Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 2. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2007 v pdf formáteSample ImageA)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 2. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Ján Jánsky,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. sľub poslanca Obecného zastupiteľstva p. Pavla Pavlíka
4. návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
5. návrh  p. Opiala - predsedu komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva  na členov komisie a to: Miroslav Dorman, Bc. Ján Pavlica, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník
6. návrh p. Varechovej - predsedu komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva  na členov komisie a to: Ján Jánsky, Vlasta Gajdicová
7. návrh p. Lysíka - predsedu komisie pre oblasť financií, správy majetku na členov komisie a to: Pavol Pavlík, Viktória Chvasteková
8. návrh p. Zborovana - predsedu komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby na členov komisie a to: Ján Lysík, Mária Varechová
9. návrh p. Dormana - predsedu komisie kontroly verejného poriadku, požiarníctva na členov komisie a to: Radoslav Frollo, Pavol Pavlík
10. návrh na vytvorenie komisie  na ochranu verejného záujmu jej predsedu a členského obsadenia
11. návrh na zrušenie Rady OZ
12. návrh na odvolanie bývalých poslancov OZ Mgr. Milana Pivka, z Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov a p. Vlastu Gajdicovú z Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou
13. návrh, aby sa členom Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov stal p. Pavol Pavlík, poslanec za časť obce Vyšný Kelčov
14. návrh, aby sa členom Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou stal p. Anton Opial, poslanec za časť Ústredie
15. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006
16. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006
17. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006
18. návrh Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou na výšku mesačného poplatku za umiestnenie dieťaťa a žiadosť o zakúpenie osobného počítača
19. žiadosť p. Veroniky Strížovej, Vysoká nad Kysucou 741 o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb a úľavy z poplatku za odpad
20. žiadosť p. Jána Papaja, Vysoká nad Kysucou 635 o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb
21. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, Vysoká nad Kysucou 516 o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb
22. žiadosť p. Terézie Liskovej, Vysoká nad Kysucou 67 o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu
23. žiadosť p. Anny Pivkovej, Vysoká nad Kysucou 95 o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu
24. žiadosť p. Anny Umrianovej, Vysoká nad Kysucou 67 o zníženie platby za zber a odvoz TKO
25. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Vysoká o finančnú pomoc na rok 2007
26. žiadosť Urbariálnej obce Vysoká – Makov, Vysoká nad Kysucou 215 o zníženie platby za prenájom nebytových priestorov
27. oznámenie od K-TEN Turzovka s.r.o. o ukončení dodávky pitnej vody
28. žiadosť Dpt. Jozefa Vavricu, Vysoká nad Kysucou o riešenie odľahčenia odvodu vody Gajdicovského potoka vo Vysokej nad Kysucou – Nižný Koniec
29. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou o finančnú podporu pripravovaných projektov
30. návrh Margity Kubačákovej, sociálnej pracovníčky obce o zváženie poskytnutia úľavy na dani z nehnuteľnosti prípadne zo zberu a odvozu TKO pre rodiny postihnutých detí
31. návrh o doplnenie Všeobecne-záväzného nariadenia č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v §9 bod 2.4 o „Detské domovy a Domov dôchodcov a sociálnych služieb“
32. návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2007 vrátane Školského klubu v príjmovej časti vo výške 7 773 000,- Sk a výdavkovej časti vo výške 7 773 000,- Sk
33.  návrh rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2007 vrátane Školského klubu a Školskej jedálne v príjmovej časti vo výške 4 100 000,- Sk a výdavkovej časti vo výške 4 100 000,- Sk
34. návrh presunúť sumu 200 000,- Sk vo výdavkovej časti Obecného rozpočtu na rok 2007 z nákupu pozemkov (položka 234 0610 711001) na položku 234 0840 642002 neziskovým organizáciám
35. návrh Rozpočtu obce na rok 2007
36. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Obecného rozpočtu na rok 2007
37. návrh Štatútu obce
38. žiadosť Jána Hazuku, Vysoká nad Kysucou 1158 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2004
39. návrhy veliteľov DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov
40. žiadosť Amálie Kužmovej a Pavla Kužmu o odpredaj pozemku č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž
41. žiadosť Anny Opialovej, Vysoká nad Kysucou 1094 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom garáže
42. žiadosť Jozefa Holičára, Vysoká nad Kysucou 114 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 4/2004 na prenájom priestorov predajne v Dome služieb
43. žiadosť Daniely Sojkovej, Vysoká nad Kysucou 885 o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
44. žiadosť Františka Macha, Vysoká nad Kysucou 600 o odkúpenie pozemku č. CKN 3864 o výmere 383 m2
45. list Združenia drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy, Vysoká nad Kysucou 633
46. informácia o stretnutí zástupcov SVS a.s. za účelom informovania obyvateľov ohľadom začatia prác na Projekte odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Horných Kysúc
47. návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 20. 2. 2007
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Ján Jánsky,  návrhová komisia aby pracovala v zložení: Miroslav Dorman a  Mária Varechová
3. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
4. členov komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva a to: Miroslav Dorman, Bc. Ján Pavlica, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník
5. členov komisie pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva a to: Ján Jánsky, Vlasta Gajdicová
6. členov komisie pre oblasť financií, správy majetku na členov komisie a to: Pavol Pavlík, Viktória Chvasteková
7. členov komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby a to: Ján Lysík, Mária Varechová
8. členov komisie kontroly verejného poriadku, požiarníctva a to: Radoslav Frollo, Pavol Pavlík
9. vytvorenie komisie  na ochranu verejného záujmu jej predsedu Antona Opiala a členov: Pavol Pavlík, Ján Jánsky, Jozef Zborovan a Miroslav Dorman
10. za člena Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov p. Pavla Pavlíka, poslanca za časť obce Vyšný Kelčov
11. za člena Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou p. Antona Opiala, poslanca za časť Ústredie
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006 s výrokom - súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad
13. mesačný poplatok za umiestnenie dieťaťa v materskej škole vo výške 100,- Sk v MŠ Horný Kelčov a 150,- Sk v MŠ Ústredie a presun osobného počítača z obecného úradu do materskej školy
14. poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb p. Veronike Strížovej, Vysoká nad Kysucou 741
15. poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb p. Jánovi Papajovi, Vysoká nad  Kysucou 635
16. poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb p. Ľudmile Barošovej, Vysoká nad Kysucou 516
17. poskytnutie finančnej pomoci na činnosť organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Vysoká v roku 2007 vo výške 8 000,- Sk
18. doplnenie Všeobecne-záväzného nariadenia č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v §9 bod 2.4 o „Detské domovy a Domov dôchodcov a sociálnych služieb“ s podmienkou, že nedôjde ku kráteniu finančných prostriedkov od ich zriaďovateľov
19. návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2007 vrátane Školského klubu v príjmovej časti vo výške 6 273000,- Sk a výdavkovej časti vo výške 6 273 000,- Sk
20.  návrh rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2007 vrátane Školského klubu a Školskej jedálne v príjmovej časti vo výške 4 100 000,- Sk a výdavkovej časti vo výške 4 100 000,- Sk
21. presunúť sumu 200 000,- Sk vo výdavkovej časti Obecného rozpočtu na rok 2007 z nákupu pozemkov (položka 234 0610 711001) na položku 234 0840 642002 neziskovým organizáciám
22. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2007 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 31 113 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 31 113 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení
23. Štatút obce Vysoká nad Kysucou
24. žiadosť Jána Hazuku, Vysoká nad Kysucou 1158 o predĺženie nájomnej zmluvy  č. 6/2004 na ďalšie 3 roky
25. menovanie veliteľov pre DHZ Vysoká nad Kysucou – Radoslava Frolla a pre DHZ Horný Kelčov – Antona Greguša
26. žiadosť Anny Opialovej, Vysoká nad Kysucou 1094 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom garáže na ďalšie 3 roky
27. žiadosť p. Jozefa Holičára o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov predajne v Dome služieb s podmienkou, že nájomná zmluva bude doplnená o body, ktorých porušenie bude mať za následok okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy:
- zabezpečiť aby sa zákazníci nezdržiavali v priestoroch chodby a na schodoch, kde požívajú alkoholické nápoje
- vyriešiť spôsob zásobovania
28. žiadosť Daniely Sojkovej, Vysoká nad Kysucou 885 o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov na ďalšie 3 roky
29. žiadosť Františka Macha, Vysoká nad Kysucou č. 600 o odkúpenie pozemku  č. CKN 3864 o výmere 383 m2  za cenu 70 ,- Sk/m2 a nakoľko je parcela založená na LV bez akéhokoľvek zamerania či vytýčenia
30. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007
31. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2007

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Terézie Liskovej, Vysoká nad Kysucou 67 o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu
2. žiadosť p. Anny Pivkovej, Vysoká nad Kysucou 95 o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu
3. žiadosť p. Anny Umrianovej, Vysoká nad Kysucou 67 o zníženie platby za zber a odvoz TKO
4. žiadosť Urbariálnej obce Vysoká – Makov, Vysoká nad Kysucou 215 o zníženie platby za prenájom nebytových priestorov

D) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje
1. Komisiu  na ochranu verejného záujmu

E) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
1. zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Pavol Pavlík  zložil zákonom prepísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

F) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Radu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou

G) Obecné zastupiteľstvo odvoláva
1. bývalých poslancov OZ Mgr. Milana Pivka, z Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov a p. Vlastu Gajdicovú z Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada