Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 7. 7. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. správu starostu obce o financovaní výstavby III. etapy vodovodu na Nižnom Kečove, ktorá zahŕňa i dlh firme KLIGEN vo výške 4.342.000,- Sk
3. informáciu starostu obce o pripravovanej výstavbe vodovodu v Hornom Kelčove
4. informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii satelitného rozvodu
5. úhradu rekonštrukcie satelitného rozvodu a to:
a) v prípade, že domácnosť(resp. byt) bude žiadať samostatnú prípojku (tzv. typ hviezdica) – 1.500.- Sk
b) ak bude prípojka vedená priebežne z predchádzajúcej zásuvky – 750,- Sk
c) ročný poplatok za každú zásuvku – 160,- Sk
    Táto kategorizácia cien platí ako pre bytovky tak i pre dotknuté domácnosti.
6. návrh prednostu OÚ o vytvorenie výberovej komisie na výber firmy, ktorá bude realizovať rekonštrukciu satelitného rozvodu
7. žiadosť s. Kamily Belovej o pridelenie obecného bytu
8. žiadosť Mgr. Ľubice Hoďákovej o pridelenie obecného bytu
9. žiadosť p. Anny Špacaiovej o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie obecného bytu
10. žiadosť p. Oľgy Ostružárovej o jednorázovú finančnú výpomoc
11. žiadosť p. Mgr. Amálie Kužmovej o zníženie poplatku za vodu z dôvodu neskoro odhalenej poruchy domovej prípojky vodovodu
12. žiadosť p. Ľubomíra Zelenku o odkúpenie budovy bývalej pekárne na Nižnom Kelčove
13. žiadosť p. Heleny Kubištelovej o odkúpenie písacieho stroja CONSUL výr.č. 326178
14. výhrady majiteľov a vedúcich predajní k ambulantnému predaju chleba p. Korchaníkom
15. žiadosť p.František Ševc, Ladislav Ďurčanský, Ján Janetka o odkúpenie pozemku parc. č. 4413/5, ktorý je vo vlastníctve obce
16. žiadosť p. Márie Stolaríkovej + občania o zriadenie autobusovej zastávky „Na znamenie“ u kostola vo Vysokej nad Kysucou
17. ústnu žiadosť p. Štefana Varechu, ktorú tlmočil starosta obce, o vyplatenie prenájmu vo výške 5.000,- Sk ročne za pozemok, ktorý je využívaný ako „točňa“
18. ústnu žiadosť p. Anny Markuliakovej o finančný príspevok 1000,- Sk na pokrytie nákladov vzniknutých pri oprave oplotenie kaplnky v Jedľovníku
19. žiadosť p. Evy Hazuchovej o zrušenie preberateľky dôchodku pre Rastislava Ďuriša
20. žiadosť p. Jozefa Hanuláka o preberanie dôchodku svojej matky Anny Turčákovej
21. ústnu žiadosť občanov Vyšného Kelčova, ktorú tlmočil p. Ján Ďurčanský, o rekonštrukciu Domu smútku vo Vyšnom Kelčove
22. návrh p. Vlasty Gajdicovej o vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
23. návrh p. Vlasty Gajdicovej o vybratie profesionálne zdatných ľudí, ktorí by sa „ujali“ problému prinavrátenia užívacích práv na lesné pozemky ich vlastníkom
24. správu obecného kontrolóra o odvode finančných prostriedkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
25. správu obecného kontrolóra o prevedení kontroly inventarizácie a o hospodárení s finančnými prostriedkami na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. úhradu rekonštrukcie satelitného rozvodu a to:
d) v prípade, že domácnosť(resp. byt) bude žiadať samostatnú prípojku (tzv. typ hviezdica) – 1.500.- Sk
e) ak bude prípojka vedená priebežne z predchádzajúcej zásuvky – 750,- Sk
f) za každú ďalšiu zásuvku – 160,- Sk
   Táto kategorizácia cien platí ako pre bytovky tak i pre dotknuté domácnosti.
2. združenie finančných prostriedkov vo výške 350.000,- Sk s Krajským úradom pre výstavbu vodovodu v Hornom Kelčove
3. výberovú komisiu na výber firmy, ktorá bude realizovať rekonštrukciu satelitného rozvodu v zložení:
1) Ing. Ladislav Kubačák – starosta obce
2) Ján Filo – prednosta obecného úradu
3) Jozef Beňo – poslanec OZ
4) Peter Dorman – poslanec OZ
5) Jozef Jankech – poslanec OZ
     - poradný hlas Mgr. Anton Varecha – zamestnanec Obecného úradu
4. žiadosť p. Anny Špacaiovej o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie obecného bytu do 31. 12. 2000, pričom počnúc týmto dátumom prejde obecný byt do dražobného konania
5. žiadosť p. Ľubomíra Zelenku o odkúpenie budovy bývalej pekárne na Nižnom Kelčove, nie však za cenu nižšiu ako 350.000,- Sk
6. žiadosť p. Heleny Kubištelovej o odkúpenie písacieho stroja CONSUL výr.č. 326178 za cenu 1.000,- Sk
7. žiadosť p.František Ševc, Ladislav Ďurčanský, Ján Janetka o odkúpenie pozemku parc. č. 4413/5, ktorý je vo vlastníctve obce v cene 5,- Sk/m2 + zaplatenie už vyhotoveného geometrického plánu
8. ústnu žiadosť p. Anny Markuliakovej o finančný príspevok na pokrytie nákladov vzniknutých pri oprave oplotenie kaplnky v Jedľovníku vo výške 2.000,- Sk
9. ako preberateľa dôchodku pre Rastislava Ďuriša p Maroša Pastorka r.č. 600109/6211, soc. prac. Domova dôchodcov - Žarec
10. žiadosť p. Jozefa Hanuláka o preberanie dôchodku svojej matky Anny Turčákovej
11. návrh p. Vlasty Gajdicovej o vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a to vo výške 750,- Sk + 400,- Sk za každú účasť na zasadaní Obecného zastupiteľstva
12. ústnu žiadosť p. Štefana Varechu, ktorú tlmočil starosta obce, o vyplatenie prenájmu vo výške za pozemok, ktorý je využívaný ako „točňa“ a to vo výške 1.000,- Sk a to na dlhodobý prenájom
13. žiadosť občanov Vyšného Kelčova, ktorú tlmočil p. Ján Ďurčanský, o rekonštrukciu Domu smútku vo Vyšnom Kelčove

C) Neschvaľuje
l. žiadosť s. Kamily Belovej o pridelenie obecného bytu z dôvodu jeho súčasného prenájmu
2. žiadosť Mgr. Ľubice Hoďákovej o pridelenie obecného bytu z dôvodu jeho súčasného prenájmu
3. žiadosť p. Oľgy Ostružárovej o jednorázovú finančnú výpomoc
4. žiadosť p. Mgr. Amálie Kužmovej o zníženie poplatku za vodu z dôvodu neskoro odhalenej poruchy domovej prípojky vodovodu
5. žiadosť p. Štefana Varechu, ktorú tlmočil starosta obce, o vyplatenie prenájmu vo výške 5.000,- Sk ročne za pozemok, ktorý je využívaný ako „točňa“

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. požiadať SAD a Dopravný inšpektorát v Čadci o vyjadrenie sa k zriadeniu autobusovej zastávky „Na znamenie“ pred kostolom vo Vysokej nad Kysucou
2. zaslať vyrozumenie p. Korchaníkovi a požadovať pravidelnosť ambulantného predaja chleba a zároveň požiadať o doloženie povolení potrebných k tomuto predaju
3. vybrať profesionálne zdatných ľudí, ktorí by sa „ujali“ problému prinavrátenia užívacích práv na lesné pozemky ich vlastníkom

E) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. p. Jurajovi Papajovi (nedodržanie povinných odvodov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov) – zaplatiť 5% do konca júla 2000 a po nedodržaní nariadenia začať exekučné konanie v celej výške tj. 10%
2. písomne osloviť p. Helenu Putoríkovú a opätovne požiadať o predloženie faktúr potrebných ku kontrole odvodov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
3. predvolať p. Emíliu Banetkovú a dohodnúť s ňou splátkový kalendár z dôvodu neplatenia poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
4. do budúceho Obecného zastupiteľstva vypracovať zoznam všetkých neplatičov daní
5. obecnému kontrolórovi vyčísliť príjem z prevádzkovania obecného rozhlasu

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada