TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2010 v pdf formáte alt 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1-5/2010
Program schôdze obecného zastupiteľstva konanej dňa 5. 11. 2010.

2-5/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh aby zapisovateľa vykonával: Mgr. Anton Varecha.

3-5/2010
Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predošlej schôdze obecného zastupiteľstva.

4-5/2010
Návrh Úpravy obecného rozpočtu na rok 2010.

5-5/2010
Návrhy Zápisov do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009.

6-5/2010
Správu z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou.

7-5/2010
Návrh na stanovenie limitu pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 €.

8-5/2010
Návrh hlavného kontrolóra obce na dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce.

9-5/2010
Návrh hlavného kontrolóra obce, menovať inventarizačnú komisiu, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladní v školskej jedálni a v materskej škole minimálne 4x ročne.

10-5/2010
Návrh Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na uzavretie zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou.

11-5/2010
Návrh Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek kultúry a obecná knižnica, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie kníh a brožúr.

12-5/2010
Žiadosť pána Petra Kubačáka, Ústredie 153, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou.

13-5/2010
Žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou o schválenie finančnej hotovosti v pokladni materskej školy.

14-5/2010
Žiadosť pani Pavlíny Pekaríkovej, Semeteš 1004, 023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc.

15-5/2010
Ústna žiadosť pani Daniely Bongilajovej, Nižný Kelčov 554, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočila Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, o jednorázovú finančnú výpomoc pre Petru Gažiovú na nákup zimného oblečenia.

16-5/2010
Žiadosť ZŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu.

17-5/2010
Žiadosť Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – úsek financií, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu.

18-5/2010
Žiadosť Ing. Ladislava Kubačáka – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ústredie 168, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky.

19-5/2010
Návrh pána Jána Lisíka – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou na vyplatenie odmeny starostovi obce.

20-5/2010
Návrh pána Jána Lisíka – zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou na vyplatenie odmeny zapisovateľovi návrhovej komisie pánovi Miroslavovi Dormanovi.

21-5/2010
Pripomienku pani Márie Varechovej o naplnenie uznesenia č. 13-2/2010.

22-5/2010
Pripomienku pána Pavla Pavlíka na preplatenie štartovného a diét, v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2008, za účasť na hasičských súťažiach mužov a žien DHZ Horný Kelčov v priebehu kalendárneho roka 2010.

23-5/2010
Návrh Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2010.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1-5/2010
Program schôdze obecného zastupiteľstva konanej dňa 5. 11. 2010.

2-4/2010
Návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová a návrh aby zapisovateľa vykonával: Mgr. Anton Varecha.

4-5/2010
Úpravu obecného rozpočtu na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu.

5-5/2010
Zápisy do obecnej kroniky za roky 2008 a 2009 v zmysle predložených návrhov.

7-5/2010
Limit pokladničnej hotovosti pokladní v školskej jedálni a v materskej škole vo výške 160 €.

8-5/2010
Dopracovanie obehu účtovných a pokladničných dokladov Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou do obehu účtovných a pokladničných dokladov obce.

10-5/2010
Uzavretie zmluvy a stanovenie podmienok nájmu na prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného obcou Vysoká nad Kysucou medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina a obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu.

11-5/2010
Vyradenie kníh a brožúr z Obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu.

14-5/2010
Žiadosť pani Pavlíny Pekaríkovej, Semeteš 1004, 023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 € a to formou nákupu zimného oblečenia pre tri školou povinné deti. Nákup zrealizuje sociálny pracovník obce p. Margita Kubačáková.

15-5/2010
Ústnu žiadosť pani Daniely Bongilajovej, Nižný Kelčov 554, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorú tlmočila Margita Kubačáková – sociálny pracovník obce, o jednorázovú finančnú výpomoc pre Petru Gažiovú na nákup zimného oblečenia vo výške 100 €.

16-5/2010
Vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E. A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu.

17-5/2010
Vyradenie predmetov vedených v inventári Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu.

18-5/2010
Preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky pre Ing. Ladislava Kubačáka – starosta obce Vysoká nad Kysucou, Ústredie 168, 023 55 Vysoká nad Kysucou v rozsahu ako sa uvádza v žiadosti.

19-5/2010
Vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 2000 €.

20-5/2010
Vyplatenie odmeny zapisovateľovi návrhovej komisie pánovi Miroslavovi Dormanovi vo výške 100 €.

23-5/2010
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010.Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

12-5/2010
Žiadosť pána Petra Kubačáka, Ústredie 153, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dotáciu za sprístupňovanie miestnej komunikácie súkromnou snežnou frézou.Obecné zastupiteľstvo doporučuje

9-5/2010
Hlavnému kontrolórovi obce návrh na menovanie inventarizačnej komisie, ktorá bude vykonávať inventarizáciu pokladne minimálne 4x ročne, predložiť novému obecnému zastupiteľstvu.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo