Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2006 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Milan Pivko a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 4/2006
4. návrh na úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006:
   - navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk
   - navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk
5. správu Mgr. Antona Varechu o schôdzach OZ a počte prejednaných uznesení počas roka  2006 a zároveň i funkčného obdobia 2002 - 2006
6. koncoročnú správu p. Margity Kubačákovej z úseku sociálnej starostlivosti
7. koncoročnú správu Mgr. Antona Varechu z úseku poľnohospodárstva
8. koncoročnú správu p. Emílie Kubincovej z úseku školstva
9. koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe
10. koncoročnú správu sl. Jany Kubalovej z úseku účtovníctva
11. koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici
12. koncoročnú správu p. Daniely Kubicovej z úseku daní a poplatkov
13. správu p. Jána Fila o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2006
14. návrh na uhradenie prípadnej pokuty za spôsobenú dopravnú nehodu z rezervného fondu
15. návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, ktorých náklady na vymoženie by presiahli výťažok, vymáhanie by vzhľadom na pomery dlžníka neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky a vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami a to voči povinnému ZTS – Dubnica nad Váhom, nakoľko firma je v likvidácii a správca konkurznej podstaty nám oznámil, že takéto pohľadávky nebudú v rámci konkurzu uspokojované
16. návrh na odpísanie ostatných nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, ktorých náklady na vymoženie by presiahli výťažok, vymáhanie by vzhľadom na pomery dlžníka neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky a vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami
17. oznámenie Správy katastra v Čadci o prerušení návrhu na vklad Kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1479 a to parcelu CKN 1472/8 – zast. pl. a nádvoria o výmere 103 m2, ktorú obec odpredala  p. Gáboríkovi z dôvodu, že treba na katastrálny úrad doložiť kolok vo výške 2 000,- Sk na zaplatenie správneho poplatku
18. žiadosť p. Terézie Gajdošovej, Vysoká nad Kysucou 457 o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 4 000,- Sk
19. návrh ZŠ Horný Kelčov na vyradenie inventárnych predmetov
20. návrh ZŠ E.A. Cernana na vyradenie inventárnych predmetov
21. návrh Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov
22. žiadosť Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek knižnice o vyradenie kníh a brožúr
23. žiadosť ZŠ Horný Kelčov o povolenie zlúčenia MŠ a ZŠ Horný Kelčov
24. návrh aby v prípade, že starosta obce neuspeje v blížiacich sa komunálnych voľbách, mu bola preplatená zostávajúca časť dovolenky
25. návrh na vyplatenie zvyšnej časti odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce
26. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2006


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Jánsky a Mgr. Milan Pivko a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. úpravu obecného rozpočtu podľa skutočného čerpania k 31. 10. 2006:
   - navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk
   - navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 735 000,- Sk
4. uhradenie prípadnej pokuty za spôsobenú dopravnú nehodu z rezervného fondu
5. odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – faktúry – Obecného úradu Vysoká nad Kysucou voči povinnému ZTS – Dubnica nad Váhom vo výške 7 446,- Sk
6. odpísanie ostatných nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške  58 705,60,- Sk v zmysle predloženého návrhu
7. aby správny poplatok vo výške 2 000,- Sk vo forme kolku uhradil na katastrálny úrad kupujúci p. Tibor Gáborík a Margita r. Urbánková
8. vyradenie inventárnych predmetov ZŠ Horný Kelčov v zmysle predloženého návrhu
9. vyradenie inventárnych predmetov ZŠ E.A. Cernana v zmysle predloženého návrhu
10. vyradenie inventárnych predmetov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
11. žiadosť Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek knižnice o vyradenie kníh a brožúr v zmysle predloženého návrhu
12. aby v prípade, že starosta obce neuspeje v blížiacich sa komunálnych voľbách, mu bolo preplatených 40 dní dovolenky
13. vyplatenie odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to poslancom OZ paušálne prerozdeliť rovnakým dielom zvyšnú polovicu sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za druhý polrok a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
14. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2006


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Terézie Gajdošovej, Vysoká nad Kysucou 457 o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 4 000,- Sk

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada