Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/1999 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 1999 vo Vysokej nad Kysucou.A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. správu starostu obce o plnení úloh z ostatného zastupiteľstva z 12. 11. 1999
2. správu p. Opialovej – matrikárka, (zreferoval starosta obce) o mechanickom a prirodzenom pohybe obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou
3. správu p. Vrbinarovej – pracovníčka kultúry, o kultúrnych akciách v obci
4. správu p. Kubačákovej – sociálna pracovníčka, (zreferoval starosta obce) o občanoch so starostlivosťou o blízku osobu a o opatrovateľských službách
5. návrh obecného rozpočtu na rok 2000
6. žiadosť firmy K  Ten Company s.r.o. Dolný Val, o projekte „Dokumentárny film o Kysuciach“
7. žiadosť Mgr. Antona Varechu o udelení pracovného voľna s náhradou mzdy
8. žiadosť p. Jána Lysíka o odpustenie poplatkov z predaja cigariet a alkoholu
9. žiadosť ZO DPZ vo Vysokej nad Kysucou o zakúpenie nových pneumatík na vozidlo CAS 25
10. žiadosť p. Jozefa Kubinca o jednorázovú finančnú výpomoc
11. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednorázovú finančnú výpomoc
12. návrh na účelový úver na výstavbu vodovodu vo výške 4 000 000,- Sk
13. návrh starostu obce o úhradu poh. trov za nebohého J. Konkola vo výške 4077,- Sk

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. návrh obecného rozpočtu na rok 2000 v jeho príjmovej časti
2. návrh obecného rozpočtu na rok 2000 v jeho výdavkovej časti
3. vstup obce Vysoká nad Kysucou do regionálnych a ostatných záujmových združení výhodných pre obec
4. žiadosť Mgr. Antona Varechu o udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy s dôvodu postgraduálneho štúdia v počte 12 dní v jednom kalendárnom roku
5. žiadosť p. Jána Lysíka o odpustenie poplatkov z predaja cigariet a alkoholu v novootvorenej prevádzke v Hornom Kelčove v dĺžke trvania – 3 mesiace
6. žiadosť p. Jitky Turiakovej o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2.500,- Sk
7. prijatie účelového úveru na výstavbu III. etapy „vodovodu Vysoká nad Kysucou“ vo výške 4 000 000,- Sk s úrokovou sadzbou do 7%
8. návrh starostu obce o úhradu poh. trov za nebohého J. Konkola vo výške 4077,- Sk

C) Obecné zastupiteľstvo zamieta
1. žiadosť firmy K  Ten Company s.r.o. Dolný Val, o projekte „Dokumentárny film o Kysuciach“
2. žiadosť p. Jozefa Kubinca o jednorázovú finančnú výpomoc na nákup uhlia, s odporučením p. Kubinca na Okresný úrad v Čadci

D) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
1. zrušiť vo VZN č. 1/99 z 12. 11. 1999 - §1 odst. m a v §8 odst. 6 – poplatok za znečisťovanie ovzdušia

E) Obecné zastupiteľstvo žiada
1. starostu obce preveriť možnosť odpredaja budov: EXPRESO, býv. PEKÁREŇ na Nižnom Kelčove
2. starostu obce zistiť možnosť získania pneumatík na požiarne vozidlo CAS 25 od ZO DPZ v Oščadnici
3. starostu obce o zaslanie listu kompetentným orgánom štátnych lesov, s nesúhlasom o činnosti zamestnancov Štátnych lesov – p. Ivanom Medveďom a p. Ing. Rudolfom Ševčíkom

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada