Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 2. 1999 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. správu starostu obce o plnení úloh z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 1999
2. informáciu starostu obce o riešení problému prinavrátenia práv k lesným pozemkom
3. informáciu starostu obce o riešení problému výstavby resp. rekonštrukcie satelitného programu
4. informáciu starostu obce o blížiacej sa plynofikácii obce
5. kritéria pre daňové úľavy a to:
a) zdravotne ťažko postihnutý po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
b) občania vo veku nad 80 rokov po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
c) občania s nízkym príjmom do výšky sociálneho minima, čo je:
    pre osobu – 3.230,- Sk
    pre dvojicu – 5.490,- Sk
d) občania žijúci v odľahlých osadách (Poľana, Zlámaná, Zátoka, Šatina,
Slončíky, Dučkov, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala – 50% zo stavieb
6. 60 žiadostí o úľavu na dani
7. žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – MO Turzovka o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 4.000,- Sk
8. žiadosť Združenia zväzu zdravotne postihnutých – ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančnej výpomoci
9. žiadosť p. Špacaiovej Anny o predĺženie nájomnej zmluvy
10. žiadosť p. Bongilaja Jána o pristavenie obytného prívesu k domu č. 525
11. žiadosť p. Matejova Ladislava o odkúpenie unimobunky v Hornom Kelčove
12. žiadosť p. Ševca Františka o odkúpenie pozemku p.č. 4413/5, 4413/6
13. žiadosť p. Beňa Jozefa o odkúpenie pozemku p.č. 1335 o výmere 608 m2
14. návrh p. Markuliakovej o umiestnenie detí p. Brandstäterovej do detského domova
15. žiadosť p. Margity Kubačákovej, soc. pracovníčky OÚ Vysoká nad Kysucou o poberanie sirotského dôchodku pre mal. deti Brandstädterové
16. návrh ŽSR k likvidácii odstavných koľají na žel. zastávke Vysoká nad Kysucou
17. návrh na upozornenie firmy K-TEN Company s.r.o. k vyčisteniu priekop pozdĺž cesty v Jedľovníku
18. návrh na upozornenie p. Jaroslava Kováčika na hroziace nebezpečenstvo úrazu na budove p.č. 347

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. kritéria pre úľavu na dani
2. úľavu na dani – 50% zo stavieb:
Papajová Emília Vysoká n. Kysucou 635, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Šutarík František Vysoká n. Kysucou 66, Žilnčár Ján Vysoká n. Kysucou 961, Rabovcová Antónia Vysoká n. Kysucou 817, Košinárová Katarína Vysoká n. Kysucou 519, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Odleváková Mária Vysoká n. Kysucou 512, Barčáková Anna Vysoká n. Kysucou 16, Mikovčáková Ľudmila Vysoká n. Kysucou 24, Hazuchová Mária Vysoká n. Kysucou 461, Veselková Katarína Vysoká n. Kysucou 702, Baričáková Mária Vysoká nad Kysucou 906
3. žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – MO Turzovka o poskytnutie finančnej výpomoci avšak vo výške 1.000,- Sk
4. žiadosť Združenia zväzu zdravotne postihnutých – ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 1.500,- Sk, s podmienkou, že financie budú účelovo využité na činnosť organizácie
5. žiadosť p. Matejova Ladislava o odkúpenie unimobunky v Hornom Kelčove pričom cena bude stanovená dohodou
6. žiadosť p. Beňa Jozefa o odkúpenie pozemku p.č. 1335 o výmere 608 m2 v cene 25,- Sk/m2
7. žiadosť p. Margity Kubačákovej, soc. pracovníčky OÚ Vysoká nad Kysucou o poberanie sirotského dôchodku pre mal. deti Brandstädterové a za osobitého príjemcu navrhuje pracovníčku OÚ p. Kubačákovú, r.č. 635327/1859
8. návrh p. Markuliakovej o umiestnenie detí p. Brandstäterovej do ÚSS a dočasne pozastaviť sirotské finančné dávky na Obecnom úrade, aby sociálna pracovníčka OÚ vykryla deťom základné životné potreby

C) Obecné zastupiteľstvo zamieta
1. žiadosť o úľavu na dani a to:
Šubová Anna Vysoká n. Kysucou 893, Kupšová Helena Vysoká n. Kysucou 193, Vysokyová Alojzia Vysoká n. Kysucou 21, Hazuchová Veronika Vysoká n. Kysucou 703, Comorková Emília Vysoká n. Kysucou 351, Staníková Emília Vysoká n. Kysucou 753, Skybík Anton Vysoká n. Kysucou 448, Baričák Peter Vysoká n. Kysucou 1171, Galuščáková Veronika Vysoká n. Kysucou 892
2. 37 žiadostí o úľavu na dani z dôvodu vykurovania domácností ekologickým kúrením
3. žiadosť p. Bongilaja Jána o pristavenie obytného prívesu k domu č. 525
4. návrh ŽSR k likvidácii odstavných koľají na žel. zastávke Vysoká nad Kysucou

D) Obecné zastupiteľstvo žiada
19. písomne upozorniť firmu K  TEN Company s.r.o. k vyčisteniu priekop pozdĺž cesty v Jedľovníku
20. písomne upozorniť p. Jaroslava Kováčika na hroziace nebezpečie úrazu na budove č. 347

E) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. k žiadosti p. Kubicu doložiť doklad o výške dôchodku
2. k žiadosti p. Dočárovej doložiť doklad o výške dôchodku po manželovi
3. žiadosť p. Ševca Františka o odkúpenie pozemku p.č. 4413/5, 4413/6 prešetriť Komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby
4. žiadosť p. Špacaiovej Anny o predĺženie nájomnej zmluvy prešetriť Komisii pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva

F) Obecné zastupiteľstvo navrhuje
1. dojednať opravu požiarníckej cisterny CAS – 25 s p. Matejíkom

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada