TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 21. 9. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2007 v pdf formáteSample Image
A)    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 21. 9. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Ján Jánsky
3. kontrolu uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. informáciu starostu obce o zrealizovaní rekonštrukcie cesty do osady Slončíky
5. informáciu starostu obce o dokončení a otvorení ihriska s umelou trávou pri ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou
6. informáciu starostu obce o prebehajúcej výstavbe viacúčelového ihriska s umelou trávou pri kostole
7. informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške 800 000,- Sk určenej na nákup kontajnerov pre separovaný zber
8. informáciu starostu obce o zrealizovaní projektu „Informatizácia knižníc“ a jeho úspešného spustenia
9. žiadosť p. Daniely Šulekovej, Vysoká nad Kysucou 1259/1, o pridelenie obecného nájomného bytu č. 3
10. žiadosť p. Marcely Hegedusovej, Vysoká nad Kysucou 15, o pridelenie obecného nájomného bytu
11. žiadosť p. Radovana Frolla, Vysoká nad Kysucou 468, o pridelenie obecného nájomného bytu
12. návrh zmluvy a vstup obce do Leadrovského partnerstva
13. informačnú správu pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce o vykonaní auditu účtovnej uzávierky za rok 2006
14. informáciu starostu obce o pripravovanej reorganizácii resp. možnom zrušení spoločného úradu v Turzovke
15. ponuku cenníka na vonkajšie zateplenie obecných nájomných bytov č. 1 a 2, ktorý predložil živnostník p. Štefan Krkoška
16. žiadosť SAD Žilina a.s. o spoluprácu pri riešení nocovne vodičov
17. žiadosť p. Jozefa Beňa o opravu prístupovej asfaltovej cesty k rodinnému domu
18. žiadosť p. Jozefa Beňa o zrealizovanie verejného osvetlenia cesty na železničnej stanici
19. žiadosť E.STA. Realitnej a poradenskej agentúry zastupujúcej p. Petra Chlebničana o odkúpenie podielov v parcelách EKN 5137 podiel 1/8 – 414 m2, EKN 5157 podiel ½ - 672 m2 a EKN 5139 podiel ¼ - 1340 m2
20. žiadosť obyvateľov osady Zátoka o vyjadrenie k zlému stavu MK č. 5034 a termínu opravy
21. žiadosť Slovenského zväzu včelárov, ZO Turzovka o poskytnutie dotácie na záchranu genofondu včiel na rok 2007
22. žiadosť p. Jany Palkovej, Vysoká nad Kysucou 40 o povolenie majetko-právne vysporiadať nehnuteľnosti a to parcely CKN č. 313, 312, 311 a 223, ktoré sú totožné s časťou EKN 336/1 a v ktorej má podiel i Obec Vysoká nad Kysucou
23. žiadosť p. Antónie Ehlovej o odstránenie závad v byte č. 11
24. žiadosť Milana Matejov, Vysoká nad Kysucou 628 o prenájom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove
25. návrh starostu obce na zváženie možnej výmeny značne opotrebovaného služobného automobilu Škoda Felícia
26. návrh na finančnú podporu 4. ročníka stretnutia hasičov veteránov, ktorý sa bude konať 6. 10. 2007 na Horní Bečvě
27. dva varianty spracovanej koncepcie územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou
28. informáciu starostu obce o stave riešenia problému odľahčenia Vavricovského potoka
29. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2007

B)    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 21. 9. 2007
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník,  návrhová komisia  aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Ján Jánsky
3. žiadosť p. Daniely Šulekovej, Vysoká nad Kysucou 1259/1 o pridelenie obecného nájomného bytu č. 3
4. žiadosť p. Marcely Hegedusovej, Vysoká nad Kysucou 15 o pridelenie obecného nájomného bytu a žiadateľke prideľuje obecný nájomný byt č. 2
5. žiadosť p. Radovana Frolla, Vysoká nad Kysucou 468 o pridelenie obecného nájomného bytu a žiadateľovi prideľuje obecný nájomný byt č. 1
6. Zmluvu Leadrovského partnerstva Horné Kysuce pre realizáciu prístupu Leader v znení predloženého návrhu
7. zateplenie obecných nájomných bytov systémom – polystyrén 7 cm, omietka silikát v cene 913,- Sk/m2; realizácia špaliet, výmena parapetov, prerobenie strešných zvodov a plechová strieška. Práce vykoná živnostník p. Štefan Krkoška.
8. zrealizovanie verejného osvetlenia cesty na železničnej stanici- žiadosť Jozefa Beňa
9. odpredaj podielov v parcelách EKN 5137 podiel 1/8 – 414 m2, EKN 5157 podiel ½ - 672 m2 a EKN 5139 podiel ¼ - 1340 m2 za cenu 70,- Sk/m2.
10. poskytnúť Slovenskému zväzu včelárov ZO Turzovka finančný príspevok vo výške 1 000,- Sk ale iba v prípade, že ZO zastrešuje i včelárov z Vysokej nad Kysucou prípadne im zakúpený prístroj bude taktiež slúžiť
11. žiadosť o povolenie majetko-právne vysporiadať nehnuteľnosti a to parcely CKN č. 313, 312, 311 a 223, ktoré sú totožné s časťou EKN 336/1
12. prenájom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove (garáž) pričom nájomná zmluva bude uzavretá na dobu jedného roka.
13. riešiť možnosť nákupu nového služobného automobilu v zmysle predloženého návrhu
14. prispieť na stretnutie hasičov veteránov čiastkou 200,- Sk/osoba pre každého zúčastneného hasiča – veterána z našej obce
15. Variant č. 2 koncepcie územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou
16. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2007


C)    Obecné zastupiteľstvo súhlasí
1. súhlasí s vysporiadaním parciel CKN č. 313, 312, 311 a 223, ktoré sú totožné s časťou EKN 336/1, v ktorej má Obec Vysoká nad Kysucou podiel 1/8

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo