Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 6. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2007 v pdf formáteSample Image
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 6. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Anton Opial a Ján Lysík,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. kontrolu uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. návrh starostu obce zorganizovať stretnutie starostov obcí Bíla, Makov a Vysoká nad Kysucou a priamo na mieste navrhnúť možný postup pri riešení prístupovej cesty k Chate Kmínek
5. informáciu starostu obce o zložení autorského kolektívu a predbežných finančných nákladoch na pripravovanú monografiu obce
6. informáciu p. Jána Fila o príprave a ekonomickej analýze vybudovania novej skládky odpadov v lokalite Turzovka - Semeteš, ktorá vychádza z prijatého uznesenia Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o. č. 2 zo dňa 18. 5. 2007
7. informáciu starostu obce o prebiehajúcej výstavbe viacúčelového antukového ihriska pri ZŠ E. A. Cernana
8. informáciu starostu obce o prebiehajúcej výstavbe futbalového ihriska s umelým povrchom pri ZŠ E. A. Cernana
9. informáciu starostu obce o prebiehajúcej výstavbe ihriska oddychovej zóny v Ústredí
10. informáciu starostu obce o už zrealizovanom prepojení ústredia obce na obecný vodovod
11. informáciu starostu obce o nutnosti opravy miestnej komunikácie do Slončíkov
12. informáciu starostu obce o nutnosti zateplenia vonkajších stien nájomných bytov  č. 1 a 2
13. návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 a to:
-    navýšenie v príjmovej časti o 3 820 000,- Sk
-    navýšenie vo výdavkovej časti o 3 820 000,- Sk
14. návrh na prejednanie nájomných zmlúv a podlžnosti z predchádzajúcich nájomných zmlúv
15. žiadosť p. Boženy Strkáčovej, Vysoká nad Kysucou 427 o jednorázovú finančnú výpomoc na nákup uhlia na zimné obdobie
16. informáciu p. Márie Varechovej, predsedkyne Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva, o prešetrení ústnej žiadosti p. Anny Mojíkovej o zavedenie opatrovateľskej služby pre jej syna Róberta.
17. žiadosť ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 o vyradenie predmetov vedený v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
18. žiadosť p. Anny Markuliakovej, p. Márie Šubovej, p. Márie Cipkovej z osady o finančný príspevok na opravu vodovodu slúžiaceho 3 rodinám
19. žiadosť p. Petra Kubačku, Hlinené 79, Turzovka o povolenie výstavby pásovej píly na parcele CKN 635
20. opätovná žiadosť p. Štefana Varechu, Vysoká nad Kysucou 192 o náhradu škody spôsobenú dažďovou vodou stekajúcou zo štátnej cesty II/487
21. žiadosť Ing. Jozefa Chvasteka, Vysoká nad Kysucou 248 o pridelenie obecného nájomného bytu
22. návrh starostu obce na vstup Obce Vysoká nad Kysucou do ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) od 1. 7. 2007
23. návrh na vyplatenie odmeny poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce
24. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2007


B)    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 6. 2007
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Anton Opial a Ján Lysík,  návrhová komisia aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. vybudovanie novej skládky odpadov v lokalite Turzovka – Semeteš na základe ekonomického prepočtu zo dňa 4. mája 2007 vypracovaného predsedom Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o.
4. úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 5. 2007 a to:
-    navýšenie v príjmovej časti o 3 820 000,- Sk
-    navýšenie vo výdavkovej časti o 3 820 000,- Sk
5. zaslať dlžníkom a to p. Pavlovi Varechovi, p. Jozefovi Bitalovi, MR Shoe a.s. Miroslavovi Korchaníkovi a p. Jánovi Lisíkovi  poslednú výzvu a určiť termín, do ktorého musia podlžnosť zaplatiť. V prípade nedodržania výzvy im bude nájomná zmluva vypovedaná a dlžná čiastka bude vymáhaná exekútorom.
6. vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658  v zmysle priloženého zoznamu
7. finančný príspevok na opravu spoločného vodovodu vo výške 3 000,- Sk pre každú žiadajúcu rodinu  
8. pridelenie obecného nájomného bytu Ing. Jozefovi Chvastekovi, Vysoká nad Kysucou 248
9. vstup Obce Vysoká nad Kysucou do ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) od 1. 7. 2007
10. vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
11. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2007


C)    Obecné zastupiteľstvo súhlasí
1. so združením finančných prostriedkov (bezúročnou pôžičkou obce podľa podielu (12,7%) v Združení TKO Semeteš n.o. čo je 63 500,- Sk, za účelom preklenutia doby do poskytnutia úveru na realizáciu výstavby novej skládky odpadov prostredníctvom Environmentálneho fondu SR) na realizáciu projektovej dokumentácie skládky odpadov v zmysle návrhu zmluvy


D)    Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Boženy Strkáčovej, Vysoká nad Kysucou 427 o jednorázovú finančnú výpomoc na nákup uhlia na zimné obdobie
2. žiadosť p. Petra Kubačku, Hlinené 79, Turzovka o povolenie výstavby pásovej píly na parcele CKN 635


E)    Obecné zastupiteľstvo poveruje
1. starostu obce zorganizovať stretnutie starostov obcí Bíla, Makov a Vysoká nad Kysucou a priamo na mieste navrhnúť možný postup pri riešení prístupovej cesty k Chate Kmínek

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada