o zvážení úľavy na odvoz TKO pre Domov dôchodcov
5. návrh poslancov OZ na prerokovanie VZN o nakladaní s odpadmi v obci na najbližšej schôdzi OZ
6. návrh Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch
7. návrh poslancov OZ na vyberanie poplatku za kolotočové atrakcie počas konania sa hodov
8. návrh poslancov OZ na úpravu slovnej formulácie v §4 bod 2: „dôchodca s príjmami na hranici životného minima, ktorý býva sám“
9. návrh poslancov OZ na doplnenie §6 bod 6. písm. a) slovným spojením „v mieste pôsobenia subjektu“
10. návrh na prijatie Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch v zmysle schválených úprav
11. návrh Všeobecno záväzného nariadenia č. 3/2001 o dani z nehnuteľnosti
12. návrh poslancov OZ o doplnenie §10 bod 2. písm. d) o osady: „Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skalka, Žilinčarovce, Pokryvky i bez podania žiadosti“
13. návrh Mgr. Pavla Kužmu na znenie §10 bod 2. písm. c): „osobám samostatne žijúcich sociálne odkázaných s výškou príjmu na 1 osobu = 4000,- Sk a na dve osoby = 6500,- Sk – úľavu 50% zo stavieb“ po podaní žiadosti
14. návrh na prijatie Všeobecno – záväzného nariadenia č. 3/2001 o dani z nehnuteľnosti v zmysle schválených úprav
15. predložený návrh na poplatky za služby pre obyvateľov v zmysle nasledovných úprav:
- v bode a) vynechať slovo „dom“
- v bode c) doplniť slovné spojenie „na 10 rokov“
- bod d) rozšíriť o: „- poplatok za využitie miestneho rozhlasu za ohlas o úmrtí – 1x zadarmo následne po 50,- Sk za každé vyhlásenie“
- bod e) doplniť o: „- poplatok za prenájom klubu – posedenie 100,- Sk v lete a 200,- Sk v zime; komerčné účely 300,- Sk v lete a 500,- Sk v zime
- bod e) doplniť o: „- poplatok za prenájom vestibulu 300,- Sk“
- bod e) doplniť o: „- za prenájom klubu a sály KD sa vyberá zálohový poplatok 500,- Sk, ktorý sa v prípade nepoškodenia inventáru vracia“
16. žiadosť p. Adriany Zuskinovej o odkúpenie pozemku pred jej bytom
17. žiadosť Neurologického oddelenia NsP Čadca o finančnú výpomoc na zakúpenie EEG a EKG prístrojov
18. žiadosť p. Júliusa Krutáka o poskytnutie sponzorského daru na druhý diel knihy Bodľačie a ruže II.
19. žiadosť p. Anny Šubovej o poskytnutie finančnej výpomoci na vybudovanie novej studne
20. žiadosť p. Tibora Gáboríka o zníženie kúpnej ceny budovy espressa
21. návrh poslancov OZ na predvolanie MUDr. Dušana Šupolu na najbližšiu schôdzu OZ
22. návrh na konanie sa najbližšej mimoriadnej schôdze OZ dňa 3. 12. 2001 o 1400 hod.
23. návrh p. Kováčikovej na poskytnutie finančnej výpomoci pre jej postihnutého syna

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. návrh poslancov OZ na prerokovanie VZN č. 2/2001 o nakladaní s odpadmi v obci na najbližšej schôdzi OZ
2. Všeobecno – záväzného nariadenie č. 1/2001 o miestnych poplatkoch v znení návrhu a v zmysle nasledovných úprav paragrafov:
- úpravu slovnej formulácie v §4 bod 2: „dôchodca s príjmami na hranici životného minima, ktorý býva sám“
- doplniť §6 bod 6. písm. a) slovným spojením „v mieste pôsobenia subjektu“
3. Všeobecno – záväzného nariadenie č. 3/2001 o dani z nehnuteľnosti v znení návrhu a v zmysle nasledovných úprav:
- doplniť §10 bod 2. písm. d) o osady: „Zátoka, Slončíky, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skalka, Žilinčarovce, Pokryvky i bez podania žiadosti“
- §10 bod 2. Písm. c) v znení: „osobám samostatne žijúcich sociálne odkázaných s výškou príjmu na 1 osobu = 4000,- Sk a na dve osoby = 6500,- Sk – úľavu 50% zo stavieb“ po podaní žiadosti
4. poplatky za služby pre obyvateľov podľa predloženého návrhu a v zmysle nasledovných úprav:
- v bode a) vynechať slovo „dom“
- v bode c) doplniť slovné spojenie „na 10 rokov“
- bod d) rozšíriť o: „- poplatok za využitie miestneho rozhlasu za ohlas o úmrtí – 1x zadarmo následne po 50,- Sk za každé vyhlásenie“
- bod e) doplniť o: „- poplatok za prenájom klubu – posedenie 100,- Sk v lete a 200,- Sk v zime; komerčné účely 300,- Sk v lete a 500,- Sk v zime
- bod e) doplniť o: „- poplatok za prenájom vestibulu 300,- Sk“
- bod e) doplniť o: „- za prenájom klubu a sály KD sa vyberá zálohový poplatok 500,- Sk, ktorý sa v prípade poškodenia inventáru nevracia“
5. žiadosť p. Adriany Zuskinovej o odkúpenie pozemku pred jej bytom podľa GP
6. žiadosť Neurologického oddelenia NsP Čadca o finančnú výpomoc na zakúpenie EEG a EKG prístrojov. Finančná výpomoc bude poskytnutá vo výške 1000,- Sk.
7. žiadosť p. Júliusa Krutáka o poskytnutie sponzorského daru na druhý diel knihy Bodľačie a ruže II. vo výške 1000,- Sk
8. návrh poslancov OZ predvolať MUDr. Dušana Šupolu na najbližšiu schôdzu OZ
9. termín konania sa najbližšej mimoriadnej schôdze OZ dňa 3. 12. 2001 o 1400 hod.

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
1. návrh poslancov OZ na vyberanie poplatku za kolotočové atrakcie počas konania sa hodov
2. žiadosť p. Anny Šubovej o poskytnutie finančnej výpomoci na vybudovanie novej studne
3. žiadosť p. Tibora Gáboríka o zníženie kúpnej ceny budovy espressa

D) Obecné zastupiteľstvo navrhuje
1. prešetriť podmienky a opodstatnenosť žiadosti p. Šubovej
2. p. Gáboríkovi podať žiadosť na splátkový predaj a o stanovenie splátkového kalendára
3. p. Kováčikovej podať si žiadosť o finančnú výpomoc pre postihnutého syna

E) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. zvolať mimoriadnu schôdzu OZ dňa 3. 12. 2001 o 1400 hod.
2. predvolať MUDr. Dušana Šupou na najbližšiu schôdzu OZ, ktorá sa bude konať dňa 3. 12. 2001 o 14:00 hod.

F) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 2/99 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo prijaté uznesením č. 7/1999 zo dňa 12. 11. 1999 a jeho doplnok č. 1/2001 zo dňa 9. 2. 2001, ktorý bol prijatý uznesením č. 1/2001 zo dňa 9. 2. 2001
2. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 1/99 o miestnych poplatkoch, ktoré bolo prijaté uznesením č. 7/1999 zo dňa 12. 11. 1999 a jeho doplnok č. 2/2001 zo dňa 9. 2. 2001, ktorý bol prijatý uznesením č. 1/2001 zo dňa 9. 2. 2001

----------------------

         

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 3. 12. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. sťažnosti nemenovaných občanov, ktoré tlmočil starosta obce na postoj lekára voči svojím pacientom a na jeho často opakujúce sa a nezdôvodnené absencie v práci
2. návrh poslancov OZ, že ak sa pracovná morálka a prístup k pacientom zo strany lekára nezlepší, bude OZ nútené upovedomiť o tomto probléme kompetentné inštitúcie
3. návrh na prijatie Všeobecno – záväzného nariadenia č. 2/2001 o nakladaní s odpadmi v obci
4. návrh na prijatie §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch
5. návrh poslancov OZ na rozčlenenie poplatku za TKO v rodinách do 4 členov domácnosti a na viac ako 4 členov domácnosti
6. návrh poslancov OZ na rozčlenenie osád na osady odľahlé a osady nedostupné čo by bolo zohľadnené i v samotnom poplatku
7. návrh p. Mariána Cvikla na zvýšenie poplatku v nehnuteľnostiach slúžiacich na individuálnu rekreáciu na 150,- Sk za osobu na rok
8. návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce
9. žiadosť Materskej školy Vysoká o poskytnutie finančného daru na zakúpenie hračiek
10. žiadosť obyvateľov z časti „Závodie“ o zrealizovanie verejného osvetlenia
11. sťažnosť obyvateľov osady „U Rekši“ na poškodzovanie prístupovej cesty dôsledkom sťahovania drevnej hmoty
12. návrh starostu obce na priame zadanie prác spojených s plynofikáciou kotolne Obecného úradu firme AVA
13. sťažnosť p. Beňa na nedostatočné rozorávanie prístupovej cesty k jeho domu
14. návrh poslancov OZ na konanie sa poslednej schôdze OZ v tomto kalendárnom roku dňa 20. 12. 2001 o 1430 hod. v espresse u p. Gáboríka
15. návrh p. Mariána Cvikla na vyplatenie odmien poslancom OZ a obecnému kontrolórovi za II. polrok roku 2001 vo výške 3000,- Sk + 500,- Sk za každú účasť na schôdzi OZ alebo na schôdzi Rady OZ
16. návrh starostu obce na vyplatenie odmeny vo výške 1000,- Sk a to: predsedovi DPZ Nižný Kelčov, predsedovi DPZ Vyšný Kelčov a prezidentovi TJ SPRTAK Vysoká
17. návrh poslancov OZ na vyplatenie odmeny vo výške 1000,- Sk p. Vlaste Gajdicovej za pravidelné vypracovávanie návrhu na uznesenie počas schôdzí OZ
18. návrh poslancov OZ na vyplatenie odmeny starostovi obce za II. polrok roku 2001 vo výške 100% mesačného platu
19. návrh starostu obce o vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie mikulášskych darčekov v cene 30,- Sk a na zakúpenie darčekov pre obyvateľov Vysokej nad Kysucou umiestnených domovov dôchodcov v cene 200,- Sk
20. odstúpenie starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka z funkcie predsedu správnej rady Združenia TKO SEMETEŠ n.o.
21. návrh výboru ZO DPO Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov, na menovanie do funkcie veliteľa p. Antona Greguša

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 2/2001 o nakladaní s odpadmi v obci
2. §9 Všeobecno – záväzného nariadenia č. 1/2001 o miestnych poplatkoch v znení navrhnutých úprav
3. Zásady na hospodárenie s majetkom obce
4. vyrozumenie o vypovedaní nájmu priestorov zo strany Slovenskej sporiteľne
5. žiadosť Materskej škôlky Vysoká o poskytnutie finančného daru na zakúpenie hračiek vo výške 5000,- Sk
6. žiadosť obyvateľov z časti obce „Závodie“ o zrealizovanie verejného osvetlenia
7. priame zadanie prác spojených s plynofikáciou kotolne Obecného úradu firme AVA
8. konanie sa poslednej schôdze OZ v tomto kalendárnom roku dňa 20. 12. 2001 o 14:30 hod. v espresse u p. Gáboríka
9. vyplatenie odmien poslancom OZ a obecnému kontrolórovi za II. polrok roku 2001 vo výške 3000,- Sk + 500,- Sk za každú účasť na schôdzi OZ alebo na schôdzi Rady OZ
10. vyplatenie odmeny vo výške 1000,- Sk a to: predsedovi DPZ Nižný Kelčov, predsedovi DPZ Vyšný Kelčov a prezidentovi TJ SPRTAK Vysoká
11. vyplatenie odmeny vo výške 1000,- Sk p. Vlaste Gajdicovej za pravidelné vypracovávanie návrhu na uznesenie počas schôdzí OZ
12. vyplatenie odmeny starostovi obce za II. polrok roku 2001 vo výške 100% mesačného platu
13. vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie mikulášskych darčekov v cene 30,- Sk a na zakúpenie darčekov pre obyvateľov Vysokej nad Kysucou umiestnených domovov dôchodcov v cene 200,- Sk
14. návrh výboru ZO DPO Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov, aby bol do funkcie veliteľa menovaný p. Anton Greguš

C) Obecné zastupiteľstvo odvoláva
1. na základe odstúpenia, starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka z funkcie predsedu správnej rady Združenia TKO SEMETEŠ n.o.

D) Obecné zastupiteľstvo žiada
1. MUDr. Dušana Šupou – obvodného lekára, o odstránenie predmetov nedostatkov aby výsledky jeho práce boli k spokojnosti občanov

E) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. starostovi obce Ing. Ladislavovi Kubačákovi pripraviť návrhy na personálne obsadenie miest v správnej rade Združenia TKO SEMETEŠ n.o.

F) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Všeobecno – záväzné nariadenie č. 3/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, ktoré bolo prijaté uznesením č. 1/2001 zo dňa 9. 2. 2001

------------------

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2001 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 12. 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. dva návrhy na cenu jedného žetónu naviac a to: 20,- Sk a druhý návrh 25,- Sk
2. správu p. Vrbinárovej o činnosti na úseku kultúry, ktorú zreferoval starosta obce
3. správu p. Opialovej o činnosti na evidencie obyvateľstva, ktorú zreferoval starosta obce
4. správu p. Kubicovej o činnosti na daní a poplatkov, ktorú zreferoval starosta obce
5. správu p. Kubačákovej o činnosti na úseku sociálnej starostlivosti, ktorú zreferoval starosta obce
6. návrh starostu obce, aby do správnej rady TKO SEMETEŠ n.o. bol navrhnutý prednosta OÚ Ján Filo a do dozornej rady TKO SEMETEŠ n.o. účtovníčka OÚ
7. žiadosť p. Júlie Danekovej o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie vecí potrebných pre nástup jej syna na kúpeľnú liečbu
8. žiadosť rodiny Strkáčovej, ktorú tlmočil starosta obce, o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci z dôvodu zhorenia rodinného domu pri požiari dňa 17. 12. 2001
9. sťažnosť p. Emílie Šupčíkovej na nedostatočné rozorávanie snehu na prístupovej ceste k jej rodinnému domu
10. návrh obecného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára na vykonanie pravidelnej inventarizácie obecného majetku
11. návrh výboru ZO DPZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov menovanie Radoslava Frolla do funkcie veliteľa DPZ Vysoká nad Kysucou

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. cenu jedného žetónu naviac vo výške 20,- Sk
2. návrh starostu obce, aby za člena správnej rady TKO SEMETEŠ n.o. bol navrhnutý prednosta OÚ Ján Filo a do dozornej rady TKO SEMETEŠ n.o. účtovníčka OÚ
3. žiadosť p. Júlie Danekovej o jednorázovú finančnú výpomoc na zakúpenie vecí potrebných pre nástup jej syna na kúpeľnú liečbu vo výške 2000,- Sk
4. žiadosť rodiny Strkáčovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci z dôvodu zhorenia rodinného domu pri požiari dňa 17. 12. 2001 vo výške 6000,- Sk
5. inventarizačné komisie v zložení:
a) požiarna zbrojnica Vyšný Kelčov: Ján Ďurčanský - predseda
                                                               Mgr. Milan Pivko
                                                              Jozef Matejík
b) požiarna zbrojnica Nižný Kelčov: Mgr. Anton Varecha - predseda
                                                               Milan Dorman
                                                               Peter Dorman

c) TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou: Jozef Jurčo - predseda 
                                                                    Jozef Holičár
                                                                    Marián Cvikel

d) Obecný úrad Vysoká nad Kysucou: Ján Filo - predseda
                                                                    Emília Jurčová
                                                                    Mgr. Anton Varecha
                                                                    Anna Opialová
                                                                    Daniela Kubicová
                                                                    Anna Vrbinárová
                                                                    Margita Kubačáková
d) centrálna inventarizačná komisia: Vlasta Gajdicová - predseda
                                                                  Emília Jurčová
                                                                  Jozef Jankech
                                                                  Daniela Kubicová
                                                                  Mgr. Anton Varecha

6. v zmysle návrhu výboru ZO DPZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov menovanie Radoslava Frolla do funkcie veliteľa DPZ Vysoká nad Kysucou

C) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. vykonať fyzickú inventarizáciu v termíne do 31. 12. 2001

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo